Gå direkt till innehållet

Europeiska Banker Autocall III

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

Europeiska Banker Autocall III är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på max 5 år vars avkastning och återbetalning av det nominella beloppet är exponerade mot utvecklingen för indexet EURO STOXX Banks EUR (Price).

Om indexvärdet på någon av de årliga observationsdagarna minst ligger på sin startnivå, sker en förtidsinlösen och placeraren får utöver det nominella beloppet en fast kupong vars storlek preliminärt är 10,0 %* multiplicerad med antalet gånga årliga perioder. Kupongen är villkorlig och betalas ut endast om indexvärdet minst ligger på sin startnivå på någon av observationsdagarna.

Ifall lånet inte har lösts in i förtid och indexvärdet på den sista observationsdagen år 5 ligger under startnivån, men är minst 80 % av startkursen, återbetalas det placerade nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Om indexvärdet på den sista observationsdagen är under 80 % av startvärdet (dvs. indexet har sjunkit med mer än 20 %), går en del eller hela det placerade kapitalet förlorat och det belopp som utbetalas till placeraren på förfallodagen fastställs utgående från indexutvecklingen.  

Klicka här för att läsa försäljningsmaterialet (på finska)!

Emissionsdag 5.12.2017
Förfallodag 19.12.2022
Emittent Danske Bank A/S

Kapitalskydd

Villkorlig fast kupong är preliminärt 10,0 % (som beroende på tidpunkten för eventuell inlösen motsvarar cirka 8,3 % årlig avkastning med hänsyn taget till teckningsavgiften).

*Den slutliga kupongen fastställs senast på emissionsdagen till minst 9,0 % (som beroende på tidpunkten för eventuell inlösen motsvarar cirka 7,3 % årlig avkastning med hänsyn taget till teckningsavgiften).

 

Möjlighet till avkastning

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.