Gå direkt till innehållet
En aktiefond som investerar i föregångare inom omställning till ett koldioxidsnålt samhälle

S-Banken Klimatmål Värld Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Klimatmål Värld Aktie investerar globalt med fokus på företag som tar fram lösningar när samhällen i framtiden går över till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom investerar fonden i företag som anses ha i genomsnitt bättre färdigheter att ta itu med de utmaningar som målen för låga koldioxidutsläpp i samhällen innebär och att utnyttja de möjligheter som de medför. Fondens investeringsobjekt främjar FN:s mål för hållbar utveckling och dessutom utesluter fonden vissa branscher. Fonden gör främst investeringar i företag i ett jämförelseindex som beaktar målen i EU:s Parisavtal.

Risker
Andelens värde 29.2.2024
50,3941 €
Avkastning 12 mån.*
17,37 %
Avkastning sedan start*
7,02 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

S-Banken Brands Aktie fick ett nytt namn – välkommen S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond!

Stadgarna och namnet för S-Banken Brands Aktie Placeringsfond ändrades den 8 november 2023

Fondens nya namn är S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond. Läs mer på meddelandet.

31.1.2024

Portföljförvaltarens kommentar

Januari var sist och slutligen en tämligen stark månad på aktiemarknaden trots den dämpade inledningen. Uppgången skedde än en gång under ledning av kända bolag, i synnerhet firmor som var starkt kopplade till temat artificiell intelligens, såsom NVIDIA. Däremot hängde en större grupp småbolag inte med i de stora bolagens utveckling. Medan till exempel S&P 500-indexet, som beskriver utvecklingen i stora amerikanska bolag, steg med 1,6 procent i dollar, landade S&P 600-indexet, som beskriver utvecklingen i små bolag, 4 procent på minus. I januari var kursutvecklingen svag för flera bolag inom ren energi, både på grund av anspråkslösa resultat och på grund av stigande räntor. Fondens jämförelseindex, MSCI ACWI Climate Paris Aligned, tappade cirka 0,4 procentenheter mot moderindexet under månaden. Försvagningen av euron mot dollarn höjde avkastningen i euro på den amerikanska aktiemarknaden, men stärkningen mot yenen minskade däremot avkastningen av japanska investeringar. Under månaden gjorde fonden tre nya investeringar, varav den första var i den koreanska batteritillverkaren Samsung SDI, som levererar batterilösningar för både elbilar och små apparater. Den andra investeringen var i den holländska konsult- och ingenjörsbyrån Arcadis NV, som har profilerat sig särskilt inom miljö- och energieffektivitetsprojekt. Den tredje investeringen var i den kinesiska tillverkaren av transformator- och strömlager (ESS), Sungrow Power Supply, som är världsledande inom transformatorlösningar för solkraftverk. Under månaden steg fondens värde med 1,5 procent, det vill säga 0,6 procentenheter mindre än vad fondens jämförelseindex steg. Bäst bidrag till den relativa avkastningen i relation till indexet under månaden kom från investeringarna i NVIDIA och Novo Nordisk samt från undervikten på Apple. Däremot försämrades den relativa avkastningen av övervikten på Tesla, Rockwell Automation och EDP Renováveis. Resultatperioden är i skrivande stund i full gång och nedan finns ett centralt urval av fondens investeringar. Microsofts resultat var hyfsat inom de centrala divisionerna, vad gäller såväl tillväxten som lönsamheten, men den konservativa omsättningsprognosen var en liten besvikelse. Å andra sidan anser bolaget att lönsamheten kommer att förbättras ytterligare i framtiden. Omsättningen ökade med 18 procent på årsnivå och uppgick till 62 miljarder dollar under årets sista kvartal, medan resultatet per aktie ökade med 26 procent jämfört med året innan. Bolagets resultat var 21,9 miljarder dollar. Alphabets (Google) resultat var i enlighet med de höga förväntningarna och det som var särskilt glädjande var att tillväxten inom molntjänstverksamheten tilltog på nytt (+26 % på årsnivå) samt den årliga tillväxten av reklamintäkterna med 16 procent (främst tack vare YouTube). Enbart under årets sista kvartal ökade omsättningen med totalt 13 procent jämfört med året innan till 72,3 miljarder dollar och resultatet per aktie ökade med cirka 56 procent. Bolagets resultat var 20,7 miljarder dollar. Lönsamheten inom molntjänsterna verkar nu öka ordentligt, eftersom en ökning av omsättningen inte kräver att kostnaderna ökar i samma takt. Bolaget höjde också investeringsprognosen med nästan fem miljarder, särskilt inom utrustningsinfrastrukturen för AI-beräkning, vilket eventuellt kan förebåda något positivt för NVIDIA. För fondens del har resultatperioden varit tudelad, vilket innebär att vi också har fått negativa överraskningar. Tyvärr var resultatet för Rockwell Automation, som levererar industriell automation, en besvikelse vad gäller både omsättningen och lönsamheten och dessutom var bolagets prognos inför den närmaste framtiden tämligen försiktig. Å andra sidan anser bolaget fortfarande att det kommer att uppnå prognosen för hela året, vilket naturligtvis höjer ribban för utvecklingen under resten av året. Aktiekursen sjönk med cirka 18 procent under månaden. Även Teslas resultat och sänkta tillväxtprognos skrämde investerarna och kursen sjönk med nästan 25 procent under månaden.

