Gå direkt till innehållet
En fond som investerar i obligationer från företag med högre kreditbetyg

S-Banken Företagsobligation ESG Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Företagsobligation ESG Ränta investerar sina tillgångar i obligationer från företag vars återbetalningsförmåga bedöms vara god. Jämfört med statsobligationer och aktier ger obligationer en god diversifieringsnytta. Investeringsbesluten beaktar emittenternas miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och förvaltningssed.

Risker
Andelens värde 1.3.2024
14,0786 €
Avkastning 12 mån.*
5,73 %
Avkastning sedan start*
1,74 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Fondens investeringsinriktning ändrades 1.10.2018. Tidigare investerade fonden i inflationsskyddade obligationer som har emitterats av OECD:s medlemsländer. Fondens tidigare namn var FIM Real Placeringsfond. Den beskrivna avkastnings- eller värdeutvecklingen fram till 28.9.2018 baserar sig på fondens tidigare investeringsinriktning.

Från och med den 5 maj 2023 högst 20 procent av fondens tillgångar kan investeras i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som saknar internationellt kreditbetyg eller i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument vars kreditbetyg är lägre än BBB- (S&P) eller motsvarande. Fonden kan dock inte investera i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument vars kreditbetyg är lägre än B- (S&P) eller motsvarande.

31.1.2024

Portföljförvaltarens kommentar

I januari avkastade fonden -0,12 procent. Jämförelseindexet avkastade 0,14 procent. Avkastningsskillnaden berodde på att fondens ränterisk var lägre. Riskaptiten på marknaden var stark. Kreditriskpremierna minskade och de långa räntorna sjönk kraftigt mot slutet av månaden. Den måttligare inflationen har fått marknaden att prisa in en klart mer expansiv penningpolitik under detta år. Centralbankernas förvarnande kommunikation har emellertid fortsatt i samma spår som hittills, det vill säga besluten om räntesänkningar beror i hög grad på de ekonomiska nyckeltalen och deras utveckling. Enligt centralbankerna är räntesänkningar möjliga, men det är fortfarande för tidigt att fatta sådana beslut. Det är fullt möjligt att marknaden har varit för tidigt ute och när året framskrider ser vi om marknadens förväntningar om penningpolitiken har varit korrekta. Bland sektorerna klarade sig fastighetssektorn, den övriga finanssektorn och försäkringssektorn bäst. Relativt sett sämst klarade sig läkemedels-, livsmedels- och konsumentvaror. Under månaden valde fonden obligationer från konsumentsektorerna, och vikten på finanssektorn minskade i motsvarande grad. Vi sänkte fondens ränterisk under månaden, eftersom vi ansåg att marknadens inprisning av räntesänkningar var onödigt aggressiv. De långa räntorna gynnades emellertid särskilt av de amerikanska småbankernas problem. Vid månadsskiftet hade fonden en måttligt lägre kreditrisknivå än vad det breda europeiska företagsobligationsindexet hade.

Janne Nisula

Fonden sköts av

Janne Nisula
portföljförvaltare
janne.nisula@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 28.02.2024

Fond %NAV Ändring
iShares Core EUR Corp Bond UCI 4,13 % -0,05 %
Morgan Stanley 2.3.2029 Callable VAR 1,26 % -0,02 %
Caixabank 19.7.2029 Callable VAR 1,26 % -0,01 %
Mizuho Financial 28.8.2030 4.608% 1,25 % -0,02 %
Kbc Group Nv 19.4.2030 Callable VAR 1,24 % -0,02 %
Ald Sa 6.10.2028 4.875% 1,24 % -0,03 %
Fortum Oyj 26.5.2028 4% Callable 1,22 % -0,02 %
Engie 27.9.2029 3.5% Callable 1,19 % -0,02 %
Ing Groep Nv 15.11.2030 2.5% 1,11 % -0,02 %
Lyb Int Finance 17.9.2026 0,875% Callable 1,1 % -0,01 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Köpavgift 0,00 % Säljavgift 0,00 %

Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften. Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Företagsobligation ESG Ränta Placeringsfond
LEI-nummer: 743700WJMF6MWBIPSM88
Publiceringsdatum: 21.12.2023. Uppdaterad: 5.5.2023

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer att betydande skada inte uppstår genom att screena våra investeringsobjekt. I praktiken utreder vi om över 50 procent av omsättningen i ett företag som är investeringsobjekt härrör från produkter eller tjänster som har negativa konsekvenser för uppnåendet av FN:s mål för en hållbar utveckling eller om företaget är delaktigt i ett eller flera riktigt allvarliga tvistemål eller brott i anknytning till ett mål för en hållbar utveckling. Om något av dessa föreligger, anses företaget orsaka betydande skada och uppfyller således inte kriterierna för hållbara investeringar.

