Gå direkt till innehållet

Fonden som investerar i finländska affärs- och bostadstomter

S-Banken Tomt C

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Tomt investerar sina medel i bebyggda och obebyggda affärs- och bostadstomter som hyrs ut och ligger i Finland. Långa markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde.

Risker
Andelens värde 29.9.2023
121,1463 €
Avkastning 12 mån.*
10,71 %
Avkastning sedan start*
5,77 %
Minsta insättning, engångsinsättning 5 000 000 €


Mer information: S-Banken Tomt är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärs- och bostadstomter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

 

Följande teckningsdagar är 29.12.2023, 28.3.2024, 28.6.2024, 30.9.2024 och 31.12.2024. Följande inlösendag är 30.9.2024.

Stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond ändrades 2.11.2023

Stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond ändradess den 2 november 2023. Läs mer på meddelandet.

2023-9-30

Fodnförvaltarens kommentar 30.9.2023

Under rapportperioden var sentimentet på fastighetsmarknaden fortfarande väntande. Marknaden erbjuder en del investeringsobjekt som är intressanta ur tomtfondens synvinkel. Under tredje kvartalet gjorde vi dock inga nya investeringar, utan fortsatte att följa utvecklingen på marknaden. Vi bevarar fortfarande en betydande del av fondens tillgångar i likvida investeringar, såsom tidsbunden inlåning i olika banker. Under rapportperioden varierade avkastningen mellan 2,14 procent och 2,28 procent beroende på andelsserie. Den utmärkta avkastningen kan förklaras med kassaflödesavkastning, men även med positiva värdeförändringar för fastighetsinvesteringar. Dessa påverkade fondens avkastning med cirka 1,8 procent. Bakom den positiva värdeförändringen för fondens investeringsobjekt ligger den kraftiga uppgången i levnadskostnadsindexet, vilket inte enbart har ökat fondens markarrendeavkastning utan även värdena på fondens investeringsobjekt. Den avkastning som tillhandahålls till följd av värdeförändringar för investeringsobjekt realiseras och delas ut till investerarna när hyresgästen löser in hela tomten eller andelar i tomten. Fondens samtliga markarrendeavtal är bundna till levnadskostnadsindexet. I slutet av september var fastighetsportföljens hyresavkastning i genomsnitt 4,7 procent i form av årlig avkastning och den genomsnittliga löptiden för markarrendeavtalen omkring 73 år. I slutet av september var fondens förvaltade tillgångar 200 miljoner euro och investeringsgraden i sin tur cirka 89 procent. Ungefär 60 procent av fondens investeringar finns i huvudstadsregionen. I slutet av rapportperioden uppgick fondens långfristiga främmande kapital till 50 miljoner euro, vilket innebär en finansieringsgrad på cirka 24,9 procent. Vid rapporttidpunkten är 50 procent av det långfristiga främmande kapitalet säkrat genom avtal om räntetak och avtal om räntekrage. Avkastningen på fondens fastighetsportfölj är god och den jämna utvecklingen, som är typisk för tomtinvesteringar, förväntas fortsätta under den närmaste framtiden, trots de krävande ekonomiska utsikterna. Värderingen av tomter och markområden bygger på ett långvarigt kassaflöde som sträcker sig över ekonomiska cykler och som vanligen knappt påverkas av tillfälliga förändringar i ekonomin eller kassaflödet. Fondens mål är att erbjuda investerarna långsiktig, förutsebar och stabil avkastning och inflationsskydd i olika konjunkturer. Fonden är öppen för nya teckningar varje kvartal. Nästa teckningstidpunkt är i slutet av december.

Ville Vääränen

Fonden sköts av

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt
09 6134 625209 6134 6252

  

 

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

    • 5,00 % om placeringstiden är mindre än 2 år
    • 4,00 % om placeringstiden är minst 2 år men mindre än 3 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 4 år men mindre än 10 år
    • 1,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 20,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 6,00 procents jämförelseavkastning (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 20,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.