Siirry suoraan sisältöön

Tuotteisiin liittyviä riskejä

Tässä osiossa kuvataan sijoitustuotteisiin liittyviä riskejä. Tämä ei ole kattava selvitys kaikista mahdollisista riskitekijöistä, eivätkä alla luetellut riskit ole tärkeysjärjestyksessä. Sijoittajan tulisi ottaa huomioon oma taloudellinen asemansa arvioidessaan, miten sijoitustuotteet soveltuvat hänelle.

Riskitekijät

Sijoitustuotteet sopivat sellaisille sijoittajille, joilla on riittävä kokemus ja tieto arvioida itse kyseisen sijoituksen riskit ja joiden sijoituspäämäärä on yhteensopiva tuotteen riskin, sijoitusajan ja muiden ominaisuuksien kanssa. Sijoittajalla on oltava riittävät resurssit kantaa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot.

Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulisi tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti kulloinkin kyseessä olevan tuotteen markkinointimateriaaliin ja muuhun saatavilla olevaa materiaaliin, kuten lainaehtoihin ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, jotka ovat kulloisenkin merkintäjakson aikana saatavilla S-Pankista.

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta täten menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Sijoittajan tulee kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen sijoituspäätöstä tehdessään.

Pääomaturvattuihin sijoitusobligaatioihin liittyy liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva. Näin ollen nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä kohde-etuuden kehityksestä riippumatta toisin kuin esimerkiksi suorissa osakesijoituksissa. Pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää tuotteen arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Tuottoriski

Sijoitustuotteen tuotto riippuu valittujen kohde-etuuksien kehityksestä ja tuottorakenteesta. Tuottorakenne voi joskus olla monimutkainen, minkä vuoksi sijoitusta voi olla vaikea verrata muihin sijoituskohteisiin. Kohde-etuuksien arvo voi vaihdella tuotteen sijoitusaikana. Jos kohde-etuus ei kehity toivotusti, sijoittaja voi jäädä ilman tuottoa tai tuotto voi jäädä pieneksi. Lisäksi kohde-etuuksien arvot tiettynä päivänä eivät välttämättä kuvasta tuotteen tuoton toteutunutta tai tulevaa kehitystä.

Sijoitus tuotteeseen ei ole sama asia kuin sijoitus joihinkin tai kaikkiin kohde-etuuksiin. Sijoittajan voi olla vaikea arvioida odotettua tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa.

Ennenaikaisen takaisinmaksun riski

Liikkeeseenlaskija voi lunastaa tuotteen takaisin ennen sen erääntymistä lainaehdoissa ja/tai ohjelmaesitteessä mainituissa erityistapauksissa, esimerkiksi olennaisen lakimuutoksen johdosta. Tällainen ennenaikainen takaisinmaksu voi johtaa siihen, että tuotteen lopullinen tuotto jää ennakoitua pienemmäksi, sijoittaja saa sijoittamansa pääoman takaisin vain osittain tai sijoitettu pääoma menetetään kokonaan. Tällaisissa erityistapauksissa liikkeeseenlaskija tai laskenta-asiamies voi lainaehdoissa ja/tai ohjelmaesitteessä määritetyllä tavalla myös tehdä tuotteen ehtoihin muutoksia ilman sijoittajan suostumusta.

Korkoriski

Sijoitustuotteissa on yleensä mukana korko-osa. Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon laina-aikana. Korkotason nousu laskee tuotteen (korko-osan) arvoa ja korkotason lasku puolestaan nostaa tuotteen arvoa. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoittaja myy tuotteen ennen eräpäivää.

Jälkimarkkinariski

Sijoitusta tuotteeseen suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua pääomaa ennen tuotteen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä tuotteen ennen eräpäivää, myynti tapahtuu sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu nimellispääoma. Riski menettää osa tuotteen sijoitetusta summasta on sitä korkeampi, mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäivää myynti jälkimarkkinoilla tapahtuu. Pääomaturvatuissa sijoitusobligaatioissa pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota.

Markkinahintaan vaikuttavat esimerkiksi markkinakorkojen muutokset. Markkinakorkojen nousu laskee yleensä tuotteen jälkimarkkina-arvoa ja markkinakorkojen lasku vastaavasti yleensä nostaa tuotteen jälkimarkkina-arvoa. On mahdollista, ettei tuotteelle muodostu laina-aikana jatkuvaa päivittäistä jälkimarkkinaa. S-Pankki pyrkii tarjoamaan ostohintaa tuotteelle normaaleissa markkinaolosuhteissa sijoitusajan jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Helsingissä että Lontoossa, muttei takaa jälkimarkkinoita.

Verotusriski

Sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoitustuotteen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua tuotteen laina-aikana. Tuotteen liikkeeseenlaskija tai S-Pankki eivät toimi asiakkaan veroasiantuntijana, vaan kunkin sijoittajan tulisi erikseen selvittää veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset. Sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen.