Gå direkt till innehållet
Fond som investerar i högavkastande företagsobligationer

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta investerar huvudsakligen på den europeiska high yield-företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer väntas ge bättre avkastning än vad de flesta andra räntesegment ger. Samtidigt har de även en större risk, eftersom utvecklingen av världsekonomin och konkurrenskraften hos europeiska bolag har en stor inverkan på företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer erbjuder också goda diversifieringsfördelar i relation till statsobligationer och aktier. I samband med beslut om investeringar beaktas emittenternas miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed.

Risker
Andelens värde 22.9.2023
18,7217 €
Avkastning 12 mån.*
5,78 %
Avkastning sedan start*
3,87 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Fondens investeringsinriktning, stadgar och namn ändrades 1.4.2019. Fondens tidigare namn var FIM Euro High Yield.  Den beskrivna avkastnings- eller värdeutvecklingen fram till 1.4.2019 baserar sig på fondens tidigare investeringsinriktning.

Den bästa Nordiska fonden i sin kategori

Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta tilldelades det uppskattade Lipperpriset för Nordens bästa fond som investerar i europeiska high yield-obligationer under en tre och fem år lång granskningsperiod*.
*Refinitiv Lipper Fund Awards 2023

31.8.2023

Portföljförvaltarens kommentar

I augusti blev high yield-marknaden i Centraleuropa respektive i USA stilla i och med semestersäsongen. I de nordiska länderna hade emellertid en del av folket då redan återgått till jobbet, och försäljningen av första nyemissioner till investerare hade inletts. I augusti var det främst USA som avgjorde vilken riktning marknaden skulle utvecklas i. Trots att inflationen i USA redan hade visat tecken på att stabiliseras, sjönk hoppet om en snar sänkning av styrräntorna till följd av att den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara relativt stark. Detta återspeglades bland annat som en begränsad tillgång på arbetskraft och resulterade i att kurserna på amerikanska aktier började sjunka under den tredje veckan i augusti. Även efter att priserna steg en aning den sista veckan landade aktiekurserna i USA i augusti på cirka -2 procent. På börserna i Europa låg kursnedgången mellan 3 procent och 4 procent.  Kreditriskmarginalerna fluktuerade i takt med aktierna, fastän måttligare, och ökade något under månaden. I och med hoppet om räntesänkningar blev räntekurvan för 2–10 år allt brantare, ungefär i lika stor utsträckning på båda sidor av Atlanten. Det innebar att den tioåriga räntan i USA steg i augusti, medan den tvååriga räntan i Europa sjönk. I augusti uppgick avkastningen på europeiska high yield-index till 0,25–0,30 procent. Nedgången i de medellånga räntorna kvitterade nästan helt uppgången i kreditriskmarginalerna, och tack vare den löpande avkastningen blev månadens totala resultat positivt. På samma sätt som under tidigare år var nyemissionen av high yield-obligationer på de stora marknaderna i Centraleuropa nästan helt avbruten på grund av semestersäsongen.  Telefonicas juniorobligation på 750 miljoner euro, som emitterades strax före utgången av augusti, var den enda mer betydande nya företagsobligationen i området. I de nordiska länderna emitterades däremot flera nya high yield-obligationer under månaden, bland annat en obligation på 2,3 miljarder norska kronor från Axactor som fokuserar på kredithantering, en obligation på en miljard norska kronor från sjötransportföretaget Wallenius Wilhelmsen, en obligation på 500 miljoner norska kronor från sjötransportföretaget Klaveness Combination Carriers och en obligation på 125 miljoner dollar från OKEA som specialiserat sig på oljeproduktion. Inom hållbar miljöteknik emitterades dessutom en Sustainability Linked-obligation på 600 miljoner svenska kronor från Sdiptech och en Green-obligation på 25 miljoner euro från Lamor. Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A avkastade 0,78 procent i augusti. Fondens avkastning var bättre än vad high yield-indexen avkastade och berodde på att kreditrisken för den var något måttligare och den löpande avkastningen högre. I höst kan det ske till och med enorma svängningar på marknaden och därför fortsätter vår fond nu med en måttlig kreditrisk och med en ungefär likadan ränterisk som indexet har.

Pekka Siltala

Fonden sköts av

Pekka Siltala
portföljförvaltare
pekka.siltala@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2023

Fond %NAV Ändring
iShares EUR High Yield Corp Bo 7,24 % -0,08 %
Citycon Oyj 4.5% call perpet. 1,55 % 0 %
Ams Ag 31.7.2025 6% Callable 1,46 % 0,01 %
Azerion Hldgs 28.4.2024 7.25% Callable 1,3 % 0,04 %
Quatrim 15.1.2024 5.875% Callable 1,29 % 0,05 %
Havator Group 24.1.2024 Callable FRN 1,2 % 0 %
Skill Bidco Aps 2.3.2028 Callable FRN 1,17 % 0,01 %
Iliad Holding 15.10.2026 5.125% Callable 1,17 % -0,01 %
Global Agrajes 22.12.2025 Callable FRN 1,07 % 0 %
Intrum Ab 15.7.2026 3.5% Callable 1,04 % -0,03 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta Placeringsfond
LEI-nummer: 7437008KKED1GHC1JB19
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Fonden förbinder sig att göra 5 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder. Dessutom har fonden förbundit sig till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Målet med de hållbara investeringarna är att främja ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling. 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även företag vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan, om vi inte anser att vi kan påverka företagens verksamhet. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att påverka företag direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi praxis för god styrning i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 5 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Vi mäter och övervakar bland annat fondens koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden.

Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The Fund is committed to making 5% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.