Gå direkt till innehållet

Europa Basindustri Autocall

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

Europa Basindustri Autocall är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på max 5 år vars avkastning och återbetalning av det nominella beloppet är exponerade mot utvecklingen av ett index som beskriver prisutvecklingen av europeiska börsbolag som är verksamma inom gruv-, metall-, stål- och pappersindustrin.

Om indexvärdet på någon av de halvårsvisa observationsdagarna minst ligger på sin startnivå, sker en förtidsinlösen och placeraren får utöver det nominella beloppet en fast kupong vars storlek är 4,5 % multiplicerad med antalet gånga halvårsperioder. Första observationsdagen är om cirka ett år från startdagen.  Kupongen är villkorlig och betalas ut endast om indexvärdet minst ligger på sin startnivå på någon av observationsdagarna.

Ifall lånet inte har lösts in i förtid och indexvärdet på den sista observationsdagen år 5 ligger under startnivån, men är minst 80 % av startvärde, återbetalas det placerade nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Om indexvärdet på den sista observationsdagen är under 80 % av startvärdet (d.v.s. indexet har sjunkit med mer än 20 %), går en del eller hela det placerade kapitalet förlorat och det belopp som utbetalas till placeraren på förfallodagen fastställs utgående från indexutvecklingen.  

Klicka här för att läsa försäljningsmaterialet (på finska)!

Emissionsdag 24.4.2017
Förfallodag 27.4.2018
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 04.05.2018

Löptidsvärde 109,00 %
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Swedish']

Uppföljning

STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR Index, ett index som beskriver prisutvecklingen av europeiska börsbolag som är verksamma inom gruv-, metall-, stål- och pappersindustrin.

Kapitalskydd

Villkorlig fast kupong är 4,5 % x inlösenår (som beroende på tidpunkten för eventuell inlösen motsvarar cirka 7,74 % årlig avkastning med hänsyn taget till teckningsavgiften).

Möjlighet till avkastning

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.