Gå direkt till innehållet

Dataskydd

Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

 1. Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
  S-Banken Abp
  Postadress: S-Banken Abp, PB 77, 00088 S-GRUPPEN
  Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 HELSINGFORS
 2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
  S-Banken-koncernens dataskyddsombud
  Postadress: S-Banken Abp, PB 77, 00088 S-GRUPPEN
  E-postadress: tietosuojavastaava@s-pankki.fi

När affären slutförs flyttas privatkunderna samt kunderna inom investerings- och kapitalförvaltningstjänsterna över från Handelsbanken till S-Banken. För att förbereda och genomföra överföringen tar S-Banken emot personuppgifter om de kunder som flyttas över från Handelsbanken. För samma ändamål överförs också uppgifter om tredje parter, såsom borgensmän, säkerhetsställare, intressebevakare och representanter. S-Banken blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som banken tar emot. S-Banken behandlar personuppgifter redan innan affären slutförs, för att förbereda överföringen av kundrelationerna, skicka anvisningar om nödvändiga åtgärder till kunderna och försäkra sig om att produkter och tjänster fungerar störningsfritt och smidigt från och med den dag då affären slutförs och efter det.

För att förbereda sig inför företagsförvärvet behandlar S-Banken även befintliga kunduppgifter, bland annat för att se till att banken klarar av att ta emot nya kunder och ta reda på hur många av de kunder som flyttas över till banken som är helt nya kunder samt i vilka kanaler gamla och nya kunder kan få anvisningar och service för att möjliggöra en sömlös och smidig övergång.

För att S-Banken ska kunna ta emot de kunder som flyttas över till S-Banken genom företagsförvärvet och erbjuda dem produkter och tjänster som fungerar redan vid övergången, överför Handelsbanken i begränsad omfattning personuppgifter om dem och beroende på situationen även om tredje parter i anknytning till dem till S-Banken redan innan affären slutförts. Dessutom är det nödvändigt att överföra uppgifter för att S-Banken ska kunna säkerställa att verksamheten följer bestämmelserna även i fråga om nya kunder, produkter och tjänster innan affären slutförs. Så länge som behandlingen inte förutsätter identifiering av kunden, är de uppgifter som behandlas i oidentifierbar form, det vill säga pseudonyma. När genomförandet av förvärvet närmar sig behöver S-Banken emellertid personuppgifter om kunderna även i identifierbar form, för att kunna öppna och aktivera nya produkter och tjänster så att de är redo att användas och för att sända råd och anvisningar till kunderna för en smidig övergång till S-Banken.

S-Banken får personuppgifter som ska behandlas för att genomföra företagsförvärvet från Svenska Handelsbanken, som är motpart vid förvärvet.

Personuppgifter behandlas för att utvärdera och följa upp föremålet för köpet och för att ta reda på hur stor del av kunderna som är helt nya kunder hos S-Banken, hur stor del som redan är kunder hos S-Banken och i vilka kanaler båda grupperna bäst kan nås och få service för att genomföra övergången. S-Banken behandlar personuppgifter om kunderna och tredje parter i anknytning till kunderna för att kunna öppna och tillhandahålla tjänster och säkerställa att tjänsterna och kundtjänsten fungerar genast när förvärvet slutförts. Dessutom behandlar S-Banken personuppgifter för att försäkra sig om att banken klarar av att ta emot de kunder, produkter och tjänster som överförs till S-Banken, göra eventuella ändringar som behövs i sina system och processer i god tid och uppfylla skyldigheterna i lagstiftningen också vad gäller de överförda kundrelationerna. Efter att affären har slutförts är det nödvändigt att lagra uppgifterna för att försäkra sig om att övergången har gått felfritt och vid behov utreda fel eller störningar.

