Gå direkt till innehållet

Hållbarhetspreferenser – Vilka frågor ställer vi och varför?

Vi på S-Banken kartlägger kundernas hållbarhetspreferenser när vi erbjuder investeringsrådgivning, kapitalförvaltning eller placeringsförsäkringar. Med hållbarhetspreferenser avses dina val som gäller om dina investeringar till exempel ska inbegripa investeringsobjekt som överensstämmer med taxonomin, hållbara investeringar eller investeringar där negativa hållbarhetskonsekvenser beaktas.

Vi ställer frågor om dina hållbarhetspreferenser för att kunna erbjuda dig produkter och tjänster enligt dina preferenser och mål samt för att uppfylla villkoren i reglerna för hållbar finansiering. Dessutom syftar vi till att öka din medvetenhet om att du har tillgång till finansiella instrument som har mål som hänför sig till hållbarhet.

Vanliga frågor om hållbarhetspreferenser

Med hållbarhetspreferenser avses dina val som gäller om dina investeringar till exempel ska inbegripa investeringsobjekt som överensstämmer med taxonomin, hållbara investeringar eller investeringar där negativa hållbarhetskonsekvenser beaktas. Vi ställer frågor om dina hållbarhetspreferenser för att kunna erbjuda dig produkter och tjänster enligt dina preferenser och mål samt för att uppfylla villkoren i reglerna för hållbar finansiering. Dessutom syftar vi till att öka din medvetenhet om att du har tillgång till finansiella instrument som har mål som hänför sig till hållbarhet.

Med ansvarsfulla investeringar avses att investeringsverksamheten tar hänsyn till aspekter som rör miljö, samhälle och bolagsstyrning, dvs. så kallade ESG-aspekter. Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga och detta är en central del av våra investeringsbeslut. I våra fonder beaktas hållbarhetsfrågor på ett omfattande sätt som en del av den normala investeringsverksamheten. I vårt sortiment finns dessutom hållbarhetsfonder som beaktar något särskilt krav på hållbarhet. Du kan läsa om våra principer för ansvarsfulla investeringar (på finska), hur och varför vi gör ansvarsfulla investeringar i vår dagliga verksamhet.

Med negativa hållbarhetskonsekvenser avses investeringsbeslutens mest betydande negativa konsekvenser som rör miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi beaktar de negativa hållbarhetskonsekvenserna i våra investeringsbeslut till exempel genom att utesluta negativa konsekvenser och följa upp överträdelser samt genom ägarinflytande.

Med uteslutning avses i praktiken att vi inte investerar i vissa investeringsobjekt vilkas verksamhet anses strida mot de fastställda principerna för ansvar.

Läs mer om uteslutning av investeringsobjekt i S-Banken

Påverkan är ett sätt att få mer kunskap om olika investeringsobjekt och att informera företag om problematiska frågor och samtidigt om våra förväntningar. I fondernas ägarpolicy (på finska) beskrivs mer ingående hur vi utövar ägarinflytande. Till de vanligaste metoderna för ägarinflytande hör att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Påverkan är också möten mellan portföljförvaltare och företagsledning. På mötena diskuteras vanligen också relevanta ESG-frågor. Det praktiska arbetet med ägarinflytande utförs främst av personalen inom ansvarsfulla investeringar tillsammans med fondförvaltarna.

Med uppföljning av överträdelser avses att vi följer upp om investeringsobjekten iakttar lagstiftningen och andra internationella normer, bland annat OECD:s vägledning och FN:s initiativ Global Compact. När en portföljförvaltare överväger en investering kontrollerar han eller hon i samband med en analys hur företaget i fråga har iakttagit internationella normer. Om det har förekommit allvarliga problem, kan vi börja påverka företaget, följa upp företaget eller utesluta det från våra investeringar. Prioriteten är dock att förbättra företagets prestationer i ansvarsfrågor och att undanröja risker till följd av tvivelaktig verksamhet.

Begreppet hållbar investering definieras i EU:s upplysningsförordning (EU 2019/2088). I praktiken avses med begreppet en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, till exempel biologisk mångfald och bekämpning av ojämlikheter. Dessutom kräver förordningen att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra sociala mål eller miljömål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Med taxonomi avses ett klassifikationssystem som bygger på EU:s taxonomiförordning (EU 2020/852) och som fastställer vilka ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.

En verksamhet anses vara hållbar om den väsentligt bidrar till ett eller flera av de sex fastställda miljömålen och inte samtidigt orsakar betydande skada för något av miljömålen. Dessutom gäller det att iaktta vissa principer och riktlinjer som fastställts av OECD och FN och som till exempel handlar om mänskliga rättigheter och grundläggande principer i arbetslivet.

Taxonomin gäller endast vissa branscher och de tekniska kriterierna för att främja hållbarhet är stränga. Därför är antalet investeringsobjekt som överensstämmer med taxonomin för närvarande mycket litet.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga och detta är en central del av våra investeringsbeslut. Ansvar beaktas i S-Bankens samtliga produkter, men ansvarsnivån kan variera. Ju striktare dina hållbarhetspreferenser är, desto färre lämpliga produkter kan erbjudas dig. Därutöver påverkas antalet lämpliga objekt av dina övriga svar, såsom kunskap, erfarenhet, risktagningsförmåga och investeringshorisont.

Mer information om hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar är inte en separat fråga för oss, utan en fast del av våra investeringsbeslut. Utöver avkastningen på investeringar syftar S-Banken till att skapa miljörelaterade och sociala fördelar genom ansvarsfulla investeringar.

S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar beskriver hur och varför vi gör ansvarsfulla investeringar i vår dagliga verksamhet.

I enlighet med våra principer för ansvarsfulla investeringar, vår klimatstrategi och fondernas ägarpolicy beaktar vi negativa hållbarhetskonsekvenser i våra investeringsbeslut när vi analyserar investeringsobjekt och fattar investeringsbeslut.