Gå direkt till innehållet

Dataskyddet skyddar dina personuppgifter

Dataskydd är din grundläggande rättighet som skyddar dina personuppgifter och din integritet. Därför är det viktigt för oss i hela S-Banken-koncernen att du enkelt får transparent och lättfattlig information om hur dina personuppgifter behandlas. På detta sätt kan du försäkra dig om att vi behandlar dina uppgifter på ändamålsenligt sätt.

På denna webbplats finns information om hur dina personuppgifter behandlas. Genom att klicka på frågorna kan du läsa mer om önskat ämne.

Vi uppdaterar uppgifterna på webbplatserna aktivt, eftersom även våra dataskyddsprinciper kan ändras om lagstiftningen ändras och våra tjänster utvecklas. Vi informerar dig alltid om eventuella ändringar på vår webbplats och vid behov även i ett meddelande på webbanken eller per brev.

Om du vill har mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas kan du ta del av våra dataskyddsregister:

S-Banken Abp:s dataskyddsregister (PDF, 70 kt)

S-Banken Abp:s utlottnings-, tävlings- och evenemangskommunikationsregister (PDF, 49 kt)

S-Banken Abp:s marknadsförningsregister för investeringstjänster (PDF, 55 kt)

S-Banken Fondbolag Ab:s integritetspolicy (PDF, 59 kt)

Till personuppgifter räknas exempelvis

  • för- och efternamn,
  • personbeteckning och födelsetid,
  • adress,
  • e-postadress,
  • telefonnummer eller
  • information som samlas om användning av en tjänst, till exempel ett kort eller webbanken.

Vi har personuppgifter om

  • våra kunder,
  • våra potentiella kunder, dvs. personer som till exempel har
   - ansökt om lån hos oss men som vi ännu inte har ingått ett låneavtal med,
   - kontaktat oss eller
   - fått marknadsföringskommunikation från oss
  • intressebevakare,
  • våra anställda och
  • våra affärspartner.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på

  • vilken produkt eller tjänst som uppgifterna samlas in i anknytning till och
  • vilken ärendehanteringskanal du använder (till exempel kundserviceställe, webbplats eller webbank).

Vi samlar in bland annat följande uppgifter om dig

  • personuppgifter för att identifiera dig (till exempel namn och personbeteckning),
  • dina kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress och telefonnummer),
  • olika uppgifter om din kundrelation och hanteringen av den (till exempel hur aktiv du är som kund samt dina ärendehanterings- och klassificeringsuppgifter),
  • uppgifter som lagstiftningen kräver (till exempel uppgifter för att påvisa att vi känner dig tillräckligt väl som kund) och
  • uppgifter om dina produkter och tjänster (till exempel uppgifter om placeringstjänster, -objekt och -belopp eller om användning av våra webbtjänster).

 

Vanligen får vi dina uppgifter direkt av dig. Du ger oss uppgifter till exempel när du

  • blir vår kund eller aktiverar våra tjänster eller produkter,
  • ansöker om lån hos oss,
  • deltar i våra enkäter eller kampanjer eller
  • besöker vårt kundtjänstställe, ringer oss eller skickar ett meddelande till oss på webbanken eller i chatten.

Dessutom får vi uppgifter från

  • register som upprätthålls av myndigheter (till exempel befolkningsdatasystemet),
  • sanktionsförteckningar,
  • kreditupplysningsregistret,
  • bankernas och försäkringsbolagens gemensamma register och
  • andra tillförlitliga register, till exempel register för Automatia Pankkiautomaatit Oy:s olika tjänster.

Vi följer alltid följande principer när vi behandlar dina personuppgifter:

  • Vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och enbart för i förväg fastställda ändamål eller på ett med dessa förenligt sätt.
  • Vi informerar dig om för vilka ändamål vi använder dina personuppgifter.
  • Vi skyddar dina personuppgifter med hjälp av tekniska lösningar samt åtgärder som hänför sig till vårt företags struktur och verksamhet.
  • Vi sörjer för att du när som helst har möjlighet att utöva dina rättigheter som gäller behandling av personuppgifter.
  • Vi kräver att våra samarbetspartner följer samma principer för behandling av personuppgifter som vi själva.
  • Vi bedömer kontinuerligt dataskyddsriskerna.
  • Vi följer kontinuerligt upp användningen, användarbehörigheterna och logguppgifterna i de system som innehåller personuppgifter. Vi ingriper i missbruk omedelbart.
  • Vi ger alla anställda som behandlar personuppgifter introduktion och utbildning utifrån vilka arbetsuppgifter de har.
  • Vi iakttar dataskyddslagstiftningen och våra skyldigheter enligt den i all vår verksamhet.

 

Vi använder dina personuppgifter för ändamålen nedan.

  • För att ge dig service. Detta innebär till exempel att svara på dina meddelanden, behandla dina ansökningar och ingå avtal med dig.
  • För att hantera S-Banken-koncernens risker och iaktta lagar och bestämmer samt myndighetsanvisningar och -bestämmelser.  Tvingande lagstiftning och myndighetsanvisningar förutsätter att vi har tillräckliga uppgifter om våra kunder bland annat för att vi ska känna våra kunder och utföra myndighetsrapportering.
  • För att utveckla vår verksamhet. Detta avser utveckling av till exempel våra produkter och tjänster samt vår kundservice, försäljning och marknadsföring.
  • För att förutse dina behov. Vi strävar efter att förutse hur du agerar och vilka behov du har utifrån dina uppgifter. På detta sätt kan vi erbjuda dig individuella produkter och tjänster sm passar just dig.
  • För att bedöma riskerna med en produkt eller hur väl den passar dig. Då använder vi dina personuppgifter till exempel i samband med beviljande av kredit för att göra en kund- och riskklassificering eller hitta en lämplig placeringsprodukt till dig.
  • För att skicka kund- eller marknadskommunikation till dig.Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka kund- eller marknadskommunikation om våra produkter och tjänster till dig, antingen med ditt samtycke eller när det direkt med stöd av lag är tillåtet. Vi kan också rekommendera eller rikta S-Bankens och samarbetspartnernas innehåll till dig på vår webbplats, webbanken eller i S-mobil utifrån dina personuppgifter.

 

Vi behandlar alltid dina personuppgifter så att vi iakttar dataskyddslagstiftningen och god informationsförvaltnings- och behandlingspraxis. Vi behandlar dina personuppgifter enbart när det finns en rättslig grund för detta.

Till de vanligaste grunderna att behandla dina uppgifter hör

  • avtal (till exempel konto-, kredit- eller placeringstjänstavtal)
  • samtycke (till exempel till elektronisk marknadsföring)
  • tvingande lagstiftning (till exempel kreditinstitutslagen, lagen om investeringstjänster, lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt skattelagstiftningen)
  • den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (till exempel när vi marknadsför produkter och tjänster till dig eller klassificerar dig som vår kund).

 

Dina uppgifter behandlas endast av de anställda i S-Banken-koncernen som behöver behandla dina uppgifter för att sköta sina arbetsuppgifter. Alla personer som behandlar dina personuppgifter omfattas av banksekretess och tystnadsplikt.

Utlämnande av personuppgifter avser en situation där vi ger dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig för eget bruk. Dina uppgifter kan lämnas ut