Behandlingen av personuppgifter för att genomföra företagsförvärvet grundar sig i regel på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Vi har gjort ett balanstest, där vi har analyserat behandlingen och dess effekter och försäkrat oss om att den personuppgiftsansvariges intresse är tillräckligt vägande i relation till den registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter utifrån berättigat intresse kan inte bedömas medföra några negativa effekter för den registrerade. Behandlingen begränsas till de personuppgifter som är nödvändiga för användningsändamålet. Behandlingen är viktig, för att S-Banken ska kunna förbereda sig på att genomföra det överenskomna företagsförvärvet enligt tidsplanen och för att kundernas tjänster ska kunna fortsätta så störningsfritt som möjligt efter att affären slutförts. Utan behandling av personuppgifter skulle inte S-Banken kunna ge anvisningar till de kunder som flyttas över till banken och det skulle vara möjligt att kundernas banktjänster eller kundtjänsten störs, avbryts eller fungerar långsamt. S-Banken skulle eventuellt inte kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

När en kund som flyttas över till S-Banken ger banken kundkontrolluppgifter och öppnar tjänster, följer behandlingen av kundens personuppgifter S-Bankens normala processer. Mer information om dem finns i bankens dataskyddsregister.

S-Banken behandlar uppgifter om de kunder som flyttas över till banken samt om de produkter och tjänster som kunderna har och om användningen av dem. Dessutom behandlas uppgifter om tredje parter, såsom borgensmän, säkerhetsställare, intressebevakare och representanter. Så länge som uppgifterna inte behövs i identifierbar form, behandlas de pseudonymiserade, det vill säga så att uppgifterna inte avslöjar kundens identitet eller uppgifter som skulle kunna kopplas till en person. Då tidpunkten för företagsförvärvet närmar sig får S-Banken uppgifter i identifierbar form, så att banken kan beställa och tillhandahålla produkter och tjänster för de kunder som flyttas över till banken samt kontakta dem och ge dem information och råd om hur processen framskrider och om vilka åtgärder som behövs.

Kategorier av personuppgifter

Kategori av personuppgifter Datainnehållet i kategorin
   
Grunduppgifter

Dina grunduppgifter, till exempel:
namnuppgifter
adressuppgifter
personbeteckning
födelsedatum
telefonnummer
e-postadress (till en befintlig kund hos S-Banken, om kunden har valt e-post som mottagningskanal för påminnelser)
medborgarskap, hemvistland och skatterättslig hemvist
andra uppgifter om skattskyldighet

Dessutom kan vi behandla följande uppgifter:
grunduppgifter om en intressebevakare, befullmäktigad eller annan motsvarande delaktig person i kundrelationen
grunduppgifter om en företags- eller organisationskunds ansvarsperson, befullmäktigade representant, verkliga förmånstagare och innehavare av dispositionsrätt till konto eller webbank.

   
Kundkontrolluppgifter Lagstadgade kundkontrolluppgifter, till exempel nödvändiga uppgifter för att verifiera din identitet och för att utreda din ekonomiska ställning och ditt politiska inflytande.
   
Kundrelationsuppgifter

Uppgifter som identifierar och klassificerar din kundrelation, till exempel huruvida du hör till ett ägarkundshushåll och uppgifter om din investerarprofil.

Avtals- och produktuppgifter Uppgifter om avtal mellan den personuppgiftsansvarige (Handelsbanken och/eller S-Banken) och den registrerade (dig) samt uppgifter om dina produkter och tjänster.
   
Kundtransaktionsuppgifter Uppgifter och transaktioner som har samband med hantering av kundrelationer, exempelvis uppgifter om konton och betalningstransaktioner. 
   
Bakgrundsuppgifter Uppgifter till exempel om din livssituation och ekonomiska ställning. 
   
Information om användning av webbanken Vi behandlar uppgifter om huruvida du redan använder webbankskoder.

