Gå direkt till innehållet

Ansvarsfulla investeringar

Med ansvarsfull investering avses att de så kallade ESG-aspekterna beaktas i investeringsverksamheten. Förkortningen ESG härrör från orden environment, social och governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning.

Inom sparande och investering handlar det om att bygga en tryggare framtid. Vi tror att du genom att spara och investera också kan vara en del av att bygga en bättre värld. Därför vill vi erbjuda alternativ för att vara med och bygga upp framtiden.

Så här bygger du upp en hållbar framtid i samarbete med S-Banken

När du investerar i samarbete med S-Banken har du vetskap om att

  • internationellt antagna normer vad beträffar anställda, mänskliga rättigheter och miljö beaktas i investeringsverksamheten
  • du har tillgång till Finlands mest erfarna experter på påverkansinvesteringar och det mest omfattande utbudet av produkter för påverkansinvesteringar
  • du är med och förbättrar investeringsobjektens verksamhet genom vår påverkan. Våra fondförvaltare och analytiker deltar varje år i hundratals företagsbesök, där de tar upp relevanta ansvarsfrågor.
  • ESG-aspekterna beaktas i dina investeringar. När vi analyserar investeringsobjekten och fattar investeringsbeslut beaktar vi miljön, samhället och bolagsstyrningen.

Läs mer om ägarpolicyn för S-Bankens fonder (pdf, 435 kB)

Ta del av Klimatstrategin för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 2020 (pdf, 360 kB)

När du investerar i samarbete med S-Banken, investerar du inte direkt i

  • företag som tillverkar tobak eller cannabis avsedd för rekreationsbruk
  • företag som tillverkar kärnvapen eller vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner
  • gruvbolag där över en 15 % av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion
  • elbolag där över en 15 % av omsättningen kommer från energi som producerats med kol, förutsatt att bolaget inte har en trovärdig plan för hur det ska minska kolberoendet
  • företag som bryter mot internationella normer och som vi inte anser oss kunna påverka nämnvärt.

Läs mer om uteslutna investeringsobjekt

Läs mer om hur S-Banken beaktar hållbarhetspåverkan (pdf, 45 kB)

Avsnitt med titel Principer

Principer för ansvarsfulla investeringar

 

Vi gör ansvarsfulla investeringar framför allt från ekonomiska utgångspunkter. Vi anser att ansvarsfullhet är en konkurrensfaktor för företagen. S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar beskriver hur och varför vi gör ansvarsfulla investeringar i vår dagliga verksamhet. Principerna för ansvarsfulla investeringar har grupperats enligt strategi.

Principer för ansvarsfulla investeringar (pdf, 63 kB)

Avsnitt med titel Strategier
Avsnitt med titel Rapportering

Rapportering

Vi publicerar fondernas hållbarhetsrapporter varje kvartal och Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport två gånger om året. Vi rapporterar fastighetsfondernas ansvarsfullhet en gång om året.

Vi publicerar en hållbarhetsrapport om de ränte-, aktie- och blandfonder där dataomfattningen är över 50 procent av fondens marknadsvärde. Rapporterna finns under rubriken Villkor och dokument på webbplatsen för varje fond.

Avsnitt med titel Deltagande

Deltagande och samverkan

En av våra metoder för att främja ansvarsfulla investeringar är att delta och engagera oss i initiativ och åtaganden som främjar ansvarsfullhet samt i olika föreningars verksamhet.

The Investor Mining and Tailings Safety Initiative

Carbon Disclosure Project

CDP Non-Disclosure Campaign

CDP Science-Based Targets Campaign

Avsnitt med titel Hållbarhetspreferenser

Hållbarhetspreferenser – Vilka frågor ställer vi och varför?

Vi på S-Banken kartlägger kundernas hållbarhetspreferenser när vi erbjuder investeringsrådgivning, kapitalförvaltning eller placeringsförsäkringar. Med hållbarhetspreferenser avses kundens val som gäller om hens investeringar till exempel ska inbegripa investeringsobjekt som överensstämmer med taxonomin, hållbara investeringar eller investeringar där negativa hållbarhetskonsekvenser beaktas.

Läs mer om kartläggning av hållbarhetspreferenser

Avsnitt med titel Läs mer

Läs mer om ämnet