  • i enlighet med lagstiftningen inom den finans- och försäkringsgrupp som utgörs av S-Banken-koncernbolagen, S-Banken och LokalTapiola samt till organisationer som hör till samma ekonomiska sammanslutning i syfte att tillhandahålla kundservice, kundrelationshantering eller marknadsföring,
  • till handelslag som fungerar som S-Bankens ombud och till andra företag som hör till S-gruppen bland annat i syfte att betala ut Bonus,  
  • till myndigheter (till exempel skatte-, utsöknings- eller polismyndigheten) för att fullgöra lagstadgade skyldigheter,
  • till försäkringsbolag när S-Banken fungerar som försäkringsbolagets ombud,
  • till bankernas och försäkringsbolagens gemensamma register i syfte att förhindra brottslighet som riktas mot banker och försäkringsbolag och
  • till parter utanför S-Banken-koncernen till exempel med ditt samtycke eller när vi tillhandahåller en produkt eller tjänst tillsammans med en samarbetspartner.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter om dig till externa personuppgiftsansvariga i marknadsföringssyfte. När vi riktar marknadsföringsmaterial till dig via externa kanaler, krypterar vi de uppgifter som behövs för riktningen.

Med hjälp av cookies kan vi samla in uppgifter om hur och när du använder våra digitala tjänster, med andra ord vår webbplats (www.s-banken.fi), vår webbank och S-mobil. Vi kan inte identifiera enskilda användare enbart med hjälp av cookies. Om du loggar in på vår webbank kan vi koppla den information som samlats in med cookies till dig enligt lagstiftningen om integritetsskydd och registerbeskrivningen för respektive tjänst.

Med hjälp av cookies samlar vi exempelvis in följande uppgifter:

  • från vilken sida du kommer till vår webbplats, vår webbank eller S-mobil,
  • när och vilken del av vår webbplats du har besökt,
  • i anknytning till vilken specifik produkt du har läst och klickat på meddelanden,
  • vilken webbläsare du använder,
  • vilken skärmupplösning du har och
  • vilket operativsystem och vilken version av det du använder.

Dessutom använder vi cookies och andra motsvarande tekniker i följande syften:

  • Statistisk uppföljning av antalet besökare i våra tjänster och mätning av hur effektiv reklam är. Vi kan samla in information till exempel om e-postmarknadsföring och nyhetsbrev för att ta reda på om du har öppnat meddelandena och utifrån dem till exempel gått till webbanken. För att förbättra användbarheten på vår webbplats kan vi göra kortvariga undersökningar där vi även kan spara information om dina musrörelser och -klick på en viss sida.
  • Riktad reklam. Exempelvis i våra samarbetspartners nätverk kan vi visa reklam för dig om sådana produkter som du har bläddrat bland på vår webbplats. Dessutom kan vi använda cookies för att rekommendera eller visa riktat innehåll till just dig i våra webbtjänster.

 Läs mer

Du kan ta del av vilka rättigheter du har i anknytning till behandling av personuppgifter nedan.

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig vi behandlar och få en kopia av dem. Vi kan begränsa din rätt endast om det finns en lagstadgad grund för detta. Till exempel våra affärshemligheter kan bidra till att vi tvingas begränsa tillgången till dina personuppgifter.
  • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om de personuppgifter om dig vi behandlar är felaktiga eller bristfälliga i det syfte där vi behandlar dem har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas.
  • Rätt att få uppgifter raderade. Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas när:
   - Dina uppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de har behandlats och det inte finns någon annan grund för att de behandlas.
   - Du återkallar ditt samtycke till att uppgifterna behandlas och det inte finns någon annan grund för att de behandlas.
   - Du invänder mot behandling av uppgifter och det inte finns något godtagbart skäl till att behandlingen fortsätter.
   - Du invänder mot behandling av uppgifter för direkt marknadsföring.
   - Behandlingen av uppgifter är olaglig.
  • Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider uppgifternas korrekthet eller att behandlingen är laglig eller om du har invänt mot behandling av dina uppgifter. Vi begränsar i så fall behandlingen av dina uppgifter till enbart lagring av uppgifter, tills vi har säkerställt att uppgifterna är korrekta eller vi har kunnat kontrollera om våra berättigade intressen går före dina intressen.

Om du inte har rätt att få uppgifterna raderade i våra register kan du be oss begränsa behandlingen av dessa till enbart lagring av uppgifter. Om behandling av uppgifter om dig är nödvändig enbart för att göra gällande rättsliga anspråk (till exempel skadestånd) kan du även kräva att vi begränsar den övriga behandlingen av uppgifter till enbart lagring av uppgifter. Vi kan behandla dina uppgifter i andra syften om detta krävs för att göra gällande rättsliga anspråk eller du har gett ditt samtycke till detta.

  • Rätt att invända mot behandling av uppgifter utifrån vårt berättigade intresse. Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller sådan profilering som hänför sig till direkt marknadsföring.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett maskinläsbart format för att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller endast sådana personuppgifter som har behandlats enbart automatiskt och för att fullgöra ett samtycke eller avtal. Dina uppgifter kan även överföras från oss direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är säkert och tekniskt möjligt.

 

Om du vill utöva dina rättigheter gällande behandling av personuppgifter går det enklast på webbanken. Du kan beställa dina uppgifter på webbanken enligt följande:

 1. Klicka på ditt namn bredvid utloggningsknappen.
 2. Välj Läs mer om rätten till personuppgifter och beställ dina uppgifter.
 3. Följ anvisningarna på webbanken.

Dina övriga rättigheter kan du utöva på webbanken genom att skicka ett meddelande till oss.

Du kan också utöva dina rättigheter genom att ringa oss på 010 76 5810 (må–fr klockan 9–20, lna/mta) eller genom att besöka vårt kundtjänstställe. När du ringer oss identifierar vi dig med webbankskoder eller genom identifiering i S-mobil. På kundtjänststället identifierar vi dig med hjälp av ett giltigt identitetsbevis eller genom identifiering i S-mobil.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Ett låne- eller kreditbeslut grundar sig alltid på en helhetsbedömning av alla uppgifter vi har tillgång till.

När vi fattar ett låne- eller kreditbeslut använder vi följande informationskällor:

  • De uppgifter du gett i ansökan
  • Suomen Asiakastietos kreditupplysningsregister
  • Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem
  • Suomen Asiakastieto Oy:s system för utbyte av information om konsumentkrediter
  • S-Bankens kundregister

När vi fattar ett låne- eller kreditbeslut kan vi samla in eller använda exempelvis följande uppgifter:

  • Namn, personbeteckning, kontaktuppgifter
  • Uppgifter om familjerelationer, såsom hushållets storlek
  • Uppgifter om utbildning
  • Uppgifter om anställning och inkomster
  • Uppgifter om lån, krediter och tillgångar
  • Uppgifter om det lån eller den kredit du ansöker om
  • Uppgifter om det objekt du ska köpa
  • Uppgifter om befintliga, framtida och planerade säkerheter
  • Kreditupplysningar och Rating Alfa-rapport från Suomen Asiakastieto
  • Uppgifter från systemet för utbyte av information om konsumentkrediter från Suomen Asiakastieto
  • S-Bankens kunduppgifter och tidigare betalningshistorik

Vi samlar in uppgifter automatiskt eller manuellt för kreditbeslutssystemet. Vi behandlar uppgifterna automatiskt i enlighet med beslutsregler som bestämts på förhand för kreditbeslutssystemet och/eller en kreditexpert behandlar uppgifterna manuellt. Vid den automatiska bedömningen kontrollerar vi förutsättningarna för beviljande av lån eller kredit, din betalningsförmåga och kreditrisk. Som stöd för bedömningen använder vi profilering, det vill säga statistiska modeller.

De vanligaste orsakerna till ett negativt låne- eller kreditbeslut är:

  • en registrerad betalningsanmärkning
  • tidigare betalningsbeteende
  • försenade betalningar
  • otillräckliga inkomster i förhållande till utgifter och kommande låne- eller kreditkostnader
  • att övriga förutsättningar för beviljande av lån eller kredit inte uppfylls

Varför behandlas mina personuppgifter i samband med låne- eller kreditansökan?
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning som låne- eller kreditansökan kräver. I samband med ansökan kontrollerar vi bland annat dina personkreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Vi kan fatta låne- eller kreditbeslut automatiskt utifrån dina personkreditupplysningar, kunduppgifter och de uppgifter som du angett i ansökan.
Med hjälp av automatiserat beslutsfattande fungerar vi som en ansvarsfull kreditgivare och säkerställer att besluten håller jämn kvalitet. Vi går regelbundet igenom de klassificeringsmetoder vi använder, för att metoderna ska vara rättvisa, effektiva och jämlika.