Uppgifterna behandlas för att genomföra företagsförvärvet endast så länge som det är nödvändigt. Handelsbanken och S-Banken gör de uppdateringar i personuppgifterna som behövs innan affären slutförs, för att S-Banken ska ha tillgång till så aktuella och korrekta uppgifter som möjligt om de kunder som flyttas över till banken samt om deras produkter och tjänster. När affären har slutförts, lagras personuppgifterna ännu under den period det behövs för att säkerställa att övergången har lyckats och för att kunna utreda eventuella fel eller störningar. Därefter raderas eller anonymiseras de uppgifter som erhållits för att slutföra affären och överföra kunderna, såvida vi inte behöver personuppgifterna för att göra gällande rättsliga anspråk eller försvara oss mot sådana. Personuppgifterna om de kunder som flyttats över till banken i och med förvärvet, uppgifterna om deras produkter och tjänster samt personuppgifterna om tredje parter i anknytning till dem blir en del av de normala processerna för behandling av personuppgifter, där användningsändamål, rättsliga grunder och andra särdrag hos behandlingen bland annat beror på vilka produkter och tjänster kunden har, i vilka ärenden vi kontaktar kunden och hur kundens tjänster används. Information om behandlingen av S-Bankens personuppgifter hittar du på sidan Dataskyddet skyddar dina personuppgifter.

På våren skickar Handelsbanken information och anvisningar till de kunder som flyttas över till S-Banken per brev eller som meddelande på Handelsbankens nätbank. Efter att S-Banken har fått uppgifter om de berörda kunderna i identifierbar form, skickar S-Banken anvisningar och information om överföringen av kundrelationen till dem per brev. De kunder som redan är S-Bankens kunder och vars produkter och tjänster överförs från Handelsbanken kan också få ett meddelande på S-Bankens webbank. Allmän information om behandlingen av personuppgifter får du dels på denna sida, dels på sidan Dataskyddet skyddar dina personuppgifter.

Du kan ta del av vilka rättigheter du har i anknytning till behandlingen av personuppgifter nedan. Vi ber dig observera att alla rättigheter inte kan utövas i alla situationer, utan att utövandet av rättigheterna beror på vilka tjänster och produkter du har och om vi behandlar dina personuppgifter i identifierbar eller pseudonymiserad form. Om du är en kund som flyttas över från Handelsbanken till S-Banken eller en tredje part i anknytning till en sådan kund och S-Banken ännu inte behandlar dina personuppgifter i identifierbar form, får du innan affären slutförs närmare information om behandlingen av dina personuppgifter från Handelsbanken.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig vi behandlar och få en kopia av dem. Vi kan begränsa din rätt endast om det finns en lagstadgad grund för detta. Till exempel våra affärshemligheter kan bidra till att vi tvingas begränsa tillgången till dina personuppgifter. Om vi inte behandlar dina personuppgifter i identifierbar form, ber vi dig observera att vi endast kan ge information om dina personuppgifter på en allmän nivå. I så fall får nu närmare information om dina personuppgifter från Handelsbanken.

Rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om de personuppgifter om dig vi behandlar är felaktiga eller bristfälliga i det syfte där vi behandlar dem har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas.

Rätt att få uppgifter raderade. Du har rätt att få dina uppgifter raderade när:

 • Dina uppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de har behandlats och det inte finns någon annan grund för att de behandlas.
 • Du återkallar ditt samtycke till att uppgifterna behandlas och det inte finns någon annan grund för att de behandlas.
 • Du invänder mot behandling av uppgifter och det inte finns något godtagbart skäl till att behandlingen fortsätter.
 • Du invänder mot behandling av uppgifter för direkt marknadsföring.
 • Behandlingen av uppgifter är olaglig.

Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider att uppgifterna är korrekta eller att behandlingen är laglig eller om du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter. Vi begränsar i så fall behandlingen av dina uppgifter till enbart lagring av uppgifter, tills vi har säkerställt att uppgifterna är korrekta eller vi har kunnat kontrollera om våra berättigade intressen går före dina intressen.

