Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin palkitsemisjärjestelmät

S-Pankki-konsernissa noudatettavat palkitsemisperiaatteet on hyväksytty S-Pankki-konsernin emoyhtiön S-Pankin hallituksessa.

S-Pankin hallitus päättää palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksesta kulloinkin käytössä olevat palkitsemisjärjestelmät ja -periaatteet sekä valvoo ja arvioi säännöllisesti palkitsemisjärjestelmien toimivuutta ja päätettyjen toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattamista.  Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta on hallitusta avustava elin, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että pankin palkitsemisperiaatteet ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja että ne eivät houkuttele liialliseen riskinottoon. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että S-Pankki-konsernin palkitsemisperiaatteet ovat linjassa pankin liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta koostuu vähintään kahdesta S-Pankin hallituksen keskuudestaan nimeämästä jäsenestä ja puheenjohtajasta. Vuonna 2020 valiokunnalla oli viisi kokousta. Palkitsemisperiaatteiden mukaan liiketoiminnoista riippumaton valvontatoiminto todentaa kerran vuodessa, että palkitsemisjärjestelmiä on noudatettu. S-Pankissa todentamisen suorittaa sisäinen tarkastus.

S-Pankki-konsernin palkitsemisperiaatteissa on selkeästi erotettu toisistaan kiinteä peruspalkka ja mahdollinen muuttuva palkkio. Peruspalkka perustuu mm. tehtävän vaativuuteen sekä henkilön osaamiseen, työkokemukseen ja suoriutumiseen. Muuttuvien palkkiomallien tavoitteena on täydentää peruspalkkaa ja kannustaa henkilöstöä panostamaan strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta erityisen tärkeisiin asioihin. Pankilla on oikeus muuttaa muuttuvien palkkiomallien sisältöä yksipuolisesti. Muuttuvan palkkion osuus ei voi ylittää 100 prosenttia palkkionsaajan peruspalkan kokonaismäärästä. Muuttuvat palkkiot maksetaan rahana. S-Pankki-konsernissa on käytössä henkilöstörahasto, jonne henkilöstöllä on mahdollisuus ohjata muuttuvia palkkioitaan.

S-Pankki-konsernin riskiasemaan olennaisesti vaikuttavien henkilöiden palkkioiden maksussa noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia palkkioiden maksun lykkäämisestä sekä rahoitusinstrumentin käytöstä, mikäli palkkionsaajan palkkio ylittää 50 000 euroa vuoden ansaintajakson aikana. Mikäli S-Pankki-konsernin vakavaraisuussuhde alittaa määritellyn vähimmäistason, ei lykättyjä palkkioita makseta ilman hallituksen erillispäätöstä. Muuttuvien ja lykättyjen palkkioiden maksamisen edellytyksenä on lisäksi S-Pankki-konsernin maksuvalmiuden riittävyys.

Kun muuttuva palkkio ylittää 50 000 euroa, 60 % palkkiosta (= peruserä) maksetaan siten, että puolet maksetaan rahana seuraavan vuoden huhtikuussa ja puolet siirtyy maksettavaksi sitä seuraavana vuonna. Tämän siirretyn osuuden lopulliseen määrään vaikuttaa rahoitusinstrumentin kehitys. Loput 40 % (= lykätty erä) palkkiosta lykätään maksettavaksi tasaerissä seuraavien kolmen vuoden aikana. Lykätty osuus sidotaan rahoitusinstrumenttiin. Tämän lykätyn osuuden lopulliseen määrään vaikuttaa rahoitusinstrumentin kehitys. Rahoitusinstrumentti muodostuu S-Pankki-konsernin oman pääoman indeksoidusta arvonmuutoksesta, jolloin indeksin lähtöarvo (= 100) on muuttuvan palkkion ansaintajakson viimeisen päivän (31.12.) arvo. Lykättyä muuttuvaa palkkiota laskettaessa käytetään maksuhetkeä edeltävän vuodenvaihteen (31.12.) indeksin arvoa, jota verrataan lähtöarvoon.

Mikäli palkkionsaajan vuosittaisen ansaintajakson muuttuva palkkio on enemmän kuin 125 000 euroa, sovelletaan vastaavia periaatteita, mutta peruserän suuruus on silloin 40 % ja lykätty erä 60 %, ja lykätyt erät maksetaan neljän seuraavan vuoden aikana.

Jos osoittautuu, että tulospalkkiotavoitteet on saavutettu ottamalla kokonaisriskistrategian tai muun sisäisen ohjeistuksen vastaista riskiä, riippumatta siitä realisoituuko se ennen palkkion maksua, voidaan muuttuva palkkio jättää maksamatta kokonaan tai osittain.

Muuttuva palkkio voidaan jättää maksamatta, jos ilmenee, että asianomainen on toiminut S-Pankki-konsernia velvoittavien säännösten, ohjeiden tai S-Pankki-konsernin määrittelemien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen vastaisesti taikka teollaan tai laiminlyönnillään myötävaikuttanut tällaiseen menettelyyn. Muuttuva palkkio voidaan jättää maksamatta tai periä takaisin, jos kyseinen menettely tulee pankin tietoon vasta palkkion määräytymisen tai maksamisen jälkeen.

S-Pankki-konsernissa käytössä olevat muuttuvien palkkioi­den järjestelmät ovat voimassa enintään kalenterivuoden kerrallaan, pitkän aikavälin kannustinohjelmaa lukuun ottamatta. Mikäli S-Pankki-konsernin toimintaympäristössä tai liiketoiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, S-Pankin hallituksella on oikeus muuttaa palkkiojärjestelmän ehtoja kesken sopimuskauden.

Valvontatoiminnoissa työskentelevien palkitseminen määräytyy valvontaa varten määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen perusteella eikä se ole riippuvainen sen yksittäisen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota henkilö valvoo. Palkkio voi kuitenkin olla riippuvainen koko S-Pankki-konsernin tuloksesta.

Osana palkitsemisperiaatteita S-Pankki-konsernissa ylläpidetään luottolaitoslain edellyttämää luetteloa henkilöistä, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus konsernin riskiasemaan. Näiden henkilöiden muuttuvaan palkkioon sovelletaan muutoinkin lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä mm. palkkioiden lykkäämisestä.

S-Pankin henkilöstön palkitsemista koskevat tiedot vuonna 2020 (PDF, 86 kt)