Gå direkt till innehållet

Information till Private Banking-kunder som flyttas över från Handelsbanken till S-Banken

Vi väntar på att du blir vår kund vid månadsskiftet november-december 2024. Efter detta kan du sköta dina bankärenden såväl på internet som tillsammans med S-Bankens nuvarande experter och de kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken.

Vi vill gemensamt att förändringen ska gå så smidigt som möjligt för dig. På denna sida hittar du aktuell information om överföringen av dina tjänster.

Sidan uppdaterad 24.5.2024

Aktuellt – Bra att veta just nu

För tillfället förbereder vi tillsammans med Handelsbanken överföringen av dina tjänster så att överföringen, som äger rum i slutet av året, ska gå så smidigt som möjligt för dig. Vi håller dig uppdaterad och uppdaterar också informationen om de kommande överföringsfaserna på denna sida.

Ditt kreditkort (inklusive Credit/Debit-kortets kreditegenskap) överförs dock inte till S-Banken. Debit-egenskapen på ditt Credit/Debit-kombinationskort ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kreditkortsavtalen på Handelsbanken kommer att sägas upp under 2024. Handelsbanken skickar mer information om detta till sina kreditkortskunder.

Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Handelsbanken har skickat följande information om överföringen av kundrelationen per brev och till sin nätbank:

 • I februari och april fick din huvudman information om överföringen av kundrelationen till S-Banken.
 • I juni fick intressebevakarna och intressebevakningsfullmäktige information om vilka uppgifter Handelsbanken skulle överföra till S-Banken före och i anslutning till förvärvet och vilka uppgifter som inte skulle överföras till S-Banken.

I höst ger S-Banken de kunder som flyttas till S-Banken anvisningar om det praktiska gällande överföringen av kundrelationen. Om du i egenskap av intressebevakare har frågor om överföringen av huvudmannens kundrelation, kan du också kontakta Handelsbankens kundtjänst på 010 444 2442 (lna/mta).

När dina tjänster har förts över till S-Banken, tillämpas S-Bankens gällande villkor på tjänsterna. Handelsbanken har skickat mer information om detta per brev och till sin nätbank. Du behöver inte göra någonting, om du godkänner överföringen av avtalen om konto och debit-kort samt S-Bankens villkor för de avtal som förs över.

Vid behov kan du dock motsätta dig överföringen av dina avtal om konto och debit-kort genom att meddela om det enligt Handelsbankens anvisningar. Om du motsätter dig överföringen av dina tjänster till S-Banken, ska du informera Handelsbanken om det senast den 20 juli 2024. Efter detta datum inleds förberedelser för att föra över kunduppgifter.

På Handelsbankens kontor eller på handelsbanken.fi/sv/s-banken/ratt-att-motsatta-sig-overforingen kan du lämna ett meddelande om att du motsätter dig överföringen. Om du motsätter dig överföringen av avtalen kommer avtalen att gälla på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att det drar sig från Finland.

Kontoren och de kundansvariga ger dig service även framöver

Vid företagsförvärvet överförs Handelsbankens kontor till S-Banken, utom kontoren i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken till S-Banken är fortfarande kontaktpersoner för sina nuvarande kunder. Det innebär att du kan fortsätta att sköta dina ärenden tillsammans med den bekanta kontaktpersonen och det kända kontoret.

Så här framskrider flytten till S-Banken

 • Dina tjänster fortsätter tills vidare som förut i Handelsbanken, tills de överförs till S-Banken när förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december.
 • Alla kunder som flyttas till S-Banken får mer information av Handelsbanken per brev och meddelande på Handelsbankens nätbank. Senare i höst får du också närmare praktiska anvisningar från S-Banken, till exempel hur du kan bli ägarkund, hur du får webbankskoder och hur du ansöker om kreditkort. Senare i höst skickar vi även nya kontonummer och S-Bankens Visa Debit-kort direkt hem till dig.
 • När förvärvet är genomfört ger vi alla kunder som har flyttats från Handelsbanken till S-Banken service på S-Banken, och du kan kontakta S-Banken i alla frågor om dina tjänster.

Bra att veta om tjänsterna

Dessa tjänster överförs till S-Banken:

 • Konton
 • Debit- och Online Debit-kort
 • Lån och deras säkerheter
 • Fonder
 • Kapitalförvaltningsavtal

Dessa tjänster överförs inte till S-Banken:

 • Kreditkort (Inkluderar kreditegenskapen på Credit/Debit-kombinationskort. Credit/Debit-kombinationskorten ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort). Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken gör ansökan närmare den tidpunkt då förvärvet genomförs.
 • Avtal om webbanken
 • Förmedling och förvaring av värdepapper, inklusive värdeandelskonton
 • Valutakonton

Om du har dispositionsrätt till ett konto tillhörande en person som är kund i Handelsbanken (t.ex. ett minderårigt barn), överförs kontot inklusive kontodispositionsrätten till S-Banken när förvärvet genomförs. Det enda som förändras är kontonumret.

