Siirry suoraan sisältöön
Sijoita vaivattomasti reaaliomaisuuteen

S-Pankki Uudistava Maatalous B

Avaintietoasiakirja (PDF, 61 kt)


Mihin S-Pankki Uudistava Maatalous sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Uudistava Maatalous -erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin Suomessa sijaitseviin tiloihin ja peltoihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Rahaston tuotto muodostuu sijoituskohteissa harjoitettavan maataloustoiminnan tuloksesta sekä kohteiden arvon noususta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista ennakoitavissa olevaa tuottoa.

Riski
Osuuden arvo 15.9.2023
10,1732 €
Tuotto 12 kk*
-1,58 %
Tuotto alusta*
0,99 %
Kertasijoitus vähintään 50 000 €


Rahaston merkintäpäivät

Seuraavat merkintä- ja lunastuspäivät päivät ovat 15.12.2023 ennen klo 16.

2023-9-15

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 15.9.2023

Kesän aikana rahasto teki kaksi peltokauppaa, joiden myötä yhteisyritysten peltoala kasvoi yli 800 hehtaariin. Maataloussektorin kiinnostus rahastoyhteistyöhön on pysynyt korkealla tasolla, ja näin viljelijöiden kesä- ja syyskiireiden jälkeen rahasto onkin aloittanut useita neuvotteluja uusista sijoituksista. Hankesalkku on vahva, mikä mahdollistaa sijoitusten kohdistamisen kannattavimpiin kohteisiin. Myös sijoittajien kiinnostus rahastoa kohtaan on korkealla tasolla. Pääomia rahastossa on noin 13 miljoonaa euroa yli 1300 sijoittajalta, joita kotimainen ruuantuotanto, ilmastonmuutoksen vastaiset toimet, tuotot sekä sijoitussalkun hajauttaminen kiinnostaa. Viljatuotteiden hinnat ovat pysyneet läpi kesäkauden suhteellisen tasaisina lukuun ottamatta ohran hintaa, joka on hieman noussut. Myös maatalouden viljanviljelyn tuottajaindeksi on pysynyt muuttumattomana. Maataloustuottajien tuotantopanosten hinnat ovat jatkaneet laskuaan. Typpi- ja NPK-lannoitteiden hintaindeksit ovat pudonneet kesän aikana lähes 10 prosenttia. Polttoaineiden hinnoissa ei ole näkynyt kesäkaudella merkittäviä muutoksia. Maatalouden taloudellisten tekijöiden muutoksista aiheutuneet rahoitushaasteet ja korkoriskin kasvaminen ovat johtaneet sekä suurien peltokokonaisuuksien tarjonnan kasvuun että perinteistä pankkilainoitusta korvaavien rahoitusmahdollisuuksien etsintään. Sekä edellä mainitut syyt että hyvät kokemukset yhteistyöstä maatalousyrittäjien kanssa heijastuvat positiivisesti rahaston hankesalkun kehitykseen. Kansallista tasoa tarkasteltaessa peltojen hehtaarihinnat ovat pysyneet suhteellisen muuttumattomina. Aluekohtaiset erot ovat merkittäviä, joten rahasto pyrkii kohdistamaan uusia sijoituksia alueille, joilla saavutettavissa oleva vuokratuotto suhteessa hankintahintaan on korkealla tasolla.

Jussi Nykänen

Rahastoa hoitaa

Jussi Nykänen
salkunhoitaja,
vaikuttavuussijoitukset
09 6134 623309 6134 6233

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 3,00 % jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 0,50 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta
  • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka voidaan veloittaa sijoituksesta kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

S-Pankki Uudistava Maatalous Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700ZZNTQA66OY6727
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto on tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukainen tuote ja sen tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla sellaisiin tiloihin ja peltoihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Rahasto pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista vähentämällä hiilipäästöjä ja sitomalla hiiltä maaperään. Hiilen sitoutumista maaperään tehostetaan mm. monipuolisella viljelykierrolla, ympärivuotisella kasvipeitteellä, vesitaloutta parantamalla sekä muokkausta minimoimalla. Rahasto skaalaa merkittävästi uudistavaa maanviljelyä ja siten edesauttaa maanviljelyn transitiota päästölähteestä hiilinieluksi.

Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston tekemät kestävät sijoitukset seulotaan ja varmistetaan, että ne eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille sijoitustavoitteille. Tämä varmistetaan muun muassa tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana sekä huomioimalla pääsiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on muun muassa edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, kestävää maan käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Sijoitukset edistävät myös yhteiskunnallisia tavoitteita parantamalla maataloustuotannon kannattavuutta ja ruokahuollon omavaraisuutta sekä pienentämällä yrittäjän taloudellisia riskejä.

Rahasto pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista vähentämällä hiilipäästöjä ja sitomalla hiiltä maaperään. Hiilen sitoutumista maaperään tehostetaan mm. monipuolisella viljelykierrolla, ympärivuotisella kasvipeitteellä (monilajiset aluskasvustot, kerääjäkasvit, monivuotiset nurmet), vesitaloutta parantamalla sekä muokkausta minimoimalla. Rahasto skaalaa merkittävästi uudistavaa maanviljelyä ja siten edesauttaa maanviljelyn transitiota päästölähteestä hiilinieluksi.

Lisäksi sijoituksilla pyritään pienentämään toiminnan aikaisia päästöjä verrattuna sijoitusta edeltävään toimintaan esimerkiksi siirtymällä käyttämään uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan (esim. siirrytään öljyn käytöstä biokaasuun), vaihtamalla sähkö uusiutuvalla tuotettuun tai tuottamalla itse sähköä esim. aurinkovoimalla, parantamalla käytettävien laitteiden energiatehokkuutta ja vähentämällä energiasyöppöjen laitteiden (esimerkiksi jäähdytyslaitteistot, joiden käyttöä voidaan optimoida uusien anturi- ja säätöjärjestelmien avulla) sekä käyttämällä kierrätettyjä tuotteita (esim. kierrätettyä kipsiä tai teollisuudesta tulevia typpipitoisia materiaaleja lannoitteiden sijaan) neitseellisten tuotteiden korvaajina.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä rahasto edistää ympäristöön- ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttavuussijoittamisen keinoin. Vaikuttavuussijoittaminen tarkoittaa, että rahastolle on asetettu selkeitä ja todennettavissa olevia vaikuttavuustavoitteita taloudellisen tuottotavoitteen lisäksi. Rahaston toiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa ja tuottaa positiivista ympäristöllistä vaikuttavuutta sijoittamalla rahaston varat pääsääntöisesti peltomaahan ja tiloihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta.

Arvioimme säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti enemmistön sijoituskohteena olevista yhtiöistä ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 60 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

Menetelmät

Rahastossa seurataan sellaisten toimenpiteiden toteutumista, joilla tiedetään olevan positiivinen ilmastovaikutus. Lisäksi rahastossa seurataan kemikaalien käytön pienenemistä vuositasolla. Viljantuotannon ja -käsittelyn osalta seuraamme polttoainekulutusta.

Sijoituskohteena olevat tilat raportoivat vähintään vuositasolla toiminnoistaan ja raportteja käytetään toiminnan ohjaamiseen.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Keräämme pääsääntöisesti kestävyyteen liittyvät tiedot suoraan omistamistamme kiinteistöistä. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää.

Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteena olevista kiinteistöistä ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita. Lisäksi tällä hetkellä ei ole olemassa mittausmenetelmiä laajempien peltokokonaisuuksien hiilitaseen mittaamiseen. Seuraamme ja pyrimme tukemaan uudentyyppisten mittausmenetelmien kehittämistä. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto pyrkii tekemään kestäviä sijoituksia vaikuttavuussijoittamisen keinoin. Rahaston tavoitteena on rahoittaa uudistavan maatalouden periaatteita noudattavien maatalousyrittäjien liiketoiminnan skaalausta pyrkien positiivisiin muutoksiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksissa.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

Rahasto tukee toiminnallaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Pariisin ilmastosopimuksessa ei asetettu maakohtaisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle, joten ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota rahaston toimenpiteiden positiivisten ilmastovaikutusten suhteesta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Summary in English

This Fund is a product falling under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and its objective is to make sustainable investments by investing in farms and fields that practice regenerative agriculture. The Fund aims to promote the mitigation of and adaptation to climate change by reducing carbon emissions and sequestering carbon in the soil.  The sequestration of carbon in the soil is enhanced by measures including diversified crop rotation, year-round crop cover, improving water management and minimising tillage. The Fund significantly scales regenerative agriculture, thereby supporting the transition of agriculture from a source of emissions to a carbon sink.

The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuottoluvuissa on huomioitu mahdolliset tuotonmaksut. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.