Gå direkt till innehållet

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om diskretionära kapitalförvaltningsportföljer

På denna webbplats finns information om hållbarhet i sådana diskretionära kapitalförvaltningsportföljer som vid sidan av andra egenskaper främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, i enlighet med artikel 8 i upplysningsförordningen 2019/2088 (SFDR).

SFDR är en del av Europeiska unionens paket för hållbar finansiering. Syftet med regleringen är att underlätta jämförelser av investeringsprodukters ansvarsfullhet och att på sikt styra kapital till hållbara investeringsobjekt. I och med regleringen ges investerarna information om hur olika investeringsprodukter beaktar så kallade ESG-aspekter. Förkortningen ESG härrör från orden environment, social och governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning.

Avsnitt med titel Omfattande

Diskretionär kapitalförvaltning omfattande

Produkten är en globalt diversifierad investeringsportfölj som syftar till en värdeökning på lång sikt enligt portföljens risknivå. Risker i investeringsverksamheten hanteras så att investeringar diversifieras till olika aktiemarknader, ränteinvesteringar och alternativa investeringsobjekt. Genom en aktiv kapitalförvaltning eftersträvar investeringsportföljen en värdeökning på lång sikt.

Aktieinvesteringar görs främst i form av direkta aktieinvesteringar i Finland samt i form av ETF-investeringar och investeringar i aktiefonder i andra delar av världen. Ränteinvesteringar görs främst i form av ETF-investeringar och investeringar i aktiefonder. Alternativa investeringar görs främst i form av fondinvesteringar. Investeringar i råvaror görs främst i form av ETC-investeringar.

 

Diskretionär kapitalförvaltning omfattande (risknivåer: låg, genomsnittlig och hög)

Publiceringsdatum: 21.12.2022

 

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning till exempel med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Den finansiella produkten förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men dess mål är inte hållbara investeringar.

Trots att den finansiella produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i produkten. Till den del hållbara investeringar ingår i den finansiella produkten, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- eller blandfonder eller gör direkta placeringar, ska ett företag som är investeringsobjekt uppfylla vissa kriterier för att anses vara en hållbar investering. Om över 50 procent av företagets omsättning härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, säkerställer vi att betydande skada inte uppstår genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom övervakar vi indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser och säkerställer att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Den finansiella produkten främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder.

Den finansiella produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att till exempel dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet. 

 

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fonder eller gör direkta placeringar, följer den finansiella produkten Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats. 

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för investeringsobjekten. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i investeringsobjekt med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även investeringsobjekt vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att rösta på bolagsstämmor, påverka investeringsobjekt direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi också huruvida våra investeringsobjekt iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de företag som är investeringsobjekt. Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- och blandfonder, bedömer vi praxis för god styrning genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper när vi fattar investeringsbeslut. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonderna äger vanligen majoriteten i de bolag som är investeringsobjekt och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa. Fonderna äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Till den del den finansiella produkten investerar i externa produkter, säkerställer vi att kapitalförvaltaren har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och således har förbundit sig att också inkludera frågor kring bolagsstyrning i sin investeringsverksamhet.

 

Andel av investeringar

Den finansiella produkten förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Den finansiella produkten har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av tillgångar finns i den finansiella produktens hållbarhetsdokument som finns på denna sida.

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

 

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- och blandfonder, mäter och övervakar vi bland annat koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden. Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer. Om verksamheten i ett företag bryter mot internationella normer, utesluter vi företaget ur våra investeringar eller inleder påverkan på företaget, beroende på brottets allvar och omfattning. Likaså följer vi upp och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, mäter och övervakar vi bland annat förbrukningstrender (el, värme, vatten) i fastigheterna samt skogscertifieringar och arealen för kolsänkan i skogarna.

Till den del den finansiella produkten investerar i tredje parters investeringsprodukter, förutsätter vi att kapitalförvaltarna har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. På så sätt kan vi försäkra oss om en viss ansvarsnivå även i externa fonder.

 

Datakällor och databehandling

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- och blandfonder, använder vi som datakälla främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls. Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, samlar vi i regel in data direkt från de fastigheter som är investeringsobjekt.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

 

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om våra investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

 

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

 

Strategier för engagemang

Den finansiella produkten kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att direkt påverka företag som är investeringsobjekt. Metoderna för ägarinflytande beror på investeringsobjektet. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i hållbarhetsrapporten. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

 

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för produkten för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 

Summary in English

This financial product promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The financial product is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

Avsnitt med titel Investeringkorg

Diskretionär kapitalförvaltning investeringkorg

Produkten är en globalt diversifierad investeringsportfölj som syftar till en värdeökning på lång sikt enligt portföljens risknivå. Risker i investeringsverksamheten hanteras så att investeringar diversifieras till olika aktiemarknader, ränteinvesteringar och alternativa investeringsobjekt. Genom en aktiv kapitalförvaltning eftersträvar investeringsportföljen en värdeökning på lång sikt.

