Gå direkt till innehållet
Fond som investerar i högavkastande företagsobligationer

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta investerar huvudsakligen på den europeiska high yield-företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer väntas ge bättre avkastning än vad de flesta andra räntesegment ger. Samtidigt har de även en större risk, eftersom utvecklingen av världsekonomin och konkurrenskraften hos europeiska bolag har en stor inverkan på företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer erbjuder också goda diversifieringsfördelar i relation till statsobligationer och aktier. I samband med beslut om investeringar beaktas emittenternas miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed.

Risker
Andelens värde 1.3.2024
19,6366 €
Avkastning 12 mån.*
8,87 %
Avkastning sedan start*
4,06 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Fondens investeringsinriktning, stadgar och namn ändrades 1.4.2019. Fondens tidigare namn var FIM Euro High Yield.  Den beskrivna avkastnings- eller värdeutvecklingen fram till 1.4.2019 baserar sig på fondens tidigare investeringsinriktning.

Den bästa Nordiska fonden i sin kategori

Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta tilldelades det uppskattade Lipperpriset för Nordens bästa fond som investerar i europeiska high yield-obligationer under en tre och fem år lång granskningsperiod*.
*Refinitiv Lipper Fund Awards 2023

31.1.2024

Portföljförvaltarens kommentar

Efter prisrallyt under fjolårets två sista månader lugnade sig både kreditrisk- och aktiemarknaden något och priset på värdepapper sjönk. Investerarna ville överväga sina första drag under det nya året, vilket delvis också berodde på kommentarer av Feds representanter. I motsats till vad som uppskattats i de mest optimistiska prognoserna, konstaterades det att det fortfarande är för tidigt för Fed att sänka styrräntorna på senvintern. Indexavkastningen för europeiska high yield-obligationer sjönk dock inte mer än en halv procent på minus i början av månaden, eftersom HY-obligationernas kupongräntor dämpade den negativa effekten som de höjda marknadsräntorna hade på avkastningen. Inte heller kreditriskmarginalerna steg, eftersom efterfrågan på nya HY-företagsobligationer som inte hör till finanssektorn var större än utbudet. I USA sjönk avkastningen för high yield-obligationer något mer än i Europa, men när den tredje veckan i januari inleddes låg de amerikanska aktieindexen bara cirka 0,5–1 procent på minus, medan den tyska och franska aktiemarknaden redan låg 2–3 procent på minus. De sjunkande inflationssiffrorna i januari gav dock marknaden nytt hopp. Då stärktes marknadspriserna på nytt, eftersom de långa räntorna och kreditriskmarginalerna återvände till ungefär samma nivåer som i början av månaden, trots prat som bromsade förhoppningarna om att Fed och ECB skulle sänka styrräntorna. I januari avkastade det europeiska HY-indexet drygt 0,80 procent, de största kontinentala aktieindexen 1–3 procent och de amerikanska aktierna kring 1,5 procent. Den europeiska high yield-nyemissionsmarknaden var aktiv i januari och investerarna köpte nya företagsobligationer till ett nominellt värde av nästan 9 miljarder euro. Den största enskilda emittenten var lagertillverkaren Schaeffler med två obligationslån på sammanlagt 1,1 miljarder euro. Andra betydande emittenter av HY-obligationer var bland annat växellådstillverkaren ZF med ett obligationslån på 800 miljoner euro, det italienska infrastrukturbolaget Mundys SpA med ett obligationslån på 750 miljoner euro, kasinooperatören Cirsa med verksamhet inom onlinespel och vadslagning med ett obligationslån på 450 miljoner euro samt Q-Park med verksamhet inom parkeringssektorn med ett obligationslån på 430 miljoner euro. Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A avkastade 0,60 procent i januari. Fondens avkastning var något lägre än för europeiska HY-index, vilket främst berodde på att dess kreditriskduration var kortare än jämförelsegruppens och på den relativt stora mängden kontanter i fonden. Vår High Yield-fond fortsätter året med kortare kreditrisk än indexet och ungefär lika lång ränterisk som jämförelseindexet.

Pekka Siltala

Fonden sköts av

Pekka Siltala
senior portföljförvaltare
pekka.siltala@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 28.02.2024

Fond %NAV Ändring
iShares EUR High Yield Corp Bo 8,46 % 0,42 %
Intrum Ab 15.8.2025 4.875% Callable 2,48 % 0,58 %
Citycon Oyj 4.5% call perpet. 1,28 % -0,05 %
Ams-Osram Ag 30.3.2029 10.5% Callable 1,09 % 0,5 %
Intrum Justitia 15.7.2024 3.125% Callable 1,08 % 0,28 %
Cred Agricole Sa Perp/Call VAR 1,07 % -0,01 %
Emeria Sasu 31.3.2028 7.75% Callable 1,04 % 0 %
Yit-Yhtyma Oy 31.3.2024 Callable FRN 1,01 % 0 %
Intrum Ab 15.7.2026 3.5% Callable 0,99 % -0,1 %
Guala Closures 15.6.2028 3.25% Callable 0,99 % -0,01 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta Placeringsfond
LEI-nummer: 7437008KKED1GHC1JB19
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Fonden förbinder sig att göra 5 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder. Dessutom har fonden förbundit sig till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Målet med de hållbara investeringarna är att främja ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling. 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även företag vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan, om vi inte anser att vi kan påverka företagens verksamhet. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att påverka företag direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi praxis för god styrning i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 5 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Vi mäter och övervakar bland annat fondens koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden.

Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The Fund is committed to making 5% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.