Gå direkt till innehållet
Aktiefond som investerar i fossilfria objekt i Europa

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie främst investerar i företag noterade på börserna i Europa. Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Dessutom utesluter fonden fossila energikällor. Enligt sin investeringsinriktning utesluter fonden producenter av fossil energi, bolag som äger fossila energireserver och elleverantörer som använder sig av fossila bränslen. Fonden fokuserar på bolag som har en bra ställning när samhället går mot en fas med låga koldioxidutsläpp. Sådana bolag är exempelvis bolag som tar fram lösningar för att bromsa klimatförändringarna eller anpassa sig till följderna.

Risker
Andelens värde 29.2.2024
13,7575 €
Avkastning 12 mån.*
8,68 %
Avkastning sedan start*
8,80 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Varför S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie?

    • Fonden investerar i fossilfria objekt.
    • Vid investeringsbeslut fokuserar fonden på företag som tar fram positiva lösningar med tanke på klimatförändringar.
    • Fonden har en bred europeisk decentralisering.

 

Du kan investera i fonden månadsvis eller göra engångsinsättningar när det passar dig.

Behöver du hjälp? Ring oss.

31.1.2024

Portföljförvaltarens kommentar

Under månaden steg fondens värde med 1,12 procent och jämförelseindexets värde med 1,07 procent. I Europa och globalt fortsatte de senaste månadernas starka uppgångstrend på aktiemarknaden. Orsakerna var de samma, det vill säga en fortsatt ekonomisk tillväxt som var starkare än väntat i USA och en sjunkande konsumentinflation globalt. Inte ens de sänkta resultattillväxtprognoserna för hela året på de utvecklade ländernas aktiemarknader dämpade utvecklingen. I Europa började resultatperioden. Bland lyxbolagen överraskade LVMH positivt med sitt resultat. Bland teknikbolagen rapporterade också SAP och ASML starkare resultat än väntat. Bland sektorerna i jämförelseindexet gav tekniksektorn och hälsovårdssektorn bäst avkastning. Sämst avkastning gav däremot material- och fastighetsbolag. Fondens relativa avkastning gynnades framför allt av investeringar i SAP, Novo Nordisk och Capgemini. Däremot minskade den relativa avkastningen mest på grund av investeringarna i Puma, EDP Renováveis och Infineon Technologies. Under månaden gjorde vi ändringar i fondens portfölj genom att som en ny investering köpa det franska kommunikationsbolaget Publicis och genom att sälja innehavet i det schweiziska lyxvarubolaget Richemont. I februari riktas det största intresset dels mot inflations- och tillväxtsiffrorna, men dels också mot bolagens rapporterade resultat och framför allt resultatprognoserna inför det nya året. Utan några chocker som höjer inflationen kan centralbankerna antagligen fortsätta att sänka styrräntorna, även i det fall att den ekonomiska tillväxten inte visar några tecken på att avta.

Seppo Kurki-Suonio

Fonden sköts av

Seppo Kurki-Suonio
chef för kapitalinvesteringar
seppo.kurki-suonio@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 28.02.2024

Fond %NAV Ändring
Novo Nordisk A/S 5,91 % 0,24 %
Schneider Electric SE 5,25 % 1,17 %
ASML Holding NV 5,02 % 0,38 %
SAP SE 3,67 % 0,29 %
ABB Ltd 3,51 % 0,27 %
Allianz SE 3,38 % -0,14 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 3,13 % 0,25 %
AstraZeneca PLC 3 % -0,12 %
Novartis AG 2,95 % -0,26 %
Vinci SA 2,52 % 0,08 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie Placeringsfond
LEI-nummer: 743700QXXV6LE3SLPT87
Publiceringsdatum: 21.12.2022. Uppdaterad: 8.12.2023

Sammanfattning

Denna fond är en produkt enligt artikel 9 i upplysningsförordningen och den har som mål att göra hållbara investeringar i företag som har låga koldioxidavtryck och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Utöver uteslutningar som är förenliga med Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning utesluter fonden från sina investeringar alla producenter av fossil energi, bolag som äger fossila energireserver och elleverantörer som använder sig av fossila bränslen.

