Gå direkt till innehållet

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om fonden S-Pankki Vaikuttavuus I

S-Pankki Vaikuttavuus I Holding Ky

Regelbundna hållbarhetsupplysningar (PDF 85 kB)

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky och S-Pankki Vaikuttavuus I Holding Ky
FO-nummer: 3199109-7 och 3199111-8
Publiceringsdatum: 21.12.2022

 

Sammanfattning

Fonden har som mål att göra hållbara investeringar enligt artikel 9 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Fonden är en fond-i-fond och målet med dess investeringsverksamhet är att göra hållbara investeringar genom att investera i andra påverkansfonder som främjar antingen sociala eller miljörelaterade mål. Mottagarfonderna kan främja både miljörelaterade och sociala mål.

 

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Som investeringsobjekt väljer fonden endast sådana mottagarfonder vars investeringar inte orsakar någon betydande skada för ett enda miljörelaterat eller socialt investeringsmål och som säkerställer att investeringsobjekten följer internationella normer.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. 

 

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fonden är en fond-i-fond och målet med dess investeringsverksamhet är att göra hållbara investeringar genom att investera i andra påverkansfonder som främjar antingen sociala eller miljörelaterade mål.

I alla miljöprojekt bedömer fonden möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser och att bidra till ökad kolbindning. Syftet med investeringar är att minska utsläppen medan verksamheten bedrivs jämfört med verksamheten före investeringen. Till den del fonden investerar i objekt som främjar sociala mål, strävar den efter att förebygga marginalisering och bekämpa ojämlikhet.

 

Investeringsstrategi

Fonden är en fond-i-fond och målet med dess investeringsverksamhet är att göra hållbara investeringar genom att investera i andra påverkansfonder som främjar antingen sociala eller miljörelaterade mål. Fonden investerar endast i fonder som har definierats som sådana i enlighet med artikel 9 i upplysningsförordningen.

Fonden säkerställer att mottagarfonderna regelbundet bedömer huruvida de bolag som mottagarfonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt.

Dessutom följer fonden Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning och som finns på vår webbplats.

 

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 100 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

 

Övervakning av mål för hållbar investering

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida data som används och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

 

Metoder

Fonden investerar endast i objekt där påverkan kan mätas med parametrar som fastställts på förhand. Metoderna för mätning av ett hållbart investeringsmål varierar enligt mottagarfond. Till den del fonden investerar i SIB-fonder som förvaltas av S-Banken grundar sig mätningen av uppnåendet av ett hållbart investeringsmål bland annat på de indikatorer som definierats i sociala utfallskontrakt.

Till den del fonden investerar i fonden Regenerativt Jordbruk som förvaltas av S-Banken övervakas genomförandet av sådana åtgärder som enligt kännedom har en positiv klimatpåverkan. Dessutom övervakas minskningen i användningen av kemikalier på årsnivå samt, när det gäller spannmålsproduktion och spannmålshantering, även bränsleförbrukningen.

 

Datakällor och databehandling

Vi får hållbarhetsrelaterade data från mottagarfonderna. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

 

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om våra investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet.

Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

 

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

 

Strategier för engagemang

Fonden strävar efter att påverka indirekt genom att endast investera i sådana andra påverkansfonder vars mål är att göra hållbara investeringar.

 

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå ett hållbart investeringsmål.

Genom sin verksamhet bidrar fonden till att målen i Parisavtalet uppnås. Parisavtalet fastställer inga mål för minskning av utsläppen per land och därför är det inte möjligt att göra någon noggrann bedömning av förhållandet mellan de positiva klimateffekterna av fondens åtgärder och målen i Parisavtalet.

 

Summary in English

The Fund’s objective is to make sustainable investments in accordance with Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). The Fund is a fund of funds, and the objective of its investment activities is to make sustainable investments by investing in other impact funds that promote either social or environmental objectives. The target funds may promote both environmental and social objectives.