Sijoittaisinko metsään? Lue 5 faktaa ja 1 myytti

Metsä tarjoaa vakaata tuottoa ja kassavirtaa. Metsärahasto on helppo tapa omistaa metsää – ja samalla huolehtia metsien elinvoimaisuudesta.

Metsäsijoitus tarjoaa vakaata tuottoa, mutta vaatii pitkäjänteisyyttä.”

S-Metsärahasto on helppo tapa sijoittaa metsään

S-Pankin S-Metsärahasto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa metsäkiinteistöihin Suomessa ja EU:n talousalueella. Metsäkiinteistöt muodostuvat maa-alueista ja niillä kasvavasta puustosta. Rahaston Suomesta ostamat metsäpalstat sijaitsevat pääosin Kainuussa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Loput rahaston sijoituksista hajaantuvat melko tasaisesti etelämpään Suomeen ja Baltiaan.

Rahasto on perustettu lokakuussa 2016 ja sitä hallinnoi S-Pankki-konserniin kuuluva FIM Varainhoito Oy.

Tavallisen sijoittajan kannalta helppoa on se, että rahastossa FIM vastaa metsäkiinteistöjen ostamisesta, myymisestä ja hallinnoimisesta. Metsän hoito taas on jaettu kahden operaattorin, UPM:n ja Innoforin, kesken. S-Pankin roolina on puolestaan tarjota sijoituspalveluita välittämällä asiakkaidensa osto- ja myyntitoimeksiantoja rahastoon.


S-Metsärahastoa voi merkitä neljä kertaa vuodessa 

Metsäkiinteistömarkkina ei ole pörssin säätelemää, joten sijoituksia ei arvosteta päivittäin. Rahasto on auki neljä kertaa vuodessa, jolloin metsä arvostetaan senhetkiseen hintaan. Rahastomerkinnät tehdään tällöin. Sen sijaan lunastukset ovat puolivuosittain.

Metsäsijoittaminen on osakemarkkinoita vakaampaa

Arvopaperimarkkina on herkkäliikkeinen, ja osakesalkun arvo voi keikahtaa yhden päivän aikana kymmenenkin prosenttia suuntaan jos toiseen. Metsän konkreettisen kasvun ansiosta metsäkiinteistöön sijoittaminen on vakaampaa; metsä kasvaa keskimäärin 3,5–4,5 prosenttia vuosittain. Metsärahaston jatkuva kassavirtatuotto tulee puun ja kiinteistöjen myynnistä.

Suurimmat heilahtelut ovat puun kantohinnan ja metsätilojen arvon muutoksissa. Puun ostaja määrittää kantohinnan, ja esimerkiksi rakentaminen ja sellun kysyntä vaikuttavat siihen. Metsätilojen arvo taas määrittyy tehtyjen kiinteistökauppojen pohjalta.

Metsänhoidolliset ratkaisut vaikuttavat metsän tuottoon. Esimerkiksi oikein ajoitetulla taimikonhoidolla ja avohakkuita vähentävällä jatkuvan kasvatuksen metsänhoidolla puun myynti painottuu 3–4 kertaa kuitupuuta arvokkaampaan tukkipuuhun.

Metsäsijoitus vaatii pitkäjänteisyyttä

S-Metsärahastoon sijoittaminen sopii heille, jotka kaipaavat salkkuunsa tasaista tuottoa ja kassavirtaa tarjoavaa tuotetta rauhoittamaan markkinoiden epävakautta. Metsärahastosta voi myös saada hyvää hajautusta omiin sijoituksiin.

Metsärahastoon sijoittaneen pitää olla sitoutunut, koska varallisuuslajina sijoitus ei ole kovin likvidi eli nopeasti rahaksi muutettava. Yleisesti voi sanoa, että metsään sijoittaminen vaatii valmiutta pitää rahojaan kiinni yli viisi vuotta. Metsän elämässä kvartaali on nimittäin 25 vuotta, ja puuston arvon muutokset tapahtuvat karkeasti kerran metsän kvartaalissa.

On myös hyvä muistaa, että yleisesti ottaen sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea ja että sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan.

Rahasto tuo suuruuden edun piensijoittajalle

Piensijoittaja hyötyy suuruuden eduista. Metsärahaston tavoitteena on hakea tehoa sijoittamiseen metsän ostamisen, hoidon ja puukaupan keskittämisellä. Suurina kauppoina puulle saadaan parempi hinta ja hankinnoissa pienemmät kustannukset.

Ja se myytti: metsän omistaminen on vaikeaa

Metsän omistaminen voi olla kinkkistä ja vaatia monen asian osaamista, mutta rahasto on helppo tapa astua metsänomistajien joukkoon. Itse ei tarvitse tarttua raivaussahaan tai ottaa selvää metsänomistamisen byrokratiasta – samalla kiinnostus metsää ja sen hoitoa kohtaan auttaa kuitenkin ymmärtämään myös oman sijoituksen luonnetta.

Metsäomaisuuden hankkimiseen ei myöskään tarvita miljoonia euroja: säästämisen S-Metsärahastoon voi aloittaa 200 eurolla.

Rahaston kautta esimerkiksi myrskyjen aiheuttamien tuhojen riskit pienenevät, kun omistukset on hajautettu eri puolille maata. Samalla sijoittaja voi olla osaltaan edistämässä metsien hyvinvointia: avohakkuuttoman talousmetsänhoidon osaajana Innofor esimerkiksi huolehtii harvinaisten elinympäristöjen säilymisestä.

Asiantuntijoina jutussa on haastateltu S-Metsärahaston rahastonhoitaja Timo Hakulista ja metsänhoitoyhtiö Innofor Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Marcus Walshia.

 

Tutustu S-Metsärahaston kuluihin, ehtoihin ja tarkempiin tietoihin