Siirry suoraan sisältöön
Kotimaisiin toimitiloihin sijoittava

S-Pankki Toimitila B

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Toimitila on Suomen ensimmäinen toimitiloihin fokusoiva erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Toimitilat tarjoavat kiinteistömarkkinoilla pääsääntöisesti asuntosijoittamista korkeampia vuokratuottoja. S-Pankki Toimitila sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee asuntosijoittamista korkeampaa vuokratuoton tuotto-odotusta ja osakemarkkinoita alhaisempaa riskiä pidemmällä aikavälillä (5-10 vuotta).

Riski
Tuotto 12 kk* 7,91 %
Tuotto alusta* 6,03 %
Kertasijoitus vähintään 100 000 €

Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023 ja lunastuspäivät ovat 30.9.2022, 31.3.2023 ja 29.9.2023 ennen klo 16.

 


Lisätiedot: S-Pankki Toimitila on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.


Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.9.2022 106,4159

2022-9-30

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 30.9.2022

Suomen kiinteistötransaktiomarkkinan vuoden 2022 kokonaiskauppavolyymistä tulee ennusteiden mukaan hyvä. Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon kauppavolyymi oli ennätyksellinen, ja päättynyt kolmas vuosineljännes aiempien vuosien tasolla. Markkinassa aktiivisina ovat olleet sekä ulkomaiset että kotimaiset sijoittajat. Vuoden 2022 transaktioista 53 % on sijoittunut pääkaupunkiseudulle. Asunnot (32 %) jatkavat edelleen suurimpana vaihdannan kohteena perässään yhteiskuntakiinteistöt (20 %). Liiketilat (18 %) ja toimistot (15 %) edelleen kiinnostavat myös markkinassa. Toimitilarahaston omistamissa kohteissa käynnistyi katsauskaudella useampia uusia vuokrasopimuksia, joiden vaikutus näkyy parantuneina vuokrasopimuskannan tunnuslukuina. Salkun vuokrasopimusmaturiteetti nousi 5,3 vuoteen ja salkun käyttöaste 89,7 prosenttiin. Käyttöasteessa näkyy yhden väliaikaisesti lähes tyhjillään olevan kiinteistökehityskohteen vaikutus. Rahaston loppuvuoden painopisteenä on uusien sijoitusstrategiaan sopivien hankintojen tekeminen, minkä ohella rahasto tutkii nykyisen salkun muutaman kohteen kehittämispotentiaalia tulevaisuuden käyttötarkoituksien osalta. Rahaston kolmannen kvartaalin tuotto oli osuussarjoittain välillä 1,17–1,38 prosenttia, ja tuotto muodostui käytännössä vakaasta nettokassavirrasta. Rahastolla on 201 vuokralaista, joista 20 suurimman vuokralaisen osuus vuokratuotoista on 52,0 prosenttia. Rahaston vuokralaisten osalta isoimmat toimialasegmentit ovat vähittäiskauppa (27 prosenttia) sekä teollisuus (11 prosenttia). Inflaatiokehitys ja korkomarkkinan tilanne ovat edelleenkin sellaisia asioita, joita S-Pankki Toimitila -rahastossa seurataan tarkasti. Katsauskaudella nähtiin edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta kohteiden arvostuksiin. Korkeammat inflaatioluvut vaikuttavat kohdearvostuksissa ylläpitokulutasoja nostavasti, mutta samaan aikaan myös vuokratuotot kasvavat vuokrasopimusten ollessa laajalti sidottuja elinkustannusindeksiin. Korkojen nousu aiheuttaa myös osaltaan painetta tuottovaatimusten muutoksiin, mutta S-Pankki Toimitila -rahaston salkkutasoinen muutos jäi vähäiseksi. Kohteissa tehty aktiivinen vuokraustoiminta vakauttaa osaltaan kokonaistason arvovaikutusta. Pääsääntöisesti kaikki rahaston vuokrasopimukset ovat sidottuja elinkustannusindeksiin. Lisäksi 24 rahaston kohteessa hoito- ja ylläpitokuluista vastaa pääsääntöisesti vuokralainen. Nämä tekijät yhdessä antavat rahastolle inflaatiosuojaa nykyisessä markkinatilanteessa. Rahaston lainoista 47,6 prosenttia on suojattu tavanomaisin koronvaihtosopimuksin. Suojauksen tasoa arvioidaan jatkuvasti ja toistaiseksi vallitsevassa tilanteessa ei ole nähty tarvetta muutoksille suojaustasossa. Rahaston laadukkaan ja hyvin hajautetun kiinteistösalkun tavoitteena on tarjota osuudenomistajille vakaata, inflaatiosuojattua kassavirtatuottoa talouden erilaisissa suhdanteissa ja erilaisissa markkinatilanteissa. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille kvartaaleittain ja sen seuraava merkintäajankohta on joulukuun lopussa.

Tiia Vuolle

Rahastoa hoitaa

Tiia Vuolle
rahastonhoitaja,
S-Pankki Toimitila

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

**Lunastuspalkkio on:

    • 3,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
    • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
    • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
    • 0,50 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta

Hallinnointipalkkio lasketaan rahaston GAV-arvosta. GAV-arvolla tarkoitetaan Rahaston kokonaisvarallisuutta (Gross Asset Value). Rahaston säilytyspalkkio ei sisälly hallinnointipalkkioon.

Tuottosidonnainen palkkio enintään 15,00 % rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 7,00 % (ylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 15,00 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Juoksevat kulut lasketaan suhteellisena osuutena rahaston kalenterivuoden keskimääräisestä GAV-arvosta. 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä ja arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta. Sijoituskohteet valitaan huolellisesti ja osana due diligence -prosessia käydään läpi rakennuksen teknisen kunnon sekä keskeiset vastuullisuuteen liittyvät asiat, kuten muuntojoustavuuden, energiatehokkuuden sekä kohteen kehityspotentiaali. Kun kiinteistö siirtyy osaksi portfoliota, seurataan sen teknistä ja taloudellista tilannetta kuukausittain.

Haluamme tehdä ympäristötietoisia valintoja, joten huolehdimme että rahaston kiinteistökantaa hallitaan kestävästi. Erityisesti energiatehokkuuden ja kierrätyksen edistäminen sekä sitä kautta ilmastopäästöjen vähentäminen ovat strategisia valintojamme ympäristövastuun edistämiseksi. Rahasto investoi käytännön ratkaisuihin, kuten kiinteistöteknisiinjärjestelmiin, tilojen käyttöikää pidentävään modernisointiin ja energiamuotoihin, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä, elinkaarikustannuksia, käyttö- ja ylläpitokuluja sekä kulutusta. Lisäksi pyrimme hallitusti kasvattamaan salkun kiinteistöjen sertifioitujen kohteiden lukumäärää (esimerkiksi LEED ja BREEAM). Sertifioineilla pyritään edistämään kiinteistöjen teknisten järjestelmien ja prosessien ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Rahasto pyrkii edistämään yhteiskunnallista hyvinvointia tarjoamalla turvallisia ja terveellisiä tiloja vuokralaisilleen. Lisäksi rahasto huomioi vuokralaiset muun muassa laatimalla vuokralaisille tyytyväisyyteen sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet. Vuokralaisvalinnoissa rahasto suosii vastuullisesti operoivia yrityksiä ja organisaatioita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa tietoa rahastojen omistamien kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta, energian päästöistä sekä kierrätysasteesta. Rahasto raportoi edellä mainittujen indikaattorien tuloksista vuosittain vastuullisuusraportissaan.

Rahaston vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.