Gå direkt till innehållet

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar har sin rot i etiska investeringar. Med etisk investering avses uteslutning av vissa valda företag från investeringarna i enlighet med egna etiska principer.

Med ansvarsfull investering avses i sin tur att de så kallade ESG-aspekterna beaktas i investeringsverksamheten. ESG-faktorer kan beaktas genom olika strategier och uteslutning är bara en strategi. Förkortningen ESG härrör från orden environment, social och governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning.

Så här bygger du upp en hållbar framtid i samarbete med S-Banken

Inom sparande och investering handlar det om att bygga en tryggare framtid. Vi tror att du genom att spara och investera också kan vara en del av att bygga en bättre värld. Därför vill vi erbjuda olika alternativ för att bygga framtid.

När du investerar i samarbete med S-Banken har du vetskap om att

  • internationellt antagna normer vad beträffar anställda, mänskliga rättigheter och miljö beaktas i investeringsverksamheten
  • du har tillgång till Finlands mest erfarna experter på påverkansinvesteringar och det mest omfattande utbudet av produkter för påverkansinvesteringar
  • du är med och förbättrar investeringsobjektens verksamhet genom vår påverkan. Våra fondförvaltare och analytiker deltar varje år i hundratals företagsbesök, där de tar upp relevanta ansvarsfrågor.
  • ESG-aspekterna beaktas i dina investeringar. När vi analyserar investeringsobjekten och fattar investeringsbeslut beaktar vi miljön, samhället och bolagsstyrningen.

När du investerar i samarbete med S-Banken, investerar du inte direkt i

  • företag som tillverkar tobak eller cannabis avsedd för rekreationsbruk
  • företag som tillverkar kärnvapen eller vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner
  • gruvbolag där över en 15 % av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion
  • elbolag där över en 15 % av omsättningen kommer från energi som producerats med kol, förutsatt att bolaget inte har en trovärdig plan för hur det ska minska kolberoendet
  • företag som bryter mot internationella normer och som vi inte anser oss kunna påverka nämnvärt.

Läs mer om uteslutna investeringsobjekt

Avsnitt med titel Principer

Principer för ansvarsfulla investeringar

Vi gör ansvarsfulla investeringar framför allt från ekonomiska utgångspunkter. Vi anser att ansvarsfullhet är en konkurrensfaktor för företagen. S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar beskriver hur och varför vi gör ansvarsfulla investeringar i vår dagliga verksamhet. Principerna för ansvarsfulla investeringar har grupperats enligt strategi.

S-Bankens förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar (pdf, 211 kB)

Avsnitt med titel Ägarpolicy

Ägarpolicy och principer för ägarstyrningen

Ägarinflytande är en del av ansvarsfulla investeringar. Det stöder genomförandet av investeringsstrategin så att uppmärksamhet ägnas bland annat åt miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter på företag som är föremål för investering. S-Banken Fondbolag Ab:s ägarpolicy och ägarledningsprinciper beskriver hur S-Banken Fondbolag Ab genomför ägarinflytande genom de fonder som det förvaltar.

S-Banken Fondbolag Ab:s ägarpolicy och principer för ägarstyrningen för S-Bankens fonder (pdf, 102 kB)

Avsnitt med titel Klimatstrategi

Klimatstrategi

Klimatstrategi för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning beskrivs hur vi som kapitalförvaltare beaktar klimatförändringarna i vår investeringsverksamhet och hur vi genom vårt arbete försöker påverka och vara en del av den nödvändiga förändring som hjälper till att begränsa klimatförändringarna och å andra sidan att anpassa sig till dem.

Klimatstrategi för S-Bankens förmögenhetsförvaltning (pdf, 210 kB)

Avsnitt med titel Biodiversitetsstrategi

Biodiversitetsstrategi

Vi har redan under lång tid utfört ett målmedvetet hållbarhetsarbete inom
S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Nu blir biologisk mångfald eller biodiversitet också en integrerad del av detta arbete. I denna biodiversitetsstrategi för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning beskriver vi hur vi som kapitalförvaltare ser på att ta hänsyn till biologisk mångfald och vilka som är våra mål för att ta hänsyn till biologisk mångfald inom den närmaste framtiden.

Biodiversitetsstrategi för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning (PDF, 193 kt)

Avsnitt med titel Hållbarhetsupplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi offentliggör årligen upplysningar om våra investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Med huvudsakliga negativa konsekvenser avses i sin tur investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

S-Bankens principer för beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser (PDF, 3,3 MB)

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investerings- och försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

När vi tillhandahåller investerings- och försäkringsrådgivning, beaktar vi på S-Banken huvudsakliga negativa konsekvenser av våra tjänster och produkter för hållbarhetsfaktorer. Med huvudsakliga negativa konsekvenser avses negativa konsekvenser av investeringsbeslut eller försäkringslösningar för hållbarhetsfaktorer.

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investerings- och försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer (PDF, 1,7 MB)

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Vi publicerar årligen ett meddelande om huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Med huvudsakliga negativa konsekvenser avses negativa konsekvenser av investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 2022 (PDF, 2,2 MB)

Dokument om hållbara investeringar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar lämnas om produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och om produkter som syftar till hållbara investeringar. Lämnandet av hållbarhetsrelaterade upplysningar bygger på Europeiska unionens förordning 2019/2088 (SFDR). Information om hållbarhet i våra produkter finns på varje fonds webbplats och på webbplatsen med information om diskretionär kapitalförvaltning.

Alla fonder

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om kapitalförvaltningsportföljer

Avsnitt med titel Hållbarhetspreferenser

Hållbarhetspreferenser – Vilka frågor ställer vi och varför?

Vi på S-Banken kartlägger kundernas hållbarhetspreferenser när vi erbjuder investeringsrådgivning, kapitalförvaltning eller placeringsförsäkringar. Med hållbarhetspreferenser avses kundens val som gäller om hens investeringar till exempel ska inbegripa investeringsobjekt som överensstämmer med taxonomin, hållbara investeringar eller investeringar där negativa hållbarhetskonsekvenser beaktas.

Läs mer om kartläggning av hållbarhetspreferenser

Avsnitt med titel Rapportering

Rapportering

Vi publicerar fondspecifika hållbarhetsrapporter kvartalsvis och Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport halvårsvis. Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport innehåller en rapport om aktie-, ränte- och blandfonder och påverkansinvesteringar halvårsvis och en årlig hållbarhetsrapport om fastighetskapitalförvaltning.

Vi publicerar hållbarhetsrapporter om våra aktie-, ränte- och blandfonder. Fondspecifika hållbarhetsrapporter finns under rubriken Villkor och dokument på webbplatsen för varje fond.

Avsnitt med titel Läs mer

Läs mer om ämnet