Gå direkt till innehållet

Risker i anknytning till alternativa investeringsprodukter

I detta avsnitt beskrivs de viktigaste riskerna i anknytning till alternativa investeringsprodukter. Detta är inte en heltäckande redogörelse för alla eventuella riskfaktorer, och riskerna som räknas upp nedan är inte i prioritetsordning.

Alternativa investeringsprodukter lämpar sig för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna med investeringen och vars investeringsmål sammanfaller med produktens risk, investeringstid och övriga egenskaper. Investeraren bör ta hänsyn till sin egen ekonomiska ställning när hen bedömer investeringsprodukternas lämplighet. Investeraren ska ha tillräckliga resurser för att täcka de eventuella förlusterna på investeringen.

Investering på värdepappersmarknader är alltid förknippad med risker, och investeraren ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina investeringsbeslut. Därför bör alltid investeraren före investeringsbeslutet omsorgsfullt ta del av marknadsföringsmaterialet, faktabladet och annat tillgängligt material om den aktuella produkten. Mer information om riskerna får du från din personliga kontaktperson eller från kapitalförvaltningens kundtjänst.

Fastighetsfonder

Värdeutveckling på fastigheter

Den största enskilda faktorn som på kort sikt påverkar fondandelens värde är värdeutvecklingen på bostäder och fastigheter. Ändringar i likviditeten på marknaden kan också ha en betydande inverkan på avkastningen av investeringarna, och värdet påverkas också av utvecklingen av hyresavkastningen, uthyrningsgraden, den allmänna räntenivån och kostnaderna för underhåll av fastigheter samt kostnaderna för renoveringar av ägda objekt.

Den största enskilda faktorn som på kort sikt påverkar skogsfastigheters fondandelens värde är värdeutvecklingen på skogsfastigheter.

Likviditetsrisk

Ifall en stor del av investerarna samtidigt vill lösa in sina fondandelar, kan fonden bli tvungen att realisera en stor del av sina investeringar inom en kort tidsfrist, vilket kan påverka försäljningsvinsten på investeringar och således också fondandelens värde.

Ändringar i likviditeten på marknaden kan också ha en betydande inverkan på avkastningen av investeringarna, och värdet påverkas också av avkastningen från skogsavverkningen, den allmänna ränteutvecklingen och kostnaderna för skötsel av skogar. Ifall en stor del av investerarna samtidigt vill lösa in sina fondandelar, kan fonden bli tvungen att realisera en stor del av sina investeringar inom en kort tidsfrist, vilket kan påverka försäljningsvinsten på investeringar och således också fondandelens värde.

Risk i anslutning till investeringsobjekt

Risk för att egenskaperna hos något av fondens fastighetsobjekt plötsligt försämras eller annars förändras så att tillgångspostens värde avsevärt minskar. Risk i anslutning till investeringsobjekt är typisk vid fastighetsinvestering. Risk förknippad med uthyrningsverksamhet: Risk för tillfälligt, bestående eller annars överraskande underutnyttjande av de objekt som fonden äger.

Risk förknippad med uthyrningsverksamhet: Risk för tillfälligt, bestående eller annars överraskande underutnyttjande av de objekt som fonden äger.

Finansieringsrisk

Risk för en försämring av fondens finansiella ställning eller för förändringar i tillgången på finansiering med främmande kapital eller prisförändringar.

Motpartsrisk

Risk för förlust i fonden till följd av att transaktionens motpart försummar sina skyldigheter. Risken hanteras bl.a. genom att inom investering, finansiering och försäkring anlita kända och solventa motparter som har ett gott anseende.

Kapitalfonder

Fondernas värdeutveckling

Fondens värdeutveckling är den största risken vid investeringar i kapitalfonder. Risken påverkas av investeringsobjektens inköpspris, utvecklingen av omsättningen och lönsamheten i målbolagen, hur eventuella ytterligare företagsförvärv lyckas, utvecklingen av ekonomin och branschen samt nyckelpersonerna. Kriser på en börsnoterad marknad reflekteras också på onoterade investeringar, i synnerhet vid bakslag på företagsförvärvsmarknaden och noteringsmarknaden.

