Gå direkt till innehållet
Fond som investerar i gröna obligationer

S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta är den första fonden i Finland som investerar i gröna obligationer. Över hälften av S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta:s investeringar riktar sig i alla situationer till gröna obligationer från företag vars återbetalningsförmåga bedöms vara god och som agerar ansvarsfullt.

Risker
Avkastning 12 mån.* -12,08 %
Avkastning sedan start* 1,65 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Fondens investeringsinriktning ändrades 1.10.2018. Tidigare investerade fonden i inflationsskyddade obligationer som har emitterats av OECD:s medlemsländer. Fondens tidigare namn var FIM Real Placeringsfond. Den beskrivna avkastnings- eller värdeutvecklingen fram till 28.9.2018 baserar sig på fondens tidigare investeringsinriktning.

31.10.2022

Portföljförvaltarens kommentar

I oktober tappade fonden -0,20 %. Långräntorna höll sig i stort sett oförändrade under månaden och riskviljan var stark, vilket fick upp aktiemarknaden och minskade företagens kreditriskpremier. De högsta inflationssiffrorna i euroområdets historia kom i slutet av oktober, då förhandsuppgifter förutspådde nästan 11 % prisuppgång jämfört med ett år tillbaka. Det råder nu ovanligt stor osäkerhet kring inflationen, vilket håller centralbankerna på tårna. Europeiska centralbanken fortsatte serien av räntehöjningar i oktober. En ytterligare höjning på 0,50 % väntas komma i december. Internationella valutafonden lämnade sin prognos över den globala tillväxten för de kommande åren. Enligt prognosen blir tillväxten klart långsammare än vad vi vant oss vid. Riskerna är klart dämpade i fråga om den ekonomiska tillväxten. Nyemissionstakten i företagsobligationer med högre kreditbetyg ser ut att ha avtagit och lånade pengar har blivit avsevärt dyrare. Företagen har i huvudsak fyllt sina finansieringsbehov under de senaste åren och inga direkta risker för refinansieringen är i sikte. Tredje kvartalets resultatpubliceringar har i huvudsak infriat förväntningarna, delvis även överträffat dem. Resultatprognoser för nästa år ges med stor försiktighet. Vid månadsskiftet hade fonden lägre ränterisk än det breda europeiska företagsobligationsindexet. Under månaden gjorde vi inga nämnvärda ändringar i fondens investeringsfördelning. Fondens relativa avkastningsutveckling har varit god i den instabila omvärlden. Oktober månads urval av obligationer till fonden gjordes främst inom sektorerna för allmännyttiga tjänster, energi och bank och försäkring.

Janne Nisula

Fonden sköts av

Janne Nisula
portföljförvaltare
janne.nisula@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
Nordea Bank 28.5.2026 0,375% 1,98 % -0,19 %
Cooperatieve Rab 30.10.2026 0,25% 1,92 % -0,17 %
Hsbc Holdings 4.12.2024 Callable VAR 1,84 % -0,18 %
Mizuho Financial 16.10.2024 0,956% 1,77 % -0,18 %
Deutsche Bank Ag 10.6.2026 Callable VAR 1,75 % -0,18 %
Cred Agricole Sa 21.10.2025 0,375% 1,71 % -0,16 %
Svenska Hndlsbkn 2.12.2027 0.01% 1,71 % -0,14 %
Credit Suisse Ld 19.5.2025 0,45% 1,67 % -0,17 %
Kbc Group Nv 16.6.2027 Callable VAR 1,64 % -0,15 %
Banco Santander 4.10.2026 0,3% 1,64 % -0,16 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Köpavgift 0,00 % Säljavgift 0,00 %

Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften. Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i gröna obligationer, prioritera ansvarsfulla företag, utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Fonden syftar till att investera minst 50 procent av sina tillgångar i gröna obligationer. Med gröna obligationer finansieras investeringar som till exempel påverkar klimatförändringen eller minskar miljöbelastningen.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genominternationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende. Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoder för ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchs undersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Inget index har valts som ett referensvärde för fonden.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.