Gå direkt till innehållet
Investera enkelt i realtillgångar

S-Banken Regenerativt Jordbruk C

Faktablad (PDF, 67 kB)

Vad investerar S-Banken Regenerativt Jordbruk i?

Avsnitt med titel Presentation

Specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk S-Banken Regenerativt Jordbruk specialplaceringsfond investerar främst i jordbruksfastigheter och åkerområden som finns i Finland och där man utövar regenerativt jordbruk. Fondens avkastning består av resultatet för den jordbruksverksamhet som bedrivs på investeringsobjekten och av värdeförhöjningen på objekten. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn förutsebar avkastning.

Risker
Andelens värde 17.6.2024
10,2929 €
Avkastning 12 mån.*
0,73 %
Avkastning sedan start*
1,29 %
Minsta insättning, engångsinsättning 500 000 €

Fondens teckningsdagar

Följande teckningsdagar är 16.9.2024 och 16.12.2024 före kl 16. Följande inlösendag är 16.12.2024 före kl 16.

 

2024-6-17

Fodnförvaltarens kommentar 16.6.2024

Det politiska trycket på jordbruket och jordbrukets koldioxidutsläpp ökar, vilket också i Finland återspeglas i debatten om betydelsen av kolsänkor för vårt lands utsläppsmål. Danmark har redan vidtagit åtgärder genom den koldioxidskatt som fastställdes i juni och som kommer att tillämpas på utsläpp från produktionsdjur, gödselmedel och koldioxidrika jordar, såsom dränerade uppodlade torvmarker. Skatten införs 2030. Att minska koldioxidavtrycket är också ett viktigt mål för jordbrukssektorn. Bland jordbrukarna har intresset för fonden varit fortsatt stort. Under det första halvåret 2024 kom det in nya förslag på köp av åker varje vecka, men takten har avtagit något sedan slutet av våren på grund av jordbrukarnas arbetsbrådska. Efter vårsådden har utbudet återgått till samma nivå som i början av året, och därför har fondens projektportfölj fortfarande varit mycket stark. Mer än 830 hektar åkermark har redan förvärvats av företag som bildats tillsammans med jordbrukare. Under det andra kvartalet 2024 genomfördes en transaktion.  Fonden har börjat modellera koldioxidavtrycken för målgårdarna baserat på data från 2023. Resultaten av modelleringen kommer att användas både för att bedöma om de åtgärder som vidtagits har varit tillräckliga och för att planera framtida åtgärder. Vi är också övertygade om att klimatpositivitet kan förbättra lönsamheten i jordbruket i framtiden.  Skördesäsongen 2024 verkar ha börjat på ett mer positivt sätt än den föregående säsongen. Torkan har varit ett hot även i år, men läget lättade till följd av regnet i juni. Beroende på sort förblev priserna på spannmål stabila eller steg något under det andra kvartalet 2024. Korn var ett undantag, eftersom priset på korn steg med tjugo procent jämfört med mars. Totalt sett har producentprisindex för lantbruk varit stabilt för spannmål under det första halvåret 2024. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har sjunkit med cirka 7 procent jämfört med läget för ett år sedan (läget i april). Energi och smörjmedel minskade med cirka 5 procent och gödselmedel och jordförbättringsmedel med över 15 procent. Kostnadsminskningen förbättrar lönsamheten i jordbruket och därmed fondens avkastning. Hektarpriset på åkermark har stigit något, vilket har bidragit till att värdet på fondens innehav av åkermark också har stigit en aning. Trots att finansieringskapaciteten inom jordbrukssektorn har varit relativt låg, har det varit intressant att se att priserna på åkermark inte har sjunkit utan tvärtom har stigit. Med en stark och geografiskt omfattande projektportfölj kan fonden rikta sina investeringar till de mest lönsamma objekten. Fondens tillgängliga medel begränsar för närvarande investeringsverksamheten.

Jussi Nykänen

Fonden sköts av

Jussi Nykänen
portföljförvaltare, påverkansinvesteringar
09 6134 623309 6134 6233
jussi.nykanen@s-pankki.fi

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

    • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
    • 0,50 % om placeringstiden är minst 5 år men mindre än 10 år
    • 0,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

 

S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond
LEI-nummer: 743700ZZNTQA66OY6727
Publiceringsdatum: 21.12.2022
Uppdaterad: 5.6.2024

Sammanfattning

Denna fond är en produkt enligt artikel 9 i upplysningsförordningen och den har som mål att göra hållbara investeringar i jordbruksfastigheter och åkermark där man utövar regenerativt jordbruk. Fonden syftar till att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringar genom att binda kol i marken. Kolbindningen i marken effektiveras bland annat genom mångsidig växtföljd, växttäcke året runt, förbättring av vattenhushållningen och minimering av markberedningen. Fonden utökar avsevärt det regenerativa jordbruket och främjar på så sätt jordbrukets övergång från utsläppskälla till kolsänka.

Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Vi screenar fondens hållbara investeringar och säkerställer att de inte orsakar någon betydande skada för ett enda miljörelaterat eller socialt investeringsmål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fondens mål är bland annat att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringar, hållbar markanvändning och skydd av den biologiska mångfalden. Investeringarna främjar också sociala mål genom att förbättra lönsamheten i jordbruksproduktionen och självförsörjningen inom livsmedelsförsörjningen samt genom att minska företagarens ekonomiska risker.

Fonden syftar till att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringar genom att binda kol i marken. Kolbindningen i marken effektiveras bland annat genom mångsidig växtföljd, växttäcke året runt (artrika vegetationer, fånggrödor, fleråriga vallar), förbättring av vattenhushållningen och minimering av markberedningen. Fonden utökar avsevärt det regenerativa jordbruket och främjar på så sätt jordbrukets övergång från utsläppskälla till kolsänka.

Dessutom är syftet med investeringarna att minska klimatkonsekvenserna, bland annat genom att man använder återvunna produkter (exempelvis återvunnet gips eller kvävehaltiga material från industrin i stället för gödselmedel) som ersättare för jungfruliga produkter.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom påverkansinvesteringar. Påverkansinvesteringar innebär att tydliga och verifierbara påverkansmål har fastställts för fonden, utöver det ekonomiska avkastningsmålet. Målet med fondens verksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde och bidra till en positiv miljöpåverkan genom att investera fondens tillgångar främst i åkermark och jordbruksfastigheter där man utövar regenerativt jordbruk.

Vi bedömer regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen majoriteten i de bolag som är investeringsobjekt och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 60 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av mål för hållbar investering

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Fonden fastställer odlingsåtgärder för specifika investeringsobjekt i enlighet med principerna för regenerativt jordbruk i de markanvändningsavtal som ingås med jordbruksföretagare. En förutsättning för fortsatt arrendeavtal är att åtgärderna genomförs.

De lantgårdar som är föremål för investering rapporterar om sina verksamheter varje år och rapporterna används både för att följa upp genomförandet av åtgärderna för regenerativt jordbruk och för att styra verksamheten.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data från de jordbruksföretagare som odlar åkermarken. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Detta kan vi säkerställa bland annat genom att välja pålitliga aktörer som samarbetspartner. Dessutom kontrollerar vi data som vi erhållit från tredje parter och vidtar åtgärder om vi upptäcker avvikelser eller brister i dem. 

En del av uppgifterna kan grunda sig på en tredjepartsuppskattning. Sådana parter kan till exempel vara ProAgria, som är expertorganisation för landsbygdsrådgivning, eller forskningsanstalter såsom LUKE. Beräkningen av en del indikatorer grundar sig på vetenskapliga beräkningsmetoder och modeller. Andelen uppgifter som ska uppskattas kan inte fastställas på förhand, eftersom den varierar utifrån fondens aktuella investeringsobjekt och de indikatorer som ska uppföljas.

De utnyttjade datakällorna utvärderas regelbundet. Om vi observerar brister i de datakällor som utnyttjas, vidtar vi vid behov åtgärder för att korrigera bristerna eller byta datakälla.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet. Till exempel finns det för närvarande inte metoder för att mäta kolbalansen i stora åkerområden. Vi följer och stödjer om möjligt utvecklingen av nya mätmetoder. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt.

Vi säkerställer regelbundet att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls. Om gränsen för minimikraven underskrids, vidtar vi omedelbart åtgärder för att korrigera detta.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden strävar efter att göra hållbara investeringar genom påverkansinvesteringar. Fondens mål är att finansiera en utökning av verksamheten för jordbruksföretagare som följer principerna för regenerativt jordbruk med sikte på positiva förändringar i miljö- och klimatpåverkan.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå ett hållbart investeringsmål.

Genom sin verksamhet bidrar fonden till att målen i Parisavtalet uppnås. Parisavtalet fastställer inga mål för minskning av utsläppen per land och därför är det inte möjligt att göra någon noggrann bedömning av förhållandet mellan de positiva klimateffekterna av fondens åtgärder och målen i Parisavtalet.

Summary in English

This Fund is categorised under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), and its objective is to make sustainable investments by investing in farms and fields that practise regenerative agriculture. The Fund aims to promote the mitigation of and adaptation to climate change by sequestering carbon in the soil. The sequestration of carbon in the soil is enhanced by measures including diversified crop rotation, year-round crop cover, improving water management and minimising tillage. The Fund significantly scales regenerative agriculture, thereby supporting the transition of agriculture from a source of emissions to a carbon sink.

The Fund is not committed to making taxonomy-aligned investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.