Siirry suoraan sisältöön

Vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin liittyviä riskejä

Tässä osiossa kuvataan keskeisimpiä vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin liittyviä riskejä. Tämä ei ole kattava selvitys kaikista mahdollisista riskitekijöistä, eivätkä alla luetellut riskit ole tärkeysjärjestyksessä.

Sijoitustuotteet sopivat sellaisille sijoittajille, joilla on riittävä kokemus ja tieto arvioida itse kyseisen sijoituksen riskit ja joiden sijoituspäämäärä on yhteensopiva tuotteen riskin, sijoitusajan ja muiden ominaisuuksien kanssa. Sijoittajan tulee ottaa huomioon oma taloudellinen asemansa arvioidessaan, miten sijoitustuotteet soveltuvat hänelle. Sijoittajalla on oltava riittävät resurssit kantaa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot.

Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulisi tästä syystä aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti kyseessä olevan tuotteen markkinointimateriaaliin, avaintietoesitteeseen ja muuhun saatavilla olevaa materiaaliin. Lisätietoja riskeistä saat henkilökohtaiselta yhteyshenkilöltäsi tai varallisuudenhoidon asiakaspalvelusta.

Kiinteistöjen arvonkehitys

Suurin yksittäinen rahasto-osuuden arvoon lyhyellä aikavälillä vaikuttava tekijä on asuntojen ja kiinteistöjen arvonkehitys. Markkinoiden likviditeetin muutoksilla voi olla myös huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon, ja arvoon vaikuttaa myös vuokratuottojen kehitys, vuokrausaste, yleinen korkotaso ja kiinteistöjen ylläpidon kustannus sekä omistetuissa kohteissa tehtyjen remonttien kustannus.
 

Metsäkiinteistöjen suurin yksittäinen rahasto-osuuden arvoon lyhyellä aikavälillä vaikuttava tekijä on metsäkiinteistöjen arvonkehitys.

 

Likviditeettiriski

Mikäli suuri määrä sijoittajia lunastaa rahasto-osuutensa samanaikaisesti, voi rahasto joutua realisoimaan suuren osan sijoituksistaan lyhyessä ajassa, mikä saattaa vaikuttaa sijoituksista saatavaan myyntituloon ja siten rahasto osuuden arvoon. Markkinoiden likviditeetin muutoksilla voi olla myös huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon, ja arvoon vaikuttaa myös puun hakkuutuotto, yleinen korkotaso ja metsänhoidon kustannukset. Mikäli suuri määrä sijoittajia lunastaa rahasto-osuutensa samanaikaisesti, voi rahasto joutua realisoimaan suuren osan sijoituksistaan lyhyessä ajassa, mikä saattaa vaikuttaa sijoituksista saatavaan myyntituloon ja siten rahasto-osuuden arvoon.

 

Kohderiski

Kohderiskissä omaisuuserän arvo alenee merkittävästi, sillä rahaston kiinteistökohteen ominaisuudet heikkenevät. Kohderiski kuuluu tyypillisesti kiinteistösijoittamiseen. Vuokraustoimintaan liittyy riski rahaston omistamien kohteiden väliaikaisesta, pysyvästä tai muutoin yllättävästä vajaakäytön esiintymisestä.

 

Rahoitusriski

Riski rahaston rahoitustilanteen heikkenemisestä taikka vieraan pääomanehtoisen rahoituksen saatavuuden taikka hinnan muutoksista.

Vastapuoliriski

Rahastoon kohdistuva tappioriski, joka johtuu siitä, että liiketoimen vastapuoli saattaa laiminlyödä velvoitteensa. Hallitaan toimimalla muun muassa sijoittamisen, rahoituksen ja vakuuttamisen osalta tunnettujen, hyvämaineisten ja vakavaraisten vastapuolten kanssa.