Dessutom säkerställer vi att våra investeringsobjekt som klassificerats som hållbara investeringar inte orsakar betydande skada genom att bryta mot internationella normer. De internationella normerna vi övervakar gäller bland annat mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljön och förebyggande av korruption.

Vad gäller denna fond följer vi också upp obligatoriska indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar bland annat begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt egenskaper i anknytning till socialt ansvar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetslivsstandarder. Dessutom har fonden förbundit sig till att ha en minimiandel hållbara investeringar. Målet med de hållbara investeringarna är att främja ett eller flera av FN:s mål för en hållbar utveckling.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dra nytta av ESG-integrering, uteslutningsmetoden och normbaserad screening samt genom att påverka företagens verksamhet.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Ägarpolicyn och Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken beaktas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av olika strategier för ansvarsfulla investeringar, såsom ESG-integrering och uteslutning.

Med ESG-integrering, det vill säga inkludering av ansvarsfrågor i investeringsbeslut, strävar vi efter att bedöma konsekvenserna av hållbarhetsrisker och -möjligheter för företagens affärsverksamhet i framtiden. Som stöd för den egna analysen kan vi använda till exempel ESG-klassificeringar.

Uteslutning är en betydande strategi vid beaktandet av hållbarhetsrisker. Vi strävar efter att minska riskerna genom att kategoriskt låta bli att investera i företag med på förhand definierade egenskaper. Sådana är till exempel företag vars affärsverksamhet är kraftigt beroende av kol. Även företag vars verksamhet anses bryta mot allmänt accepterade internationella normer kan läggas till uteslutningslistan, om vi inte anser att vi kan påverka företagens verksamhet. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utövar även ägarinflytande med olika medel. Möjliga medel är att påverka företag direkt genom samtal om ESG samt delta i sampåverkan tillsammans med andra investerare.

När vi fattar investeringsbeslut bedömer vi praxis för god styrning i våra investeringsobjekt genom att analysera bland annat affärsverksamhetens etik, ägarkontroll samt styrelsens egenskaper. Om det finns allvarliga brott som gäller bolagsstyrning i företaget, kan vi antingen inleda påverkan på företaget eller lägga till företaget på vår uteslutningslista.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel.

Vid övervakningen utnyttjar vi data som erhålls från tredje part. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga. Dessutom förutsätter vi att en dataleverantör vi anlitat regelbundet bedömer den information som leverantören överlämnar och att metodologin i anknytning till dataproduktionen är uppdaterad.

Metoder

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Vi mäter och övervakar bland annat fondens koldioxidavtryck och utsläppens utveckling. Andra indikatorer som vi följer upp är företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. Dessutom övervakar vi antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag i fonden.

Ytterligare övervakar vi brott mot internationella normer och säkerställer att minimiandelen hållbara investeringar uppfylls.

Datakällor och databehandling

Vi använder främst data som producerats av MSCI ESG Research LLC, för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper uppfylls.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Dessutom strävar vi efter att samla in hållbarhetsrelaterade data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Eftersom de företag som är investeringsobjekt ännu inte till alla delar rapporterar hållbarhetsrelaterade omständigheter, grundar sig tillgängliga data delvis på uppskattningar, och de data som finns tillgängliga omfattar inte alla investeringsobjekt. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Fonden kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företag som är investeringsobjekt. Mer information om våra sätt att påverka finns i vår Ägarpolicy. Dessutom rapporterar vi halvårsvis om våra påverkansåtgärder i Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport. Ovan nämnda dokument finns på vår webbplats.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.