Gå direkt till innehållet
Aktiebetonad fond-i-fond

S-Banken Kapitalförvaltning 70 A

Faktablad (PDF, 51 kt)

Varför S-Banken Kapitalförvaltning 70?

  • Välj denna fond om du är beredd att ta en måttlig risk för att få avkastning på dina placeringar.
  • Fonden passar dig som är intresserad av att spara på lite längre sikt exempelvis till en ny bil eller en renovering. Fondens värde fluktuerar med marknadsläget, eftersom fonden fokuserar på aktieplaceringar som har högre risk än ränteplaceringar. På längre sikt kan du förvänta dig måttlig avkastning på dina placeringar.
  • Fonden lämpar sig som ditt enda placeringsobjekt eftersom den har en effektiv diversifiering.
  • Du kan börja placera redan med 10 euro.

Hur sparar jag i en fond?

  • Spara en viss summa i fonden varje månad,
  • gör engångsplaceringar när det passar dig, eller
  • överför Bonus för inköp i S-gruppen till en fond.

 

Du avgör själv hur ofta och hur mycket du vill spara. Börja enkelt på webbanken eller i S-mobil.

Köp i S-mobil

Så här får du webbankskoder


Vad investerar S-Banken Kapitalförvaltning 70 i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Kapitalförvaltning 70 placerar globalt i aktier och räntepapper med tonvikt på aktier som har högre risk än räntor. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Risker
Avkastning 12 mån.* -8,09 %
Avkastning sedan start* 5,47 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Det är fråga om en blandfond som förvaltas av S-Bankens investeringsexperter. Fonden investerar på både räntemarknaden och aktiemarknaden. Normalt är 70 procent av fondens tillgångar investerade i aktiefonder. Fonden investerar tillgångar i S-Bankens placeringsfonder och i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag.

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Fonden avkastade -2,3 procent och jämförelseindexet -2,6 procent i augusti. Avkastningen på aktiemarknaden var svag efter den starka julimånaden. Avkastningsskillnaderna mellan olika regioner var fortsatt stora. Positivt var att aktiemarknaderna i tillväxtekonomierna steg med 1,8 procent räknat i euro. Bland de svagare marknaderna sjönk den europeiska aktiemarknaden med hela 4,9 procent. Avkastningen från Japan (-1,2 %) och USA (-2,6 %) låg likaså på minus. Fondens relativa avkastning gynnades av övervikten på tillväxtmarknaderna och de lyckade valen inom regionen. Aktiemarknaden uthärdade väl till mitten av månaden. Vid Feds möte var tonen fortsättningsvis hård och räntehöjningarna fortsätter för att stilla inflationen. Räntorna på statsobligationer steg kraftigt och dollarn stärktes mot euron. Oljepriset fortsatte att sjunka, vilket det gjort sedan maj. De framåtblickande ekonomiska indikatorerna fortsatte att försämras, vilket förutspår utmaningar kring räntehöjningarna för centralbankerna, samtidigt som tillväxtutsikterna försämras. Bland aktieinvesteringarna gick det bäst för fonderna S-Banken Frontiermarknader Aktie (+7,1 %) och S-Banken Emerging Markets ESG Aktie (2,8 %). S-Banken Brands Aktie (-2,3 %), som fokuserar på varumärkesföretag, och fondens investering i ETF i Japan (-1,9 %) gav minst minus, medan det gick sämst för fonderna S-Banken Passiv Europa ESG (-6,0 %) och S-Banken Fossilfri Europa ESG (-5,5 %). Inom räntor gav S-Banken Euro Statsobligation Ränta (-5,5 %) sämre avkastning än den europeiska aktiemarknaden. Värdet på företagsobligationsfonden S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta (-4,4 %) sjönk också avsevärt. Den kraftiga uppgången i räntenivån försvagade avkastningen av dessa två. I mitten av månaden minskade vi fondens aktierisk. Avtagande ekonomisk tillväxt och centralbankernas åtstramningar för att dämpa den höga inflationen är en dålig kombination med tanke på risktagningen. På grund av dessa faktorer fortsätter vi att undervikta fondens aktierisk. Geografiskt överviktar vi aktieinvesteringar på tillväxtmarknaderna, vars viktigaste ekonomi Kina har aktiverat myndigheterna och centralbanken för att stödja ekonomin. I Europa underviktar vi fortfarande aktieinvesteringar. Den svaga ekonomin är utbredd, samtidigt som konsumenter och företag kämpar med de ökade kostnaderna. Riskerna ökar på grund av närheten till kriget och den osäkra tillgången på energi. Den försiktiga risktagningen inom ränteinvesteringar märks som övervikt på kortränteinvesteringar och undervikt på företagsobligationer med hög risk.

Ari Pakarinen

Fonden sköts av

Ari Pakarinen
senior portföljförvaltare
ari.pakarinen@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A 14,98 % -1,34 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A 13,12 % 0,14 %
S-Pankki USA Osake A 12,91 % -1,12 %
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 11,25 % 1,2 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 7,59 % 0,89 %
S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko A 7,52 % 0,88 %
S-Pankki Brändit Osake A 6,24 % -0,05 %
S-Pankki Fenno Osake A 5,04 % -0,31 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 4,51 % 0,66 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 3,38 % 0,04 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har integrerat hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten och utvärderar hur hållbara investeringsobjekten är. Fonden investerar främst i andraaktie- och räntefonder som förvaltas av S-Banken Fondbolag och som följer Principerna för ansvarsfulla investeringar utarbetade av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

Hållbarhetsriskerna integreras och hållbarhetsanalysen används vid beslut i de aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

De aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag utesluter automatiskt företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Dessutom beaktar de aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företagens verksamhet. Möjliga metoder förägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vi förutsätter att alla de aktiva kapitalförvaltare för ränte-och aktiefonder som utgör investeringsobjekt har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. På så sätt kan vi försäkra oss om en viss ansvarsnivå även i externa fonder.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab