Gå direkt till innehållet
Räntebetonad fond-i-fond

S-Banken Kapitalförvaltning 30 A

Faktablad (PDF, 51 kB)

Varför S-Banken Kapitalförvaltning 30?

  • Välj denna fond om du är beredd att ta en måttlig risk för att få avkastning på dina placeringar.
  • Fonden passar dig som är intresserad av att spara ihop till exempelvis en längre semesterresa som infaller om några år, eftersom fondens värde inte varierar lika mycket vid marknadsfluktuationer som till exempel aktiefonders värde.
  • Fonden lämpar sig som ditt enda placeringsobjekt eftersom den har en effektiv diversifiering.
  • Du kan börja placera redan med 10 euro.

Hur sparar jag i en fond?

  • Spara en viss summa i fonden varje månad,
  • gör engångsplaceringar när det passar dig, eller
  • överför Bonus för inköp i S-gruppen till en fond.

 

Du avgör själv hur ofta och hur mycket du vill spara. Börja enkelt på webbanken eller i S-mobil.

Köp i S-mobil

Så här får du webbankskoder


Vad investerar S-Banken Kapitalförvaltning 30 i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Kapitalförvaltning 30 placerar globalt i räntepapper och aktier med tonvikt på räntor som har lägre risk än aktier. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Risker
Andelens värde 16.4.2024
18,6491 €
Avkastning 12 mån.*
6,81 %
Avkastning sedan start*
2,66 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Det är fråga om en blandfond som förvaltas av S-Bankens investeringsexperter. Fonden investerar på både räntemarknaden och aktiemarknaden. I en normal situation är 30 procent av fondens tillgångar placerade i aktiefonder. Fonden investerar tillgångar i S-Bankens placeringsfonder och i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag.

28.3.2024

Portföljförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 1,37 procent och jämförelseindexet 1,57 procent i mars. Aktieindexen fortsatte att stiga. Utsikterna för aktiemarknaden har gynnats av goda nyheter från USA, både ekonomi- och resultatnyheter. Omräknat i euro kom månadens bästa avkastning från Europa (+3,9 %) och USA (+3,4 %). Bland de viktigaste regionerna gav Finland sämst avkastning (+1,6 %). Räntorna på långa statsobligationer sjönk något i USA och euroområdet. Bland aktiefonderna kom avkastningen i synnerhet från två aktivt förvaltade fonder som investerar i Europa och USA, S-Banken USA Aktie (+3,8 %) och S-Banken Europa Aktie (+3,4 %). S-Banken Passiv USA ESG (+2,3 %) och S-Banken Passiv Europa ESG (+2,7 %) halkade efter dessa. Två fonder som investerar på tillväxtmarknaderna, S-Banken Emerging Markets ESG Aktie (+2,9 %) och S-Banken Växande Ekonomier Aktie (+5,4 %), klarade sig också bra. S-Banken Fenno Aktie (+1,3 %) led av den relativt svaga marknaden i Finland. På räntemarknaden gav alla fonder en positiv avkastning. Bäst klarade sig fonderna S-Banken Företagsobligation ESG Ränta (+1,17 %) och S-Banken Emerging Markets Ränta (+0,65 %). Fonderna S-Banken Kort Ränta och S-Banken High Yield Europa ESG Ränta steg med lika mycket (+0,32 %). Fondens aktierisk var neutral i slutet av mars. Bland aktieinvesteringarna höjde vi i början av mars vikten på Europa på Finlands bekostnad. Finlands ekonomi har lidit mer än andras, då den höjda räntenivån slog mot ekonomin. Utöver problemen inom enskilda stora företag har den finländska börsen lidit av bristen på teknikföretag med stark tillväxt. I Finland verkar en vändning till det bättre fortfarande dröja och därför flyttade vi vikten mot Europa. Inom ränteinvesteringarna prefererar vi räntemarknaderna i tillväxtländerna framför korta räntor.

Ari Pakarinen

Fonden sköts av

Ari Pakarinen
senior portföljförvaltare
ari.pakarinen@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 27.03.2024

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 17,53 % 0,7 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 17,51 % 0,34 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A 14,07 % 0,39 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 10,61 % 0,71 %
S-Pankki USA Osake A 7,28 % -0,49 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A 6,71 % 0 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 6,21 % -0,11 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A 3,93 % 0,03 %
Xtrackers II Eurozone Governme 3,63 % -0,04 %
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A 2,68 % 0,02 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Kapitalförvaltning 30 Placeringsfond
LEI-nummer: 743700J6P0ROV2X9O268
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder. Dessutom har fonden förbundit sig till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Målet med de hållbara investeringarna är att främja ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling.  

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats. 

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även företag vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan, om vi inte anser att vi kan påverka företagens verksamhet.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att rösta på bolagsstämmor, påverka företag direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare. 

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi praxis för god styrning i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. 

Vi mäter och övervakar bland annat fondens koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden.

Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Till den del fonden investerar i tredje parters investeringsprodukter, förutsätter vi att kapitalförvaltarna har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. På så sätt kan vi försäkra oss om en viss ansvarsnivå även i externa fonder. 

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.