Om du har ett Debit-kort anslutet till ett konto som ska överföras, kan du få ett nytt kort från S-Banken i god tid före överföringen. I juni 2024 skickade Handelsbanken mer information om påverkan av överföringen till de som har kontodispositionsrätt och som berörs av ändringen. Meddelandena skickades per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

S-Banken Private Visa

Kombinationskortet S-Banken Private Visa har en kreditgräns på 20 000 euro och kontaktlös betalningsfunktion. Som vår Private Banking-kund får du kortet utan månads- och årsavgifter. Förutsättningen för beviljande av kortet är att kunden har minst 300 000 euro inom S-Bankens kapitalförvaltning och är ägarkund i S-gruppen.

Läs mer om S-Banken Private Visa

Vanliga frågor om tjänster för Private Banking-kunder

Dina kapitalförvaltningstjänster fortsätter som tidigare på Handelsbanken, tills affären förverkligas. Om du har ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken, överförs det till S-Banken. Din kapitalförvaltare på Handelsbanken kontaktar dig angående överföringen.

Handelsbanken har uppdaterat sina villkor för konsultativ kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning i syfte att förbereda överföringen av tjänsterna. I april skickade Handelsbanken information om ändringarna till de kunder som berörs av ändringarna.

Om du har ett kapitalförvaltningsavtal med Handelsbanken eller är Private Banking-kund i Handelsbanken, kommer du att bli Private Banking-kund i S-Banken i samband med att förvärvet genomförs. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Allmän information om Private-kundrelationen och förutsättningarna för beviljande av kompletterande tjänster på S-Banken finns på s-banken.fi/private-banking.

S-Banken är mer än en bank med komplett service. Vi är en helt finländsk bank – ägarkundernas egen bank och en del av S-gruppen. Vi känner till våra kunders vardag och erbjuder överlägsen smidighet och nytta genom att kombinera bank- och butikstjänster, till exempel i appen S-mobil.

S-Bankens dagliga banktjänster, dvs. konto, kort, webbankskoder och S-mobil, är avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll. Hos oss kan du ansöka om lån för både en bostad och mindre inköp eller börja spara. Vi tillhandahåller också investerings- och kapitalförvaltningstjänster för privatpersoner, företag och institutionella investerare.

S-Banken har inga Platinum-kort med tilläggstjänster. På S-Banken finns tilläggstjänsterna i anknytning till S-Banken Private Visa-kortet. Kortet förutsätter en Private-kundrelation. Då överföringen av dina tjänster närmar sig får du information om din kundrelation på S-Banken. Överföringen förväntas ske i november–december 2024.

Mer information om en Private-kundrelation finns på s-banken.fi/private-banking

Handelsbankens investerings- och kapitalförvaltningsverksamhet i Finland säljs till S-Banken. Efter att förvärvet genomförts kan du sköta ärenden gällande dina fondinnehav på S-Banken. Dina fondinnehav kommer inte att ändras. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024. Fram till dess betjänar Handelsbanken dig som tidigare och du kan ta kontakt med din kända kontaktperson på Handelsbanken.

Försäljningen av Handelsbankens verksamheter i Finland påverkar inte förvaltningen av dina fonder – fondförvaltningen fortsätter på Handelsbankens fondbolag i Sverige. När förvärvet har genomförts, kan du lämna order till dina fonder på Handelsbanken via S-Banken i Finland, antingen på S-Bankens webbank eller på S-Bankens kontor.

S-Banken Private – Finländsk, personlig och professionell privatbank

 • För oss är det en hederssak att tillhandahålla våra kunder vår breda expertis.
 • Det är enkelt att uträtta ärenden hos oss och vår verksamhet är i Finland, nära dig.
 • Utöver diskretionär kapitalförvaltning och juridiska tjänster erbjuder vi kompletta bank- och lånetjänster.
 • Våra Wealth Planning- och Family Office-tjänster tillhandahåller kunderna en långsiktig planering av förmögenhets- och arvsärenden över generationerna.

Läs mer om S-Banken Private-tjänster

Säker hantering av bankärenden

Vi vill påpeka att banker aldrig ber dig uppge webbankskoder per e-post, sms eller telefon. Logga inte in med webbankskoder under länkar som finns i e-postmeddelanden eller sms. Ta bort tvivelaktiga meddelanden utan att öppna dem.

Läs mer