Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttavuussijoitukset

Impact Investing eli vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamistapa, jossa kohtaavat tuotto ja yhteiskunnallinen hyöty. Sijoittamistapana sen voidaan sanoa olevan kaikkein vastuullisinta ja vaikuttavinta sijoittamista, koska se kohdistuu toimintaan, jolla pyritään aktiivisesti yhteiskunnallisen hyödyn luomiseen. Olemme Pohjoismaiden johtava toimija vaikuttavuussijoittamisen ja erityisesti vaikuttavuussopimusrahastojen (SIB) toteuttajana. Tällä hetkellä toiminnassa on kolme SIB-rahastoa, S-Pankki Vaikuttavuus I Ky -rahastojen rahasto ja S-Pankki Uudistava Maatalous -erikoissijoitusrahasto. Vaikuttavuussijoittamisen tuotteet on pääasiassa suunnattu instituutioasiakkaille.

S-Pankki Uudistava Maatalous -erikoissijoitusrahasto rahoittaa uudistavan maatalouden periaatteita noudattavien maatalousyrittäjien liiketoiminnan skaalausta pyrkien positiivisiin muutoksiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksissa. Merkinnät tapahtuvat neljännesvuosittain ja lunastukset puolivuosittain.

S-Pankki Uudistava Maatalous A (minimisijoitus 200 €)

S-Pankki Uudistava Maatalous B (minimisijoitus 50 000 €)

S-Pankki Uudistava Maatalous C (minimisijoitus 500 000 €)

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky -rahastojen rahasto sijoittaa S-Pankin ja muiden rahastonhoitajien hallinnoimiin vaikuttavuussijoitusrahastoihin. Sen myötä niin institutionaaliset- sekä kokeneet yksityissijoittajat voivat sijoittaa hajautetusti ja vaikuttavasti. Rahaston ensimmäinen sulkeminen on 19.11.2021 ja viimeinen 20.5.2022.

Lue lisää S-Pankki Vaikuttavuus -rahastosta

Rahaston tavoitteena on työllistää 1800 pitkäaikaistyötöntä neljän vuoden aikana. Tilaajana rahastossa on työ- ja elinkeinoministeriö. Rahasto aloitti operatiivisen toimintansa marraskuussa 2019 ja sen toiminta jatkuu 2025 loppuun. Rahaston rahoituskierrokset ovat päättyneet. Rahastoon on kerätty yli 7 miljoona euroa.

Lue lisää Työ-SIB-rahastosta

Rahasto pyrkii vähentämään lasten ja nuorten syrjäytymisestä aiheutuneita kustannuksia ja tulonmenetyksiä sijoittamalla ennakoivaan ja ehkäisevään, varhaisen vaiheen tukeen. Rahaston tilaajina ovat kunnat ja kaupungit. Ensimmäinen rahoituskierros päättyi joulukuussa 2019, mutta varainhankinta on edelleen käynnissä. Rahastoon voivat sijoittaa ammattimaiset sijoittajat.

Lue lisää Lapset ja nuoret SIB-rahastosta

Rahasto keskittyy Suomeen tulleiden maahanmuuttajien ja turvapaikan saaneiden työllistämiseen. Tilaajana on työ- ja elinkeinoministeriö. Rahasto on ollut toiminnassa vuodesta 2017 ja sen toiminta jatkuu vuoden 2022 loppuun. Rahaston tulokset ovat olleet hyviä ja sen avulla on työllistetty yli 1000 henkilöä. Rahaston rahoituskierrokset ovat päättyneet.

Lue lisää Koto-SIB-rahastosta

Päättyneet rahastot

Työhyvinvoinnin SIB-rahasto (TyHy-SIB) keskittyi työhyvinvoinnin parantamiseen ja aloitti toimintansa vuonna 2015 Suomen ensimmäisenä SIB-rahastona. Rahasto maksoi kolmansien osapuolten toimenpiteitä, joilla parannettiin asiakasorganisaation työhyvinvointia. Asiakkailta, neljältä kunnalliselta tai valtiolliselta toimijalta, saatiin positiivista palautetta ja interventioiden todettiin parantaneen työhyvinvointia.

Osio otsikolla Tietoa vaikuttavuussijoituksista

Vaikuttavuussijoitukset - yhteiskunnallista hyötyä ja taloudellista tuottoa

Vaikuttavuussijoittaminen eli Impact Investing sai käsitteenä alkunsa Rockefeller-säätiön konferenssikeskuksessa Bellagiossa vuonna 2007. Tarkoitus oli löytää sopiva nimi sijoituksille, joiden pyrkimyksenä on tuottaa perinteisen taloudellisen tuoton ohella selkeää ja mitattavissa olevaa yhteiskunnallista hyötyä.

