Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja

Rekisterinpitäjän tiedot

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
  S-Pankki Oyj
  Postiosoite: S-Pankki Oyj, PL 77, 00088 S-RYHMÄ
  Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 HELSINKI
 2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
  S-Pankki-konsernin tietosuojavastaava
  Postiosoite: S-Pankki Oyj, PL 77, 00088 S-RYHMÄ
  Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@s-pankki.fi

Henkilöasiakkaiden sekä sijoitus- ja varainhoidon palveluiden asiakkuudet siirretään kaupan toteutuessa Handelsbankenista S-Pankkiin. Tähän siirtymään valmistautumiseksi ja sen toteuttamiseksi S-Pankki vastaanottaa Handelsbankenista siirtyvien asiakkaiden henkilötietoja. Samoin tätä tarkoitusta varten siirretään kolmansien osapuolten, kuten lainojen takaajien tai vakuudenantajien ja edunvalvojien sekä edustajien tietoja. S-Pankista tulee vastaanottamiensa henkilötietojen suhteen rekisterinpitäjä. S-Pankki käsittelee henkilötietoja ennen kaupan toteutuspäivää valmistautuakseen asiakkuuksien siirtoon, lähettääkseen asiakkaille ohjeita tarpeellisista toimenpiteistä ja varmistaakseen tuotteiden ja palveluiden häiriöttömän ja saumattoman toiminnan kaupantekopäivästä alkaen ja sen jälkeen.

S-Pankki käsittelee liiketoimintakaupan toteutukseen valmistautuessa myös olemassa olevien asiakkaiden tietoja muun muassa sen varmistamiseksi, että pankki pystyy vastaanottamaan uudet asiakkaat ja sen selvittämiseksi, kuinka paljon siirtyvistä asiakkaista on kokonaan uusia asiakkaita ja missä kanavissa olemassa olevia ja uusia asiakkaita voidaan ohjata ja palvella saumattoman ja sujuvan siirtymän mahdollistamiseksi.

Jotta S-Pankki pystyisi vastaanottamaan kaupan toteuttamisessa siirtyvät asiakkaat ja tarjoamaan heille toimivat tuotteet ja palvelut heti siirtymisestä lähtien, Handelsbanken siirtää heidän ja tilanteesta riippuen myös heihin liittyvien kolmansien osapuolten henkilötietoja rajatusti S-Pankille jo ennen kauppaa. Tämän lisäksi tietoja on välttämätöntä siirtää, jotta S-Pankki pystyy varmistamaan sääntelynmukaisen toiminnan myös uusien asiakkaiden, tuotteiden ja palveluiden osalta ennen kaupan toteuttamista. Niin kauan kuin käsittely ei edellytä asiakkaan tunnistamista, käsiteltävät tiedot ovat tunnistamattomassa muodossa eli pseudonyymeja. S-Pankki tarvitsee kuitenkin lähempänä kaupan toteuttamista siirtyvien asiakkaiden henkilötietoja myös tunnistettavassa muodossa, jotta se voisi avata tarvittavat tuotteet ja palvelut käyttövalmiiksi ja lähettää asiakkaille neuvoja ja opastusta siirron sujuvaksi toteuttamiseksi.

S-Pankki saa liiketoimintakaupan toteuttamiseksi käsiteltävät henkilötiedot kaupan osapuolelta Svenska Handelsbankenilta.

Henkilötietoja käsitellään kaupan kohteen arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä sen varmistamiseksi, kuinka suuri osa asiakkaista on kokonaan uusia asiakkaita S-Pankille, kuinka suuri osa on ennestään S-Pankin asiakkaita ja missä kanavissa molempia ryhmiä voidaan parhaiten lähestyä ja palvella siirron toteuttamiseksi. S-Pankki käsittelee asiakkaiden ja heihin liittyvien kolmansien osapuolten henkilötietoja voidakseen avata ja tarjota palvelut sekä varmistaa niiden ja asiakaspalvelun toimivuus heti toteutusajankohdasta alkaen. Lisäksi S-Pankki käsittelee henkilötietoja sen varmistamiseksi, että se kykenee vastaanottamaan siirtyvät asiakkaat sekä tuotteet ja palvelut, pystyy tekemään ajoissa mahdolliset tarvittavat muutokset järjestelmiinsä ja prosesseihinsa sekä täyttämään sääntelyn velvoitteet myös siirtyvien asiakkuuksien osalta. Kaupan toteutuksen jälkeen tietoja on tarpeen säilyttää sen varmistamiseksi, että toteutus on edennyt virheettömästi ja tarvittaessa virheiden tai häiriöiden selvittämiseksi.

Henkilötietojen käsittely liiketoimintakaupan toteuttamiseksi perustuu pääsääntöisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Olemme laatineet käsittelystä tasapainotestin, jossa olemme analysoineet käsittelyä ja sen vaikutuksia ja varmistaneet, että rekisterinpitäjän etu on riittävän painava suhteessa rekisteröidyn oikeuksiin. Oikeutetun edun perusteella tehtävästä henkilötietojen käsittelystä ei arvioida olevan rekisteröidylle mitään kielteisiä vaikutuksia. Käsittely rajoittuu niihin henkilötietoihin, jotka ovat välttämättömiä käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Käsittely on tärkeää, jotta S-Pankki voi valmistautua toteuttamaan aikataulussa sopimansa liiketoimintakaupan ja jotta asiakkaiden palvelut jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi toteutuksen jälkeen. Jos henkilötietojen käsittelyä ei tehtäisi, S-Pankki ei voisi ohjeistaa siirtyviä asiakkaita ja asiakkaiden pankkipalveluihin tai asiakaspalveluun voisi tulla häiriöitä, katkoksia tai hitautta. S-Pankki ei mahdollisesti voisi täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan.

Kun siirtyvä asiakas antaa tuntemistiedot S-Pankille ja avaa palveluita, hänen henkilötietojensa käsittely noudattaa S-Pankin normaaleita prosesseja, joista saa lisätietoa pankin tietosuojaselosteesta.

S-Pankki käsittelee tietoja siirtyvistä asiakkaista sekä heidän käytössään olevista tuotteista ja palveluista ja niiden käytöstä. Lisäksi käsitellään kolmansien osapuolten, kuten lainan takaajien tai vakuudenantajien ja edunvalvojien ja edustajien tietoja. Niin kauan kuin tietoja ei tarvita tunnistettavassa muodossa, niitä käsitellään pseudonyyminä eli siten, ettei tiedoista käy ilmi asiakkaan henkilöllisyys tai tietoja, joiden perusteella käsiteltäviä tietoja voitaisiin yhdistää henkilöön. Lähellä kaupan toteutusajankohtaa S-Pankki saa tietoa tunnistettavassa muodossa, jotta se pystyy tilaamaan ja tuottamaan siirtyville asiakkaille tarjottavat tuotteet ja palvelut ja olemaan yhteydessä heihin sekä antamaan tietoa ja neuvoja prosessin kulusta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Henkilötietoryhmät

Henkilötietoryhmä Ryhmäntietosisältö
   
Perustiedot Perustietosi, kuten:
nimitiedot
osoitetiedot
henkilötunnus
syntymäaika
puhelinnumero
sähköpostiosoite (S-pankin olemassa olevan asiakkaan, mikäli asiakas on valinnut herätteen vastaanottokanavaksi sähköpostin)
kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa
muut verovelvollisuuteen liittyvät tiedot.

Lisäksi voimme käsitellä seuraavia tietoja:
edunvalvojan, valtuutetun tai muun vastaavan asiakassuhteeseen osallisen henkilön perustiedot
yritys- tai yhteisöasiakkaan vastuuhenkilön, valtuutetun edustajan, tosiasiallisten edunsaajien ja tilin tai verkkopankin käyttöoikeuden haltijan perustiedot.
   
Tuntemistiedot Lainsäädännön määrittelemät tuntemistiedot, kuten henkilöllisyytesi todentamiseksi sekä taloudellisen asemasi ja poliittisen vaikutusvaltasi selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.
   
Asiakkuustiedot

Asiakkuutesi yksilöivät ja luokittelevat tiedot, kuten kuulumisesi asiakasomistajatalouteen ja sijoittajaprofiilisi tiedot.

