Gå direkt till innehållet

Fondernas koldioxidavtryck

Klimatförändringarna är en av de största globala utmaningarna på 2000-talet. Du kan delta i kampen mot klimatförändringarna genom att fästa vikt vid investeringarnas koldioxidavtryck.

I vår rapport om ansvarsfulla investeringar offentliggör vi två gånger om året en sammanfattning av koldioxidavtrycket från våra aktie- och räntefonder. Koldioxidavtrycket från våra aktiefonder beräknas med fyra metoder, men alla beräkningsmetoder kan inte tillämpas på räntefonderna.

Avsnitt med titel Det senaste läget

Det senaste läget

30.6.2023

 

Fond

CO2e-utsläpp

(ton / investerad M$)

CO2e-utsläpp totalt

(ton CO2e)

CO2e-intensitet

(ton / M$ omsättning)

CO2e-intensitetens viktade medelvärde

(CO2e-ton / M$ omsättning)

Dataomfattning

S-Banken Brands Aktie 22 2 008 37 38 100 %
S-Banken Europa Aktie 79 8 144 106 96 100 %
S-Banken Fenno Aktie 118 28 086 135 144 96 %
S-Banken Frontiermarknader Aktie 235 6 020 323 494 61 %
S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie 6 272 14 14 100 %
S-Banken Företagsobligation ESG Ränta - - - 102 95 %
S-Banken Emerging Markets ESG Aktie 114 51 796 135 103 100 %
S-Banken Kort Ränta - - - 69 51 %
S-Banken High Yield Europa ESG Ränta - - - 150 28 %
S-Banken Emerging Markets Ränta - - - 27 25 %
S-Banken Passiv Europa ESG Aktie 19 1 823 37 42 99 %
S-Banken Passiv USA ESG Aktie 6 1 640 31 33 100 %
S-Banken USA Aktie 33 6 841 96 108 100 %
S-Banken Kapitalförvaltning 100 - - - 86 83 %
S-Banken Kapitalförvaltning 70 - - - 83 74 %
S-Banken Kapitalförvaltning 50 - - - 87 62 %
S-Banken Kapitalförvaltning 30 - - - 86 51 %
S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 - - - 86 38 %
S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 - - - 87 79 %

 

Certain information ©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution. 

Avsnitt med titel Hur beräknas koldioxidavtryck?

Hur beräknas fondernas koldioxidavtryck?

CO2e-utsläpp

Beskriver portföljens normaliserade andel av investeringsobjektens CO2e-utsläpp på nivå 1 och 2. Siffran är oberoende av fondens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som även har andra än aktieinvesteringar.

CO2e-utsläpp totalt

Beskriver portföljens andel av investeringsobjektens koldioxidavtryck på nivå 1 och 2. Fonden anses äga utsläpp från respektive företag i proportion till innehavet. Siffran är beroende av portföljens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som även har andra än aktieinvesteringar.

CO2e-intensitet

Beskriver hur effektiv portföljen är med tanke på CO2e-utsläpp på nivå 1 och 2 i relation till produktionen som beskrivs som företagens försäljning. Fonden anses äga utsläpp från respektive företag i proportion till innehavet. Siffran är beroende av portföljens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som inte endast har aktieinvesteringar.

CO2e-intensitetens viktade medelvärde

Beskriver portföljföretagens utsläpp på nivå 1 och 2 i relation till deras omsättning. Siffran beskriver portföljens exponering för kolintensiva företag. Siffran är inte beroende av innehavet eller portföljens storlek. Eftersom siffran inte är beroende av fondens innehav kan metoden även tillämpas på fonder som investerat i företagsobligationer.

 

Detta är en reklam. Detta material utgör inte någon investeringsanalys, utan det är marknadsföringsmaterial från S-Banken Fondbolag Ab. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering.

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument. S-Banken ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Investeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina investeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen.