Gå direkt till innehållet
Investera enkelt i realtillgångar

S-Banken Regenerativt Jordbruk A

Faktablad (PDF, 67 kt)

Vad investerar S-Banken Regenerativt Jordbruk i?

Avsnitt med titel Presentation

Specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk investerar främst i jordbruksfastigheter och åkerområden som finns i Finland och där man utövar regenerativt jordbruk. Fondens avkastning består av resultatet för den jordbruksverksamhet som bedrivs på investeringsobjekten och av värdeförhöjningen på objekten. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn förutsebar avkastning med måttlig risk.

Risker
Avkastning sedan start* -
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Följande teckningsdagar är 15.9.2022, 15.12.2022 och inlösendag är 15.12.2022 före kl 16.

 

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.

 

Varför S-Banken Regenerativt Jordbruk?

  • Eftersträva samtidigt betydande positiv påverkan och långsiktig finansiell avkastning.
  • Jämn förväntad avkastning. Avkastningen bygger på resultatet för jordbruksverksamheten och värdeförhöjningen för åkerområdet.
  • Fonden gör det möjligt för jordbruksföretag att på ett mer flexibelt sätt öka affärsverksamheten.
  • Liten minsta investering, 200 euro.

Det är enkelt att köpa: 

  • Teckningsdag fyra gånger om året. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 

Hur investerar jag i S-Banken Regenerativt Jordbruk?

Du kan köpa, eller teckna, S-Banken Regenerativt Jordbruk på S-Bankens webbank när du väljer Besparingar och placeringar > Fondsparande > Läs mer och köp fondandelar > S-Banken Regenerativt Jordbruk. Alternativt kan du i S-mobil välja S-Banken > Placeringar > Läs mer och investera > S-Banken Regenerativt Jordbruk. Minimiinvesteringen i fondens A-andelsserie är 200 euro.

När du har gjort en teckning överförs pengarna till S-Banken Regenerativt Jordbruk -fondens konto där de förvaras fram till teckningsdagen. Teckningen av fondandelar sker utifrån fondandelens värde på teckningsdagen och värdet fastställs fyra gånger om året.

Köp i S-mobil

Så här aktiverar du S-mobil

Så här skaffar du webbankskoder

Fonden sköts av

Jussi Nykänen
direktör,
Impact investeringar

  

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

** Säljavgift är:

  • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 0,50 % om placeringstiden är minst 5 år men mindre än 10 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden har som mål att göra hållbara investeringar enligt artikel 9 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Fonden syftar särskilt till att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringar, hållbar markanvändning och skydd av den biologiska mångfalden. Samtidigt främjar investeringarna sociala mål genom att förbättra jordbruksproduktionens lönsamhet och minska företagarens ekonomiska risker. Dessutom kontrollerar vi att fondens investeringsobjekt inte medför några nämnvärda olägenheter för andra miljömål och sociala mål som avses och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Det finns inget jämförelseindex som lämpar sig för fondens verksamhet och därför är experter tvungna att utveckla praxisför att mäta resultatet med hjälp av lämpliga uppföljningssystem. Den positiva växthuseffekten kan delvis konstateras genom att använda IPCC:s metodologi och Gold Standard-processerna. Därtill utvecklas nya typer av mätmetoder, bland annat tillsammans med experter från Meteorologiska institutet och Naturresursinstitutet. De uppmätta resultaten jämförs med uppgifterna om jordbruksproduktionen före investeringen. En likadan jämförelse med historiska data görs till exempel för kemikalier och andra ämnen som påverkar miljön. Resultaten rapporteras årligen.

Fonden strävar efter att minska koldioxidutsläppen och binda kol i marken. I fondens investeringsverksamhet strävar vi efter att Finland ska uppnå det så kallade fyra promille-initiativet om kolbindning i odlingsmark. Finland har förbundit sig till initiativet tillsammans med 45 andra länder. Enligt uppskattning skulle varje investering på 100 miljoner euro leda till att cirka 1,5 procent av Finlands mål uppnås. Utöver ovan nämnda utökar fonden märkbart det förnybara jordbruket och främjar på så sätt jordbrukets övergång från utsläppskälla till kolsänka. Syftet med investeringarna är också att minska utsläppen medan verksamheten bedrivs jämfört med verksamheten före investeringen. Utsläppen kan minskas till exempel genom att man börjar använda förnybara energikällor i stället för fossila källor (exempelvis övergång från olja till biogas), byter till el som producerats med förnybara källor eller producerar el själv exempelvis medsolkraft, förbättrar energieffektiviteten i den utrustning som används, minskar antalet energislukare (exempelvis kylanordningar som kan optimeras med hjälp av nya sensor-och reglersystem) och använder återvunna produkter (exempelvis återvunnet gips eller kvävehaltiga material från industrin i stället för gödselmedel) som ersättare förjungfruliga produkter. I vissa situationer går det dessutom att vidta åtgärder för att öka kolbindningen i mark och växtbestånd.

Parisavtalet fastställer inga mål för minskning av utsläppen per land och därför är det inte möjligt att göra någon noggrann bedömning av förhållandet mellan de positiva klimateffekterna av fondens åtgärder och målen i Parisavtalet. De nuvarande nationellt fastställda bidragen (Nationally Determined Contributions) är inte tillräckliga för att uppnå de mål för att hålla temperaturökningen vid 1,5–2 grader som fastställs i Parisavtalet (enligt uppskattningar kommer de nuvarande åtagandena att bidra till att temperaturen stiger med minst cirka 3 grader), och därför kan det vara nödvändigt att skärpa målen. Det är dock klart att fonden stöder uppnåendet av målen i Parisavtalet.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab