Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Vaikuttavuus I -rahaston kestävyystiedot

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky ja S-Pankki Vaikuttavuus I Holding Ky
Oikeushenkilötunnus: 3199109-7 ja 3199111-8
Julkaisupäivä: 21.12.2022

 

Tiivistelmä

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukaisesti. Rahasto on rahastojen rahasto ja sen sijoitustoiminnan tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla toisiin vaikuttavuusrahastoihin, jotka edistävät joko yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä tavoitteita. Kohderahastot voivat edistää sekä ympäristöllisiä että yhteiskunnallisia tavoitteita.

 

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston sijoituskohteiksi valitaan vain sellaisia kohderahastoja, joiden sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristölliselle tai yhteiskunnalliselle sijoitustavoitteelle ja joiden osalta varmistetaan, että sijoituskohteet noudattavat kansainvälisiä normeja.

Tämän rahaston osalta seuraamme myös pakollisia pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kuvaavia indikaattoreita. 

 

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahasto on rahastojen rahasto ja sen sijoitustoiminnan tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla toisiin vaikuttavuusrahastoihin, jotka edistävät joko yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä tavoitteita.

Rahasto arvioi kaikissa ympäristöhankkeissa mahdollisuudet pienentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä hiilen sitoutumista. Sijoituksilla pyritään pienentämään toiminnan aikaisia päästöjä verrattuna sijoitusta edeltävään toimintaan. Siltä osin kun rahasto tekee sijoituksia yhteiskunnallisia tavoitteita edistäviin kohteisiin, pyrkii se ehkäisemään syrjäytymistä ja torjumaan eriarvoisuutta.

 

Sijoitusstrategia

Rahasto on rahastojen rahasto ja sen sijoitustoiminnan tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla toisiin vaikuttavuusrahastoihin, jotka edistävät joko yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä tavoitteita. Rahasto sijoittaa vain sellaisiin rahastoihin, jotka on määritelty tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukaisiksi.

Rahasto varmistaa, että kohderahastoissa arvioidaan säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä.

Lisäksi rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotka löytyvät verkkosivuiltamme.

 

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 100 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

 

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

 

Menetelmät

Rahasto sijoittaa vain kohteisiin, joissa vaikuttavuus on mitattavissa etukäteen sovittavilla parametreillä. Kestävän sijoitustavoitteen mittaamismenetelmät vaihtelevat kohderahastoittain. Siltä osin kun rahasto sijoittaa S-Pankin hallinnoimiin SIB-rahastoihin, perustuu kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisen mittaaminen seuranta muun muassa tulosperusteisissa rahoitussopimuksessa määriteltyihin mittareihin.

Siltä osin kun rahasto sijoittaa S-Pankin hallinnoimaan Uudistava Maatalous -rahastoon,  seurataan sellaisten toimenpiteiden toteutumista, joilla tiedetään olevan positiivinen ilmastovaikutus. Lisäksi seurataan kemikaalien käytön pienenemistä vuositasolla sekä viljantuotannon ja -käsittelyn osalta polttoainekulutusta.

 

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Saamme kestävyyteen liittyvät tiedot kohderahastoilta. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

 

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteistamme ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita.

Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

 

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

 

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto pyrkii vaikuttamaan välillisesti, sijoittamalla ainoastaan sellaisiin toisiin vaikuttavuusrahastoihin, joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.

 

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

Rahasto tukee toiminnallaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Pariisin ilmastosopimuksessa ei asetettu maakohtaisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle, joten ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota rahaston toimenpiteiden positiivisten ilmastovaikutusten suhteesta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

 

Summary in English

The Fund’s objective is to make sustainable investments in accordance with Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). The Fund is a fund of funds, and the objective of its investment activities is to make sustainable investments by investing in other impact funds that promote either social or environmental objectives. The target funds may promote both environmental and social objectives.