Siirry suoraan sisältöön

Täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen kestävyystiedot

Tältä sivulta löydät tietoa sellaisten täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen kestävyydestä, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä tiedonantoasetuksen 2019/2088 (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR on osa Euroopan unionin kestävän rahoituksen pakettia. Sääntelyn tavoitteena on tehdä sijoitustuotteiden vastuullisuuden vertailusta entistä helpompaa ja ohjata pääomia kestäviin sijoituskohteisiin. Sääntelyn myötä sijoittajille annetaan tietoa siitä, miten eri sijoitustuotteet huomioivat niin sanottuja ESG-näkökohtia. ESG-lyhenne tulee sanoista environment, social ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.

Osio otsikolla Laaja

Täyden valtakirjan varainhoito laaja

Tuote on maailmanlaajuisesti hajautettu sijoitussalkku, jonka tavoitteena on riskitasonsa mukainen pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoittamisen riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri osakemarkkinoille, korkosijoituksiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Sijoitussalkku tavoittelee pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisella omaisuudenhoidolla. Osakesijoitukset toteutetaan pääasiassa suorina osakesijoituksina Suomessa sekä ETF-ja osakerahastosijoituksina muualla maailmassa. Korkosijoitukset toteutetaan pääasiassa ETF- ja korkorahastosijoituksina. Vaihtoehtoiset sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastosijoituksina. Raaka-ainesijoitukset toteutetaan pääasiassa ETC-sijoituksina.

 

Täyden valtakirjan varainhoito laaja

Julkaisupäivä: 21.12.2022

 

Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään esimerkiksi eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

Rahoitustuote sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

 

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahoitustuotteeseen sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahoitustuotteeseen sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Varmistamme ettei merkittävää haittaa aiheudu seulomalla sijoituskohteemme.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- tai yhdistelmärahastoihin tai tekee suoria sijoituksia, tulee sijoituskohteena olevan yhtiön täyttää tietyt kriteerit, jotta se katsotaan kestäväksi sijoitukseksi. Mikäli yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia tulee tuotteista tai palveluista, joilla on haitallisia vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai jos yritys on osallinen yhteen tai useampaan todella vakavaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvään kiistaan tai rikkomukseen, katsotaan yhtiön aiheuttavan merkittävää haittaa eikä se siten täytä kestävän sijoituksen kriteereitä.

Siltä osin kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin, varmistetaan ettei merkittävää haittaa aiheudu tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Lisäksi seuraamme pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevia indikaattoreita ja varmistamme, etteivät kestäviksi sijoituksiksi luokitellut sijoituskohteemme aiheuta merkittävää haittaa rikkomalla kansainvälisiä normeja. Seuraamamme kansainväliset normit koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämään liittyviä oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

 

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahoitustuote edistää muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä ominaisuuksia, kuten ihmisoikeuksien ja työelämän standardien kunnioittamista.

Rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia esimerkiksi hyödyntämällä ESG-integrointia, poissulkevaa menetelmää, normipohjaista seulontaa ja vaikuttamalla yritysten toimintaan. 

 

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahoitustuote noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, Omistajapolitiikkaa sekä Ilmastostrategiaa siltä osin, kun se sijoittaa S-Pankin rahastoihin tai tekee suoria sijoituksia. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme. 

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia huomioidaan eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

ESG-integroinnilla, eli vastuullisuusasioiden sisällyttämisellä sijoituspäätöksiin, pyritään arvioimaan kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia sijoituskohteisiin. Oman analyysin tukena voidaan käyttää esimerkiksi ESG-luokituksia.

Poissulkeminen on merkittävä strategia kestävyysriskien huomioimisessa. Riskejä pyritään pienentämään jättämällä kategorisesti sijoittamatta ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaisiin sijoituskohteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, joiden liiketoiminta on voimakkaasti hiilestä riippuvaista. Myös sijoituskohteet, joiden toiminnan katsotaan olleen yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten normien vastaista, voidaan asettaa poissulun piiriin.

Toteutamme myös omistajavaikuttamista eri keinoin. Mahdollisia keinoja ovat yhtiökokouksissa äänestäminen, suora ESG aiheinen keskustelu sijoituskohteen kanssa sekä osallistuminen erilaisiin sijoittajien yhteisvaikuttamisiin.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme myös sijoituskohteidemme yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- ja yhdistelmärahastoihin arvioimme hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan etiikkaa, omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia sijoituspäätöksiä tehdessä. Mikäli yhtiöillä on vakavia rikkomuksia hallintotapa-asioissa, voimme joko aloittaa yhtiöön vaikuttamisen tai lisätä yhtiön poissulkulistallemme.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin arvioimme säännöllisesti rahastojen omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahastot omistavat pääsääntöisesti enemmistön sijoituskohteena olevista yhtiöistä ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä. Rahastot omistavat pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa ulkoisiin tuotteisiin varmistamme, että varainhoitaja on YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja ja näin ollen on sitoutunut sisällyttämään myös hallintotapa-asiat sijoitustoimintaansa.