Hur kan automatiserat beslutsfattande påverka mig?
Automatiserat beslutsfattande och profilering kan påverka om låne- eller kreditbeslutet i S-Banken blir positivt eller negativt. Om du vill kan du genom att kontakta vår kundtjänst även be oss att manuellt behandla ett beslut som vi fattat automatiskt.

Hur används uppgifter som erhålls från systemet för utbyte av information om konsumentkrediter?
I samband med behandlingen av kreditansökan samlar vi in uppgifter om dina tidigare krediter. Vi samlar in uppgifter från andra kreditgivare från det system för utbyte av information om konsumentkrediter som upprätthålls av Suomen Asiakastieto Oy. Mer information om systemet och de kreditgivare som använder systemet finns på asiakastieto.fi. Om du vill kan du kontrollera med Suomen Asiakastieto vilka av dina uppgifter som har överlåtits från systemet och vart.

Vi kan använda de uppgifter vi samlat in från systemet för utbyte av information om konsumentkrediter när vi bedömer din kreditvärdighet, om du ansöker om en ny kredit av oss eller omstrukturering av en befintlig kredit. I dessa fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är aktuella.

Om vi beviljar dig kredit, lagrar vi de uppgifter vi fått om dig från systemet för utbyte av information om konsumentkrediter i fem års tid efter att krediten har betalats, om det inte finns någon annan grund för att lagra uppgifterna under längre tid. Om vi inte beviljar dig kredit, raderar vi uppgifterna två år efter ansökan.

Du kan styra behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att återkalla ditt samtycke och invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Du kan lämna och radera uppgifter om tillstånd och förbud på webbanken, i S-mobil eller på Oma S-kanava eller genom att kontakta vår kundtjänst eller klicka på länken i e-postmeddelandet du fått.

Med gemensamt register avses vilken som helst strukturerad datauppsättning med personuppgifter, som minst två personuppgiftsansvariga använder för gemensamma användningsändamål. I fråga om det gemensamma registret fastställer de personuppgiftsansvariga tillsammans ändamålen och metoderna för behandlingen och fungerar då som gemensamt personuppgiftsansvariga.

Orsaken till ändringen är att myndigheterna har preciserat tolkningarna av EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR. I och med dessa tolkningar betraktas SOK och S-Banken framöver som gemensamt personuppgiftsansvariga för vissa gemensamma kunduppgifter.

Inrättandet av det gemensamma registret gör det möjligt att tillhandahålla tjänster och förmåner som gagnar SOK:s och S-Bankens gemensamma kunder. Exempel:

 • När S-Banken lämnar ut uppgifter om kundens inbetalningskonto för förmåner till det gemensamma registret, kan handelslaget betala in förmåner i pengar på medlemmens inbetalningskonto för förmåner i S-Banken.
 • När SOK på motsvarande sätt lämnar ut kundens medlems-/kundnummer till det gemensamma registret, kan S-Banken tillhandahålla ett S-Förmånskort med betalningsfunktion och rätt medlems-/kundnummer till kunden för att göra det möjligt att samla Bonus.

Alla ägarkunder eller personer som hör till ett ägarkundshushåll och som också är kunder i S-Banken hör till det gemensamma registret. Till det gemensamma registret hör också alla användare av S-mobil och kunder som anslutit sig i webbtjänsten Bli ägarkund, oberoende av om de också är kunder hos S-Banken, eftersom dessa tjänster är tjänster som SOK och S-Banken tillhandahåller i samarbete.

