Gå direkt till innehållet
Investera enkelt i realtillgångar

S-Banken Regenerativt Jordbruk C

Faktablad (PDF, 67 kB)

Vad investerar S-Banken Regenerativt Jordbruk i?

Avsnitt med titel Presentation

Specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk S-Banken Regenerativt Jordbruk specialplaceringsfond investerar främst i jordbruksfastigheter och åkerområden som finns i Finland och där man utövar regenerativt jordbruk. Fondens avkastning består av resultatet för den jordbruksverksamhet som bedrivs på investeringsobjekten och av värdeförhöjningen på objekten. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn förutsebar avkastning.

Risker
Andelens värde 15.12.2023
10,2677 €
Avkastning 12 mån.*
-0,83 %
Avkastning sedan start*
1,33 %
Minsta insättning, engångsinsättning 500 000 €

Fondens teckningsdagar

Följande teckningsdagar är 15.3.2024, 17.6.2024, 16.9.2024 och 16.12.2024 före kl 16. Följande inlösendagar är 17.6.2024 och 16.12.2024 före kl 16.

 

2023-12-15

Fodnförvaltarens kommentar 15.12.2023

I somras förvärvade fonden två åkerområden och därmed översteg samriskföretagens åkerareal 800 hektar. Fondens omvärld har varit tudelad under 2023. I år har skördenivåerna varit låga jämfört med historiska skördenivåer och året har för många odlare visat sig vara svårare än genomsnittet. Detta avspeglas också på fondens resultatbaserade avkastning på arrenden och fondens totala avkastning. Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter uppgick spannmålsskörden 2023 till 3 miljarder kilo, vilket är 16 procent mindre än året innan. Inom den ekologiska odlingen var minskningen ännu större, 20 procent. De låga skördenivåerna har inte höjt priserna på spannmålsprodukter, vilket har lett till att många odlare har fått lägre inkomster från jordbruksverksamheten än under ett genomsnittligt år. Vad gäller kostnaderna är det positivt att priserna på bränsle och gödsel har sjunkit till de nivåer som de låg på före kriget i Ukraina. Å andra sidan har finansieringsutmaningarna inom jordbruket, säkerhetskraven för lån och den ökade ränterisken lett till att utbudet av stora åkerområden har ökat och att man har sökt efter finansieringsalternativ som kan ersätta den konventionella bankfinansieringen. Läget på finansmarknaden och jordbruksföretagarnas goda erfarenheter av samarbete har gett fonden en stark projektportfölj. Tack vare detta har fonden en betydande tillväxtpotential i det nuvarande marknadsläget. Tillväxtpotentialen begränsas emellertid av att mängden nytt kapital är begränsad. De regionala priserna på åkermark per hektar har i genomsnitt varit relativt oförändrade, trots att den regionala variationen i priserna är betydande. Vad gäller nyanskaffningar fokuserar fonden på att öka kassaflödesavkastningen. Anskaffningar görs på områden där den potentiella arrendeintäkten i förhållande till anskaffningspriset ligger på hög nivå. Dessutom strävar fonden efter att dra nytta av det ökade utbudet av stora åkerområden och att göra affärer till priser som är lägre än genomsnittliga marknadspriser. Detta är möjligt, eftersom konkurrensen om stora åkerområden är lägre än om mindre åkerområden. De viktigaste kriterierna för de nyinvesteringar som fonden överväger är dels iakttagande av principerna för regenerativt jordbruk och dels en kassaflödesavkastning som följer målen.

Jussi Nykänen

Fonden sköts av

Jussi Nykänen
portföljförvaltare, påverkansinvesteringar
09 6134 623309 6134 6233
jussi.nykanen@s-pankki.fi

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

    • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
    • 0,50 % om placeringstiden är minst 5 år men mindre än 10 år
    • 0,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

 

S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond
LEI-nummer: 743700ZZNTQA66OY6727
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond är en produkt enligt artikel 9 i upplysningsförordningen och den har som mål att göra hållbara investeringar i jordbruksfastigheter och åkermark där man utövar regenerativt jordbruk. Fonden syftar till att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen och binda kol i marken. Kolbindningen i marken effektiveras bland annat genom mångsidig växtföljd, växttäcke året runt, förbättring av vattenhushållningen och minimering av markberedningen. Fonden utökar avsevärt det regenerativa jordbruket och främjar på så sätt jordbrukets övergång från utsläppskälla till kolsänka.

Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Vi screenar fondens hållbara investeringar och säkerställer att de inte orsakar någon betydande skada för ett enda miljörelaterat eller socialt investeringsmål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fondens mål är bland annat att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringar, hållbar markanvändning och skydd av den biologiska mångfalden. Investeringarna främjar också sociala mål genom att förbättra lönsamheten i jordbruksproduktionen och självförsörjningen inom livsmedelsförsörjningen samt genom att minska företagarens ekonomiska risker.

Fonden syftar till att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen och binda kol i marken. Kolbindningen i marken effektiveras bland annat genom mångsidig växtföljd, växttäcke året runt (artrika vegetationer, fånggrödor, fleråriga vallar), förbättring av vattenhushållningen och minimering av markberedningen. Fonden utökar avsevärt det regenerativa jordbruket och främjar på så sätt jordbrukets övergång från utsläppskälla till kolsänka.

Dessutom är syftet med investeringarna att, i förhållande till utsläppen av verksamheten innan investeringen gjorts, minska utsläppen medan verksamheten bedrivs, till exempel genom att man börjar använda förnybara energikällor i stället för fossila källor (exempelvis övergång från olja till biogas), byter till el som producerats med förnybara källor eller producerar el själv exempelvis med solkraft, förbättrar energieffektiviteten i den utrustning som används, minskar antalet energislukare (exempelvis kylanordningar som kan optimeras med hjälp av nya sensor- och reglersystem) och använder återvunna produkter (exempelvis återvunnet gips eller kvävehaltiga material från industrin i stället för gödselmedel) som ersättare för jungfruliga produkter.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom påverkansinvesteringar. Påverkansinvesteringar innebär att tydliga och verifierbara påverkansmål har fastställts för fonden, utöver det ekonomiska avkastningsmålet. Målet med fondens verksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde och bidra till en positiv miljöpåverkan genom att investera fondens tillgångar främst i åkermark och jordbruksfastigheter där man utövar regenerativt jordbruk.

Vi bedömer regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen majoriteten i de bolag som är investeringsobjekt och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 60 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av mål för hållbar investering

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av ett hållbart investeringsmål. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Fonden övervakar genomförandet av åtgärder som enligt kännedom har en positiv klimatpåverkan. Dessutom övervakar fonden minskningen i användningen av kemikalier på årsnivå. När det gäller spannmålsproduktion och spannmålshantering följer vi upp bränsleförbrukningen.

De lantgårdar som är föremål för investering rapporterar om sina verksamheter varje år och rapporterna används för att styra verksamheten.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de fastigheter vi äger. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer.

De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet. För tillfället saknas dessutom metoder för att mäta kolbalansen i stora åkerområden. Vi följer och stödjer om möjligt utvecklingen av nya mätmetoder. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden strävar efter att göra hållbara investeringar genom påverkansinvesteringar. Fondens mål är att finansiera en utökning av verksamheten för jordbruksföretagare som följer principerna för regenerativt jordbruk med sikte på positiva förändringar i miljö- och klimatpåverkan.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå ett hållbart investeringsmål.

Genom sin verksamhet bidrar fonden till att målen i Parisavtalet uppnås. Parisavtalet fastställer inga mål för minskning av utsläppen per land och därför är det inte möjligt att göra någon noggrann bedömning av förhållandet mellan de positiva klimateffekterna av fondens åtgärder och målen i Parisavtalet.

Summary in English

This Fund is a product falling under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and its objective is to make sustainable investments by investing in farms and fields that practice regenerative agriculture. The Fund aims to promote the mitigation of and adaptation to climate change by reducing carbon emissions and sequestering carbon in the soil.  The sequestration of carbon in the soil is enhanced by measures including diversified crop rotation, year-round crop cover, improving water management and minimising tillage. The Fund significantly scales regenerative agriculture, thereby supporting the transition of agriculture from a source of emissions to a carbon sink.

The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.