Rahastojen arvonkehitys

Rahaston arvonkehitys on pääomarahastosijoitusten suurin riski, johon vaikuttavat sijoituskohteiden ostohinnat, kohdeyhtiöiden liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen, mahdollisten lisäyritysostojen onnistuminen, talouden ja toimialan kehitys sekä avainhenkilöt. Listatun markkinan kriisit heijastuvat myös listaamattomiin sijoituksiin erityisesti yrityskauppamarkkinan ja listautumismarkkinan tyrehtymisen kautta.

Likviditeettiriski

Pääomarahastoon sitoudutaan useimmiten 10–12 vuodeksi eikä sijoittajalla ole mahdollisuutta vaikuttaa rahakutsujen ja -palautusten aikatauluun. Vaikka pääomarahastosijoitusten jälkimarkkina on kehittynyt valtavasti viime vuosina, on jälkimarkkinoilla myymisessä hintariski ja usein rahasto-osuudet myydään alennuksella (verrattuna NAV:iin).

Pitkä aikajänne tuo mukaan myös mahdollisuuden, että maailma ehtii muuttua ja sijoitus hyvään kohdeyhtiöön muuttua epärelevantiksi toimialan murroksen, sääntelyn tai yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena.

Henkilöriski

Pääomarahastosijoittamisessa kohderahaston tiimillä on olennainen merkitys sijoituskohteiden valinnassa, arvon luomisessa ja onnistuneessa irtautumisprosessissa. Jos tiimissä tapahtuu isoja muutoksia, on vaarana, että se vaikuttaa rahaston toimintaan, kohdeyhtiöiden toimintaan, tuottoihin ja tulevaisuuteen.

Valuuttariski

Pitkät aikajänteet tekevät valuuttakurssiriskin hallitsemisesta pääomarahastosijoituksissa haastavaa. Rahaston valuutan heikentyessä trendinomaisesti on sijoittajalla riski joko tuoton menetyksestä tai sen merkittävästä heikentymisestä.

Osio otsikolla Yhteissijoitukset (Kiinteistöt)

Yhteissijoitukset (Kiinteistöt)

Markkinariski

Markkinoiden ja likviditeetin muutokset vaikuttavat muun muassa kiinteistöjen tuottovaatimusten nousun tai laskun kautta voimakkaasti kiinteistöjen arvonkehitykseen.

Kohderiski

Jos rahaston kiinteistökohteen ominaisuudet heikkenevät, voi omaisuuserän arvo alentua merkittävästi. Kohderiski kuuluu tyypillisesti kiinteistösijoittamiseen. Vuokraustoimintaan liittyvä riski aiheutuu väliaikaisesta, pysyvästä tai muutoin yllättävästä vajaakäytön esiintymisestä tai vuokratuottojen epäsuotuisasta kehityksestä. Rakennusriski muodostuu kohteen teknisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista ja vaikuttaa ylläpito- korjaus-, ja peruskorjauskustannuksiin. Lähiympäristössä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa kohteen houkuttavuuteen ja sitä kautta käyttötarkoitus- ja tuottomahdollisuuksiin.

Rahoitusriski

Riski rahoitustilanteen heikkenemisestä taikka vieraan pääomanehtoisen rahoituksen saatavuuden taikka hinnan muutoksista. Riski korostuu, mitä korkeampaa velkavipua sijoituskohteessa käytetään.

Vastapuoliriski

Tappioriski, joka johtuu siitä, että liiketoimen vastapuoli saattaa laiminlyödä velvoitteensa. Vuokralaisen maksuvalmiuteen liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin sopimuksenmukaiselle vuokranmaksulle.

Strukturoidut sijoitustuotteet

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta täten menettää sijoitustuotteeseen sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Sijoittajan tulee kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen sijoituspäätöstä tehdessään.

