Gå direkt till innehållet

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är inte en separat fråga för oss, utan en fast del av våra investeringsbeslut.

Företagens verksamhet påverkar på ett omfattande plan deras intressenter, såsom medarbetare, kunder, underleverantörer samt miljön och hela samhället. Dessa faktorer har även betydelse för företagens ekonomiska framgång. Därför är det inte egalt hur företag agerar. Och därför bedömer vi även ansvarsfrågor så långt som möjligt i våra investeringsanalyser och -beslut.

Inom sparande och investering handlar det om att bygga en tryggare framtid. Vi tror att du genom att spara och investera kan vara en del av att bygga en bättre värld. Därför vill vi erbjuda dig alternativ för att vara med och bygga upp framtiden.

Ansvarsfulla investeringar innebär att vi inom investeringsverksamheten beaktar de så kallade ESG-aspekterna (Environment, Social, Governance, dvs. miljö, samhälle och bolagsstyrning).

Vi anser att det är viktigt att agera i enlighet med Parisavtalet och att detta går i linje med investerarnas långsiktiga intressen. Vi ställer oss bakom Parisavtalet och rapporteringsramen, som stöder till exempel investerarnas möjligheter att bedöma verksamhetsförutsättningarna för sina investeringsobjekt med beaktande av Parisavtalet. Denna rapporteringsram kallas TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosure).

Så här bygger du upp framtiden tillsammans med S-Banken:

Du kan vara säker på att vi i vår investeringsverksamhet beaktar internationellt antagna normer vad beträffar anställda, mänskliga rättigheter och miljö (till exempel FN:s Global Compact).

Du investerar inte direkt i

  • företag som tillverkar tobak eller cannabis för rekreationsbruk
  • företag som tillverkar kärnvapen eller vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner
  • gruvbolag där över en femtedel av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion
  • elbolag för vilka kol är ett viktigt bränsle och som inte på ett trovärdigt sätt visar att de deltar i arbetet för ett samhälle med låga koldioxidutsläpp
  • företag som bryter mot internationella normer och som vi inte anser oss kunna påverka nämnvärt Läs mer om vilka investeringsobjekt som vi har uteslutit
  • Du är med och förändrar investeringsobjektens verksamhet till det bättre via vår påverkan.
  • Du beaktar ESG-aspekterna i dina investeringar. När vi analyserar investeringsobjekten och fattar investeringsbeslut beaktar vi miljön, samhället och bolagsstyrningen. Våra fondförvaltare och analytiker deltar varje år i hundratals företagsbesök, där de lyfter fram relevanta ansvarsfrågor.
  • Du har tillgång till Finlands bästa experter och möjligheter inom impact investing.

 

Ytterligare information om ansvarsfulla investeringar finns i våra principer för ansvarsfulla investeringar och i vår ägarpolicy.

Ägarpolicy (pdf)

Principer för ansvarsfulla investeringar (pdf)

Beaktande av negativa hållbarhetskonsekvenser

Klimatstrategi för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 2020

Rapportering

Fondernas koldioxidavtryck

Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport 2021 (på finska, PDF, 6,3 MB)

PRI Transparency Report 2020 (PDF, 1,3 Mb)

Utöver de ovannämnda rapporterna publicerar vi även kvartalsvis fondspecifika hållbarhetsrapporter för våra ränte-, aktie- och blandfonder. De fondspecifika hållbarhetsrapporterna publiceras ifall dataomfattningen är över 50 procent av fondens marknadsvärde. Rapporterna finns tillgängliga för respektive fond under rubriken Villkor och dokument.

Deltagande

Vi följer bland annat följande överenskommelser. Dessutom deltar vi i följande initiativ och verksamhet i sammanslutningar.

 

    

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

 

  Climate Action 100+
  Finland's Sustainable Investment Forum
   Carbon Disclosure Project
 
   Tobacco Free Portfolios