Fonden förbinder sig att göra 90 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Fondens mål är att göra hållbara investeringar. För att en investering ska kunna anses vara hållbar får den inte medföra betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål.

Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de negativa hållbarhetskonsekvenserna.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fondens strävar efter att begränsa klimatförändringen och minska koldioxidutsläppen. Fonden har som mål att göra hållbara investeringar i företag som har låga koldioxidavtryck och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Utöver uteslutningar som är förenliga med Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning utesluter fonden från sina investeringar alla producenter av fossil energi, bolag som äger fossila energireserver och elleverantörer som använder sig av fossila bränslen.

Fondens koldioxidavtryck är minst 50 procent mindre än koldioxidavtrycket på den allmänna aktiemarknaden i Europa. Koldioxidavtrycket beskrivs med viktad genomsnittlig CO2e-intensitet.

Indexet MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR har angetts som referensvärde för fonden och beaktar fondens hållbarhetsmål.

Fonden kan även göra investeringar i verksamheter som är förenliga med EU-taxonomin och som främjar begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Dessutom förbinder sig fonden till att ha en minimiandel hållbara investeringar. En hållbar investering anses vara ett företag som bland annat främjar ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och dess mål är att göra hållbara investeringar. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering, uteslutning, inkludering och ägarinflytande.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper. Utöver uteslutningar som är förenliga med Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning utesluter fonden alla producenter av fossil energi, bolag som äger fossila energireserver och elleverantörer som använder sig av fossila bränslen.

Fonden inkluderar företag vars produkter eller tjänster begränsar klimatförändringen och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Fonden utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att rösta på bolagsstämmor, påverka företag direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi praxis för god styrning i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 90 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av mål för hållbar investering

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål. 

För att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål använder vi bland annat koldioxidintensitet och investeringsobjektens förmåga att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. Dessutom säkerställer vi att fonden inte investerar i producenter av fossil energi, bolag som äger fossila energireserver eller elleverantörer som använder sig av fossila bränslen. 

Fonden säkerställer också att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls. För att en investering ska anses vara hållbar, ska den ha en positiv inverkan på ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling och får inte orsaka betydande skada för något av målen. Dessutom är investeringar som är förenliga med EU-taxonomin hållbara. För beräkningen av hur FN:s mål för en hållbar utveckling främjas använder vi konsekvenserna av de produkter och tjänster som företagen producerar samt konsekvenserna av företagens verksamhet för FN:s mål för en hållbar utveckling. Utifrån dessa beräknas företagets nettopåverkan på varje mål.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i hållbarhetsrapporten. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Indexet MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR har angetts som referensvärde för fonden och beaktar fondens mål för hållbara investeringar.

Referensvärdet syftar till att avvärja risker som har samband med klimatförändringar och dessutom beaktar det även de långsiktiga målen för global uppvärmning i Parisavtalet.

Referensvärdet har anpassats till ett 1,5-graders scenario och det inkluderar till exempel ett årligt mål om minskning av koldioxidintensiteten med 10 procent. Referensvärdet eftersträvar en minskning av koldioxidintensiteten med minst femtio procent jämfört med moderindexet och fokuserar på företag som sätter upp utsläppsminskningsmål samt företag med hög beredskap att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. Dessutom fokuserar referensvärdet på företag vars affärsverksamhet utgörs av att skapa lösningar på miljö- och klimatproblem. Referensvärdet underviktar företag som orsakar de största CO2-utsläppen samt företag som är sårbara för klimatomställningsrisker.

Mer information om referensvärdet, till exempel beräkningsmetoder och ombalansering, finns hos fondbolaget eller på https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Referensvärdet kvalificerar som ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt definitionen i artikel 3.23 b i förordning (EU) 2016/1011.

Summary in English

This Fund is a product falling under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), and its objective is to make sustainable investments in companies with a low carbon footprint, and which are in a neutral or positive position as societies move towards low carbon emissions. In addition to the exclusions applied by the Fund in accordance with the principles for responsible investment of S-Bank Wealth Management, the Fund excludes from its investments all fossil energy producers, companies owning fossil energy source reserves, and companies focusing on electricity generation that use fossil fuels in their production.

The Fund is committed to making 90% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.