Gå direkt till innehållet

S-Pankki Vaikuttavuus -fondens hållbara investeringar

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky har som mål att göra hållbara investeringar i enlighet med artikel 9 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar EU 2019/2088 (nedan benämnd SFDR). Fondens investeringar främjar de miljömål och/eller de sociala mål som fastställs i SFDR genom att fonden endast investerar i fonder som enligt artikel 9 i SFDR är finansiella produkter. Verksamhetens tyngdpunkt och den påverkan som eftersträvas kan variera beroende på investeringsobjekt. Förvaltare av alternativa fonder kontrollerar att fondens investeringsobjekt inte medför några nämnvärda olägenheter för andra miljömål och sociala mål som avses i SFDR och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Fonden investerar endast i objekt där påverkan kan mätas med parametrar som fastställts på förhand. På grund av fondens karaktär används inget sådant index som är lämpligt för alla potentiella investeringsobjekt. Därför är det nödvändigt att i varje enskilt fall komma överens om mätning av enskilda investeringsobjekts resultat, och inget index har angetts som referensvärde.  I miljöprojekt är det möjligt att använda exempelvis IPCC:s eller Gold Standards metoder. Andra möjliga metoder är att använda referensvärden efter sektor, jämföra historiska värden eller, när det gäller samhällsobjekt, jämföra med en kontrollgrupp. Resultaten rapporteras minst varje år och används för att styra verksamheten.

I alla miljöprojekt bedömer fonden möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser och att bidra till ökad kolbindning. Syftet med investeringar är att minska utsläppen medan verksamheten bedrivs jämfört med verksamheten före investeringen. Utsläppen kan minskas till exempel genom att man börjar använda förnybara energikällor i stället för fossila källor (exempelvis övergång från olja till biogas), byter till el som producerats med förnybara källor eller producerar el själv exempelvis med solkraft, förbättrar energieffektiviteten i den utrustning som används, minskar antalet energislukare (exempelvis kylanordningar som kan optimeras med hjälp av nya sensor- och reglersystem) och använder återvunna produkter (exempelvis återvunnet gips eller kvävehaltiga material från industrin i stället för gödselmedel) som ersättare för jungfruliga produkter. I vissa situationer går det dessutom att vidta åtgärder för att öka kolbindningen i mark och växtbestånd.

Eftersom Parisavtalet inte fastställer några mål för minskning av utsläppen per land, är det inte möjligt att göra någon noggrann bedömning av förhållandet mellan de finansierade åtgärdernas positiva klimateffekter och målen i Parisavtalet. De nuvarande nationellt fastställda bidragen (Nationally Determined Contributions) är inte tillräckliga för att uppnå de mål för att hålla temperaturökningen vid 1,5–2 grader som fastställs i Parisavtalet (enligt uppskattningar kommer de nuvarande åtagandena att bidra till att temperaturen stiger med minst cirka 3 grader), och därför kan det vara nödvändigt att skärpa målen ytterligare. Det är dock klart att fonden stöder uppnåendet av målen i Parisavtalet.

Ovannämnda information gäller även S-Pankki Vaikuttavuus I Holding Ky, vars enda syfte är att investera i mottagarfonden.

 

Läs mer om S-Bankens ansvarsfulla investeringar