Siirry suoraan sisältöön
Metsäkiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Metsä C

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Metsä sijoittaa pääasiallisesti Suomessa ja muualla Euroopan talousalueella sijaitseviin metsiin. Rahaston kautta metsiin sijoittaminen on todella helppoa. Sijoittajan ei tarvitse itse huolehtia metsien hoidosta tai puiden myynnistä vaan hän voi keskittyä nauttimaan sijoitusten tuotosta. Metsäsijoittamisessa tuotto muodostuu pääasiassa puuston kasvusta, puutavaralajisiirtymistä (energiapuu-kuitupuu-tukkipuu) ja puun hintojen noususta. Lisäksi rahasto voi jalostaa omistamiaan metsäkiinteistöjä lohkomalla ja kaavoittamalla niitä. Rahasto voi myös vuokrata metsästysoikeuksia ja myydä maa-ainesta, kuten soraa ja turvetta. S-Pankki Metsä Erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa tasaista ennakoitavissa olevaa tuottoa. Metsäsijoittaminen on myös hyvä keino hajauttaa salkkua.

Riski
Osuuden arvo 15.3.2024
18,7701 €
Tuotto 12 kk*
5,61 %
Tuotto alusta*
9,33 %
Kertasijoitus vähintään 1 000 000 €

Seuraavat merkintäpäivät ovat 15.3.2024, 17.6.2024, 16.9.2024 ja 16.12.2024 ennen klo 16. Seuraavat lunastuspäivät ovat 17.6.2024 ja 16.12.2024 ennen klo 16.

2023-12-15

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 15.12.2023

Metsäsijoitusmarkkinat ovat kuluneena vuonna jääneet hieman ohuemmiksi, kun toteutuneita kauppoja verrataan useamman edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Markkinoilla kauppa on kyllä käynyt, mutta korkojen nousu on osaltaan hillinnyt velkarahalla sijoittavien toimintaa. Yleisestä markkinatunnelmasta johtuen myös rahastomme on ollut sijoitustoiminnassaan hieman odottavalla kannalla. Kesän ja syksyn aikana olemme panostaneet metsähoitotöihin paikaten vuosien saatossa syntyneitä hoitorästejä. Tämän myötä rahaston metsät ovat seuraavaa kasvukautta ajatellen parhaassa iskussa vuosiin. Viime vuosien hyvät tuotot metsätiloista ovat tuoneet runsaasti rahaa metsäsijoituksiin. Kuluneen ja sitä edeltävän vuoden aikana nähty korkea inflaatio sekä nousevat korot ovat jossakin määrin hillinneet kovimpia rahavirtoja, mutta inflaatio on kuitenkin jo hellittänyt ja korotkin vaikuttaisivat kääntyvän laskuun. Ensi kevättä kohti mentäessä metsäala alkaa jälleen piristymään, ja kantohinnoissa nähtäneen mukavaa nousua. Tämän odotetaan tuovan positiivista lisänostetta metsäsijoituksiin. Inflaation ja korkojen ohella myös Ukrainan sota on luonut epävarmuutta markkinatalouteen. Kuitenkin metsäsijoitusten osalta lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna Venäjälle asetut pakotteet ovat korottaneet varsinkin kuitupuun kantohintoja pitäen metsäkiinteistöjen arvoja vakaina Itämeren alueella. Rakennusteollisuuden vaikeudet eivät ole vielä näkyneet voimakkaasti metsäsijoituspuolella, vaikka puun ostomäärät kääntyivät syksyllä hetkelliseen laskuun kovimmista huipustaan. Kuitenkin kasvua myös ostojen osalta on jälleen ollut nähtävillä. Tukkipuun kantohinnoissa nähtiin laskua myös syksyllä, mutta käännettä alkaa olla nähtävissä senkin hinnoissa. Kuitupuu on pitänyt paremmin pintansa johtuen kuiduttavan teollisuuden puun tarpeista.  Tänä vuonna hakkuiden kuutiomäärät tulevat olemaan suhteellisesti viime vuotta vastaavalla tasolla, mutta hyvien kantohintojen siivittämänä kassavirrat hiukan kasvavat.  Nykyään kaikki uudet Suomesta ostettavat tilat sertifioidaan aina, kun lainhuudatukset ja lohkomiset on suoritettu sekä metsät inventoitu. Tällä hetkellä rahaston Suomessa sijaitsevista metsistä lähes 100 prosenttia on FSC® ja PEFC-sertifioitu.

Timo Hakulinen

Rahastoa hoitaa

Timo Hakulinen
rahastonhoitaja,
S-Pankki Metsä
09 6134 641609 6134 6416

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

    • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
    • 3,00 % jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
    • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
    • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta mutta alle 6 vuotta

    • 0,00 % jos sijoitusaika on vähintään 6 vuotta

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka voidaan veloittaa sijoituksesta kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

S-Pankki Metsä Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700XD130RN2ZYBH07
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään muun muassa hakkaamalla rahaston omistamia metsiä pitkällä aikajänteellä kasvua vähemmän, jolloin metsät toimivat hiilinieluina. Kasvua tehostetaan hyvällä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla sekä tarvittaessa muun muassa metsiä lannoittamalla. Rahasto pyrkii lisäämään myös uutta hiilinielua metsittämällä metsän kasvatukseen soveltuvia aloja. Rahaston kaikki Suomessa sijaitsevat metsät ovat PEFC- ja FSC-sertifioituja.

