1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja
Osoite
Internet-osoite

S-Pankki Oyj
Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki
www.s-pankki.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Kertaluotto

Luoton määrä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa

{{PrincipalUI}} €

Luoton avausmaksu

{{openingFee}} €

Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Myönnetty luottomäärä maksetaan S-Pankin debit-tilillenne. Luotto näkyy myös verkkopankissa.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

{{loan.years}} v {{loan.months}} kk

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Maksettavananne on seuraavaa: 

Erä Pääoma Lyhennys Jäljellä Kulut Korko Yhteensä
{{installment.id}} {{installment.principalBefore}} {{installment.amortization}} {{installment.principalAfter}} {{installment.expenses}} {{installment.interest}} {{installment.cashflowUI}}
Yhteensä {{totalPrincipalUI}} {{totalExpensesUI}} {{totalInterestUI}} {{totalCashflowUI}}

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Kuukausierä sisältää lyhennysosuuden, luottotilinhoitomaksun, sekä koron maksamattomalle pääomalle.

Viitekoron arvo tarkistetaan kolmen kuukauden välein vastaamaan tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun ensimmäisen pankkipäivän kolmen kuukauden Euribor-koron noteerausta.

Kuukausierät erääntyvät asiakkaan valinnan mukaan maksettavaksi kunkin kuukauden 15. tai viimeisenä päivänä. Mikäli edellä mainitut päivät eivät ole pankkipäiviä, erääntyy kuukausierä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä. Pankki lähettää luotonsaajalle kutakin kuukausierää koskevan laskun.

Nostettu pääoma Viitekorko + marginaali
{{PrincipalUI-openingFee}},00 € Euribor 3kk + {{marginUI}} %-yks.

Maksettava kokonaismäärä

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luoton nimi
S-Laina
Luoton määrä (sisältää luoton avausmaksun {{openingFee}} euroa)
{{totalPrincipalUI}} euroa
Korkoprosentti
{{rateUI}} %
Maksettava kokonaismäärä
{{totalCashflowUI}} euroa
Luottokustannukset yhteensä
{{totalCostsUI()}} euroa
Luottotilinhoitomaksut
{{totalExpensesUI}} euroa
Korot yhteensä
{{totalInterestUI}} euroa
Luottotilinhoitopalkkio {{monthlyFee}} euroa/kk

Lainalaskelma perustuu esimerkkikorkoon 7,99 %. S-Lainan korko on Euribor 3 kk + marginaali 4,50 % – 9,99 %. Lopullinen korko määräytyy asiakaskohtaisen luottoarvion perusteella. Voit tarkistaa lopullisen koron lainatarjouksen S-Lainasopimus-liitteestä, kun olemme hyväksyneet lainahakemuksesi.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot

Korkoprosentti ennakkotiedon antohetkellä:

{{rateUI}} %

Viitekorko Euribor 3kk + {{marginUI}} % -yksikön marginaali ({{rateUI}} %, {{euribor3monthsUpdatedOn}})

Korko lasketaan 30 korkopäivälle kuukaudessa käyttäen jakajana 360.

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Kuluttajasuojalain mukainen luoton todellinen vuosikorko laskettuna {{loan.principalUI}} euron luotolle {{loan.tenor}} kuukauden laina-ajalla on {{yearlyRate}} % Todellisessa vuosikorossa on huomioitu koron lisäksi avauspalkkio {{openingFee}} euroa ja luottotilinhoitomaksu {{monthlyFee}} euroa/kk.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava

– vakuutus


– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus


Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.
Ei


Ei

Muut kustannukset

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Luotonsaaja on oikeutettu saamaan veloituksetta lyhennystaulukon sekä yhden korko-/saldotodistuksen vuodessa. Seuraavista korko-/saldotodistuksista pankki veloittaa 10,00 euroa/kpl. Pankin luotonsaajalle suorittamista kirjallisista selvityksistä peritään kuluina 20,00 euroa/alkava 15 min ja lasku- ja tositejäljennöksistä 5,00 euroa/kpl. Mikäli luotonsaaja laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen ja tieto on välttämätön tilinhoidon kannalta, on pankilla oikeus hankkia muuttunut tieto ja veloittaa tästä toimenpiteestä 5,00 euroa/kerta.


Luotonsaajan kanssa sovitun maksusuunnitelman muutoksesta pankki perii seuraavassa laskussa normaalin kuukausierän lisäksi käsittelymaksuna 5,00 euroa. Alkuperäisestä maksusuunnitelmasta poikkeavasta koko loppuvelkaa koskevasta kirjallisesta maksusuunnitelmasta pankki perii käsittelymaksuna 5,00 euroa.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Pankilla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä:

Jos kuukausieriä, palkkioita ja maksuja ei makseta viimeistään eräpäivänä pankille, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin velasta kulloinkin perittävä korko.

Mikäli luotonsaaja laiminlyö tähän luottosopimukseen perustuvien maksuvelvoitteiden maksamisen eräpäivänä, on pankilla oikeus periä käsittelymaksuna lähettämästään maksumuistutuksesta 5,00 euroa. Luotonsaaja on myös muulloin velvollinen korvaamaan pankille maksut ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja muiden tähän sopimukseen perustuvien maksuvelvoitteiden perimisestä sen mukaisesti, mitä laissa saatavien perinnästä sanotaan (Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513).

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä

Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista. 

S-Pankki tarkistaa luoton hakijoiden henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Luottoa myönnettäessä sekä asiakkuuden eri vaiheissa voidaan käyttää asiakassuhteen perusteella tallennettuja asiakastietoja (esim. tilin maksutietoja). Luottopäätös voidaan tehdä myös automaattisesti henkilöluottotietojen, asiakastietojen ja hakemuksella annettujen tietojen perusteella. Päätösprosessin ollessa täysin automaattinen varmistetaan, että luotonhakija voi saattaa hakemuksen manuaalisessa prosessissa tarkastettavaksi ja päätettäväksi.

Luotonantaja voi luottoa myöntäessään ja valvoessaan käyttää luotonhakijan henkilöluottotietoja.
Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sitovat luotonantajaa.

Nämä tiedot ovat voimassa tietojen antohetkellä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) luotonantajan osalta

Rekisteröinti

S-Pankki Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Suomen kaupparekisteriin. Y-tunnus 2557308-3.

Valvova viranomainenLuottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Finanssivalvonta
Puhelin: (010) 831 51 (vaihde)
Telefax: (010) 831 5328
Sähköposti: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Kuluttajaluottoja valvovat myös kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) sekä sen piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi)

b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on tämän hakemuksen ja sen perusteella syntyvän sopimuksen osalta peruuttamisoikeus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut kuluttajasuojalain 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti.

Jos luotonsaaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa siitä S-Pankki Oyj:lle kirjallisesti edellä mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. Luotonsaajan on palautettava pankille sopimuksen perusteella pankilta saamansa suoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

Peruuttaminen raukeaa, jos kuluttaja laiminlyö tämän. Luotonsaajan peruuttaessa luottosopimuksen, hänen tulee suorittaa pankille korvauksena luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä velallisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei velallisella ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kielijärjestelyt

Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen kielellä. Suostumuksellanne tarkoituksemme on luottosopimuksen keston aikana käyttää viestinnässä suomen kieltä.

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Luotonsaaja voi saattaa tilin luottoa koskevan erimielisyyden Pankkilautakunnan (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta) tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.