Gå direkt till innehållet

Fondernas koldioxidavtryck

Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna på 2000-talet. Mänsklig verksamhet resulterar i enorma utsläpp av växthusgaser, i synnerhet koldioxid. Du kan delta i kampen mot klimatförändringen genom att fästa större uppmärksamhet vid investeringarnas koldioxidavtryck. Utifrån utsläppssiffrorna är det också lättare att få en uppfattning om vilken andel olika sektorer och företag har av växthusutsläppen.

Vi publicerar fondens koldioxidavtryck om dataomfattningen är över 50 procent av fondens investeringar.

Avsnitt med titel Koldioxidavtryckstabell

Läge 31.12.2021

 

Fond CO2e-utsläpp (ton / investerad M$) CO2e-utsläpp totalt (ton CO2e) CO2e-intensitet (ton / M$ omsättning) CO2e-intensitetens viktade medelvärde (CO2e-ton / M$ omsättning) Dataomfattning
S-Banken Brands Aktie 20 1 909 33 34 100 %
S-Banken Europa Aktie 74 10 084 111 107 99 %
S-Banken Fenno Aktie 182 45 611 236 143 91 %
S-Banken Frontiermarknader Aktie 57 1 724 100 103 55 %
S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie 8 457 19 26 100 %
S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta - - - 105 100 %
S-Banken Emerging Markets ESG Aktie 108 47 945 144 135 100 %
S-Banken Passiv Europa ESG Aktie 18 2 065 37 48 99 %
S-Banken Passiv USA ESG Aktie 7 1 635 37 50 100 %
S-Banken USA Aktie 30 6 332 97 123 100 %
S-Banken Kapitalförvaltning 100 - - - 96 79 %
S-Banken Kapitalförvaltning 70 - - - 97 74 %
S-Banken Kapitalförvaltning 50 - - - 103 63 %
S-Banken Kapitalförvaltning 30 - - - 112 50 %

 

Certain information ©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution. 

Avsnitt med titel Hur beräknas koldioxidavtryck?

Hur beräknas fondernas koldioxidavtryck?

CO2e-utsläpp

Beskriver portföljens normaliserade andel av investeringsobjektens CO2e-utsläpp på nivå 1 och 2. Siffran är oberoende av fondens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som även har andra än aktieinvesteringar.

CO2e-utsläpp totalt

Beskriver portföljens andel av investeringsobjektens koldioxidavtryck på nivå 1 och 2. Fonden anses äga utsläpp från respektive företag i proportion till innehavet. Siffran är beroende av portföljens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som även har andra än aktieinvesteringar.

CO2e-intensitet

Beskriver hur effektiv portföljen är med tanke på CO2e-utsläpp på nivå 1 och 2 i relation till produktionen som beskrivs som företagens försäljning. Fonden anses äga utsläpp från respektive företag i proportion till innehavet. Siffran är beroende av portföljens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som inte endast har aktieinvesteringar.

CO2e-intensitetens viktade medelvärde

Beskriver portföljföretagens utsläpp på nivå 1 och 2 i relation till deras omsättning. Siffran beskriver portföljens exponering för kolintensiva företag. Siffran är inte beroende av innehavet eller portföljens storlek. Eftersom siffran inte är beroende av fondens innehav kan metoden även tillämpas på fonder som investerat i företagsobligationer.

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.