Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärs- och bostadstomter

S-Banken Tomt B

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Tomt investerar sina medel i bebyggda och obebyggda affärs- och bostadstomter som hyrs ut och ligger i Finland. Långa markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde.

Risker
Andelens värde 28.3.2024
119,6018 €
Avkastning 12 mån.*
7,36 %
Avkastning sedan start*
5,52 %
Minsta insättning, engångsinsättning 100 000 €


Mer information: S-Banken Tomt är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärs- och bostadstomter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Följande teckningsdagar är 28.3.2024, 28.6.2024, 30.9.2024 och 31.12.2024. Följande inlösendagar är 28.3.2024 och 30.9.2024.

Inlösenschemat för specialplaceringsfonderna S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt har förändrats. Läs mer på meddelandet.

 


Fondandelens värde (EUR) 31.3.2021 114,1962

Stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond ändrades 2.11.2023

Stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond ändradess den 2 november 2023. Läs mer på meddelandet.

2024-03-28

Fodnförvaltarens kommentar 28.3.2024

Under rapportperioden var sentimentet på fastighetsmarknaden avvaktande. Marknaden erbjuder en del investeringsobjekt som är intressanta ur tomtfondens synvinkel. Under första kvartalet gjorde vi dock inga nya investeringar. Istället fortsatte vi att följa utvecklingen av marknadsläget. Vi bevarar fortfarande en betydande del av fondens tillgångar i likvida investeringar, såsom tidsbunden inlåning i olika banker.   Under rapportperioden varierade avkastningen mellan 1,29 procent och 1,46 procent beroende på andelsserie. Den goda avkastningen kan förklaras med kassaflödesavkastning, men även med investeringarnas positiva värdeförändringar. Dessa påverkade fondens avkastning med cirka 0,7 procent. Bakom den positiva värdeförändringen för fondens investeringsobjekt ligger uppgången i levnadskostnadsindexet, vilket har ökat fondens markarrendeavkastning och värdena på fondens investeringsobjekt. Fondens samtliga markarrendeavtal är bundna till levnadskostnadsindexet så att arrendena och inlösningspriserna stiger i takt med levnadskostnadsindexet, men inte sjunker om levnadskostnadsindexet sjunker.  I mars delade fonden ut en årlig avkastningsandel på sammanlagt cirka 3,7 miljoner euro till sina andelsägare. Beloppet utgjorde cirka 2,5 procent av det investerade kapitalet i fonden vid tidpunkten för utdelningen. Den utdelade avkastningsandelen var 100 procent av det realiserade resultatet för räkenskapsperioden 2023. I slutet av mars var fastighetsportföljens hyresavkastning i genomsnitt 4,7 procent i form av årlig avkastning och den genomsnittliga löptiden för markarrendeavtalen omkring 73 år. I slutet av mars var fondens förvaltade tillgångar 200 miljoner euro och investeringsgraden i sin tur cirka 89 procent. Ungefär 61 procent av fondens investeringar finns i huvudstadsregionen.   I slutet av rapportperioden uppgick fondens långfristiga främmande kapital till 50 miljoner euro, vilket innebär en finansieringsgrad på 25,0 procent. Vid rapporttidpunkten är 50 procent av det långfristiga främmande kapitalet säkrat genom avtal om räntetak och avtal om räntekrage.  Avkastningen på fondens fastighetsportfölj är god och den jämna utvecklingen, som är typisk för tomtinvesteringar, förväntas fortsätta under den närmaste framtiden, trots de krävande ekonomiska utsikterna. Värderingen av tomter och markområden bygger på ett långvarigt kassaflöde som sträcker sig över ekonomiska cykler och som vanligen knappt påverkas av tillfälliga förändringar i ekonomin eller kassaflödet. Fondens mål är att erbjuda investerarna långsiktig, förutsebar och stabil avkastning och inflationsskydd i olika konjunkturer. Fonden är öppen för nya teckningar varje kvartal. Nästa teckningstidpunkt är i slutet av juni.

Ville Vääränen

Fonden sköts av

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt
09 6134 625209 6134 6252

  

 

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

    • 5,00 % om placeringstiden är mindre än 2 år
    • 4,00 % om placeringstiden är minst 2 år men mindre än 3 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 4 år men mindre än 10 år
    • 1,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 20,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 6,00 procents jämförelseavkastning (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 20,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.