Gå direkt till innehållet
Fond som investerar i högavkastande företagsobligationer

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta investerar huvudsakligen på den europeiska high yield-företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer väntas ge bättre avkastning än vad de flesta andra räntesegment ger. Samtidigt har de även en större risk, eftersom utvecklingen av världsekonomin och konkurrenskraften hos europeiska bolag har en stor inverkan på företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer erbjuder också goda diversifieringsfördelar i relation till statsobligationer och aktier. I samband med beslut om investeringar beaktas emittenternas miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed.

Risker
Andelens värde 19.7.2024
20,1218 €
Avkastning 12 mån.*
8,54 %
Avkastning sedan start*
4,11 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Fondens investeringsinriktning, stadgar och namn ändrades 1.4.2019. Fondens tidigare namn var FIM Euro High Yield.  Den beskrivna avkastnings- eller värdeutvecklingen fram till 1.4.2019 baserar sig på fondens tidigare investeringsinriktning.

Den bästa Nordiska fonden i sin kategori

Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta tilldelades det uppskattade Lipperpriset för Nordens bästa fond som investerar i europeiska high yield-obligationer under en fem och tio år lång granskningsperiod*.
*Refinitiv Lipper Fund Awards 2024

28.6.2024

Portföljförvaltarens kommentar

I början av juni var marknadssentimentet relativt lugnt. Under månadens första vecka sänkte ECB som väntat sin styrränta med 0,25 procentenheter, men bromsade ändå i sina uttalanden de mest optimistiska förhoppningarna om antalet räntesänkningar i år. ECB:s kommentarer fick de långa marknadsräntorna att kortvarigt stiga tillbaka till samma nivå som vid månadsskiftet och att sedan sjunka igen. Under helgen efter centralbanksnyheterna avslutades valet till Europaparlamentet. Den största enskilda effekten av valet skedde i Frankrike. Premiärminister Macron utlyste där förtida parlamentsval efter att hans parti Renaissance åkt på en stjärnsmäll och högerpopulistiska Nationell samling blivit den klart största politiska gruppen. Nationalistiska högerpopulister vann inte bara i Frankrike, utan även i bland annat Tyskland och Italien. Samtidigt gick det också relativt bra för grupper på den politiska vänsterkanten i dessa länder. Detta fenomen väntas skapa ytterligare spänningar i EU:s beslutsfattande. Efter valet ökade skillnaden mellan franska statsobligationer och tyska obligationer, och kreditriskmarginalerna i franska banker ökade i förhållande till jämförelsegruppen. Den europeiska aktiemarknaden reagerade också på dessa nya politiska lägen. I juni föll aktiemarknaden i Tyskland med 1,5–2 procent, medan Parisbörsens CAC 40-index föll med mer än 6 procent. I USA var indexet Dow Jones avkastning positiv, drygt en procent, och indexet SP 500 avkastade cirka 3,5 procent. På den europeiska High Yield-marknaden ökade kreditriskmarginalerna med cirka 0,20 procent i juni. Denna utveckling med negativt bidrag till månadsavkastningen jämnades ut av att de medelfristiga räntorna sjönk i lika hög grad. Efter dessa marknadsfluktuationer var indexavkastningen på den europeiska HY-marknaden i juni cirka en halv procent, ungefär lika stor som den löpande avkastningen. På den europeiska High Yield-marknaden fortsatte denna rekordvår, som liknade läget på nyemissionsmarknaden 2021, också i juni i nästan samma takt. Det totala beloppet av nya HY-obligationer uppgick till över 7 miljarder euro. Till de största emittenterna av nya obligationer hörde husteknikföretaget Assemblin Caverion med två obligationer på totalt 1,28 miljarder euro, Picard Groupe SAS, en fransk återförsäljare av frysvaror, med obligation på 650 miljoner euro och Lion Foods, en amerikansk stormarknadskedja, med obligation på 575 miljoner euro. Premiummodedistributören Schustermann & Borensteins moderbolag, PrestigeBidCo GmbH, och Q-Park emitterade vardera en obligation på 550 euro. Till säljarna av obligationer på 500 miljoner euro hörde Webuild Spa i byggsektorn, livsmedelskoncernen Upfield BV och Ceconomy AG, en kedja som tillhandahåller elektronik inom detaljhandeln. I juni var avkastningen för fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A 0,45 procent, ungefär lika stor som indexets avkastning. Vår fond har legat på samma nivå som indexavkastningen de senaste fyra månaderna efter ett något krävande läge i januari–februari. Vi inleder andra halvåret 2024 i en position som vi anser är lämplig, en position där den löpande avkastningen är hög men kreditrisken ändå måttlig.

