Siirry suoraan sisältöön

Kestävyysmieltymykset – mitä kysymme ja miksi?

Kartoitamme S-Pankissa asiakkaiden kestävyysmieltymyksiä tarjotessamme sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa tai sijoitusvakuutuksia. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan valintaasi siitä, sisällytetäänkö sijoituksiisi esimerkiksi taksonomian mukaisia sijoituksia, kestäviä sijoituksia tai sellaisia sijoituksia, joissa huomioidaan haitalliset kestävyysvaikutukset.

Kysymme kestävyysmieltymyksiäsi, jotta voimme tarjota sinulle mieltymystesi ja tavoitteidesi mukaisia tuotteita ja palveluita sekä täyttääksemme kestävän rahoituksen sääntelyn edellytykset. Lisäksi pyrimme myös lisäämään tietoisuuttasi siitä, että saatavillasi on rahoitusvälineitä, joilla on kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

Osio otsikolla Usein kysyttyä

Usein kysyttyä kestävyysmieltymyksistä

Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan valintaasi siitä, sisällytetäänkö sijoituksiisi esimerkiksi taksonomian mukaisia sijoituksia, kestäviä sijoituksia tai sellaisia sijoituksia, joissa huomioidaan haitalliset kestävyysvaikutukset. Kysymme kestävyysmieltymyksiäsi, jotta voimme tarjota sinulle mieltymystesi ja tavoitteidesi mukaisia tuotteita ja palveluita sekä täyttääksemme kestävän rahoituksen sääntelyn edellytykset. Lisäksi pyrimme myös lisäämään tietoisuuttasi siitä, että saatavillasi on rahoitusvälineitä, joilla on kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyviin hallintotapoihin liittyviä näkökohtia, eli niin sanottuja ESG-näkökohtia. Pidämme vastuullista sijoittamista tärkeänä ja se on keskeinen osa sijoituspäätöksiämme. Rahastoissamme huomioidaan vastuullisuus kattavasti osana normaalia sijoitustoimintaa. Lisäksi valikoimastamme löytyy vastuullisuusrahastoja, joissa on lisänä jokin erityinen vastuullisuuteen liittyvä vaatimus. Voit lukea vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme, miksi ja miten toteutamme vastuullista sijoittamista jokapäiväisessä toiminnassamme.

Haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Huomioimme haitallisia kestävyysvaikutukset sijoituspäätöksissämme esimerkiksi poissulkemalla haitallisia vaikutuksia, seuraamalla normirikkomuksia ja omistajavaikuttamisen kautta.

Poissulkeminen tarkoittaa käytännössä sitä, että tiettyihin sijoituskohteisiin ei sijoiteta, joiden toiminnan katsotaan olevan ristiriidassa määritettyjen vastuullisuusperiaatteiden kanssa. 

Lue lisää S-Pankin poissulkemista sijoituskohteista

Vaikuttaminen on keino oppia sijoi­tuskohteista enemmän, tuoda ongelmakohtia yrityksen tietoon ja samalla kommunikoida odotuksiam­me yrityksille. Rahastojen omistajapolitiikassa kuvataan tarkemmin tekemäämme omistajavaikuttamis­ta. Tyypillisimmät omistajavaikuttamisen keinot ovat äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin ja julkinen keskustelu. Vaikuttamista ovat myös salkunhoitajien ja yritysjohdon tapaamiset. Tapaamisissa keskustellaan tyypillisesti myös re­levanteista ESG-asioista. Omistajavaikuttamisen käytännön työtä tekee pääsääntöisesti vastuullisen si­joittamisen henkilöstö yhdessä salkunhoitajien kanssa.

Normirikkomusten seuranta tarkoittaa, että seuraamme, noudattavatko sijoituskohteet lainsäädäntöä ja muita kansainvälisiä normeja, kuten OECD:n ohjeistuksia ja YK:n Global Compact -aloitetta. Sijoitusta harkitessaan salkunhoitaja tar­kistaa analyysin yhteydessä yrityksen suoriutumisen kansainvälisten normien suhteen. Mikäli asiassa on vakavia ongelmia, voimme aloittaa vaikuttamisen, asettaa yhtiön seurantaan tai sulkea sen pois sijoituk­sista. Prioriteettina on kuitenkin yrityksen vastuullisuuden suorituskyvyn parantaminen ja arveluttavasta toiminnasta seuraavien riskien poistaminen.

Kestävä sijoitus määritellään EU:n tiedonantoasetuksessa (EU 2019/2088). Käytännössä sillä tarkoitetaan taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa sijoitusta, joka edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta, kuten luonnon monimuotoisuutta ja eriarvoisuuden torjuntaa. Lisäksi edellytetään, etteivät tällaiset sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille yhteiskunnallisille tai ympäristöllisille tavoitteille ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja.

Taksonomia on EU:n taksonomia-asetukseen (EU 2020/852) perustuva luokitusjärjestelmä, joka määrittää, millaisia taloudellisia toimia voidaan pitää ympäristön kannalta kestävänä.

Toimintaa pidetään kestävänä, jos se edistää merkittävästi yhtä tai useampaa kuudesta määritellystä ympäristötavoitteesta eikä samanaikaisesti aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteista. Lisäksi on noudatettava tiettyjä OECD:n ja YK:n asettamia periaatteita ja ohjeita, jotka koskevat esimerkiksi ihmisoikeuksia ja työelämän perusperiaatteita.

Taksonomia koskee vain tiettyjä määriteltyjä toimialoja ja tekniset kriteerit kestävyyden edistämiseksi ovat tiukat, tämän vuoksi taksonomian mukaisia sijoituskohteita on tällä hetkellä hyvin vähän.

Pidämme vastuullista sijoittamista tärkeänä ja se on keskeinen osa sijoituspäätöksiämme. Kaikissa S-Pankin tuotteissa huomioidaan vastuullisuus, mutta vastuullisuuden taso voi vaihdella. Mitä tiukemmat kestävyysmieltymyksesi ovat sitä vähemmän soveltuvia tuotteita on tarjolla. Lisäksi soveltuvien kohteiden määrään vaikuttaa kestävyysmieltymysten lisäksi myös muut antamasi vastaukset, kuten osaaminen, kokemus, riskinsietokyky ja sijoitushorisontti.

Osio otsikolla Lisää tietoa

Lisää tietoa kestävyydestä

Vastuullinen sijoittaminen ei ole meille erillinen saareke, vaan kiinteä osa sijoituspäätöksiämme. Sijoitusten tuoton lisäksi S-Pankki pyrkii luomaan ympäristöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä vastuullisella sijoittamisella.

S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kuvataan, miksi ja miten toteutamme vastuullista sijoittamista jokapäiväisessä toiminnassa.

Huomioimme sijoituspäätöksiin liittyvät haitalliset kestävyysvaikutukset sijoituskohteita analysoidessa ja sijoituspäätöksiä tehdessä vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme, ilmastostrategiamme sekä rahastoja koskevan omistajapolitiikkamme mukaisesti.