Gå direkt till innehållet
Aktiefond med fokus på tillväxtländerna

S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Emerging Markets ESG Aktie investerar främst i aktier som börsnoteras på tillväxtmarknaderna. Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagrns miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Huvudvikten på fondens investeringar ligger på stora företag. I S-Banken Emerging Markets ESG Aktie:s aktieval utnyttjas kompetensen hos hela tillväxtmarknadsteamet på S-Banken. Till en och samma fond väljs de bästa idéerna och aktierna från olika länder med stor hänsyn till principen för ansvarsfulla investeringar vid val av aktier. Vi är övertygade om att tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter och att företagens ansvarsfulla verksamhet samtidigt är en allt viktigare del av investerarnas beslut enligt relationen mellan avkastning och risk.

Risker
Avkastning 12 mån.* -2,96 %
Avkastning sedan start* 3,34 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.10.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Oktober var en negativ månad för tillväxtmarknaden. Trots att avkastningen som helhet blev negativ i oktober fanns det förhållandevis stora skillnader mellan länderna. Den allmänna utvecklingen pressades framförallt av en svag utveckling på aktiemarknaden i Kina men också av Taiwans avsevärda betydelse till följd av svagare siffror än väntat för halvledarindustrin. Vad gäller Kina reagerade investerarna först förhållandevis negativt efter partikongressen, men riskviljan såg ut att återvända mot slutet av månaden. Detta bidrog till de betydande prisfluktuationerna på den kinesiska aktiemarknaden. I Brasilien kom det ett maktskifte efter ett val som till slut kanske blev jämnare än väntat, men läget förblev lugnt med undantag för några protester. I oktober var det aktiemarknaderna i Turkiet och Polen som gav bäst avkastning medan Kina och Taiwan avkastade sämst. På sektornivå gav energi och industri bäst avkastning. Fastigheter och kapitalvaror avkastade sämst.

Kuldar Rahuorg
Heikki Ollikainen

Fonden sköts av

Kuldar Rahuorg
portföljförvaltare
kuldar.rahuorg@s-pankki.fi

  

Heikki Ollikainen
junior portföljförvaltare
heikki.ollikainen@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
Taiwan Semiconductor Manufactu 4,76 % 0,8 %
Tencent Holdings Ltd 4,73 % 0,66 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,31 % 0,33 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,29 % -0,73 %
Ping An Insurance Group Co of 2,1 % 0,44 %
CP ALL PCL 2,04 % -0,07 %
LG Chem Ltd 1,99 % -0,13 %
Fomento Economico Mexicano SAB 1,94 % -0,17 %
JD.com Inc 1,86 % 0,38 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 1,85 % -0,21 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att prioritera ansvarsfulla företag, utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkt eller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoder för ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchs undersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Det index som valts som ett referensvärde för fonden beaktar inte fondens ESG-mål.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.