Gå direkt till innehållet

S-Bankens förmåner för S-gruppens personal

Personalränta på S-Konto

S-Banken betalar bättre ränta på S-Konto för personer som är berättigade till S-gruppens personalförmåner. Räntan på brukskontot är S-Prime - 0,5 % (norm. S-Prime - 2,0 %). Denna förmån gäller utöver anställda i S-gruppen personer bosatta i samma ägarkundshushåll.

S-Förmånskort Visa med en kreditgräns på minst 1 000 euro

Som anställd i S-gruppen får du en kreditgräns på minst 1 000 euro på ditt S-Förmånskort Visa¹. För att beviljas S-Förmånskort Visa Credit ska du ha regelbundna månadsinkomster på minst 1 000 euro och du ska ha skött din ekonomi utan anmärkning tidigare. Läs mer på s-banken.fi/visa.

Bostadslån till personalpris

Som S-gruppenanställd kan du ansöka om bostadslån till personalpris för anskaffning av antingen en egen bostad eller en investeringsbostad. En person som hör till ett personalhushåll kan alltså inte ensam ansöka om bostadslån eller investeringsbostadslån till personalpris. Om du redan har ett bostadslån i en annan bank kan du enkelt överföra det till S-Banken. Om du redan har S-Bostadslån eller S-Investeringsbostadslån uppdateras räntan på lånet automatiskt 3.5.*

Personalförmånspriset på ett bostadslån är den gällande referensränta som banken erbjuder med en marginal på 0,65 %. Expeditionsavgiften för krediten är endast 100 euro (normalt minst 400 euro), och så länge personalförmånen gäller är den automatiska debiteringen avgiftsfri (norm. 2,25 euro). Lånetiden är högst 30 år.²

För att få  bostadslån ska du uppfylla normala kriterier för beviljande av lån, dvs. bland annat din återbetalningsförmåga samt dina kredituppgifter och säkerheter ska uppfylla bankens villkor för beviljande av lån. Lån kräver också tryggande realsäkerheter som banken godkänt samt vid behov statsborgen. I den mån som andra säkerheter används prissätts lånet enligt priserna för externa kunder.

Ansök om bostadslån som inloggad i S-Bankens webbank eller utan identifiering på s-banken.fi/bostadslån. För att beviljas personalförmånerna ska du på sidan Sammandrag i ansökan ange koden ”STAFF” i kampanjkodsfältet.

S-Lån till personalpris

• Lånebelopp 5 000–50 000 euro
• Förmånlig kreditränta för personalen: Euribor 3 mån. + 2,5 % (norm. Euribor 3 mån. + 6–8 %)⁴
• Ingen uppläggningsavgift (norm. 150–400 euro)
• Kreditkontoavgift 4 euro/mån. (norm. 7 euro/mån.)
• Inga säkerheter eller borgensmän
• Återbetalningstid för krediten 1–12 år

Du kan ansöka om S-Lån till personalpris om du är minst 25 år och dina regelbundna arbets- eller pensionsinkomster är minst 24 000 euro om året eller en del av dem betalas till S-Banken. Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar. Du har en finsk personbeteckning och en permanent adress i Finland.

Personalförmåner på placeringsprodukter

Fonder

• Teckning, byte och inlösen av FIM- och S-fonder utan avgifter (med undantag för FIM Bostad och S-Bostadsfond för vilka normal inlösenavgift tas ut)
• Obs! Förmånen gäller inte LokalTapiolas fonder.

Förvaringsavgifter (FIM Direct och S-Aktiehandel)

• Gratis förvaring i S-Banken-koncernen.
Handelsavgifter (FIM Direct och S-Aktiehandel)
• Med värdepapper på Helsingforsbörsen 0,10 % (minst 3 euro/uppdrag)
• Med värdepapper på de övriga nordiska börserna 0,10 % (minst 5 euro/uppdrag)
• Handel med ETF:er på XETRA 0,10 % (minst 15 euro/uppdrag)
• Övriga handelsplatser: som telefonuppdrag 0,10 % (+ 15 euro/uppdrag)
• Mäklartjänst: om mäklartjänst per telefon förhandlas kundspecifikt
• Ytterligare information om de övriga marknadsspecifika rabatterna får du på FIM Kundtjänst.

