Gå direkt till innehållet
En aktiefond som investerar i föregångare inom omställning till ett koldioxidsnålt samhälle

S-Banken Klimatmål Värld Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Klimatmål Värld Aktie investerar globalt med fokus på företag som tar fram lösningar när samhällen i framtiden går över till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom investerar fonden i företag som anses ha i genomsnitt bättre färdigheter att ta itu med de utmaningar som målen för låga koldioxidutsläpp i samhällen innebär och att utnyttja de möjligheter som de medför. Fondens investeringsobjekt främjar FN:s mål för hållbar utveckling och dessutom utesluter fonden vissa branscher. Fonden gör främst investeringar i företag i ett jämförelseindex som beaktar målen i EU:s Parisavtal.

Risker
Andelens värde 20.6.2024
54,4106 €
Avkastning 12 mån.*
17,91 %
Avkastning sedan start*
7,27 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

S-Banken Brands Aktie fick ett nytt namn – välkommen S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond!

Stadgarna och namnet för S-Banken Brands Aktie Placeringsfond ändrades den 8 november 2023

Fondens nya namn är S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond. Läs mer på meddelandet.

31.5.2024

Portföljförvaltarens kommentar

Efter rekylen i april vände marknaden uppåt igen i maj. De ledande aktieindexen steg i euro med 3,2 procent för S&P500-indexet, 5,2 procent för det tekniktunga Nasdaq-indexet och 3,5 procent för Stoxx600-indexet som beskriver utvecklingen för europeiska aktier. Bland sektorerna steg både IT och samhällstjänster mest, då optimismen kring AI-investeringar fortsatte att öka tack vare NVIDIA:s starka resultat. Vid sidan av detta riktade investerarna också uppmärksamheten mot elförbrukningen i datacentralerna och de ljusare utsikterna för elproducenterna. Däremot släpade energisektorn efter resten av marknaden, då priset på WTI-olja föll från cirka 82 dollar per fat till cirka 77 dollar före utgången av månaden. Om räntenivåerna steg i april till följd av bättre ekonomiska nyckeltal än väntat och centralbankernas retorik, föll de i maj till följd av den amerikanska centralbanken Feds kommentarer som lugnade inflationsoron. Fed förväntas sänka räntan för första gången på sitt möte i september, medan en räntesänkning i euroområdet förväntas redan i juni. En sjunkande räntenivå kommer att förbättra lönsamhetskalkylerna för många investeringar i grön omställning. Dollarn försvagades med knappt två procent mot euron under månaden. I maj överträffade MSCI ACWI Climate Paris Aligned-indexet MSCI AC World-indexet med cirka 0,4 procentenheter. I denna omgivning steg fondens NAV med 4,0 procent, vilket var klart bättre än jämförelseindexets uppgång med 2,9 procent. Under månaden gynnades den relativa avkastningen i relation till indexet mest av en investering i First Solar, som rapporterade ett bra resultat. Bolagets positiva utveckling fick stor uppmärksamhet bland analytikerna och många höjde sina riktkurser. Övervikt på det japanska kosmetikabolaget Shiseido och på NVIDIA som igen rapporterade ett starkt resultat bidrog också till att höja den relativa avkastningen mot indexet. Den relativa avkastningen minskade däremot bland annat på grund av övervikter på den koreanska tillverkaren av batterier Samsung SDI samt Lululemon. Även det faktum att fonden inte äger aktier i Apple, som fortsatte att stiga, minskade den relativa avkastningen under månaden. Vi ökade vikten något på Array Tech och Enphase Energy i portföljen, eftersom sentimentet för investeringar i solenergi verkar ha förbättrats något. Efter offentliggörandet av resultaten köpte vi också aktier i bland annat Siemens, Salesforce och Sampo. Däremot minskade vi vikten något på fondens aktier med betydande övervikt, till exempel First Solar och Netflix som stigit kraftigt.

Antti Raappana

Fonden sköts av

Antti Raappana
senior porföljförvaltare
antti.raappana@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.05.2024

Fond %NAV Ändring
Microsoft Corp 7,22 % -0,02 %
NVIDIA Corp 5,65 % 0,89 %
Alphabet Inc A 4,73 % -0,04 %
Visa Inc 2,91 % -0,16 %
Taiwan Semiconductor Manufactu 2,9 % -0,07 %
Bank of America Corp 2,88 % 0,03 %
Novo Nordisk A/S 2,82 % -0,07 %
Schneider Electric SE 2,64 % 0,01 %
First Solar Inc 2,4 % 0,44 %
Tesla Inc 2,18 % -0,22 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond
LEI-nummer: 743700ZC8FVOYTIXUI31
Publiceringsdatum: 8.12.2023
Uppdaterad: 5.6.2024

Sammanfattning

Denna fond är en produkt enligt artikel 9 i upplysningsförordningen och den har som mål att göra hållbara investeringar i företag som har låga koldioxidavtryck och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

I sina investeringar prioriterar fonden aktier i bolag som har en bättre hållbarhetsprofil än vad det allmänna marknadsindexet har, till exempel genom att utesluta negativa och kontroversiella sektorer och genom att prioritera bolag som är föregångare i hållbarhetsfrågor inom sina respektive branscher.