Viime vuosina tällaiset sijoitukset ovat saaneet jalansijaa kaikkialla maailmassa. Global Impact Investing Network (GIIN) -järjestö arvioi vaikuttavuussijoitusten maailmanlaajuisen markkina-arvon olevan yli 500 miljardia Yhdysvaltain dollaria huhtikuussa 2019. Vaikuttavuussijoitukset ovatkin olleet selvästi nopeimmin kasvava kestävän sijoittamisen muoto: sijoitusten markkina-arvo on kasvanut yli 8-kertaiseksi neljässä vuodessa.

Lue lisää vaikuttavuussijoittamisesta

 

Vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamistapa eikä se ole omaisuuslaji, kuten osakkeet, korot tai kiinteistöt. Sen eri muotoja yhdistää usein kolme tekijää:

   1. Sijoituksen kohde pyrkii yhteiskunnallisen tai ympäristölliseen hyötyyn
   2. Sijoituksella on selkeitä, mitattavissa olevia vaikutustavoitteita
   3. Sijoituksella on taloudellinen tuottotavoite

Vaikuttavuussijoitukset tavoittelevat siis sekä tuottoa että vaikuttavuutta. Tämä kahden tavoitteen lähestymistapa murtaa perinteisiä ajatusmalleja siitä, että sijoituksissa olisi kyse vain taloudellisesta tuotosta eikä niissä huomioida yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Vaikuttavuussijoitukset ovat saavuttaneet tuotto- ja vaikutustavoitteensa paremmin kuin hyvin. GIIN-järjestön vuonna 2019 tekemässä tutkimuksessa 91 % vastanneista sijoittajista kertoi toteutuneen tuoton vastanneen tai ylittäneen odotetun tason ja että vaikuttamistavoite saavutettiin lähes kaikissa tapauksissa.

 

Vaikuttavuussopimukset ovat sijoitusmuoto, joka perustuu sopimukseen tilaajan, toimittajan ja yksityisen sijoittajan välillä:

 1. Tilaaja, kuten valtio, pyrkii ratkaisemaan yhteiskunnallisen haasteen
 2. Toimittaja laatii ratkaisuksi toimintasuunnitelman ja rahoitusmallin
 3. Sijoittajalle maksetaan tuottoa, jos suunniteltu toimenpide onnistuu

Vaikuttavuussopimukset (engl. Social Impact Bonds tai SIB) perustuvat yksityisen ja julkisen sektorin väliseen yhteistyöhön. SIB-sijoitustoiminnassa rahasto maksaa kolmansien osapuolten toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään tiettyä yhteiskunnallista ongelmaa. Saavutetulla, mitattavalla vaikuttavuudella on suora yhteys rahaston tuottoon, sillä tilaaja ostaa suoritteiden sijasta tuloksia ja maksaa rahastolle vain, mikäli mitattavia positiivisia tuloksia syntyy. Mikäli tulokset ovat positiivisia, maksaa tilaaja rahastolle osan saavutettujen hyötyjen tuomista säästöistä.

Osio otsikolla Riskit

Tutustu myös riskeihin

Sijoitustuotteisiin liittyy riskejä, jotka sijoittajan tulisi ottaa huomioon arvioidessaan, miten sijoitustuotteet soveltuvat hänelle.

Lue erilaisista riskitekijöistä

Osio otsikolla Asiantuntijat

Vaikuttavuussijoitusten asiantuntijat

Asiantuntijamme kertovat sinulle mielellään lisää vaikuttavuussijoitusten tuotteista. Sijoitusasioissa voit myös aina olla yhteydessä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi tai asiakaspalveluun.

Tallennamme kaikki asiakkaiden kanssa käydyt puhelut asiakastapahtumien varmentamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi sekä asiakaspalvelun parantamiseksi. Löydät lisätietoa henkilötietojen käsittelystä osoitteesta www.s-pankki.fi/tietosuoja.

 

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Jani Kempas
johtaja,
Vaikuttavuussijoittaminen
jani.kempas@s-pankki.fi

  

Jussi Nykänen
johtaja,
Vaikuttavuussijoittaminen

  

Jussi Savukoski
sijoitusjohtaja,
Vaikuttavuussijoittaminen
jussi.savukoski@s-pankki.fi
050 476 2069

  

Juha Kuisma
ohjelmajohtaja,
salkunhoitaja
juha.kuisma@s-pankki.fi
040 251 7735

  

Samir Omar
ohjelmajohtaja
samir.omar@s-pankki.fi
040 077 6608

  

 

Sirkku Lepistö
asiakaspäällikkö
sirkku.lepisto@s-pankki.fi
050 587 6118

  

 

Reetta Lindgren
business controller
reetta.lindgren@s-pankki.fi
050 352 9429

    

Yasmin Toubji
asiantuntija,
Hankehallinto
yasmin.toubji@s-pankki.fi