Om du inte har rätt att få uppgifterna raderade i våra register kan du be oss begränsa behandlingen av dessa till enbart lagring av uppgifter. Om behandling av uppgifter om dig är nödvändig enbart för att göra gällande rättsliga anspråk (till exempel skadestånd) kan du även kräva att vi begränsar den övriga behandlingen av uppgifter till enbart lagring av uppgifter. Vi kan behandla dina uppgifter i andra syften om detta krävs för att göra gällande rättsliga anspråk eller du har gett ditt samtycke till detta.

Rätt att invända mot behandling av uppgifter utifrån vårt berättigade intresse. Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller sådan profilering som hänför sig till direkt marknadsföring. Vi har gjort ett balanstest med tanke på behandlingen av personuppgifter utifrån berättigat intresse. Med hjälp av testet har vi försäkrat oss om att den personuppgiftsansvariges intresse är tillräckligt vägande i relation till den registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter utifrån berättigat intresse kan inte bedömas medföra några negativa effekter för den registrerade. Behandlingen begränsas till de personuppgifter som är nödvändiga för användningsändamålet. Behandlingen är viktig för att S-Banken ska kunna förbereda sig på att genomföra det överenskomna företagsförvärvet enligt tidsplanen och för att kundernas tjänster ska kunna fortsätta så störningsfritt som möjligt efter att affären slutförts. Utan behandling av personuppgifter skulle det vara möjligt att kundernas banktjänster eller kundtjänsten störs, avbryts eller fungerar långsamt. S-Banken skulle eventuellt inte kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett maskinläsbart format för att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller endast sådana personuppgifter som har behandlats enbart automatiskt och för att fullgöra ett samtycke eller avtal. Dina uppgifter kan även överföras från oss direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är säkert och tekniskt möjligt.

Om du redan är kund hos S-Banken, kan du enklast utöva dina rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter på S-Bankens webbank. Du kan beställa dina uppgifter på webbanken enligt följande:

 1. Klicka på ditt namn bredvid utloggningsknappen.
 2. Välj Läs mer om rätten till personuppgifter och beställ dina uppgifter.
 3. Följ anvisningarna på webbanken.

Dina övriga rättigheter kan du utöva på S-Bankens webbank genom att skicka ett meddelande till oss.

Du kan också utöva dina rättigheter genom att ringa vår kundtjänst eller besöka ett av våra kundtjänstställen.

När du ringer oss identifierar vi dig med webbankskoder eller genom identifiering i S-mobil. På kundtjänststället identifierar vi dig med hjälp av ett giltigt pass eller identitetskort eller genom identifiering i S-mobil.

Om du inte är kund hos S-Banken, kan du utöva dina rättigheter genom att besöka vårt kundtjänstställe. På kundtjänststället identifierar vi dig med hjälp av ett giltigt pass eller identitetskort. Alternativt kan vi skicka dig uppgifter i ett rekommenderat brev. Detta förutsätter att vi redan har personuppgifter om dig i identifierbar form. Vi ber dig observera att alla rättigheter inte kan utövas i alla situationer, utan att utövandet av rättigheterna beror på vilka tjänster och produkter du har och om vi behandlar dina personuppgifter i identifierbar eller pseudonymiserad form. Om du är en kund som flyttas över från Handelsbanken till S-Banken eller en tredje part i anknytning till en sådan kund och S-Banken ännu inte behandlar dina personuppgifter i identifierbar form, får du innan affären slutförs närmare information om behandlingen av dina personuppgifter från Handelsbanken.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, det vill säga Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768