Pääomaturvattuihin sijoitusobligaatioihin liittyy liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva. Näin ollen nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä kohde-etuuden kehityksestä riippumatta toisin kuin esimerkiksi suorissa osakesijoituksissa. Pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää tuotteen arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Tuottoriski

Sijoitustuotteen tuotto riippuu valittujen kohde-etuuksien kehityksestä ja tuottorakenteesta. Sijoitustuotteen tuottorakenne voi joskus olla monimutkainen, minkä vuoksi sijoitustuotetta voi olla vaikea verrata muihin sijoituskohteisiin. Sijoitustuotteen kohde-etuuksien arvo voi vaihdella tuotteen sijoitusaikana. Jos kohde-etuus ei kehity toivotusti, sijoittaja voi jäädä ilman tuottoa tai tuotto voi jäädä pieneksi. Lisäksi kohde-etuuksien arvot tiettynä päivänä eivät välttämättä kuvasta tuotteen tuoton toteutunutta tai tulevaa kehitystä.

Sijoitus strukturoituun sijoitustuotteeseen ei ole sama asia kuin sijoitus joihinkin tai kaikkiin strukturoidun sijoitustuotteen kohde-etuuksiin. Sijoittajan voi olla vaikea arvioida odotettua tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa.

Ennenaikaisen takaisinmaksun riski

Liikkeeseenlaskija voi lunastaa strukturoidun sijoitustuotteen takaisin ennen sen erääntymistä tuotteen lainaehdoissa ja/tai ohjelmaesitteessä mainituissa erityistapauksissa, esimerkiksi olennaisen lakimuutoksen johdosta. Tällainen ennenaikainen takaisinmaksu voi johtaa siihen, että tuotteen lopullinen tuotto jää ennakoitua pienemmäksi, sijoittaja saa sijoittamansa pääoman takaisin vain osittain tai sijoitettu pääoma menetetään kokonaan. Tällaisissa erityistapauksissa liikkeeseenlaskija tai laskenta-asiamies voi tuotteen lainaehdoissa ja/tai ohjelmaesitteessä määritetyllä tavalla myös tehdä tuotteen ehtoihin muutoksia ilman sijoittajan suostumusta.

Korkoriski

Sijoitustuotteissa on yleensä mukana korko-osa. Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että yleisen korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon laina-aikana. Korkotason nousu laskee tuotteen (korko-osan) arvoa ja korkotason lasku puolestaan nostaa tuotteen arvoa. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoittaja myy tuotteen ennen eräpäivää.

Jälkimarkkinariski

Sijoitusta strukturoituun sijoitustuotteeseen suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua pääomaa ennen tuotteen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä tuotteen ennen eräpäivää, myynti tapahtuu sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin tuotteeseen sijoitettu nimellispääoma. Riski menettää osa tuotteen sijoitetusta summasta on sitä korkeampi, mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäivää myynti jälkimarkkinoilla tapahtuu. Pääomaturvatuissa sijoitusobligaatioissa pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota.

Jälkimarkkinahintaan vaikuttavat mm. kohde-etuuksien kehitys, yleisen korkotason muutokset ja strukturointikustannus. Yleisen korkotason nousu laskee yleensä tuotteen jälkimarkkina-arvoa ja vastaavasti korkotason lasku yleensä nostaa tuotteen jälkimarkkina-arvoa. Sijoittajan on syytä tiedostaa myös, ettei jälkimarkkinahintaa tyypillisesti ole saatavilla kuin yhdestä paikasta, tarjouksen tekijältä S-Pankilta. S-Pankki pyrkii tarjoamaan ostohintaa tuotteelle normaaleissa markkinaolosuhteissa sijoitusajan jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä, muttei takaa jälkimarkkinoita. On mahdollista, ettei tuotteelle muodostu sijoitusaikana jatkuvaa päivittäistä jälkimarkkinaa ja tuotteen myynti voi olla hankalaa tai mahdotonta ja sijoittajan ainoa mahdollisuus on pitää tuote eräpäivään asti.

Verotusriski

Sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoitustuotteen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua tuotteen laina-aikana. Tuotteen liikkeeseenlaskija tai S-Pankki eivät toimi asiakkaan veroasiantuntijana, vaan kunkin sijoittajan tulisi erikseen selvittää veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset. Sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen.

