1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Adress

Webbadress

S-Banken Abp

Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors

www.s-banken.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Engångskredit

Kreditbelopp
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Uppläggningsavgift för kredit

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Det beviljade kreditbeloppet betalas ut på Ert debitkonto i S-Banken. Krediten som beviljats syns också i webbanken.

Kreditavtalets löptid

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas.

Ni måste betala följande: 

Kreditkontoavgiften är 8 €/mån. fr.o.m. 1.5.2019. Vänligen kontrollera i servicetariffen de eventuella övriga ändringar som börjar gälla inom två månader.

Rat Kapital Amortering Kvar Utgifter Ränta Totalt
Totalt

Krediten återbetalas i månadsrater. I månadsraten ingår en amorteringsandel, en kreditkontoavgift samt ränta på det obetalda kapitalet. Räntan är den av Europeiska Centralbanken publicerade 3 månaders euribor (= referensräntan) jämte marginalen:

Referensräntans storlek justeras med tre månaders intervall att motsvara noteringen av 3 månaders euribor första bankdagen i januari, april, juli och oktober.

Månadsraterna förfaller enligt kundens val till betalning den femtonde eller sista dagen varje månad. Om den ovan nämnda dagen inte är en bankdag, förfaller månadsraten till betalning nästa bankdag. Banken tillsänder kredittagaren en faktura över varje månadsrat.

Det sammanlagda kreditbelopp Referensränta + marginal

Det totala belopp som ni ska betala
 
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

Kreditens namn
S-Lån
Kreditbelopp (inklusive uppläggningsavgiften för krediten)

Ränteprocent

Totalbelopp att betala

Kreditkostnader totalt

Kreditkontoavgifter

Räntor totalt

Lånekalkylen baserar sig på exempelräntan {{marginUI}} %. Räntan på S-Lånet är 3 mån. Euribor + en marginal på 4,50 %–9,99 %. Det slutliga priset fastställs utifrån en kundspecifik kreditkalkyl och anges i låneavtalet efter att låneansökan har godkänts.

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Ränteprocent vid tidpunkten för givande av förhandsinformationen

Räntan beräknas på 30 räntedagar per månad med 360 som divisor.

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt som den effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

euro/månad.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

– en försäkring
– någon annan kompletterande tjänst

 

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Nej
Nej

Härtill hörande kostnader

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Kredittagaren är berättigad till en avgiftsfri amorteringstabell och ett avgiftsfritt ränte-/saldointyg om året. För de följande ränte-/saldointygen debiterar banken 10,00 euro/st. För skriftliga utredningar som utförs av banken för kredittagaren debiteras som kostnader 20,00 euro per påbörjad 15-minutersperiod och för kopior av fakturor och verifikat 5,00 euro/st. Om kredittagaren underlåter att meddela om en ändring av sina kontaktuppgifter och informationen är väsentlig för skötseln av kontot, har banken rätt att inhämta den ändrade uppgiften och att för varje sådan åtgärd debitera 5,00 euro.

För ändring av den med kredittagaren avtalade betalningsplanen debiterar banken med den följande fakturan utöver den normala månadsraten en handläggningsavgift på 5,00 euro. För en skriftlig betalningsplan som avviker från den ursprungliga betalningsplanen och avser hela den resterande skulden debiterar banken som handläggningsavgift 5,00 euro.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Banken har rätt att ändra de i detta avtal avtalade arvodena och avgifterna enligt höjningen av den allmänna prisnivån eller ökningen av kostnaderna eller av annat välgrundat skäl.

Kostnader i samband med försenade betalningar

 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Ni kommer att debiteras för uteblivna betalningar:

Om månadsrater, arvoden och avgifter inte betalas senast på förfallodagen till banken, är kredittagaren skyldig att på det fördröjda beloppet erlägga årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen för tiden mellan förfallodagen och betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är dock alltid minst lika hög som den ränta som vid varje tid uppbärs för krediten.

Om kredittagaren underlåter att betala sina på detta kreditavtal grundade betalningsåligganden senast på förfallodagen, har banken rätt att som handläggningsavgift för avsänd betalningspåminnelse debitera 5,00 euro. Kredittagaren är också i övrigt skyldig att åt banken ersätta sådana avgifter och arvoden som orsakas av indrivning av krediten och dess räntor och av övriga på detta avtal grundade betalningsåligganden enligt vad som sägs i lagen om indrivning av fordringar (Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513).

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt 
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Ja

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i ett kreditupplysningsregister måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstifningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Kreditupplysningarna hämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Kreditgivaren kan använda sig av den sökandes personkreditupplysningar vid beviljande och övervakning av kredit. Vid beviljande av kredit och i olika skeden av kundrelationen kan kunduppgifter (t.ex. betalningsuppgifter på konton) som lagrats utifrån kundrelationen användas. Kreditbeslutet kan även fattas automatiskt utifrån personkreditupplysningar, kunduppgifter och de uppgifter som angetts på ansökan. Om beslutsprocessen är fullständigt automatisk säkerställs att den lånesökande i en manuell process kan överlämna ansökan för granskning och beslut.

Kreditgivaren kan använda sig av den sökandes personkreditupplysningar vid beviljande och övervakning av kredit.
Kreditupplysningarna hämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

 

Ni har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Ja

Den tid kreditgivaren är bunden av information som getts innan avtalet ingåtts.

Denna information gäller vid tidpunkten då de överlåts.

5. Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren

Registrering

S-Banken Abp är registrerad i det finska handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. FO-nummer 2557308-3.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen
Telefon: (010) 831 51 (växel)
Telefax: (010) 831 5328
E-post: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Konsumentkrediterna övervakas också av konsumentombudsmannen och Konsumentverket (www.kuluttajavirasto.fi) samt som regionförvaltningsmyndighet regionförvaltningsverken (www.avi.fi)

b) beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten

Avseende denna ansökan och på denna uppstående avtal har kredittagaren rätt att inom 14 dagar från det att avtalet har ingåtts eller från den senare tidpunkt då kredittagaren har fått eller har kunnat få tillgång till ett exemplar av kreditavtalet som innehåller den information som avses i 7 kap. 17 § konsumentskyddslagen annullera avtalet.

Kredittagare som önskar utnyttja sin ångerrätt, ska skriftligt meddela S-Banken Abp därom till den ovan nämnda adressen. Avtalet som annulleras skall specificeras i meddelandet. Kredittagaren skall betala tillbaka de betalningar som han på basis av avtalet har erhållit av banken inom 30 dagar från det att han skickade anmälan.

Återtagandet förfaller, om konsumenten underlåter att göra detta. Kredittagare som återtar kreditavtalet, ska som kompensation betala banken den verkliga årsräntan för krediten för den tid som krediten har stått till kredittagarens förfogande.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks.

Tvister uppkomna ur detta avtal avgörs i en tingsrätt, i vars domsaga banken har sitt säte eller dess förvaltning huvudsakligen sköts, eller i en tingsrätt i vars domsaga kontoinnehavaren har sin hemort eller sin stadigvarande bostad. Om kontoinnehavaren inte är bosatt i Finland, behandlas tvisterna i en tingsrätt, i vars domsaga banken har sitt säte eller dess förvaltning huvudsakligen sköts. På detta avtal tillämpas Finlands lag.

Språkordning

Informationen och avtalsvillkoren lämnas på svenska. Med ert samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

c) beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

Kredittagaren kan låta en tvist som gäller krediten behandlas vid Banknämnden (Försäkrings- och Finansrådgivningen) eller Konsumenttvistenämnden.