När personuppgifter behandlas för att bevaka den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, kan den registrerade invända mot behandlingen med anledning av sin personliga särskilda situation. I så fall ska behandlingen upphöra, förutom om den personuppgiftsansvarige kan påvisa att det finns en väsentlig, viktig och motiverad orsak till behandlingen som väger tyngre än den registrerades intresse, rättigheter och friheter, eller om behandlingen behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsliga anspråk. Vi har gjort ett balanstest, där vi har analyserat behandlingen och dess effekter och försäkrat oss om att den personuppgiftsansvariges intresse är tillräckligt vägande i relation till den registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter utifrån berättigat intresse kan inte bedömas medföra några negativa effekter för den registrerade. Behandlingen begränsas till de personuppgifter som är nödvändiga för användningsändamålet. Behandlingen är viktig för att S-Banken ska kunna förbereda sig på att genomföra det överenskomna företagsförvärvet enligt tidsplanen och för att kundernas tjänster ska kunna fortsätta så störningsfritt som möjligt efter att affären slutförts. Utan behandling av personuppgifter skulle inte S-Banken kunna skicka anvisningar till kunderna och det skulle kunna vara möjligt att kundernas banktjänster eller kundtjänsten störs, avbryts eller fungerar långsamt. S-Banken skulle eventuellt inte kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Med mottagare avses en annan personuppgiftsansvarig eller en gemensamt personuppgiftsansvarig till vilken uppgifter lämnas, eller ett personuppgiftsbiträde till vilket personuppgifter överförs för behandling. Utlämnande av personuppgifter kan till exempel avse en situation där vi lämnar dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig för eget bruk. S-Banken lämnar inte ut de personuppgifter banken erhållit för att genomföra företagsförvärvet till andra personuppgiftsansvariga förrän förvärvet har genomförts, såvida inte kunden själv på eget initiativ har kontaktat S-Banken och/eller öppnat tjänster, eller det handlar om en lagstadgad informationsbegäran av en behörig myndighet. Efter genomförandet av förvärvet blir personuppgifterna en del av de normala processerna. Mer information om dem finns i dataskyddsregistret Dataskyddet skyddar dina personuppgifter.

Vi anlitar underleverantörer vid tillhandahållande av tjänster och i bankens övriga verksamhet. Vi överför personuppgifter till våra underleverantörer i den skala som krävs för de tjänster som underleverantörerna tillhandahåller, och underleverantörerna behandlar uppgifterna för bankens räkning. Personuppgifter överförs i begränsad skala till länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid överföring tillämpar vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller andra lagenliga överföringsmekanismer. Du kan läsa mer om standardavtalsklausulerna på Europeiska kommissionens webbplats: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en. En del av våra underleverantörer är andra sammanslutningar som ingår i S-gruppen. De tillhandahåller oss bland annat datatekniska tjänster och andra stödtjänster.

Behandlingen av personuppgifter för att genomföra företagsförvärvet inkluderar inte automatiserat beslutsfattande. Mer information om automatiserat beslutsfattande finns här: Dataskyddet skyddar dina personuppgifter

Vi skyddar personuppgifterna under hela deras livscykel genom att vidta ändamålsenliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att undvika förlust, obehörig användning eller missbruk eller obehörigt röjande, ändring och förstöring av uppgifterna.

För att skydda och övervaka personuppgifterna vidtar vi bland annat följande åtgärder:

 • Skydd av utrustning och filer
 • Passerkontroll
 • Identifiering av användare
 • Hantering av användarbehörigheter
 • Loggar över användartransaktioner
 • Anvisningar för och övervakning av behandling av personuppgifter.

Personuppgifter behandlas endast av de av våra anställda som behöver behandla personuppgifter för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Alla personer som behandlar personuppgifter omfattas av banksekretess och tystnadsplikt. Vi förutsätter även att våra underleverantörer skyddar personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och behandlar uppgifterna omsorgsfullt. Om dina personuppgifter trots alla våra skyddsåtgärder hamnar i orätta händer, börjar vi omedelbart utreda ärendet och strävar efter att förhindra skador på grund av personuppgiftsincidenten. Vi informerar nödvändiga myndigheter och registrerade om personuppgiftsincidenter enligt kraven i lagstiftningen.