Pekka Siltala

Fonden sköts av

Pekka Siltala
senior portföljförvaltare
pekka.siltala@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 27.06.2024

Fond %NAV Ändring
iShares EUR High Yield Corp Bo 8,51 % -0,09 %
Banco Bilbao Viz Perp/Call VAR 1,78 % %
Erste Group Perp/Call VAR 1,34 % -0,02 %
Intrum Ab 15.8.2025 4.875% Callable 1,2 % -0,34 %
Bnp Paribas Perp/Call VAR 1,03 % 0,43 %
Citycon Oyj Perp/Call VAR 0,99 % %
Ams-Osram Ag 30.3.2029 10.5% Callable 0,97 % 0 %
Intrum Justitia 15.7.2024 3.125% Callable 0,93 % -0,22 %
Swedbank Ab Perp/Call VAR 0,92 % 0,01 %
Grenke Finance 6.7.2029 5.75% 0,91 % 0 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta Placeringsfond
LEI-nummer: 7437008KKED1GHC1JB19
Publiceringsdatum: 21.12.2022
Uppdaterad: 5.6.2024

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Fonden förbinder sig att göra 5 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder. Dessutom har fonden förbundit sig till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Som hållbara investeringar betraktas företag som bland annat främjar ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling och inte orsakar betydande skada för övriga mål för en hållbar utveckling.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi också efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och hållbarhetsmöjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även företag vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan, om vi inte anser att vi kan påverka företagens verksamhet. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att påverka företag direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi bolagsstyrningen i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsetiken, ägarkontrollerna och styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brister eller överträdelser vid bolagsstyrningen i ett företag, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 5 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Vi mäter och övervakar bland annat fondens koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden.

Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls. Om data som investeringsobjektet själv rapporterar om de ESG-indikatorer som ska uppföljas inte finns tillgängliga, kan en del av uppgifterna grunda sig på en tredjepartsuppskattning. Andelen uppgifter som ska uppskattas kan inte fastställas på förhand, eftersom den varierar utifrån fondens aktuella investeringsobjekt och de ESG-indikatorer som ska uppföljas.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Detta kan vi säkerställa bland annat genom att dra nytta av tredje parts data som är så heltäckande som möjligt och vars metodik för att samla in data och göra beräkningar är transparenta och högklassiga. Om vi upptäcker avvikelser eller brister i tredje parts data utreder vi dessutom orsaken direkt från datakällan och vidtar åtgärder vid behov.

De utnyttjade datakällorna utvärderas regelbundet. Om vi observerar brister i de datakällor som utnyttjas, vidtar vi vid behov åtgärder för att korrigera bristerna eller byta datakälla.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt eller alla indikatorer som är föremål för övervakning. Om de data som behövs inte finns tillgängliga från den huvudsakliga datakällan, kan vi också förlita oss på andra datakällor. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls. Att minimikraven uppfylls säkerställer vi genom automatiserad uppföljning som genomförs dagligen. Om gränsen för minimikraven underskrids, vidtar vi omedelbart åtgärder för att korrigera detta.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. the Fund is categorised under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The Fund is committed to making 5% sustainable investments. The Fund is not committed to making  taxonomy-aligned investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.