Strukturerade placeringsprodukter (Placeringsobligationer)

• Ingen teckningsavgift
• Sänkt teckningspris beroende på produkt
• Ingen återköpsavgift (jfr inlösenavgift)

FIMs obligationslån

• Om den återstående löptiden är högst ett år är förmedlingsavgiften 0,1 % av köpesumman.
• Om den återstående löptiden är mer än ett år är förmedlingsavgiften 0,2 % av köpesumman.

Anställda i S-gruppen erbjuds FIM Placeringsförsäkring till personalpris:

• Ingen uppläggningsavgift
• Engångspremie på minst 20 000 euro
• Årskostnaden är 0,7 % p.a., när beloppet är mindre än 150 000 euro och 0,55 % p.a., när beloppet överstiger 150 000 euro
• Normala kostnader för uppsägning
• Mer information om FIM Placeringsförsäkring lämnas via FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250, kundservice@fim.com eller på www.fim.com/placeringsforsakring.

Anställda i S-gruppen får förmånerna genom att ange koden ”STAFF” i fältet för tilläggsuppgifter vid lämnande av uppdrag. Då registreras rätten till personalförmåner i FIM:s kundsystem.

 

 

¹

RÄNTAN FÖR S-FÖRMÅNSKORT VISA CREDIT-KREDITKORTET är 3 mån. Euribor (-0,544 %, 7/2021) + en marginal på 9,50 % (9,500 %, 7/2021), och kontoavgiften är 2 €/elektronisk faktura (debiteras endast om krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen) eller 5 €/pappersfaktura. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.

När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten, beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro, är 12,803 % under antagande att referensräntan är 0,000 % (7/2021) och att kreditfakturan endast skickas i elektroniskt format (kontoavgift 2 €/faktura). Om kreditfakturan skickas per post (kontoavgift 5 €/faktura) är den effektiva räntan på krediten 17,928 %. Kontoavgiften för elektronisk faktura (2€/faktura) debiteras endast om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden och krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen. Kontoavgiften för pappersfaktura (5 €/faktura) debiteras om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden. Krediten är fortlöpande. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på beloppet på den kredit som ska utnyttjas, avbetalningsbelopp, faktureringssätt och kreditavtalets längd.

När du gör ett köp eller uttag i någon annan valuta än euro omvandlar vi transaktionen till euro enligt en så kallad partikurs för valuta som Visa Europe tillämpar. På detta tillkommer ett valutatillägg enligt vår servicetariff. Kursen fastställs utifrån den dag då transaktionen förmedlas till Visa Europe. Du kan kontrollera den partikurs som Visa tillämpar på Visa Europes engelskspråkiga webbplats och jämföra den totala procenten med ECB:s senaste genomsnittliga kurs. Du kan kontrollera ECB:s genomsnittliga kurs här.

² På ett lån på till exempel 125 000 euro är den effektiva räntan 0,67 % om vi i kalkylen använder en lånetid på 25 år och en kalkylmässig ränta på 0,65 % (0,65 + 12 mån. Euribor per 4/2016). I detta exempel blir det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna 135 712,52 euro, inkl. expeditionsavgift 100 euro.

⁴S-Lånet är en engångskredit på 5 000–50 000 euro. Räntan på krediten är 3 mån. Euribor + en marginal på 2,5 procentenheter. Den effektiva räntan beräknad på en kredit på 5 000 euro är 4,055 % (01/2017). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en kreditkontoavgift på 4 euro/mån. Månadsraten för lånet på 5 000 euro är 92,04 euro per månad i 60 månader. Det totala beloppet för lånet och lånekostnaderna är 5 522,40 euro.

* Marginalen ändras inte för gällande bostadslån enligt personalvillkor om marginalen är mindre än 0,65 %.