Siirry suoraan sisältöön

Tietoa S-Pankki Vaikuttavuus -rahaston kestävistä sijoituksista

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky -rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia tiedonantoasetuksen EU 2019/2088 (jäljempänä ”SFDR”) 9 artiklan mukaisesti. Rahaston sijoituksilla edistetään SFDR:ssä määritettyjä ympäristötavoitteita ja/tai yhteiskunnallista tavoitteita sijoittamalla ainoastaan sellaisiin toisiin rahastoihin, jotka on määritelty SFDR:n 9. artiklan mukaisiksi rahoitustuotteiksi. Toiminnan painopiste ja tavoiteltava vaikuttavuus voi vaihdella sijoituskohteittain. Vaihtoehtorahaston hoitaja varmistaa, etteivät rahaston sijoituskohteet aiheuta merkittävää haittaa muille SFDR:n mukaisille ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille ja että sijoituskohteissa noudatetaan hyviä hallintotapoja.

Rahasto sijoittaa vain kohteisiin, joissa vaikuttavuus on mitattavissa etukäteen sovittavilla parametreillä. Rahaston luonteesta johtuen ei ole käytettävissä indeksiä, joka soveltuisi kaikkiin potentiaalisiin sijoituskohteisiin. Tästä johtuen yksittäisten sijoituskohteiden tuloksellisuuden mittaamisesta joudutaan sopimaan tapauskohtaisesti, eikä vertailuarvoksi ole nimetty indeksiä.  Ympäristöhankkeissa voidaan käyttää esimerkiksi IPCC:n tai Gold Standardin metodologioita. Muita mahdollisia menetelmiä ovat sektorikohtaisten vertailuarvojen käyttäminen, vertailu historiallisiin arvoihin tai yhteiskunnallisissa kohteissa vertailu verrokkiryhmään. Tuloksia raportoidaan vähintään vuositasolla ja niitä käytetään toiminnan ohjaamiseen.

Rahasto arvioi kaikissa ympäristöhankkeissa mahdollisuudet pienentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä hiilen sitoutumista. Sijoituksilla pyritään pienentämään toiminnan aikaisia päästöjä verrattuna sijoitusta edeltävään toimintaan. Päästöjä voidaan pienentää esimerkiksi siirtymällä käyttämään uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan (esim. siirrytään öljyn käytöstä biokaasuun), vaihtamalla sähkö uusiutuvalla tuotettuun tai tuottamalla itse sähköä esim. aurinkovoimalla, parantamalla käytettävien laitteiden energiatehokkuutta ja vähentämällä energiasyöppöjen laitteiden (esimerkiksi jäähdytyslaitteistot, joiden käyttöä voidaan optimoida uusien anturi- ja säätöjärjestelmien avulla) sekä käyttämällä kierrätettyjä tuotteita (esim. kierrätettyä kipsiä tai teollisuudesta tulevia typpipitoisia materiaaleja lannoitteiden sijaan) neitseellisten tuotteiden korvaajina. Lisäksi joissain tapauksissa voidaan tehdä toimenpiteitä, joilla tehostetaan hiilen sitoutumista maaperään ja kasvustoon.

Koska Pariisin sopimuksessa ei asetettu maakohtaisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle, ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota rahoitettavien toimenpiteiden positiivisten ilmastovaikutusten suhteesta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Nykyiset kansallisesti määritetyt panokset (Nationally Determined Contribution) eivät riitä Pariisin sopimuksen asettamiin 1,5–2 C lämmönnousutavoitteisiin pääsemistä (nykyiset sitoumukset nostaisivat lämpötilaa arvioiden mukaan minimissään noin 3 C) ja siten tavoitteita voidaan joutua vielä kiristämään. Selvää kuitenkin on, että rahasto tukee Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Myös S-Pankki Vaikuttavuus I Holding Ky -syöttörahastoa, jonka ainoa tarkoitus on sijoittaa kohderahastoon, koskee yllä mainitut tiedot.

 

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta S-Pankissa