I det gemensamma registret behandlas en noggrant avgränsad del av uppgifterna om SOK:s och S-Bankens gemensamma kunder.

I det gemensamma registret behandlas följande uppgifter:

 • kundens namn, personbeteckning och födelsetid,
 • kundens språk, uppgift om kön (om kunden har lämnat ut denna uppgift),
 • kontaktuppgifter (t.ex. adress och telefonnummer),
 • uppgifter om tillstånd och förbud som erhållits av kunden (förbud mot direktmarknadsföring, tillstånd för marknadsföring per e-post och mobiltelefon, förbud mot enkäter och förbud mot marknadsföring per telefon),
 • uppgifter om medlemskap i ett ägarkundshushåll och kundens medlems-/kundnummer,
 • ägarkundens inbetalningskonto för förmåner och S-Förmånskort med betalningsfunktioner.

De uppgifter om digitalt fotavtryck för användning av S-mobil som behandlas i det gemensamma registret är bland annat information om aktivering av S-mobil och om enheter i vilka appen används, digitalt fotavtryck för användningen av tjänsten och respons om S-mobil som lämnats i tjänsten.

Uppgifterna i det gemensamma registret finns också i S-gruppens ägarkunds- och kundregister samt i S-Bankens kundregister, där de används enligt användningsändamålen för uppgifterna i dessa register.

I S-gruppens ägarkunds- och kundregister samt i S-Bankens kundregister finns utöver uppgifterna i det gemensamma registret också många andra uppgifter som inte lämnas ut till det gemensamma registret. I det gemensamma registret behandlas till exempel inte uppgifter om S-Bankens kontotransaktioner eller uppgifter om köp i S-gruppen.

Mer information om personuppgifter som ingår i det gemensamma registret finns i SOK:s och S-Bankens dataskyddsbeskrivningar.

Det gemensamma registret syns inte direkt som en ändring för kunderna, eftersom S-gruppen och S-Banken även tidigare har samarbetat kring hanteringen av uppgifter om gemensamma kunder. Tidigare har S-gruppen och S-Banken lämnat ut uppgifter till varandra, till exempel kontaktuppgifter till gemensamma kunder, så att kunden inte har behövt uppge dem två gånger. Framöver uppdateras kontaktuppgifterna direkt i SOK:s och S-Bankens gemensamma register. Administrationen av uppgifterna underlättas och våra gemensamma tjänster, såsom S-mobil, utvecklas smidigare än tidigare.

Uppgifter om användningen av S-mobil som samlas in i det gemensamma registret möjliggör en bättre och mer kundorienterad utveckling av tjänsten. Tillsammans kan vi analysera olika kundgruppers sätt att använda S-mobil. Tidigare när uppgifter samlades in om användningen av S-mobil analyserades uppgifterna om butikstjänster i S-mobil av SOK och uppgifterna om bankfunktioner av S-Banken.

Kunderna informeras om inrättandet av det gemensamma registret främst på SOK:s och S-Bankens webbplatser. Alla kunder som hör till det gemensamma registret och som använder S-mobil får också information om ändringen i form av ett meddelande i S-mobil. Dessutom skickar vi information per e-post till de kunder vars bekräftade e-postadresser vi känner till. Tillhörigheten till det gemensamma registret kräver inga åtgärder av kunderna.

Vi uppdaterar också dataskyddsbeskrivningarna för S-gruppens ägarkunds- och kundregister och S-Bankens kundregister.

Du kan läsa mer om det gemensamma registret på S-kanava.

Vi ger mer information om det gemensamma registret både i dataskyddsinformationen för S-gruppens ägarkundsregister på Som S-Förmånskortskund – S-gruppens dataskyddswebbplats (s-gruppen.fi) och i dataskyddsinformationen för S-Bankens kundregister på Dataskyddet skyddar dina personuppgifter (s-banken.fi).

Vid behov kan du också kontakta oss via e-post:

SOK: tietosuojavastaava@sok.fi
S-Banken: tietosuojavastaava@s-pankki.fi