Gå direkt till innehållet
Fond som investerar i högavkastande företagsobligationer

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta investerar huvudsakligen på den europeiska high yield-företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer väntas ge bättre avkastning än vad de flesta andra räntesegment ger. Samtidigt har de även en större risk, eftersom utvecklingen av världsekonomin och konkurrenskraften hos europeiska bolag har en stor inverkan på företagsobligationsmarknaden. Företagsobligationer erbjuder också goda diversifieringsfördelar i relation till statsobligationer och aktier. I samband med beslut om investeringar beaktas emittenternas miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed.

Risker
Avkastning 12 mån.* -3,03 %
Avkastning sedan start* 3,71 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Fondens investeringsinriktning, stadgar och namn ändrades 1.4.2019. Fondens tidigare namn var FIM Euro High Yield.  Den beskrivna avkastnings- eller värdeutvecklingen fram till 1.4.2019 baserar sig på fondens tidigare investeringsinriktning.

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Augusti började i ganska fridfull semesterstämning på marknaden. High yield-obligationernas kreditriskmarginaler fortsatte att sjunka tack vare företagens relativt goda halvårsresultat och de få nyemissionerna. Även aktiekurserna fortsatte att stiga, något som började redan månaden innan. Marknadsräntorna steg något när de ekonomiska nyckeltalen försämrades, men samtidigt fortsatte även inflationen att stiga. I mitten av augusti steg marknadsräntorna kraftigt när centralbankerna, i synnerhet Fed, meddelade att kampen mot inflationen fortsätter med höjningar av styrräntorna. Dessa uttalanden fick även kreditriskmarginalerna att öka och därför låg avkastningen av den europeiska HY-marknaden cirka 1–1,5 procent på minus i augusti. Aktiekurserna vände nedåt och aktieavkastningen i både Europa och USA låg cirka 4–5 procent på minus. Emissionsvolymen för high yield-obligationer var till och med lägre i augusti än under tidigare månader. Lugnet på nyemissionsmarknaden var i och för sig ingen överraskning, eftersom augusti är den allmänna semestermånaden i Centraleuropa. Denna gång gjordes emellertid knappt några stora HY-emissioner i Europa under augusti. I Norden, där semesterperioden gick mot sitt slut, gjordes några mindre emissioner, såsom ett obligationslån på 150 miljoner euro av kabeltillverkaren NKT, ett obligationslån på 1,5 miljarder norska kronor av investmentbolaget Kistefos, ett obligationslån på 700 miljoner svenska kronor av Cibus Nordic Real Estate som investerar i affärsfastigheter samt ett obligationslån på 70 miljoner euro av Inteno som levererar lösningar för trådlösa nätverk. Fonden S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A avkastade 0,05 procent i augusti. Fondens avkastning var bättre än marknadens avkastning, vilket främst berodde på att fondens kreditrisk var något lägre än HY-indexens kreditrisk samt på fondens tämligen låga ränterisk som sträckte sig ända till slutet av augusti. I fondens obligationsportfölj inträffade inga stora förändringar i augusti, men fonden köpte några små obligationer. Höstens marknadsväder fortsätter att vara blåsigt, då inflationsoron och recessionsoron avbyter varandra. För närvarande finns det inte särskilt stort utrymme för en nedgång i marknadsräntorna och därför stärks sannolikt inte aktie- och kreditriskmarknaderna, åtminstone inte till samma nivåer som i början av året. På grund av dessa omständigheter fortsätter fonden med måttliga företags- och ränterisker.

Pekka Siltala

Fonden sköts av

Pekka Siltala
portföljförvaltare
pekka.siltala@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
iShares EUR High Yield Corp Bo 9,35 % -0,24 %
Quatrim 15.1.2024 5.875% Callable 1,57 % 0,32 %
Sgl Transgroup 8.4.2025 7.75% Callable 1,21 % 0,01 %
Azerion Hldgs 28.4.2024 7.25% Callable 1,2 % -0,02 %
Ams Ag 31.7.2025 6% Callable 1,18 % -0,08 %
Secto Topco Oy 27.11.2022 Callable FRN 1,18 % -0,04 %
Citycon Oyj 4.5% call perpet. 1,17 % 0,02 %
Global Agrajes 22.12.2025 Callable FRN 1,1 % 0,34 %
Promontoria 1.3.2027 Callable FRN 1,01 % -0,01 %
Catena Media 9.6.2024 Callable FRN 0,97 % -0,01 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att prioritera ansvarsfulla företag, utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkt eller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoder för ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchs undersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gällerområdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden

Det index som valts som ett referensvärde för fonden beaktar inte fondens ESG-mål.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab