Siirry suoraan sisältöön
Kotimaisiin toimitila- ja asuintontteihin sijoittava

S-Pankki Tontti B

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Tontti -rahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin toimitila- ja asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. S-Pankki Tontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaperusteista tuottoa.

Riski
Tuotto 12 kk* 7,60 %
Tuotto alusta* 4,52 %
Kertasijoitus vähintään 100 000 €

Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023 ja lunastuspäivät ovat 30.9.2022, 31.3.2023 ja 29.9.2023 ennen klo 16.

 


Lisätiedot: S-Pankki Tontti on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitila- ja asuintontteihin. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.


Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.9.2022 110,3499

Rahaston sääntöjen mukaisia pääasiallisia sijoituskohteita ovat muun muassa Suomessa sijaitsevat, vuokralle annettavat toimitila- ja asuintontit sekä muut maa-alueet. Voimassa oleva sijoitusstrategia rajoittaa kuitenkin asuintonttien osuutta rahaston sijoituksista, kun taas toimitilatonttien osuutta ei ole rajoitettu. Rahaston sijoitusstrategiaa muutetaan siten, että jatkossa strategia mahdollistaa aiempaa vahvemman painotuksen myös asuintontteihin. Muutoksen myötä rahaston varat voidaan sijoittaa sekä toimitila- että asuintontteihin, mutta uusi strategia ei rajoita sitä, onko rahaston sijoituksista enemmistö sijoitettuna asuin- vai toimitilatontteihin. Muutoksella halutaan varmistaa salkunhoitotiimin riittävä liikkumavara toimitila- ja asuintonttien välillä kulloinkin voimassa olevan markkinanäkemyksen mukaan.

Muutos astuu voimaan 1.4.2021 lähtien. Muilta osin strategia säilyy ennallaan.

2022-9-30

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 30.9.2022

Vuoden kolmannen kalenterineljänneksen aikana S-Pankki Tontti -rahasto jatkoi uusien sijoituskohteiden hankkimista. Rahastoon ostettiin kaksi rakenteilla olevaa asuintonttikohdetta Helsingin Pohjois-Pasilasta Postipuiston alueelta. Postipuistoon rakentuu moderni asuinalue, joka tarjoaa hyvät liikenneyhteydet, kattavat palvelut sekä viihtyisän asuinympäristön aivan Keskuspuiston kupeessa. Rahaston pääkaupunkiseutupaino oli kvartaalin lopussa noin 61 prosenttia. Rahaston hallinnoitavat varat olivat syyskuun lopussa 172 miljoonaa euroa ja vastaavasti sijoitusaste noin 93 prosenttia. 12.8.2022 rahasto solmi Nordea Pankin ja Aktia Pankin kanssa uuden 60 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka agenttina toimii Nordea Pankki. Tällä rahoituksella maksettiin takaisin rahaston aiemmat lainat Aktia Pankille (40 miljoonaa euroa), nostettiin rahastolle uutta lainaa 10 miljoonaa euroa sekä toiset 10 miljoonaa euroa on vielä nostettavissa tämän vuoden loppuun saakka. Lainajärjestely on viisivuotinen ja se sisältää aiemmin mainitun 60 miljoonan euron rahoituksen lisäksi vielä 20 miljoonan euron lisärahoitusmahdollisuuden tulevina vuosina. Rahastolla oli katsauskauden lopussa nostettuna pitkäaikaista vierasta pääomaa 50 miljoonaa euroa, minkä myötä rahoitusasteeksi muodostui 29 prosenttia. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta on raportointihetkellä suojattu 50 prosenttia. Osa suojauksesta on toteutettu vakioimattomilla koronvaihtosopimuksilla ja osa korkokattosopimuksella. Olemme tyytyväisiä uuteen rahoitussopimukseen, joka tukee hyvin rahaston tulevaisuuden kasvutavoitteita. Syyskuun lopussa rahaston kiinteistösalkun vuokratuottotaso on keskimäärin noin 4,7 prosenttia vuotuisena tuottona, ja maanvuokrasopimuskannan keskimaturiteetti noin 75 vuotta. Rahaston kvartaalituotto oli katsauskaudella osuussarjoittain 2,00–2,15 prosenttia. Rahaston kiinteistösalkun tuottotaso on hyvä ja sen odotetaan lähitulevaisuudessa jatkavan tonttisijoituksille tyypillistä tasaista kehitystään. Tonttien ja maa-alueiden arvostus perustuu pitkään, yli taloussyklien ulottuvaan kassavirtaan, johon hetkellisillä talouden tai kassavirran muutoksilla ei juurikaan ole vaikutusta. Kuluneella kvartaalilla kiinteistösijoitusten arvonmuutosten vaikutus rahaston tuottoon oli noin 1,2 prosenttia. Rahaston sijoituskohteiden positiivisen arvonmuutoksen taustalla on elinkustannusindeksin viimeaikainen voimakas nousu, joka on kasvattanut rahaston maanvuokratuottojen lisäksi rahaston sijoituskohteiden lunastusarvoja. Lunastusarvolla tarkoitetaan arvoa, jolla vuokralainen voi sopimuksen mukaisesti ostaa kohteen itselleen. Kaikki rahaston maanvuokrasopimukset on indeksoitu, eli sidottu elinkustannusindeksiin siten, että rahaston vuokrat ja lunastusarvot nousevat elinkustannusindeksin mukana. Elinkustannusindeksin mahdollinen aleneminen ei kuitenkaan laske vuokria ja lunastusarvoja. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille kvartaaleittain. Seuraava merkintäajankohta on joulukuun lopussa.

Ville Vääränen

Rahastoa hoitaa

Ville Vääränen
rahastonhoitaja,
S-Pankki Tontti

  

 

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

**Lunastuspalkkio on:

    • 5,00 %, jos sijoitusaika on alle 2 vuotta
    • 4,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 2 vuotta mutta alle 3 vuotta
    • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
    • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta mutta alle 10 vuotta
    • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Rahaston säilytyspalkkio ei sisälly hallinnointipalkkioon.

Tuottosidonnainen palkkio enintään 20,00 % rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 6,00 % vertailutuoton (tuottoylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 20,00 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.