Gå direkt till innehållet

Sista omgången av ansvarsfulla investeringar?

Jag konstaterade för länge sedan att investeringarna inte i verkligheten blir ansvarsfulla förrän investerarna börjar använda jämförelseindex som integrerar hållbarhetsfrågor. Det som åtminstone gick snett i konstaterandet var att det redan har skett en mycket stor förändring, utan stöd av index.

I dag jämför allt fler fonder sin avkastning med jämförelseindex som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Det är mycket möjligt att övergången till hållbarhetsindex äntligen leder till den sista fasen i ansvarsfulla investeringar och att vi efter detta äntligen kan sluta diskutera hela temat när det blivit en norm. Investeringsverksamheten skiljer sig något från det tidigare, eftersom ansvar och hållbarhet är allt viktigare för företagens affärsverksamhet. Så har det historiskt sett inte alltid varit.

Men nu till saken. S-Banken har beslutat att i höst införa nya jämförelseindex för vissa utvalda produkter, index som har tagits fram av MSCI och som tillhandahåller marknadsinformation. Indexen är exceptionella för att Parisavtalet beaktas vid indexbildningen, trots att utvecklingen av indexen är avsedd att beskriva avkastningen på den allmänna aktiemarknaden.

Varför just index som beaktar Parisavtalet? Det finns många olika typer av hållbarhetsindex. Ofta bildas indexen helt utifrån en uteslutning av vissa sektorer inklusive etiska nyanser eller baserat på företagens hållbarhetsbetyg så att företag med lågt betyg utesluts ur indexet eller så viktar indexet företag med högt ESG-betyg. Index som är förenliga med klimatavtalet är dock betydligt mer avancerade och innehåller också dynamiska mål för ESG-egenskaper. Allt fler investerare bedriver investeringsverksamhet även med syfte att minska koldioxidavtrycket från portföljen, och naturligtvis är index som är förenliga med klimatavtalet utmärkta i detta avseende.

De index som tagits fram av MSCI och som är förenliga med Parisavtalet innehåller en stor mängd ”intelligens” för att de ska uppfylla kriterierna i Parisavtalet. Indexbildningen omfattar till exempel en årlig utsläppsminskning på tio procent, en CO2-intensitet som är 50 procent lägre än hos motsvarande normala MSCI-index och som också beaktar scope 3 utsläppen1, en betydligt lägre risk för exponering för extrema väderfenomen än vad normala MSCI-index har och minst tio procent högre bedömning av företagens förmåga att gå över till ett koldioxidsnålt samhälle jämfört med ”normala” index. Dessutom viktas företag som har satt upp mål för utsläppsminskning och företag vars affärsverksamhet utgörs av att skapa lösningar på miljö- och klimatproblem.

Vad har ett index för betydelse vid investeringar? Ibland är diskussionen om jämförelseindex lite negativ. Ska en investerare inte fritt få välja vilka aktier som helst för portföljen, sådana som ger bäst avkastning? Självklart. Ett index spelar dock en viktig roll när det gäller att ge information om indexet och att definiera vilken typ av riskprofil portföljen har och kommer att ha, på vilket sätt aktiviteten och framgången i investeringsverksamheten mäts och jämförs med. Det är bra att beakta att existensen av ett jämförelseindex inte innebär till exempel closet indexing. Ett valt jämförelseindex påverkar dock allokeringen av investeringar och vilka typer av företag som förvärvas till portföljen. I många fall kan dock även investeringar utanför jämförelseindexet vara möjliga, framför allt i företag som på grund av sitt marknadsvärde inte inkluderas i jämförelseindexet, men som i övrigt är förenliga med investeringsinriktningen. Jämförelseindexen återspeglar i sin tur investeringsinriktningen.

Jämförelseindexen spelar en viktig roll i investeringsverksamheten och före och efter att investeringar gjorts. Därför har de index som använts en stor inverkan på kapitalallokeringen. Valet av index är redan i sig ett allokeringsbeslut.

Klockan ringer som ett tecken på sista omgången.

 

1Indirekta utsläpp från slutanvändning av sålda produkter och från upphandling av varor och tjänster

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”Fondbolaget”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.s-pankki.fi
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

Fondbolaget ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från Fondbolaget. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-pankki.fi. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan Fondbolagets samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör Fondbolaget och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med Fondbolagets representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.