 

Sijoitusten osuus

Rahoitustuote sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahoitustuote ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa varojen allokoinnista löydät rahoitustuotetta koskevista kestävyysasiakirjoista, jotka on esitelty tällä sivulla.

 

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Hyödynnämme seurannassa kolmannen osapuolen dataa. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta. Lisäksi edellytämme, että käyttämämme datan toimittaja arvioi säännöllisesti toimittamansa tiedon ja sen tuottamiseen liittyvän metodologian ajantasaisuutta.

 

Menetelmät

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- ja yhdistelmärahastoihin, muun muassa hiilijalanjälkeä ja päästöjen kehitystä mitataan ja seurataan. Muita seurattavia indikaattoreita ovat yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta seurataan myös. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Myös sellaisten yhtiöiden, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja, lukumäärää ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta seurataan. Lisäksi kansainvälisten normien rikkomuksia seurataan. Mikäli yrityksen toiminta rikkoo kansainvälisiä normeja, poissuljemme yrityksen sijoituksistamme tai aloitamme siihen vaikuttamisen, riippuen rikkomuksen vakavuudesta ja laajuudesta. Samoin seurataan ja varmistetaan, että kestävien sijoitusten vähimmäisosuus täyttyy.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin, mittaamme ja seuraamme muun muassa kiinteistöjen kulutustrendejä (sähkö, lämpöenergia, vesi) sekä metsien osalta sertifiointeja ja hiilinielujen määrää.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa kolmansien osapuolten sijoitustuotteisiin, edellytämme varainhoitajilta YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista. Tällä varmistamme tietyn vastuullisuuden tason myös ulkopuolisissa rahastoissa.

 

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- ja yhdistelmärahastoihin, käytämme tietolähteenä pääasiallisesti MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat. Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin, kerätään tieto pääsääntöisesti suoraan sijoituskohteena olevista kiinteistöistä.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Lisäksi pyrimme keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

 

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteistamme ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

 

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

 

Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuote voi edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla suoraan sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Omistajavaikuttamisen keinot riippuvat sijoituskohteesta. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain vastuullisen sijoittamisen raportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

 

Nimetty vertailuarvo

Tuotteelle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

 

Summary in English

This financial product promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The financial product is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

Osio otsikolla Sijoituskori

Täyden valtakirjan varainhoito sijoituskori

Tuote on maailmanlaajuisesti hajautettu sijoitussalkku, jonka tavoitteena on riskitasonsa mukainen pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoittamisen riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri osakemarkkinoille, korkosijoituksiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Sijoitussalkku tavoittelee pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisella omaisuudenhoidolla. Osake- ja korkosijoitukset toteutetaan pääasiassa osake- ja korkorahastosijoituksina. Vaihtoehtoiset sijoitukset toteutetaan rahastosijoituksina.

 

Täyden valtakirjan varainhoito sijoituskori

Julkaisupäivä: 21.12.2022

 

Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään esimerkiksi eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

Rahoitustuote sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

 

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahoitustuotteeseen sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahoitustuotteeseen sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Varmistamme ettei merkittävää haittaa aiheudu seulomalla sijoituskohteemme.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- tai yhdistelmärahastoihin tai tekee suoria sijoituksia, tulee sijoituskohteena olevan yhtiön täyttää tietyt kriteerit, jotta se katsotaan kestäväksi sijoitukseksi. Mikäli yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia tulee tuotteista tai palveluista, joilla on haitallisia vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai jos yritys on osallinen yhteen tai useampaan todella vakavaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvään kiistaan tai rikkomukseen, katsotaan yhtiön aiheuttavan merkittävää haittaa eikä se siten täytä kestävän sijoituksen kriteereitä.

Siltä osin kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin, varmistetaan ettei merkittävää haittaa aiheudu tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Lisäksi seuraamme pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevia indikaattoreita ja varmistamme, etteivät kestäviksi sijoituksiksi luokitellut sijoituskohteemme aiheuta merkittävää haittaa rikkomalla kansainvälisiä normeja. Seuraamamme kansainväliset normit koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämään liittyviä oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

 

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahoitustuote edistää muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä ominaisuuksia, kuten ihmisoikeuksien ja työelämän standardien kunnioittamista.

Rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia esimerkiksi hyödyntämällä ESG-integrointia, poissulkevaa menetelmää, normipohjaista seulontaa ja vaikuttamalla yritysten toimintaan. 

 

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahoitustuote noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, Omistajapolitiikkaa sekä Ilmastostrategiaa siltä osin, kun se sijoittaa S-Pankin rahastoihin tai tekee suoria sijoituksia. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme. 