Likviditetsrisk

Man förbinder sig oftast till en kapitalfond i 10–12 år och investeraren kan inte påverka tidsplanen för kapitalfordringar och -återbetalningar. Även om andrahandsmarknaden för investeringar i kapitalfonder har utvecklats enormt under senare år, finns det en prisrisk vid försäljning på eftermarknaden och ofta säljs fondandelar till nedsatt pris (jämfört med NAV).

Det långa tidsspannet kan också leda till att världen hinner förändras och till att en investering i ett bra målbolag blir irrelevant på grund av att branschen eller regleringen förändras eller på grund av en samhällsförändring.

Personrisk

Vid investering i kapitalfonder har mottagarfondens team en väsentlig betydelse vid valet av investeringsobjekt, värdeskapandet och en lyckad utträdesprocess. Om det sker stora förändringar i teamet finns det risk för att detta påverkar fondens verksamhet, målbolagens verksamhet, avkastningen och framtiden.

Valutarisk

Vid investeringar i kapitalfonder leder långa tidsspann till att det är svårt att hantera valutakursrisken. Om fondens valuta försvagas trendmässigt finns det en risk för att investeraren antingen förlorar avkastning eller att avkastningen försämras avsevärt.

Kollektiva investeringar (Fastigheter)

Marknadsrisk

Ändringar i marknaden och likviditeten påverkar värdeutvecklingen på fastigheter avsevärt, bland annat på grund av höjda eller sänkta avkastningskrav för fastigheter.

Risk i anslutning till investeringsobjekt

Risk för att egenskaperna hos ett fastighetsobjekt plötsligt försämras eller annars förändras så att tillgångspostens värde avsevärt minskar. Risk i anslutning till investeringsobjekt är typisk vid fastighetsinvestering. Risk förknippad med uthyrningsverksamhet beror på ett tillfälligt, bestående eller annars överraskande underutnyttjande eller på en ogynnsam utveckling av hyresavkastningen. Byggnadsrisken utgörs av objektets tekniska och funktionella egenskaper och påverkar kostnaderna för underhåll, reparation och totalrenovering. Förändringar i närmiljön kan påverka objektets attraktivitet och därigenom också eventuella användningsändamål och möjligheterna till avkastning.

Finansieringsrisk

Risk för en försämring av den finansiella ställningen eller för förändringar i tillgången på finansiering med främmande kapital eller prisförändringar. Ju större hävstång som används i ett investeringsobjekt, desto högre är risken.

Motpartsrisk

Risk för förlust till följd av att transaktionens motpart försummar sina skyldigheter. Problem i anknytning till hyresgästens likviditet kan riskera hyresbetalningen enligt avtalet.

Strukturerade investeringsprodukter

Emittentrisk

Med risk förknippad med emittentens återbetalningsförmåga avses risken för att emittenten blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Om emittenten blir insolvent kan investeraren förlora kapitalet som investerats i en investeringsprodukt samt eventuell avkastning helt eller delvis. Investeraren bör ta hänsyn till emittentens ekonomiska ställning och kreditvärdighet vid investeringsbeslutet.

Kapitalskyddade placeringsobligationer är förenade med ett villkor för återbetalning av det nominella beloppet, det vill säga kapitalskydd, som tillhandahålls av emittenten. Således återbetalas det nominella beloppet på förfallodagen oberoende av hur den underliggande tillgången har utvecklats, i motsats exempelvis till direkta aktieinvesteringar. Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen och omfattar inte en eventuell överkurs eller teckningsprovision. Före förfallodagen kan produktens värde vara högre eller lägre än det nominella beloppet.

