Gå direkt till innehållet

Fondernas koldioxidavtryck

Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna på 2000-talet. Mänsklig verksamhet resulterar i enorma utsläpp av växthusgaser, i synnerhet koldioxid. Du kan delta i kampen mot klimatförändringen genom att fästa större uppmärksamhet vid investeringarnas koldioxidavtryck. Utifrån utsläppssiffrorna är det också lättare att få en uppfattning om vilken andel olika sektorer och företag har av växthusutsläppen.

Vi publicerar fondens koldioxidavtryck om dataomfattningen är över 50 procent av fondens investeringar.

Läge 30.6.2021

 

Fond CO2e-utsläpp (ton/investerad miljon dollar) CO2e-utsläpp totalt (ton) CO2e-intensitet (CO2e-ton/miljon dollar omsättning)

CO2e-intensitet, viktat medelvärde (CO2e-ton/miljon dollar omsättning)

Dataomfattning
FIM Brands 28 2 762 37 36 100 %
FIM Europa 89 15 357 117 119 100 %
FIM Fenno 171 28 065 256 146 81 %
FIM Frontier 93 2 813 140 137 58 %
FIM Fossilfri Europa ESG 19 1 082 37 50 98 %
FIM IG Green ESG - - - 115 100 %
FIM Emerging Markets ESG 131 41 262 189 128 100 %
FIM Passiv Europa ESG 99 10 663 155 118 99 %
FIM Passiv USA ESG 41 9 075 142 115 99 %
FIM USA 43 9 313 114 147 96 %
S-Sparfond Modig - - - 118 82 %
S-Sparfond Måttlig - - - 126 75 %
FIM Kapitalförvaltning 50 - - - 137 64 %
S-Sparfond Försiktig - - - 152 50 %

 

Certain information ©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution. 

Hur beräknas fondernas koldioxidavtryck?

 

Kolumnen CO2e-utsläpp beskriver portföljens normaliserade andel av investeringsobjektens CO2e-utsläpp på nivå 1 och 2. Siffran är oberoende av fondens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som även har andra än aktieinvesteringar.

 

Kolumnen CO2e-utsläpp totalt beskriver portföljens andel av investeringsobjektens koldioxidavtryck på nivå 1 och 2. Fonden anses äga utsläpp från respektive företag i proportion till innehavet. Siffran är beroende av portföljens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som även har andra än aktieinvesteringar. 

 

Kolumnen CO2e-intensitet beskriver hur effektiv portföljen är med tanke på CO2e-utsläpp på nivå 1 och 2 i relation till produktionen som beskrivs som företagens försäljning. Fonden anses äga utsläpp från respektive företag i proportion till innehavet. Siffran är beroende av portföljens storlek. Eftersom man i beräkningen använder innehavet i bolag kan siffran inte tillämpas på fonder som inte endast har aktieinvesteringar.

 

Kolumnen CO2e-intensitetens viktade medelvärde beskriver portföljföretagens utsläpp på nivå 1 och 2 i relation till deras omsättning. Siffran beskriver portföljens exponering för kolintensiva företag. Siffran är inte beroende av innehavet eller portföljens storlek. Eftersom siffran inte är beroende av fondens innehav kan metoden även tillämpas på fonder som investerat i företagsobligationer.

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.