Aktie- och ränteinvesteringar görs främst i form av investeringar i aktiefonder och räntefonder. Alternativa investeringar görs främst i form av fondinvesteringar.

 

Diskretionär kapitalförvaltning investeringkorg (risknivåer: låg, genomsnittlig och hög)

Publiceringsdatum: 21.12.2022

 

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning till exempel med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Den finansiella produkten förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men dess mål är inte hållbara investeringar.

Trots att den finansiella produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i produkten. Till den del hållbara investeringar ingår i den finansiella produkten, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- eller blandfonder eller gör direkta placeringar, ska ett företag som är investeringsobjekt uppfylla vissa kriterier för att anses vara en hållbar investering. Om över 50 procent av företagets omsättning härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, säkerställer vi att betydande skada inte uppstår genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom övervakar vi indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser och säkerställer att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Den finansiella produkten främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder.

Den finansiella produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att till exempel dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet. 

 

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fonder eller gör direkta placeringar, följer den finansiella produkten Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats. 

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för investeringsobjekten. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i investeringsobjekt med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även investeringsobjekt vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att rösta på bolagsstämmor, påverka investeringsobjekt direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi också huruvida våra investeringsobjekt iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de företag som är investeringsobjekt. Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- och blandfonder, bedömer vi praxis för god styrning genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper när vi fattar investeringsbeslut. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonderna äger vanligen majoriteten i de bolag som är investeringsobjekt och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa. Fonderna äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Till den del den finansiella produkten investerar i externa produkter, säkerställer vi att kapitalförvaltaren har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och således har förbundit sig att också inkludera frågor kring bolagsstyrning i sin investeringsverksamhet.

 

Andel av investeringar

Den finansiella produkten förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Den finansiella produkten har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av tillgångar finns i den finansiella produktens hållbarhetsdokument som finns på denna sida.

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

 

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- och blandfonder, mäter och övervakar vi bland annat koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden. Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer. Om verksamheten i ett företag bryter mot internationella normer, utesluter vi företaget ur våra investeringar eller inleder påverkan på företaget, beroende på brottets allvar och omfattning. Likaså följer vi upp och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, mäter och övervakar vi bland annat förbrukningstrender (el, värme, vatten) i fastigheterna samt skogscertifieringar och arealen för kolsänkan i skogarna.

Till den del den finansiella produkten investerar i tredje parters investeringsprodukter, förutsätter vi att kapitalförvaltarna har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. På så sätt kan vi försäkra oss om en viss ansvarsnivå även i externa fonder.

 

Datakällor och databehandling

Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens aktie-, ränte- och blandfonder, använder vi som datakälla främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls. Till den del den finansiella produkten investerar i S-Bankens fastighetsfonder, samlar vi i regel in data direkt från de fastigheter som är investeringsobjekt.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

 

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om våra investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet.

Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

 

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

 

Strategier för engagemang

Den finansiella produkten kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att direkt påverka företag som är investeringsobjekt. Metoderna för ägarinflytande beror på investeringsobjektet. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i hållbarhetsrapporten. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

 

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för produkten för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 

Summary in English

This financial product promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The financial product is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

 

Avsnitt med titel Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar på S-Banken

Ansvarsfulla investeringar är inte en separat fråga för oss, utan en fast del av alla våra investeringsbeslut. För oss är det viktigt att våra investeringsobjekt iakttar allmän internationell affärssed och initiativ relaterade till ansvar.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Diskretionära kapitalförvaltningsportföljer förvaltas av S-Banken Abp. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker, och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina investeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det investerade kapitalet gå förlorat. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Uppgifterna i detta material utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Kunden fattar självständigt beslut om val av investeringsstrategi och bär risken för eventuella minskningar i värdet på investeringen eller förluster. S-Banken Abp ansvarar inte för värdeutvecklingen för investeringsstrategier eller deras investeringsobjekt. Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-pankki.fi. Ta noggrant del av villkoren och dokumenten innan du väljer investeringsstrategi.