Gå direkt till innehållet

Ny reglering – investerare får mer information om bland annat ansvarsfullhet

Vid årsskiftet börjar tillämpningen av två nya regleringsprojekt som förändrar regelverket för investeringar. Vad innebär förändringarna och vilka är nyttorna för investeraren?

Projekten syftar till att förbättra investerarnas ställning genom att specifikare och mer omfattande information om investeringsprodukter tillhandahålls."

Hur mycket förändras vid årsskiftet?

Från 1 januari 2023 börjar tillämpningen av två nya regleringsprojekt som påverkar investerarna – vare sig det handlar om nybörjare fondinvesterare eller till exempel diskretionär kapitalförvaltning Private Banking-kund. Projekten går under förkortningarna SFDR och PRIIP.

SFDR-regelverket (Sustainable Finance Disclosure Regulation) är en del av Europeiska unionens paket för hållbar finansiering. Regleringen ställer nya krav på finansbranschens aktörer att ge mer specifik hållbarhetsrelaterad information.

PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) hör också till Europeiska unionens regleringsprojekt. Regleringens mål är att ge privata investerare bättre skydd via tillgång till tydliga, jämförbara och tillförlitliga uppgifter om investeringsprodukter.

Vilka är nyttorna för investeraren?

Både SFDR och PRIIP syftar till att förbättra investerarnas ställning genom att specifikare och mer omfattande information om investeringsprodukter tillhandahålls.

SFDR syftar till att underlätta jämförelser av investeringsprodukters ansvarsfullhet och att på sikt styra kapital till hållbara investeringsobjekt. Regleringen innebär mer information om hur bland annat fonder beaktar så kallade ESG-aspekter. Förkortningen ESG kommer från orden environment, social och governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning.

PRIIP-förordningen reglerar hur och hurdan information om investeringsprodukter man ska ge i så kallade faktablad. 

Vad innebär förändringarna för investeraren?

Från 1 januari 2023 bidrar SFDR till fler upplysningar om hållbarhet när regelbunden hållbarhetsinformation samt hållbarhetsinformation före investeringsavtal ska lämnas om många fonder.

S-Bankens kunder har redan i nuläget kunnat läsa om fondernas ansvarsfullhet på S-Bankens webbplats. Vi publicerar fondspecifika hållbarhetsrapporter kvartalsvis och Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport halvårsvis. Vi rapporterar om fastighetsfondernas ansvarsfullhet en gång per år.

Den nya information som ska publiceras i och med regleringen ökar investerarnas tillgång till uppgifter om fondernas ansvarsfullhet.

I praktiken innebär den nya regleringen att de tidigare KIID-faktabladen (Key Investor Information Document) ersätts med nya faktablad enligt KID-modellen (Key Information Document). Faktabladet informerar om investeringsproduktens viktigaste egenskaper samt tillhörande risker och kostnader. Faktainnehållet blir mer omfattande, men exempelvis historisk avkastning, som fanns med förut, byts ut mot så kallade resultatscenarier.

En mycket konkret förändring är att den riskklass som beskriver fondens risk- och avkastningsprofil ska beräknas på ett annat sätt. Detta leder till att riskklassen höjs i en del av S-Bankens fonder och sänks i en del. Förändringen märks tydligast i fastighetsfonderna, där riskklasserna höjs genomgående.

Noterbart är att den nya regleringen bara förändrar de dokument som ska vara till hjälp för investerarna. Det sker inga förändringar i själva fonderna, som investerar sina medel på samma sätt som tidigare.