Gå direkt till innehållet

Användarvillkor

Villkor för tjänsten

När du besöker dessa webbsidor eller när du läser våra nyhetsbrev godkänner du samtidigt nedanstående villkor. Olika dokument och delar av sidor kan innehålla särskilda villkor som tillämpas utöver dessa villkor. På användning av webbanken tillämpas S-bankens separata allmänna villkor för digitala tjänster.

Innehållet på dessa webbsidor och i nyhetsbreven levereras "som sådant och utan förbindelse" och Tjänsteleverantören lämnar ingen garanti för denna webbplats eller dess innehåll. Dessutom förbehåller Tjänsteleverantören sig rätten att uppdatera dessa sidor och nyhetsbrevens innehåll eller stänga ner dem när som helst. Tjänsteleverantören ansvarar inte för någon eventuell kostnad, förlust eller skada som kan orsakas av användning av dessa tjänster, även om tjänsteleverantören eller dess representant skulle ha haft kännedom om att det finns ett fel i tjänsten.

Den information eller marknadsföring som förekommer på denna webbplats skall inte förstås som ett erbjudande eller godkännande av avtal, om inte annat uttryckligen meddelas. Informationen på webbplatsen kan inte hållas för att vara en uppmaning till köp eller försäljning eller en rekommendation, om detta inte uttryckligen anges. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som kunden kan åsamkas av att följa kalkylatorer eller andra anvisningar och råd som finns på sidorna, utan ansvaret för att tolka sidornas innehåll ligger helt hos kunden. Tjänsteleverantören ansvarar inte för erbjudanden eller marknadsföring som utan S-Bankens medgivande har lagts ut på webbplatsen av tredjeparter. Tjänsteleverantören ansvarar inte för de tjänster eller marknadsföringen av dem eller annan information som kan finnas på andra tjänsteleverantörers webbsidor dit länkar på dessa webbsidor eller i nyhetsbreven kan länka till.

Immateriella rättigheter och äganderätt

Upphovsrätten © till dessa webbsidor och nyhetsbrev samt äganderätten till allt material och alla andra immateriella och andra rättigheter tillhör S-banken i Finland och i alla andra länder. S-bankens webbsidor och nyhetsbrev kan läsas och studeras på dator (eller motsvarande enhet) samt delar därav skrivas ut för användarens egna, personliga bruk. Material på sidorna får citeras enligt Finlands upphovsrättslag (404/1961). Vid citering av materialet ska alltid källan anges. Varumärken eller firmamärken som förekommer på webbsidorna eller nyhetsbreven får dock inte kopieras, publiceras eller spridas vidare utan skriftligt förhandstillstånd från banken.

Uppgifter om tjänsteleverantören

Företagets namn S-Pankki Oyj 
S-Banken Abp
S-Bank Plc
FO-nummer 2557308-3
Hemort Helsingfors, Finland
Postadress S-Banken Abp
PB 77
00088 S-GRUPPEN
Besöksadress Flemingsgatan 34
00510 HELSINGFORS
Telefon 010 768 011 (0,0835€/samtal+ 0,1209€/min)

Inlåning och tjänster omfattas av Insättningsgarantifondsystemet.

Insättningsgarantifonden
Finansbranschens Centralförbund
Bulevarden 28, 00120 Helsingfors
Telefon 020 7934 200 (lna/msa)

Bankens affärsverksamhet övervakas av:

Finansinspektionen
Marknadstillsyn
Snellmansgatan 6, 00100 Helsingfors
00100 Helsingfors
Telefon 010 831 51 (lna/msa)

Tvister gällande tjänster

På dessa tjänster och användningen av dem tillämpas Finlands lag. Om en tvist gällande tjänsterna förs till en domstol för avgörande, ska talan väckas i första instans i allmän domstol på konsumentens hemort, såvida inte konsumenten önskar väcka talan i första instans i allmän domstol på bankens hemort. Om konsumenten saknar hemort i Finland eller om käranden är en juridisk person eller annan än konsument ska tvisten behandlas i Helsingfors tingsrätt.