Fonden förbinder sig att göra 90 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Fondens mål är att göra hållbara investeringar. För att en investering ska kunna anses vara hållbar får den inte medföra betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål.

Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de negativa hållbarhetskonsekvenserna.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fonden strävar efter att begränsa klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Fonden har som mål att göra hållbara investeringar med fokus på företag som har låga koldioxidavtryck och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Avkastningsindexet MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net har fastställts som referensvärde för fonden och det beaktar fondens hållbarhetsmål.

Fonden kan även göra investeringar i verksamheter som är förenliga med EU-taxonomin och som främjar begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Dessutom förbinder sig fonden till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Som hållbara investeringar betraktas företag som bland annat främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling och inte orsakar betydande skada för övriga mål för hållbar utveckling.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och eftersträvar med beaktande av fondens hållbarhetsmål en avkastning som på lång sikt är bättre än vad jämförelseindexet avkastar. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering, uteslutning, inkludering och ägarinflytande.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi också efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och hållbarhetsmöjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper.

Fonden inkluderar företag vars produkter eller tjänster begränsar klimatförändringarna och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Fonden utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att rösta på bolagsstämmor, påverka företag direkt genom samtal om ESG och delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi bolagsstyrningen i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsetiken, ägarkontrollerna och styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brister eller överträdelser vid bolagsstyrningen i ett företag, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andelen investeringar

Fonden förbinder sig att göra 90 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av målet för hållbar investering

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodiken i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål.

För att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål använder vi bland annat koldioxidintensitet och investeringsobjektens förmåga att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle.

Fonden säkerställer också att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls. För att en investering ska anses vara hållbar, ska den ha en positiv inverkan på ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling och får inte orsaka betydande skada för något av målen. Dessutom är investeringar som är förenliga med EU-taxonomin hållbara. För beräkningen av hur FN:s mål för hållbar utveckling främjas använder vi konsekvenserna av de produkter och tjänster som företagen producerar samt konsekvenserna av företagens verksamhet för FN:s mål för hållbar utveckling. Utifrån dessa beräknas företagets nettopåverkan på varje mål.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls. Om data som investeringsobjektet själv rapporterar om de ESG-indikatorer som ska uppföljas inte finns tillgängliga, kan en del av uppgifterna grunda sig på en tredjepartsuppskattning. Andelen uppgifter som ska uppskattas kan inte fastställas på förhand, eftersom den varierar utifrån fondens aktuella investeringsobjekt och de ESG-indikatorer som ska uppföljas.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Detta kan vi säkerställa bland annat genom att dra nytta av tredje parts data som är så heltäckande som möjligt och vars metodik för att samla in data och göra beräkningar är transparenta och högklassiga. Om vi upptäcker avvikelser eller brister i tredje parts data utreder vi dessutom orsaken direkt från datakällan och vidtar åtgärder vid behov.  Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

De utnyttjade datakällorna utvärderas regelbundet. Om vi observerar brister i de datakällor som utnyttjas, vidtar vi vid behov åtgärder för att korrigera bristerna eller byta datakälla.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt eller alla indikatorer som är föremål för övervakning. Om de data som behövs inte finns tillgängliga från den huvudsakliga datakällan, kan vi också förlita oss på andra datakällor. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls. Att minimikraven uppfylls säkerställer vi genom automatiserad uppföljning som genomförs dagligen. Om gränsen för minimikraven underskrids, vidtar vi omedelbart åtgärder för att korrigera detta.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i hållbarhetsrapporten. Ovannämnda dokument finns på vår webbplats.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Avkastningsindexet MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net har fastställts som referensvärde för fonden och det beaktar fondens mål för hållbara investeringar.

Referensvärdet syftar till att avvärja risker som har samband med klimatförändringar och dessutom beaktar det även de långsiktiga målen för global uppvärmning i Parisavtalet.

Referensvärdet har anpassats till ett 1,5-graders scenario och det inkluderar till exempel ett mål för minskning av koldioxidintensiteten med tio procent per år. Referensvärdet eftersträvar en minskning av koldioxidintensiteten med minst femtio procent jämfört med moderindexet och fokuserar på företag som sätter upp utsläppsminskningsmål samt företag med hög beredskap att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. Dessutom fokuserar referensvärdet på företag vars affärsverksamhet utgörs av att skapa lösningar på miljö- och klimatproblem. Referensvärdet underviktar företag som orsakar de största koldioxidutsläppen samt företag som är sårbara för klimatomställningsrisker.

Mer information om referensvärdet, till exempel beräkningsmetoder och ombalansering, finns att tillgå på fondbolaget och https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Referensvärdet kvalificerar som ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt definitionen i artikel 3.23 b i förordning (EU) 2016/1011.

Summary in English

This Fund is categorized under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), and its objective is to achieve a long-term return above the benchmark return and to make sustainable investments in companies with a low carbon footprint, and which are in a neutral or positive position as societies move towards low carbon emissions.

The Fund is committed to making 90% sustainable investments. The Fund is not committed to making taxonomy aligned investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.