Sopimus- ja tuotetiedot Rekisterinpitäjän (Handelsbanken ja/tai S-Pankki) ja rekisteröidyn (sinun) välisten sopimusten tiedot sekä hankkimiesi tuotteiden ja palvelujen tiedot.
   
Asiakastapahtumatiedot Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja tapahtumat, esimerkiksi tili- ja maksutapahtumatiedot.
   
Taustatiedot Tiedot esimerkiksi elämäntilanteestasi ja taloudellisesta asemastasi.
   
Tieto verkkopankin käytöstä Käsittelemme tietoa siitä, onko sinulla aktiivinen verkkopankkitunnus käytössä.

Tietoja käsitellään liiketoimintakaupan toteuttamiseksi ainoastaan niin kauan kuin on se välttämätöntä. Handelsbanken ja S-Pankki tekevät tarvittavan määrän päivityksiä henkilötietoihin ennen toteutusta, jotta S-Pankilla on käytettävissään mahdollisimman ajantasaiset ja oikeat tiedot siirtyvistä asiakkaista ja heidän tuotteistaan ja palveluistaan. Kun kauppa on toteutunut, henkilötietoja säilytetään vielä tarvittava ajanjakso sen varmistamiseksi, että toteutus on onnistunut ja että mahdolliset virhe- tai häiriötilanteet pystytään selvittämään. Tämän jälkeen kaupan toteutusta ja asiakkaiden siirtoa varten saadut tiedot poistetaan tai anonymisoidaan, ellemme tarvitse henkilötietoja oikeusvaateen esittämiseksi tai siltä puolustautumiseksi. Kaupan toteutuksen myötä siirtyneiden asiakkaiden ja heidän tuotteidensa, palveluidensa sekä heihin liittyvien kolmansien osapuolten henkilötiedot siirtyvät osaksi normaaleita henkilötietojen käsittelyprosesseja, joiden käyttötarkoitukset, oikeusperusteet ja muut käsittelyn erityispiirteet riippuvat muun muassa siitä, mitä tuotteita ja palveluita asiakkaalla on, missä asioissa hänen kanssaan ollaan yhteydessä ja miten hän palveluitaan käyttää. Tietoa S-Pankin henkilötietojen käsittelystä löydät täältä: Tietosuoja suojaa henkilötietojasi

Handelsbanken lähettää siirtyville asiakkaille kirjeitse tai viestinä Handelsbankenin verkkopankissa tietoa sekä toimintaohjeita kevään aikana. Sen jälkeen, kun S-Pankki saa siirtyvien asiakkaiden tiedot tunnistettavassa muodossa, S-Pankki viestii siirtyville asiakkaille kirjeitse toimintaohjeita ja tietoa asiakkuuden siirrosta. Niille asiakkaille, jotka ovat jo ennestään S-Pankin asiakkaita ja joiden tuotteita ja palveluita siirtyy Handelsbankenista, saatetaan viestiä myös S-Pankin verkkopankissa. Yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä saa tämän sivuston lisäksi osoitteesta Tietosuoja suojaa henkilötietojasi

Voit tutustua henkilötietojen käsittelyyn liittyviin oikeuksiisi alta. Huomioithan, että kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa, vaan niiden käyttäminen riippuu siitä, minkälaisia palveluita ja tuotteita käytössäsi on ja käsittelemmekö henkilötietojasi tunnistettavassa vai pseudonyymissa muodossa. Jos olet siirtyvä Handelsbankenin asiakas tai asiakkaaseen liittyvä kolmas osapuoli, eikä S-Pankki käsittele vielä henkilötietojasi tunnistettavassa muodossa, saat ennen liiketoimintakaupan toteutusta tarkimman tiedon henkilötietojesi käsittelystä Handelsbankenista.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta käsittelemme ja saada jäljennös näistä tiedoista. Voimme rajoittaa oikeuttasi ainoastaan silloin, kun siihen on laissa säädetty peruste. Esimerkiksi liikesalaisuutemme voivat vaikuttaa siihen, että joudumme rajoittamaan pääsyä henkilötietoihisi. Huomioithan kuitenkin, että ellemme käsittele henkilötietojasi tunnistettavassa muodossa, voimme antaa tietoa henkilötiedoistasi ainoastaan yleisellä tasolla. Tässä tapauksessa saat tarkimman tiedon henkilötiedoistasi Handelsbankenista.

Oikeus pyytää oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos sinusta käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia siinä tarkoituksessa, jossa niitä käsittelemme, sinulla on oikeus pyytää tietojen oikaisua.

Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi, kun:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on käsitelty, eikä käsittelylle ole muuta perustetta.
 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perustetta.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä tietojen käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojenkäsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos kiistät tietojesi oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Rajoitamme tietojesi käsittelyn tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes olemme varmistaneet tietojen oikeellisuuden tai olemme voineet tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta saada tietoja poistetuksi rekistereistämme, voit pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen (esimerkiksi vahingonkorvaus) esittämiseksi, voit myös vaatia meitä rajoittamaan tiedon muun käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Voimme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen edellyttää sitä tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa tai sellaista profilointia, joka liittyy suoramarkkinointiin. Olemme laatineet henkilötietojen käsittelystä oikeutetun edun perusteella tasapainotestin, minkä avulla olemme varmistaneet, että rekisterinpitäjän etu on riittävän painava suhteessa rekisteröidyn oikeuksiin. Oikeutetun edun perusteella tehtävästä henkilötietojen käsittelystä ei arvioida olevan rekisteröidylle mitään kielteisiä vaikutuksia. Käsittely rajoittuu niihin henkilötietoihin, jotka ovat välttämättömiä käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Käsittely on tärkeää, jotta S-Pankki voi valmistautua toteuttamaan aikataulussa sopimansa liiketoimintakaupan ja jotta asiakkaiden palvelut jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi toteutuksen jälkeen. Jos henkilötietojen käsittelyä ei tehtäisi, asiakkaiden pankkipalveluihin tai asiakaspalveluun voisi tulla häiriöitä, katkoksia tai hitautta. S-Pankki ei mahdollisesti voisi täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa siirtääksesi kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain sellaisia henkilötietojasi, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tietosi voidaan myös siirtää meiltä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Jos olet ennestään S-Pankin asiakas, voit käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi helpoiten S-Pankin verkkopankissa. Omien tietojen tilaaminen onnistuu verkkopankissa seuraavasti:

 1. Klikkaa omaa nimeäsi uloskirjautumisnapin vierestä.
 2. Valitse Lue lisää henkilötietojen tiedonsaantioikeudesta ja tilaa omat tietosi.
 3. Seuraa verkkopankin ohjeita.

Muita oikeuksiasi voit käyttää S-Pankin verkkopankissa lähettämällä meille viestin.

Halutessasi voit käyttää oikeuksiasi myös soittamalla asiakaspalveluumme tai käymällä asiakaspalvelupisteellämme.

Kun soitat meille, tunnistamme sinut verkkopankkitunnuksillasi tai S-mobiilin tunnistamisella. Asiakaspalvelupisteellä tunnistamme sinut voimassa olevasta passista tai henkilökortista taikka S-mobiilin tunnistamisella.

Jos et ole S-Pankin asiakas, voit käyttää oikeuksiasi käymällä asiakaspalvelupisteellämme. Asiakaspalvelupisteellä tunnistamme sinut voimassa olevasta passista tai henkilökortista. Vaihtoehtoisesti voimme toimittaa sinulle tiedot kirjatussa kirjeessä. Tämä edellyttää sitä, että meillä on sinusta jo henkilötietoja tunnistettavassa muodossa. Huomioithan, että kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa, vaan niiden käyttäminen riippuu siitä, minkälaisia palveluita ja tuotteita käytössäsi on ja käsittelemmekö henkilötietojasi tunnistettavassa vai pseudonyymissa muodossa. Jos olet siirtyvä Handelsbankenin asiakas tai asiakkaaseen liittyvä kolmas osapuoli, eikä S-Pankki käsittele vielä henkilötietojasi tunnistettavassa muodossa, saat ennen liiketoimintakaupan toteutusta tarkimman tiedon henkilötietojesi käsittelystä Handelsbankenista.

