Siirry suoraan sisältöön
Kotimaisiin toimitila- ja asuintontteihin sijoittava

S-Pankki Tontti C

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Tontti -rahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin toimitila- ja asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. S-Pankki Tontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaperusteista tuottoa.

Riski
Osuuden arvo 30.6.2023
118,4457 €
Tuotto 12 kk*
10,57 %
Tuotto alusta*
5,62 %
Kertasijoitus vähintään 5 000 000 €

Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023 ja lunastuspäivä on 29.9.2023 klo 16 mennessä.

 


Lisätiedot: S-Pankki Tontti on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitila- ja asuintontteihin. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

Kahden hallinnoitavan rahaston välinen kiinteistökauppa

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto ja S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto suunnittelevat keskinäistä liiketoimea. Suunnitelman mukaan S-Pankki Asunto myy kahden omistamansa asunto-osakeyhtiön tontit S-Pankki Tontille. Tämän jälkeen rahasto vuokraa ne asuntoyhtiöidensä käyttöön pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Molempia rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

Liiketoimesta syntyy potentiaalinen eturistiriitatilanne, jota hallitaan noudattamalla huolellisesti S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n sisäistä ohjeistusta. Aiheeseen liittyvät sopimukset tehdään tavanomaisin ehdoin, ja tonttien kauppahintojen määrittely perustuu kahden ulkoisen ja riippumattoman KHK-arvioitsijan arvioihin. Asunto-osakeyhtiöt voivat lunastaa tontit takaisin itselleen sovitun määräajan kuluttua.

Suunniteltu liiketoimi hyödyttää molempien rahastojen osuudenomistajia. Tonttien myynti tehostaa S-Pankki Asunto -rahaston pääomien käyttöä. Lisäksi vuokrasopimukseen sisältyvä lunastusoikeus mahdollistaa sen, että S-Pankki Asunto -rahasto voi hyötyä tonttien mahdollisesta arvonnoususta vuokra-aikana. S-Pankki Tontti -rahastolle suunniteltu liiketoimi tarjoaa mahdollisuuden tavoitella ennakoitavaa ja vakaata vuokratuottoa maltillisella riskillä.

2023-6-30

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 30.6.2023

Vuoden toisen kalenterineljänneksen aikana S-Pankki Tontti -rahasto jatkoi uusien sijoitusten tekemistä. Rahastoon ostettiin kaksi vapaa-ajan tonttia, joille rakennetaan kerrostalomuotoisia lomaosakehuoneistoja. Kohteet sijaitsevat keskeisellä paikalla Vierumäen urheilukeskuksen alueella Holiday Club Vierumäki -hotellin vieressä. Hotellin yhteyteen suunniteltu kylpylä tulee valmistuessaan lisäämään myös rahaston hankkimiin kohteisiin rakennettavien huoneistojen kiinnostavuutta entisestään. Hankintojen myötä rahaston pääkaupunkiseutupaino asettui katsauskauden lopussa noin 60 prosenttiin. Rahaston hallinnoitavat varat olivat kesäkuun lopussa 194 miljoonaa euroa ja vastaavasti rahaston sijoitusaste noin 91 prosenttia. Rahastolla oli katsauskauden lopussa nostettuna pitkäaikaista vierasta pääomaa 50 miljoonaa euroa, minkä myötä rahaston rahoitusasteeksi muodostui noin 25,8 prosenttia. 50 prosenttia pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta on raportointihetkellä suojattu korkokatto- sekä korkoputkisopimuksin. Kesäkuun lopussa rahaston kiinteistösalkun vuokratuottotaso oli keskimäärin noin 4,7 prosenttia vuotuisena tuottona, ja maanvuokrasopimuskannan keskimaturiteetti noin 73 vuotta. Rahaston toisen kvartaalin tuotto oli osuussarjoittain 1,97—2,12 prosenttia. Kuluneella kvartaalilla kiinteistösijoitusten arvonmuutosten vaikutus rahaston tuottoon oli noin 1,5 prosenttia. Rahaston sijoituskohteiden positiivisen arvonmuutoksen taustalla on elinkustannusindeksin voimakas nousu, joka on kasvattanut rahaston maanvuokratuottojen lisäksi rahaston sijoituskohteiden arvoja. Kaikki rahaston maanvuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Rahaston kiinteistösalkun tuottotaso on hyvä ja sen odotetaan lähitulevaisuudessa jatkavan tonttisijoituksille tyypillistä tasaista kehitystään huolimatta haastavasta talousympäristöstä. Tonttien ja maa-alueiden arvostus perustuu pitkään, yli taloussyklien ulottuvaan kassavirtaan, johon hetkellisillä talouden tai kassavirran muutoksilla ei yleensä juurikaan ole vaikutusta. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille pitkäaikaista, ennustettavaa ja vakaata tuottoa sekä inflaatiosuojaa erilaisissa taloussuhdanteissa. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille kvartaaleittain. Seuraava merkintäajankohta on syyskuun lopussa.

Ville Vääränen

Rahastoa hoitaa

Ville Vääränen
rahastonhoitaja,
S-Pankki Tontti
09 6134 625209 6134 6252

  

 

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

**Lunastuspalkkio on:

    • 5,00 %, jos sijoitusaika on alle 2 vuotta
    • 4,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 2 vuotta mutta alle 3 vuotta
    • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
    • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta mutta alle 10 vuotta
    • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Rahaston säilytyspalkkio ei sisälly hallinnointipalkkioon.

Tuottosidonnainen palkkio enintään 20,00 % rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 6,00 % vertailutuoton (tuottoylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 20,00 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuottoluvuissa on huomioitu mahdolliset tuotonmaksut. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.