Avkastningsrisk

Avkastningen av en investeringsprodukt beror på utvecklingen av de underliggande tillgångar som valts och på avkastningsstrukturen. Ibland kan investeringsproduktens avkastningsstruktur vara komplicerad och därför kan det vara svårt att jämföra investeringsprodukten med andra investeringsobjekt. Värdet på investeringsproduktens underliggande tillgångar kan variera under investeringstiden. Om en underliggande tillgång inte utvecklas på önskvärt sätt kan investeraren gå miste om avkastningen eller få liten avkastning. Dessutom beskriver värdet på de underliggande tillgångarna på en viss dag inte nödvändigtvis produktens realiserade eller framtida utveckling.

En investering i en strukturerad investeringsprodukt är inte det samma som en investering i en del av eller alla av den strukturerade investeringsproduktens underliggande tillgångar. Det kan vara svårt för investeraren att bedöma den förväntade avkastningen i olika marknadslägen.

Risk för förtida återbetalning

Emittenten har rätt att lösa in en strukturerad investeringsprodukt före förfallodagen i särskilda situationer som nämns i produktens lånevillkor och/eller grundprospektet, till exempel på grund av väsentliga lagändringar. En förtida återbetalning kan leda till att den slutliga avkastningen på produkten blir lägre än väntat, att investeraren endast får tillbaka en del av det investerade kapitalet eller att det investerade kapitalet går förlorat i sin helhet. I sådana särskilda situationer kan emittenten eller beräkningsombudet på det sätt som anges i produktens lånevillkor och/eller grundprospektet också göra ändringar i produktens villkor utan investerarens samtycke.

Ränterisk

Investeringsprodukter innehåller vanligen en räntedel. Med ränterisk avses att utvecklingen av den allmänna räntenivån påverkar ränteinvesteringens värde under lånetiden. En uppgång i räntenivån minskar produktens (räntedelens) värde, medan en nedgång i räntenivån ökar produktens värde. Ränterisken kan bara realiseras om investeraren säljer produkten före förfallodagen.

Andrahandsmarknadsrisk

En investering i en strukturerad investeringsprodukt rekommenderas endast om investeraren inte behöver det investerade kapitalet före produktens förfallodag. Om investeraren dock vill sälja produkten före förfallodagen sker det till det rådande marknadspriset som kan över- eller understiga produktens nominella värde. Risken att förlora en del av kapitalet som investerats i produkten är högre ju närmare emissionsdagen försäljningen på andrahandsmarknaden sker. I fråga om kapitalskyddade placeringsobligationer gäller kapitalskyddet endast på förfallodagen och omfattar inte en eventuell överkurs eller teckningsprovision.

Priset på andrahandsmarknaden påverkas bland annat av utvecklingen av de underliggande tillgångarna, förändringarna i den allmänna räntenivån och struktureringskostnaden. En uppgång i den allmänna räntenivån minskar vanligen produktens värde på andrahandsmarknaden, medan en nedgång i räntenivån i allmänhet ökar produktens värde på andrahandsmarknaden. Investeraren bör också vara medveten om att priset på andrahandsmarknaden i allmänhet endast noteras på ett ställe, nämligen anbudsgivaren S-Banken. S-Banken strävar efter att erbjuda ett köpepris på produkten på varje bankdag under investeringstiden under normala marknadsförhållanden, men S-Banken garanterar inte en andrahandsmarknad. Det är möjligt att det inte uppstår någon fortlöpande daglig andrahandsmarknad för produkten under investeringstiden och att det är svårt eller omöjligt att sälja produkten. Därför kan det vara investerarens enda möjlighet att behålla produkten till förfallodagen.

Skatterisk

Förändringar i beskattningen av investeringsprodukten eller avkastningen på den kan påverka investerarens nettoavkastning. Investeringsproduktens beskattnings- och lagstiftningsmässiga ställning kan förändras under lånetiden. Produktens emittent eller S-Banken fungerar inte som skatterådgivare för kunden, utan varje investerare bör själv konsultera sin skatteexpert avseende de bestämmelser som tillämpas på hens situation. Investeraren ansvarar för alla skattepåföljder i anknytning till investeringsprodukten och bör själv bedöma eventuella skattepåföljder och vid behov vända sig till en skatterådgivare.

