Gå direkt till innehållet

S-Banken Ansvar Plus-fonder

I alla våra fonder beaktas ansvarsfullhet i stor omfattning som en del av den normala investeringsverksamheten. Dessutom omfattar vårt utbud sju S-Banken Ansvar Plus-fonder som uppfyller särskilda krav på ansvarsfullhet. I de fonderna är ansvarsfullhet mer omfattande än vad som krävs enligt våra principer för ansvarsfulla investeringar.

2024-06-24

S-Banken Klimatmål Värld Aktie A

Fonden S-Banken Klimatmål Värld Aktie investerar globalt med fokus på företag som tar fram lösningar när samhällen i framtiden går över till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom investerar fonden i företag som anses ha i genomsnitt bättre färdigheter att ta itu med de utmaningar som målen för låga koldioxidutsläpp i samhällen innebär och att utnyttja de möjligheter som de medför. Fondens investeringsobjekt främjar FN:s mål för hållbar utveckling och dessutom utesluter fonden vissa branscher. Fonden gör främst investeringar i företag i ett jämförelseindex som beaktar målen i EU:s Parisavtal.

Risker
Avkastning 1 mån. 1,58 %
Avkastning sedan start 7,23 %
2024-06-24

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie A

Fonden S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie investerar främst i företag som är noterade i Europa. Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Dessutom utesluter fonden fossila energikällor.

Risker
Avkastning 1 mån. -0,34 %
Avkastning sedan start 9,69 %
2024-06-24

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta investerar sina tillgångar främst på den europeiska high yield-företagsobligationsmarknaden. Investeringsbesluten beaktar emittenternas miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt deras förvaltningssed. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Risker
Avkastning 1 mån. 0,38 %
Avkastning sedan start 4,09 %
2024-06-24

S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A

S-Banken Emerging Markets ESG Aktie investerar främst i aktier som börsnoteras på tillväxtmarknaderna. Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna. Huvudvikten på fondens investeringar ligger på stora företag.

Risker
Avkastning 1 mån. -0,35 %
Avkastning sedan start 3,09 %
2024-06-24

S-Banken Passiv Europa ESG Aktie A

Fondens målsättning är att uppnå en sådan avkastning på investerade tillgångar som motsvarar jämförelseindexets avkastning. Avkastningen kan dock avvika från jämförelseindexets avkastning till exempel för att fonden iakttar S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att fonden inte investerar i alla företag som ingår i indexet. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Risker
Avkastning 1 mån. 0,35 %
Avkastning sedan start 8,37 %
2024-06-24

S-Banken Passiv USA ESG Aktie A

Fondens målsättning är att uppnå en sådan avkastning på investerade tillgångar som motsvarar jämförelseindexets avkastning. Avkastningen kan dock avvika från jämförelseindexets avkastning till exempel för att fonden iakttar S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att fonden inte investerar i alla företag som ingår i indexet. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Risker
Avkastning 1 mån. 3,81 %
Avkastning sedan start 14,3 %
2024-06-24

S-Banken Företagsobligation ESG Ränta A

Fonden S-Banken Företagsobligation ESG Ränta investerar sina tillgångar i obligationer från företag vars återbetalningsförmåga bedöms vara god. Jämfört med statsobligationer och aktier ger obligationer en god diversifieringsnytta. Investeringsbesluten beaktar emittenternas miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och förvaltningssed.

Risker
Avkastning 1 mån. 0,62 %
Avkastning sedan start 1,78 %

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.