1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Adress
Webbadress

S-Banken Ab
Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors
www.s-banken.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Nyttighetsbunden engångskredit

Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

{{ui.totalPrincipal}} €

Kreditens belopp är köpens belopp avrundat till närmast högre hundratal euro. Minimibeloppet är 

{{ui.principalMin}} euro

och maximibeloppet

{{ui.principalMax}} euro.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditbeslutet tas så snart den vederbörligen ifyllda ansökan har kommit till bankens kännedom. Genom att underteckna köpverifikatet befullmäktigar kredittagaren banken att betala företagets som sålde varan eller tjänsten fordran och att bokföra en motsvarande summa som bankens fordran på kredittagaren.

Kreditavtalets löptid

{{ui.years}} år {{ui.months}} mån

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas.

Ni måste betala följande: 

Rat Kapital Amortering Kvar Utgifter Ränta Totalt
{{installment.id}} {{installment.principalBefore}} {{installment.amortization}} {{installment.principalAfter}} {{installment.expenses}} {{installment.interest}} {{installment.cashflowUI}}
Totalt {{ui.totalPrincipal}} {{ui.totalExpenses}} {{ui.totalInterest}} {{ui.totalCashflow}}

Krediten återbetalas i avtalade amorteringsrater till vilka läggs räntan på det obetalda kapitalet och en till skötseln av kreditrelationen anknuten kreditkontoavgift på 2 euro (= månadsrater). Ur månadsraten kvitteras räntan och eventuella arvoden och avgifter före amorteringen. Banken tillsänder kredittagaren en faktura över varje månadsrat. Amorteringsratens belopp är en avtalad procentuell del av kreditlimiten. Minsta amorteringsrat är dock 33 euro. Om det obetalda beloppet i detta kreditförhållande understiger den minsta amorteringsraten, utgör hela det obetalda beloppet amorteringsraten.

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:
Månadsraterna förfaller till betalning den sista dagen varje månad. Om månadens sista dag inte är en bankdag, förfaller månadsraten till betalning nästa bankdag.

Det totala belopp som du ska betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

Kreditbelopp
{{ui.totalPrincipal}} euro
Ränteprocent
{{ui.interestRate}} %
Totalbelopp att betala
{{ui.totalCashflow}} euro
Kreditkostnader totalt
{{ui.totalCosts}} euro
Kreditkontoavgifter
{{ui.totalExpenses}} euro
Räntor totalt
{{ui.totalInterest}} euro
Kreditkontoavgift
{{ui.monthlyFee}} euro

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst

Produkt

Produktens pris
{{ui.product}}

{{loan.principal}} euro
3. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet.
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet.
Ränteprocent vid tidpunkten för givande av förhandsinformationen:

{{ui.interestRate}} %

Referensränta 12 mån euribor + {{ui.margin}} procentenheter marginal
Räntan beräknas på 30 räntedagar per månad med 360 som divisor.

Effektiv ränta

Referensränta 12 mån euribor + {{ui.margin}} procentenheter marginal ({{ui.interestRate}} %, {{ui.euribor12monthsUpdatedOn}})
Räntan justeras årligen den första bankdagen i mars.

Ett inköp som har gjorts på S-Produktkredit är räntefritt till förfallodagen som infaller närmast efter faktureringsdagen. Den verkliga årsräntan på krediten, kalkylerad enligt konsumentskyddslagen på en genomsnittlig kredit om {{loan.principal}} och en lånetid på {{loan.duration}} är {{ui.yearlyRate}} % I den verkliga årliga räntan har förutom själva räntan beaktats även en kreditkontoavgift på {{ui.monthlyFee}} euro

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

– en försäkring
– någon annan kompletterande tjänst


Nej
Nej

Härtill hörande kostnader

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Kredittagaren är berättigad till ett avgiftsfritt ränte-/saldointyg om året. För de följande intygen debiterar banken 5,00 euro/st. För skriftliga utredningar som utförs av banken för kredittagaren debiteras som kostnader 15,00 euro per påbörjad timme och för kopior av fakturor och verifikat 5,00 euro/st. Om kredittagaren underlåter att meddela om en ändring av sina kontaktuppgifter och informationen är väsentlig för skötseln av kontot, har banken rätt att inhämta den ändrade uppgiften och att för denna åtgärd debitera 5,00 euro.

För ändring av den med kredittagaren avtalade betalningsplanen debiterar banken med den följande fakturan utöver den normala månadsraten en handläggningsavgift på 5,00 euro. För en skriftlig betalningsplan som avviker från den ursprungliga betalningsplanen och avser hela den resterande skulden debiterar banken som handläggningsavgift 30 euro.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet.

Banken har rätt att ändra de i detta avtal avtalade arvodena och avgifterna tre (3) år efter det att de allmänna villkoren i detta avtal har trätt i kraft (1.8.2008) och senare med tre (3) års intervall.

Kostnader i samband med försenade betalningar

 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Ni kommer att debiteras för uteblivna betalningar:

Om månadsrater, arvoden och avgifter inte betalas senast på förfallodagen till banken, är kredittagaren skyldig att på det fördröjda beloppet erlägga årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen för tiden mellan förfallodagen och betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är dock alltid minst lika hög som den ränta som vid varje tid uppbärs för krediten.

Om kredittagaren underlåter att betala sina på detta kreditavtal grundade betalningsåligganden senast på förfallodagen, har banken rätt att som handläggningsavgift för avsänd betalningspåminnelse debitera 5,00 euro. Kredittagaren är också i övrigt skyldig att åt banken ersätta sådana avgifter och arvoden som orsakas av indrivning av krediten och dess räntor och av övriga på detta avtal grundade betalningsåligganden enligt vad som sägs i lagen om indrivning av fordringar.  (Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513)

4. Andra viktiga juridiska aspekter

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar

Ja

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Ja

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i ett kreditupplysningsregister måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstifningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Kreditgivaren kan använda sig av den sökandes personkreditupplysningar vid beviljande och övervakning av kredit.
Kreditupplysningarna hämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Ja

Den tid kreditgivaren är bunden av information som getts innan avtalet ingåtts.

Denna information gäller vid tidpunkten då de överlåts.