Vaikuttavuussjoitukset

Sijoituskohteen arvonkehitys ja tuottoriski

Suurin yksittäinen vaikuttavuussijoitusrahaston arvoon ja tuottoon vaikuttava tekijä on sijoituskohteen arvonkehitys ja varojenjako. Sijoitusinstrumentin sijoituskohteena voi olla muun muassa vaikuttavuussopimukset (Social Impact Bond), osuus kohdeyrityksestä tai osuus kohderahastosta.

Mikäli sijoituskohde ei pysty varojenjakoon tai sen määrä jää odotettua pienemmäksi, heikentää se suoraan rahaston tuottoa ja voi johtaa siihen, että sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Yksittäisten tappiollisten sijoitusten vaikutus Rahaston kokonaistuottoon voi olla merkittävä.

Sijoituskohteen arvon kehitys riippuu muun muassa (i) ulkoisista tekijöistä: kunkin sijoituskohteen arvonmuodostuksesta, markkinoiden kehityksestä, kilpailutilanteesta sekä irtaantumismahdollisuuksista, ja (ii) sisäisistä tekijöistä: kohderahastojen tai kohdeyhtiöiden johto ei aina tee oikeita päätöksiä ja toimenpiteitä tai toteuta niitä riittävän tehokkaasti eivätkä sijoituskohteen siten välttämättä saavuta asetettuja tavoitteita.

 

Likviditeettiriski

On mahdollista, että rahaston kassavarannot eivät ajoittain riitä rahoittamaan sijoituskohteiden rahoitusvelvoitteita mukaan lukien kohderahastojen pääomakutsuja. Tällainen tilanne voi syntyä muun muassa siksi, että rahaston sijoittaja ei rahoita rahaston pääomakutsua vaadittavan ajan sisällä.

On myös mahdollista, että sijoituskohdetta ei pystytä likvidoimaan rahaston toiminta-ajan kuluessa tai että se rajoittaa lunastuksia. Tällainen tilanne voi johtaa rahaston toiminta-ajan pidentämiseen ja/tai rahaston kyseisen sijoituskohteen myymiseen sen todellista arvoa alempaan hintaan.

 

Arvostus ja taloudellinen raportointi

Vaikka rahaston sijoituksista tullaan raportoimaan sijoittajille, arvostus ei välttämättä vastaa lopulta toteutuvia myyntihintoja. Rahaston sijoituskohteet saattavat olla herkkiä muutoksille ja niistä voi olla saatavissa vain rajoitetusti tietoa, mikä voi vaikuttaa myös sijoittajille raportoitavaan tietoon. Rahastoon tehdyn sijoituksen lopullinen tuotto tai tappio selviää vasta, kun rahasto puretaan, ja riippuu muun muassa siitä, miten rahasto onnistuu realisoimaan sijoituskohteitaan.

Pitkä ja epälikvidi sijoitus; ei jälkimarkkinoita

Sijoitusta rahastoon suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua pääomaa ennen rahaston purkamista, sillä rahaston yhtiöosuuden viimeinen pääoman palautus tapahtuu rahaston purkamisen yhteydessä. Rahastoon sijoittava sijoittaja ei voi vaatia sijoituksensa lunastamista ennenaikaisesti, eikä sijoittaja voi siirtää yhtiöosuuttaan kolmannelle ilman vaihtoehtorahaston hoitajan suostumusta.

Vaihtoehtorahaston hoitajalla (tai kellään muullakaan taholla) ei ole minkäänlaista velvoitetta tai suunnitelmia järjestää jälkimarkkinoita rahastoon sijoittaneiden sijoittajien osuuksille. Myyntihintaan vaikuttavat sijoituskohteiden taloudellinen tilanne, relevanttien markkinoiden tilanne sekä muut tekijät, ja on mahdollista, että rahasto-osuudelle ei löydy ostajaa millään hinnalla. Sijoittajan on syytä tiedostaa myös, ettei jälkimarkkina-hintaa välttämättä ole saatavilla, tai se on saatavilla vain yhdestä paikasta.

 

Ei takausta tai vakuutta

Rahastoon tehdyille sijoituksille ei ole annettu takausta tai muuta vakuutta. Rahastoon sijoituksensa tekevällä sijoittajalla on riski siitä, että sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.