Rahasto sitoutuu tekemään 50 % kestäviä sijoituksia ja 50 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahastoon sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahastoon sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Tämä varmistetaan muun muassa tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana sekä huomioimalla pääsiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Lisäksi varmistamme ja seuraamme, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa lähtökohtaisesti vain sellaisiin yhtiöihin, joiden tarkoituksena on omistaa metsäkiinteistöjä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahaston tavoitteena on esimerkiksi lisätä metsien hiilinielua, luonnon monimuotoisuutta sekä monipuolistaa metsien virkistyskäyttöä. Rahaston kaikki Suomessa sijaitsevat metsät ovat PEFC- ja FSC-sertifioituja.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme. 

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään muun muassa hakkaamalla rahaston omistamia metsiä pitkällä aikajänteellä kasvua vähemmän, jolloin metsät toimivat hiilinieluina. Kasvua tehostetaan hyvällä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla sekä tarvittaessa muun muassa metsiä lannoittamalla. Rahasto pyrkii lisäämään myös uutta hiilinielua metsittämällä metsän kasvatukseen soveltuvia aloja. Rahaston kaikki Suomessa sijaitsevat metsät ovat PEFC- ja FSC-sertifioituja. Metsäsertifiointi on tae laillisesta ja kestävästä metsienkäytöstä ja sillä varmistetaan, että metsiä hoidetaan laajan sidosryhmäjoukon yhteisesti sopimien monimuotoisuus- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. FSC-sertifiointi edellyttää myös, että vähintään 5 prosenttia sertifikaatin alla olevista metsistä on vapaaehtoisesti jätetty talouskäytön ulkopuolelle ja toiset 5 prosenttia on erityishakkuiden ja hoitotoimenpiteiden piirissä (esim. jatkuva kasvatus).

Rahasto vuokraa metsätiloja tuulivoimaloille ja osallistuu siten ilmastotalkoisiin. Lisäksi rahasto mahdollistaa metsien virkistyskäytön jokamiehenoikeuksia laajemmin muun muassa vuokraamalla tilojen metsästysoikeuksia paikallisille metsästysseuroille ja tarjoamalla mahdollisuuksia rakentaa retkeily- ja vaellusreittejä rahaston omistamille maille.

Arvioimme säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti enemmistön sijoituskohteena olevista yhtiöistä ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on metsäkiinteistöjen omistaminen.

Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 50 % kestäviä sijoituksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 50 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

Menetelmät

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa PEFC™- ja FSC® -standardeja, koska metsäsertifikaateilla pystytään osoittamaan, että rahasto hoitaa metsiänsä kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen. Vuodesta 2020 alkaen kaikki rahaston Suomessa sijaitsevat metsät on auditoitu ja siirretty tuplasertifiointiin, mikä tarkoittaa, että metsät sertifioidaan sekä PEFC- että FSC-standardeihin. Sertifiointien kautta rahaston metsiin kohdistuu vuosittain riippumattoman arvioijan suorittama tarkastus. Auditoinneilla varmennetaan metsässä tehtävien toimenpiteiden vastuullisuus. Lisäksi rahasto mittaa seuraavia indikaattoreita vuosittain ja raportoi niistä vastuullisuusraportilla: pystypuuston hiilivarasto, metsän vuotuinen hiilitase, keskimääräinen vuotuinen metsän hiilinielu Suomessa ja keskimääräinen vuotuinen hiilivaikutus Suomessa.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain: hiilinielunmäärä, sertifioitujen kohteiden määrä ja talouskäytön ulkopuolella olevien kohteiden määrä. Edellä kuvattu koskee myös rahaston omistamia metsäkiinteistöarvopapereita.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Keräämme pääsääntöisesti kestävyyteen liittyvät tiedot suoraan omistamistamme metsäkiinteistöistä, mutta voimme hyödyntää tiedonkeräämisessä yhteistyökumppaneitamme. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää.

Kerättyjä tietoa käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteena olevista kiinteistöistä ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita.

Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Pyrimme edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia myös vaikuttamalla siihen, miten metsätiloja käytetään, muun muassa  vuokraamalla metsätiloja tuulivoimaloille ja osallistumalla siten ilmastotalkoisiin. Lisäksi rahasto mahdollistaa metsien virkistyskäytön jokamiehenoikeuksia laajemmin muun muassa vuokraamalla tilojen metsästysoikeuksia paikallisille metsästysseuroille ja tarjoamalla mahdollisuuksia rakentaa retkeily- ja vaellusreittejä rahaston omistamille maille.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by measures such as felling forests owned by the Fund less than they grow, which will turn the forests into carbon sinks. Growth is boosted by good and timely forest management and fertilisation if necessary. The fund also aims to increase new carbon sequestration by afforestation of suitable areas. All the fund’s forests in Finland are PEFC- and FSC-certified.

The Fund is committed to making 50% sustainable investments and 50% taxonomy-compliant investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuottoluvuissa on huomioitu mahdolliset tuotonmaksut. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.