Påverkansinvestering

Risk för nedskrivning av investeringsobjektet och avkastningsrisk

Den största enskilda faktorn som inverkar på en påverkansinvesteringsfonds värde och avkastning är investeringsproduktens värdeutveckling och fördelning av medel. Investeringsinstrumentets investeringsobjekt kan vara bland annat sociala utfallskontrakt (Social Impact Bond), en andel i ett målbolag eller en andel i en mottagarfond.

Om investeringsobjektet inte klarar av att fördela medel eller om beloppet är lägre än väntat, försämrar detta direkt avkastningen av fonden och kan leda till att investeraren förlorar det investerade kapitalet helt eller delvis. Inverkan av enskilda investeringar som går med förlust kan vara betydande för fondens totala avkastning.

Utvecklingen av investeringsobjektets värde beror bland annat på (i) externa faktorer: bildandet av varje investeringsobjekts värde, marknadens utveckling, konkurrensläget och möjligheterna till utträde, och (ii) interna faktorer: mottagarfondernas eller målbolagens ledning fattar inte alltid rätt beslut och vidtar inte alltid rätt åtgärder eller genomför dem inte tillräckligt effektivt och investeringsobjektet uppnår därför inte nödvändigtvis de uppsatta målen.

Fondens interna likviditetshantering och likviditetsrisk

Det är möjligt att fondens kassareserver tidvis inte räcker till för att täcka investeringsobjektens finansieringsskyldigheter, inklusive mottagarfondernas kapitalfordringar. Detta kan inträffa bland annat om fondens investerare inte finansierar fondens kapitalfordringar inom erforderlig tid.

Det är också möjligt att ett investeringsobjekt inte kan likvideras inom fondens verksamhetstid eller att inlösen begränsas. En sådan situation kan leda till att fondens verksamhetstid förlängs och/eller till att fonden säljer investeringsobjektet till ett lägre pris än dess verkliga värde.

Värdering och finansiell rapportering

Även om fondens investeringar rapporteras till investerarna, är det inte säkert att värderingen motsvarar de slutliga försäljningspriserna. Fondens investeringsobjekt kan vara känsliga för förändringar och det kan finnas endast begränsad information om dem, vilket också kan påverka rapporteringen till investerarna. Den slutliga avkastningen av en investering i fonden eller en förlust klarnar först när fonden avvecklas och beror bland annat på hur fonden klarar av att realisera sina investeringsobjekt.

Lång och illikvid investering; ingen andrahandsmarknad

En investering i fonden rekommenderas bara om investeraren inte behöver det investerade kapitalet förrän fonden avvecklas, eftersom den sista kapitalåterbetalningen av en bolagsandel i fonden sker i samband med att fonden avvecklas. En investerare som investerar i fonden kan inte kräva att hens investering löses in i förtid och investeraren kan inte överföra sin bolagsandel till tredje part utan samtycke av förvaltaren av den alternativa investeringsfonden.

Förvaltaren av den alternativa investeringsfonden (eller någon annan aktör) har ingen som helst skyldighet eller planer på att ordna en andrahandsmarknad för andelar för investerare som investerat i fonden. Försäljningspriset påverkas av investeringsobjektens finansiella situation, läget på relevanta marknader samt andra faktorer, och det är möjligt att det inte finns någon köpare till fondandelen till något pris. Investeraren bör också vara medveten om att priset på andrahandsmarknaden inte nödvändigtvis är tillgängligt, eller att det endast noteras på ett ställe.

Ingen garanti eller säkerhet

Ingen garanti eller annan säkerhet har ställts för investeringarna i fonden. Det finns risk för att en investerare som investerar i fonden kan förlora det investerade kapitalet helt eller delvis.