Jos henkilötietojesi käsittely ei mielestäsi ole lainmukaista, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566
Kirjaamo: 029 566 6768

Kun henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin tietojen käsittely on lopetettava, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Olemme laatineet käsittelystä tasapainotestin, jossa olemme analysoineet käsittelyä ja sen vaikutuksia ja varmistaneet, että rekisterinpitäjän etu on riittävän painava suhteessa rekisteröidyn oikeuksiin. Oikeutetun edun perusteella tehtävästä henkilötietojen käsittelystä ei arvioida olevan rekisteröidylle mitään kielteisiä vaikutuksia. Käsittely rajoittuu niihin henkilötietoihin, jotka ovat välttämättömiä käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Käsittely on tärkeää, jotta S-Pankki voi valmistautua toteuttamaan aikataulussa sopimansa liiketoimintakaupan ja jotta asiakkaiden palvelut jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi toteutuksen jälkeen. Jos henkilötietojen käsittelyä ei tehtäisi, S-Pankki ei voisi lähettää asiakkaille neuvoja ja asiakkaiden pankkipalveluihin tai asiakaspalveluun voisi tulla häiriöitä, katkoksia tai hitautta. S-Pankki ei mahdollisesti voisi täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan.

Vastaanottajalla tarkoitetaan toista rekisterinpitäjää tai yhteisrekisterinpitäjää, jolle tiedot luovutetaan tai henkilötietojen käsittelijää, jolle henkilötiedot siirretään käsiteltäväksi. Henkilötietojen luovuttaminen voi esimerkiksi tarkoittaa tilannetta, jossa luovutamme henkilötietojasi toisen rekisterinpitäjän itsenäiseen käyttöön. S-Pankki ei luovuta liiketoimintakaupan toteuttamiseksi saamiaan henkilötietoja toisille rekisterinpitäjille ennen kaupan toteutusta, ellei asiakas ole itse oma-aloitteisesti ottanut yhteyttä S-Pankkiin ja/tai avannut palveluita, tai kyse ole toimivaltaisen viranomaisen lakiin perustuvasta tietopyynnöstä. Kaupan toteutuksen jälkeen henkilötiedot siirtyvät osaksi normaaliprosesseja. Niihin liittyen saat lisätietoa tietosuojaselosteesta.

Käytämme alihankkijoita palveluidemme tuottamisessa ja muussa pankin toiminnassa. Siirrämme alihankkijoille henkilötietoja heidän tuottamansa palvelun edellyttämässä laajuudessa, ja he käsittelevät tietoja pankin lukuun. Henkilötietoja siirretään rajatusti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käytämme siirtämiseen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Voit tutustua mallisopimuslausekkeisiin tarkemmin EU-komission verkkosivuilla osoitteessa: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en. Osa käyttämistämme alihankkijoista on muita S-ryhmän yhteisöjä. Ne tuottavat meille muun muassa tietoteknisiä ja muita tukipalveluja.

Liiketoimintakaupan toteuttamiseksi tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa. Lisätietoa automaattisesta päätöksenteosta löydät täältä: Tietosuoja suojaa henkilötietojasi

Suojaamme henkilötiedot koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia teknisisiä ja organisatorisia suojauskeinoja tietojen katoamisen, luvattoman käytön tai väärinkäytön, taikka luvattoman luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Käytämme henkilötietojen suojauksessa ja valvonnassa muun muassa seuraavia keinoja:

 • Laitteistojen ja tiedostojen suojaus
 • Kulunvalvonta
 • Käyttäjien tunnistus
 • Käyttövaltuuksien hallinta
 • Käyttötapahtumien lokitus
 • Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne työntekijämme, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi käsiteltävä henkilötietoja. Kaikkia henkilötietoa käsitteleviä henkilöitä sitoo pankkisalaisuus ja salassapitovelvollisuus. Edellytämme myös alihankkijoiltamme henkilötietojen asianmukaista suojaamista sekä huolellista käsittelyä. Jos kaikista suojaustoimistamme huolimatta henkilötietosi joutuvat vääriin käsiin, ryhdymme viipymättä selvittämään asiaa ja pyrimme estämään henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.