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia huomioidaan eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

ESG-integroinnilla, eli vastuullisuusasioiden sisällyttämisellä sijoituspäätöksiin, pyritään arvioimaan kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia sijoituskohteisiin. Oman analyysin tukena voidaan käyttää esimerkiksi ESG-luokituksia.

Poissulkeminen on merkittävä strategia kestävyysriskien huomioimisessa. Riskejä pyritään pienentämään jättämällä kategorisesti sijoittamatta ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaisiin sijoituskohteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, joiden liiketoiminta on voimakkaasti hiilestä riippuvaista. Myös sijoituskohteet, joiden toiminnan katsotaan olleen yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten normien vastaista, voidaan asettaa poissulun piiriin.

Toteutamme myös omistajavaikuttamista eri keinoin. Mahdollisia keinoja ovat yhtiökokouksissa äänestäminen, suora ESG aiheinen keskustelu sijoituskohteen kanssa sekä osallistuminen erilaisiin sijoittajien yhteisvaikuttamisiin.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme myös sijoituskohteidemme yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- ja yhdistelmärahastoihin arvioimme hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan etiikkaa, omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia sijoituspäätöksiä tehdessä. Mikäli yhtiöillä on vakavia rikkomuksia hallintotapa-asioissa, voimme joko aloittaa yhtiöön vaikuttamisen tai lisätä yhtiön poissulkulistallemme.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin arvioimme säännöllisesti rahastojen omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahastot omistavat pääsääntöisesti enemmistön sijoituskohteena olevista yhtiöistä ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä. Rahastot omistavat pää-sääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa ulkoisiin tuotteisiin varmistamme, että varainhoitaja on YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja ja näin ollen on sitoutunut sisällyttämään myös hallintotapa-asiat sijoitustoimintaansa.

 

Sijoitusten osuus

Rahoitustuote sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahoitustuote ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa varojen allokoinnista löydät rahoitustuotetta koskevista kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät [viittaus relevanttiin kohtaan samalla sivulla].

 

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Hyödynnämme seurannassa kolmannen osapuolen dataa. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta. Lisäksi edellytämme, että käyttämämme datan toimittaja arvioi säännöllisesti toimittamansa tiedon ja sen tuottamiseen liittyvän metodologian ajantasaisuutta.

 

Menetelmät

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- ja yhdistelmärahastoihin muun muassa hiilijalanjälkeä ja päästöjen kehitystä mitataan ja seurataan. Muita seurattavia indikaattoreita ovat yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta seurataan myös. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Myös sellaisten yhtiöiden, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja, lukumäärää ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta seurataan. Lisäksi kansainvälisten normien rikkomuksia seurataan. Mikäli yrityksen toiminta rikkoo kansainvälisiä normeja, poissuljemme yrityksen sijoituksistamme tai aloitamme siihen vaikuttamisen, riippuen rikkomuksen vakavuudesta ja laajuudesta. Samoin seurataan ja varmistetaan, että kestävien sijoitusten vähimmäisosuus täyttyy.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin, mittaamme ja seuraamme muun muassa kiinteistöjen kulutustrendejä (sähkö, lämpöenergia, vesi) sekä metsien osalta sertifiointeja ja hiilinielujen määrää.

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa kolmansien osapuolten sijoitustuotteisiin, edellytämme varainhoitajilta YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista. Tällä varmistamme tietyn vastuullisuuden tason myös ulkopuolisissa rahastoissa.

 

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin osake-, korko- ja yhdistelmärahastoihin, käytämme pääasiallisesti tietolähteenä MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat. Siltä osin, kun rahoitustuote sijoittaa S-Pankin kiinteistörahastoihin, kerätään tieto pääsääntöisesti suoraan sijoituskohteena olevista kiinteistöistä.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Lisäksi pyrimme keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

 

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteistamme ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita.

Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

 

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

 

Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuote voi edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla suoraan sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Omistajavaikuttamisen keinot riippuvat sijoituskohteesta. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain vastuullisen sijoittamisen raportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

 

Nimetty vertailuarvo

Tuotteelle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

 

Summary in English

This financial product promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The financial product is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

Osio otsikolla Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullisuus sijoittamisessa S-Pankissa

Vastuullinen sijoittaminen ei ole meille erillinen saareke, vaan kiinteä osa kaikkia sijoituspäätöksiämme. Meille on tärkeää, että sijoituskohteemme noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä liiketapoja sekä vastuullisuuteen liittyviä aloitteita. 

Lue lisää vastuullisuudesta sijoittamisessa

Täyden valtakirjan varainhoitosalkkuja hallinnoi S-Pankki Oyj. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski, ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Asiakas päättää itsenäisesti sijoitusstrategian valinnasta ja kantaa riskin sijoituksen mahdollisesta arvon alenemisesta tai menettämisestä. S-Pankki Oyj ei vastaa sijoitusstrategioiden tai niiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi. Tutustu huolellisesti ehtoihin ja asiakirjoihin ennen sijoitusstrategian valitsemista.