Gå direkt till innehållet

Räntorna på bostadslån går upp – finns det anledning att bli oroglig?

Uppgången i räntorna på bostadslån debatteras nu livligt. Vad innebär ränteuppgången i praktiken och hur kan man bereda sig på den? Och när stiger det månatliga avbetalningsbeloppet på det egna bostadslånet? S-Bankens experter, utvecklingschef Annemari Airaksinen och chefsstrateg Lippo Suominen, svarar på frågor som många funderar på.

Uppgången i räntorna på bostadslån debatteras nu livligt. Vad innebär det?

Den totala räntan på bostadslån utgörs av en referensränta och en kundspecifik marginal. I mer än 90 procent av finländarnas bostadslån utgörs referensräntan av tolv månaders euribor som i åratal varit exceptionellt låg, till och med lägre än noll. Tolv månaders euribor överskred nollprocentsgränsen i våras och har sedan gått upp. För närvarande är räntan drygt 3 procent.

Euribor varierar något från dag till dag. Den senaste räntan kan du se till exempel på Finlands Banks webbplats.

Hur mycket stiger det månatliga avbetalningsbeloppet på grund av ränteuppgången?

Det månatliga avbetalningsbeloppet kan till och med stiga med flera hundra euro per månad på grund av ränteuppgången. Det beror på referensräntan, det återstående lånebeloppet och lånetiden hur mycket avbetalningsbeloppet stiger. Exempelvis en familj som i ett nollränteläge har tagit ett bostadslån på 285 000 euro med en lånetid på 25 år och tolv månaders euribor amorterar på lånet med 1 042 euro per månad, när marginalen är 0,75 procentenheter.

Om euribor ändå stiger från noll procent exempelvis till 3 procent, utgör referensräntan och marginalen en total ränta på 3,75 procent. Då uppgår det månatliga avbetalningsbeloppet till totalt 1 465 euro, vilket innebär en ökning på 423 euro.

Med bostadslånekalkylatorn som finns på S-Bankens webbplats kan du kontrollera hur ränteförändringen påverkar avbetalningen på ditt lån.

Bör man vara orolig för ränteuppgången?

Bostadsköparen bör vara beredd på att räntorna stiger, men inte orolig. Innan S-Banken beviljar en kund ett lån gör banken ett stresstest där man är beredd på en ränta om sex procent när lånetiden är 25 år. Ett beviljat bostadslån innebär att bostadsköparens ekonomi utifrån bankens kalkyler inte kommer att äventyras till följd av en ränteuppgång, förutsatt att det inte förekommer några större svackor i inkomstnivån. Högre månatliga avbetalningsbelopp ska dock beaktas vid planeringen av månatliga utgifter.

När avspeglas ränteuppgången i bostadslånet?

Ränteuppgången avspeglas i kostnaderna för bostadslånet när räntan på lånet justeras. Om referensräntan utgörs av 12 mån. Euribor, justeras räntan årligen på förfallodagen för amorteringen på lånet i den månad då du första gången utnyttjat lånet. Räntan fastställs enligt vad den har varit två bankdagar före räntejusteringsdagen. Om din referensränta är 12 mån. Euribor och förfallodagen för amorteringen på lånet om ett år är exempelvis den 15 april 2022, fastställs din nya ränta enligt vad den har varit den 13 april 2022.

Du kan kontrollera räntejusteringsdagen och den gällande räntan på ditt lån på S-Bankens webbank eller i låneuppgifterna i avsnittet Lån i S-mobil.

Hur kan man gardera sig mot ränteuppgång?

Det finns många olika sätt att bereda sig på ränteuppgången. Det är viktigt att fundera på olika alternativ redan när du ska ta ett lån. Det är också senare möjligt att ta i bruk en säkring, men då kan kostnaderna vara betydligt högre.

Månadssparande är ett utmärkt sätt att bereda sig på ränteuppgång och även på andra stigande utgifter. En långsiktig investering i fonder ger den största nyttan. Även om fondernas värden tillfälligt fluktuerar, har ett regelbundet månadssparande på lång sikt än så länge alltid varit ett lönsamt beslut.

När räntan är fast, är referensräntan på ett bostadslån oförändrad under en överenskommen tidsperiod. På så sätt skyddar det lånet mot eventuella räntesvängningar. Det är bra att tudela bostadslånet och binda en del av lånet till en fast ränta, en del till tolv månaders euribor. S-Banken beviljar en fast ränta på bostadslån för antingen 5 år eller 10 år. På vår webbplats finns mer information om fast ränta samt anvisningar för ansökan om fast ränta.

Du kan även balansera din ekonomi genom att omorganisera lånet, till exempel ändra lånetiden. För att fundera på olika alternativ är det bra att kontakta banken i så god tid som möjligt.

Amorteringsfrihet för bostadslån är ett bra alternativ om räntorna går upp samtidigt som det sker en övergående livsförändring, såsom studieledighet eller tillökning i familjen. Under den amorteringsfria perioden betalar du endast ränta på lånet och en eventuell försäkringspremie för låneskydd.

Låneskyddsförsäkring kan visa sig vara värd sin vikt i guld, om det sker något oväntat i livet.

Berör ränteuppgången också bolagslån?

Ja. Räntorna på bolagslån stiger i samma grad som räntorna på personliga bostadslån, och finansieringsvederlaget för den bostad som ska köpas kan stiga betydligt. Detta bör beaktas framför allt i fråga om nya hus där bolagslånets andel kan vara stor och lånet vanligen börjar betalas tillbaka först många år efter köpet.

Bland annat el, bensin och livsmedel har blivit dyrare. Vad beror prisuppgången på och hur lång tid kan läget fortsätta?

Priserna på många våra dagliga förnödenheter har stigit betydligt under det senaste året. Orsaken är den ökade efterfrågan efter pandemin och svårigheterna med utbudet. Det har varit flera svaga skördeår ute i världen och utbudet av olja begränsas till exempel av ringa investeringar i oljeproduktionen. Rysslands invasion av Ukraina är inte grundorsaken till att inflationen har tilltagit, men den förvärrar läget.

Ingen kan bedöma hur lång tid pristrycket fortsätter och hur svårt det blir. Priserna kan inte stiga i det oändliga, men å andra sidan tyder ingenting på en snabb återgång till den gamla nivån. Därför ska vi vara beredda på att många kända produkter även framöver kostar mer än vad vi har varit vana vid.

Jag har redan under lång tid planerat att köpa en bostad och min ekonomi är solid. Hur bör jag göra?

Om du redan har bestämt dig att köpa en bostad och du litar på din ekonomi, finns det ingen anledning att avstå från bostadsköpet. Egen bostad har på lång sikt varit en utmärkt investering både i livskvalitet och ekonomiskt sett. Därför är det lönt att satsa på en egen bostad även om osäkerhet råder i världen. Uppgången i bostadspriserna har avtagit den senaste tiden och priserna kan fluktuera under osäkra ekonomiska tider. Då är det möjligt att köpa drömmarnas bostad även till ett lägre pris än väntat. Oavsett läget i världen är det emellertid alltid viktigt att köpa en bostad vars pris är lämpligt med tanke på dina inkomster, så att pengarna också räcker till för levnadskostnader efter låneamorteringarna.

 

Läs mer om S-Bankens bostadslån

Med S-Bankens bostadslånekalkylator kan du kontrollera hur ränteförändringen påverkar amorteringen på ditt lån