Antti Raappana

Fonden sköts av

Antti Raappana
senior porföljförvaltare
antti.raappana@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 28.02.2024

Fond %NAV Ändring
Microsoft Corp 7,62 % 0,02 %
NVIDIA Corp 4,32 % 0,75 %
Alphabet Inc A 4,02 % -0,11 %
Visa Inc 3,2 % -0,09 %
Taiwan Semiconductor Manufactu 2,66 % 0,06 %
Bank of America Corp 2,63 % -0,13 %
Novo Nordisk A/S 2,63 % -0,03 %
Tesla Inc 2,62 % 0,04 %
Schneider Electric SE 2,57 % 0,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 2,26 % -0,07 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond
LEI-nummer: 743700ZC8FVOYTIXUI31
Publiceringsdatum: 8.12.2023

Sammanfattning

Denna fond är en produkt enligt artikel 9 i upplysningsförordningen och den har som mål att göra hållbara investeringar i företag som har låga koldioxidavtryck och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

I sina investeringar prioriterar fonden aktier i bolag som har en bättre hållbarhetsprofil än vad det allmänna marknadsindexet har, till exempel genom att utesluta negativa och kontroversiella sektorer och genom att prioritera bolag som är föregångare i hållbarhetsfrågor inom sina respektive branscher.

Fonden förbinder sig att göra 90 procent hållbara investeringar.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Fondens mål är att göra hållbara investeringar. För att en investering ska kunna anses vara hållbar får den inte medföra betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål.

Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de negativa hållbarhetskonsekvenserna.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fonden strävar efter att begränsa klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Fonden har som mål att göra hållbara investeringar med fokus på företag som har låga koldioxidavtryck och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Avkastningsindexet MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net har fastställts som referensvärde för fonden och det beaktar fondens hållbarhetsmål.

Fonden kan även göra investeringar i verksamheter som är förenliga med EU-taxonomin och som främjar begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Dessutom förbinder sig fonden till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Som hållbara investeringar betraktas företag som bland annat främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling och inte orsakar betydande skada för övriga mål för hållbar utveckling.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och eftersträvar med beaktande av fondens hållbarhetsmål en avkastning som på lång sikt är bättre än vad jämförelseindexet avkastar. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering, uteslutning, inkludering och ägarinflytande.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi också efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och hållbarhetsmöjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper.

Fonden inkluderar företag vars produkter eller tjänster begränsar klimatförändringarna och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Fonden utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att rösta på bolagsstämmor, påverka företag direkt genom samtal om ESG och delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi bolagsstyrningen i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsetiken, ägarkontrollerna och styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brister eller överträdelser vid bolagsstyrningen i ett företag, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andelen investeringar

Fonden förbinder sig att göra 90 procent hållbara investeringar.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av målet för hållbar investering

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodiken i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål.

För att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål använder vi bland annat koldioxidintensitet och investeringsobjektens förmåga att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle.

Fonden säkerställer också att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls. För att en investering ska anses vara hållbar, ska den ha en positiv inverkan på ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling och får inte orsaka betydande skada för något av målen. Dessutom är investeringar som är förenliga med EU-taxonomin hållbara. För beräkningen av hur FN:s mål för hållbar utveckling främjas använder vi konsekvenserna av de produkter och tjänster som företagen producerar samt konsekvenserna av företagens verksamhet för FN:s mål för hållbar utveckling. Utifrån dessa beräknas företagets nettopåverkan på varje mål.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att investeringsobjektets miljörelaterade och sociala egenskaper uppfyller fondens mål.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt och alla indikatorer som är föremål för övervakning. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i hållbarhetsrapporten. Ovannämnda dokument finns på vår webbplats.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Avkastningsindexet MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net har fastställts som referensvärde för fonden och det beaktar fondens mål för hållbara investeringar.

Referensvärdet syftar till att avvärja risker som har samband med klimatförändringar och dessutom beaktar det även de långsiktiga målen för global uppvärmning i Parisavtalet.

Referensvärdet har anpassats till ett 1,5-graders scenario och det inkluderar till exempel ett mål för minskning av koldioxidintensiteten med tio procent per år. Referensvärdet eftersträvar en minskning av koldioxidintensiteten med minst femtio procent jämfört med moderindexet och fokuserar på företag som sätter upp utsläppsminskningsmål samt företag med hög beredskap att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. Dessutom fokuserar referensvärdet på företag vars affärsverksamhet utgörs av att skapa lösningar på miljö- och klimatproblem. Referensvärdet underviktar företag som orsakar de största koldioxidutsläppen samt företag som är sårbara för klimatomställningsrisker.

Mer information om referensvärdet, till exempel beräkningsmetoder och ombalansering, finns att tillgå på fondbolaget och https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Referensvärdet kvalificerar som ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt definitionen i artikel 3.23 b i förordning (EU) 2016/1011.

Summary in English

This Fund is categorized under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), and its objective is to achieve a long term return above the benchmark return and to make sustainable investments in companies with a low carbon footprint, and which are in a neutral or positive position as societies move towards low carbon emissions.

The Fund is committed to making 90% sustainable investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.