Gå direkt till innehållet
Aktiefond med fokus på USA

S-Banken USA Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken USA Aktie investerar huvudsakligen i växande och lönsamma amerikanska bolag med sund balansräkning. USA:s ekonomi och aktiemarknad är världens största. USA:s enorma hemmamarknad, innovativa företagssektor, ledande ställning inom bland annat tekniksektorn, yngre åldersstruktur än i andra västländer och kostnadsfördel tack vare egna nya energiresurser i kombination med landets ställning som global safe haven gör den amerikanska aktiemarknaden till ett lockande investeringsobjekt på lång sikt.

Risker
Andelens värde 29.2.2024
55,6684 €
Avkastning 12 mån.*
32,06 %
Avkastning sedan start*
7,06 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.1.2024

Portföljförvaltarens kommentar

Januari var sist och slutligen en tämligen stark månad på aktiemarknaden trots den dämpade inledningen. Uppgången skedde än en gång under ledning av kända bolag, i synnerhet firmor som var starkt kopplade till temat artificiell intelligens, såsom NVIDIA. Däremot hängde en större grupp småbolag inte med i de stora bolagens utveckling. Medan S&P 500-indexet, som beskriver utvecklingen i stora bolag, steg med 1,6 procent i dollar, landade S&P 600-indexet, som beskriver utvecklingen i små bolag, 4 procent på minus. Stärkningen av dollarn mot euron höjde avkastningen i euro. Under månaden steg fondens värde med 3,4 procent, vilket följer jämförelseindexet. Bäst bidrag till den relativa avkastningen i relation till indexet under månaden kom från investeringarna i NVIDIA samt undervikten på Tesla och Apple. Däremot försämrades den relativa avkastningen av övervikten på Rockwell Automation och First Solar. Dessutom steg AMD, som fonden inte äger, ordentligt, vilket försämrade den relativa avkastningen. Trots att vi inte gjorde nyinvesteringar eller sålde hela innehavet i en enda av fondens investeringar under månaden, gjorde vi ändå flera ändringar i vikterna på fondens investeringar. Resultatperioden är i skrivande stund i full gång och nedan finns ett centralt urval av fondens investeringar. Microsofts resultat var hyfsat inom de centrala divisionerna, vad gäller såväl tillväxten som lönsamheten, men den konservativa omsättningsprognosen var en liten besvikelse. Å andra sidan anser bolaget att lönsamheten kommer att förbättras ytterligare i framtiden. Omsättningen ökade med 18 procent på årsnivå och uppgick till 62 miljarder dollar under årets sista kvartal, medan resultatet per aktie ökade med 26 procent jämfört med året innan. Bolagets resultat var 21,9 miljarder dollar. Alphabets (Google) resultat var i enlighet med de höga förväntningarna och det som var särskilt glädjande var att tillväxten inom molntjänstverksamheten tilltog på nytt (+26 % på årsnivå) samt den årliga tillväxten av reklamintäkterna med 16 procent (främst tack vare YouTube). Enbart under årets sista kvartal ökade omsättningen med totalt 13 procent jämfört med året innan till 72,3 miljarder dollar och resultatet per aktie ökade med cirka 56 procent. Bolagets resultat var 20,7 miljarder dollar. Lönsamheten inom molntjänsterna verkar nu öka ordentligt, eftersom en ökning av omsättningen inte kräver att kostnaderna ökar i samma takt. Bolaget höjde också investeringsprognosen med nästan fem miljarder, särskilt inom utrustningsinfrastrukturen för AI-beräkning, vilket eventuellt kan förebåda något positivt för NVIDIA. För fondens del har resultatperioden framskridit bra, med några undantag. Tyvärr var resultatet för Rockwell Automation, som levererar industriell automation, en besvikelse vad gäller både omsättningen och lönsamheten och dessutom var bolagets prognos inför den närmaste framtiden tämligen försiktig. Å andra sidan anser bolaget fortfarande att det kommer att uppnå prognosen för hela året, vilket naturligtvis höjer ribban för utvecklingen under resten av året. Aktiekursen sjönk med cirka 18 procent under månaden. Även Teslas resultat och sänkta tillväxtprognos skrämde investerarna och kursen sjönk med nästan 25 procent under månaden.

Antti Raappana

Fonden sköts av

Antti Raappana
senior porföljförvaltare
antti.raappana@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 28.02.2024

Fond %NAV Ändring
Microsoft Corp 8,52 % -0,14 %
Amazon.com Inc 6,46 % 0,32 %
NVIDIA Corp 5,52 % 0,87 %
Alphabet Inc A 4,68 % -0,35 %
Apple Inc 3,89 % -0,4 %
Visa Inc 3,2 % -0,15 %
Wells Fargo & Co 2,22 % 0,05 %
Bank of America Corp 2,21 % -0,14 %
Meta Platforms Inc 2,04 % 0,28 %
Coca-Cola Co/The 1,96 % -0,14 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken USA Aktie Placeringsfond
LEI-nummer: 7437001QQCE8D9JUNX59
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt.  I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder. Dessutom har fonden förbundit sig till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Målet med de hållbara investeringarna är att främja ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling. 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även företag vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan, om vi inte anser att vi kan påverka företagens verksamhet.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att rösta på bolagsstämmor, påverka företag direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi praxis för god styrning i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Vi mäter och övervakar bland annat fondens koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden.

Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.