Siirry suoraan sisältöön
Osio otsikolla Yhteenveto

Juuri nyt näyttää parhaalta moneen vuoteen

S-Pankin vauhtimittarin lukema on 9,3. Kuluttajien ja yritysten odotuksiin perustuvan mittarin lukema enteilee hyvää talouskasvua.

 

Näin voi päätellä vauhtimittaristamme, joka enteilee hyvää talouskasvua lähiaikoina. Koostamme vauhtimittarimme sen perusteella, miten suomalaiset kuluttajat ja yritykset arvioivat talouden ja tuotannon kehittyvän. Mittarin perusteella odotukset ovat hyvin valoisat. Suomalaisten luottamus talouteen on hyvin vahvaa ja yritykset odottavat tuotannon kasvavan.

Vaikka palkat nousevat hitaasti, ostovoimaamme tukee se, että yhä useammalla on työpaikka ja että kilpailukykypaketin tuomien veronalennusten jälkeen palkasta jää yhä enemmän käteen. Toisaalta yleisen hintatason nousu syö osan ylimääräisten eurojen tehosta. Arviomme mukaan asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna maltillisesti, mutta kuitenkin nopeammin kuin viime vuonna.

Suomen talouden kasvunäkymät ovat nyt parhaimmat moneen vuoteen. Talouden kasvupalasten – kulutuksen, investointien ja viennin – loksahtaessa kohdalleen uskomme Suomen talouden kasvavan 2,0 prosenttia tänä vuonna. Arvioimme, että vienti nousee kuluvana vuonna tukemaan talouskasvua suomalaisten kulutuksen ja investointien rinnalle. Ensi vuonna odotamme talouden kasvuvauhdin hidastuvan 1,7 prosenttiin.

Myös maailmantalouden kasvu nopeutuu tänä vuonna. Talouden kehitystä ennakoivien tilastotietojen kohentuminen viittaa maailmanlaajuisen kasvun piristymiseen. Kasvun vahvistuminen on laaja-alaista, sillä kaikki tärkeät taloudet kasvavat. Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka tukee talouden toimeliaisuutta monissa maissa.

Poliittinen epävarmuus on keskeinen riski näkymille. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kauppapoliittiset linjaukset ovat toteutuessaan iso riski globalisaatiolle ja maailmankaupalle. Uhkakuvana on, että eri talousalueiden välille syntyy kauppasotaan päättyvä negatiivinen kierre. Euroopassa Italian parlamenttivaalien lopputulos voi pahimmillaan aiheuttaa sekasortoa markkinoilla ja taloudessa.

 

Timo Hirvonen

Timo Hirvonen toimii pääekonomistina varainhoitaja ja yksityispankki FIMissä, joka on osa S-Pankki-konsernia.

Osio otsikolla Suomi

Kasvu kiihtyy tänä vuonna

Suomen talouden kasvunäkymät ovat tällä hetkellä parhaimmat moneen vuoteen. Kuluttajat luottavat ennätyksellisen vahvasti talouden kehittyvän suotuisasti ja yritykset ennakoivat tuotantonsa kasvavan. Suomalaisten kulutus, investointien myönteinen vire ja viennin elpyminen nopeuttavat Suomen talouskasvun 2,0 prosenttiin tänä vuonna. Talouden kasvuvauhti hidastuu 1,7 prosenttiin ensi vuonna, mutta säilyy viime vuosien mittapuulla hyvänä.

Suomen talous kasvaa laajalla rintamalla tänä vuonna. Vienti nousee tukemaan talouskasvua suomalaisten kulutuksen ja investointien rinnalle.

Suomalaisten kulutus lisääntyi 2,0 prosenttia viime vuonna. Kasvu oli laajapohjaista ja parasta viiteen vuoteen. Tälle vuodelle näkymät ovat valoisat. Kuluttajien ennätysvahva luottamus, työllisyyden kasvu ja palkkojen veronkevennykset tukevat suomalaisten ostovoimaa ja kulutusta. Vähäiset palkankorotukset ja kohonneet hinnat eli inflaatio toisaalta hillitsevät kulutusta. Inflaatiota nopeuttaa energian hintojen nousu tänä vuonna. Loppuvuotta kohden inflaatio maltillistuu. Arvioimme suomalaisten kulutuksen kasvavan 1,6 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna kasvu on pitkälti samanlaista.

Maailmantalouden kasvun ja etenkin teollisen suhdanteen vahvistuminen tukee Suomen vientiä vuosina 2017–2018. Kilpailukyvyn parantuminen ja uusien tilausten myötä vahvistunut tilauskanta kertovat viennin käänteestä. Monilla toimialoilla näkymät ovat positiiviset. Uuden tuotannon käynnistäminen vahvistaa selvästi kulkuneuvojen vientiä. Myös muilla teknologiateollisuuden aloilla esiintyy positiivista virettä. Uuden tehtaan avaaminen Ääneskoskella vuoden 2017 loppupuoliskolla vahvistaa metsäteollisuuden vientiä. Uskomme viennin kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hieman nopeutuu. Sekä tavaroiden että palveluiden vienti on kasvussa.

Investointien kasvu jatkuu hyvänä tänä vuonna, vaikka hidastuukin viime vuodesta. Viimeaikaiset lupa- ja aloitustiedot viittaavat vilkkaan toimeliaisuuden jatkuvan rakennustyömailla.  Kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat.  Talouskasvun piristyminen ja alhaiset rahoituskustannukset tukevat investointeja. Investoinnit kasvavat 3,5 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna kasvuvauhti hieman hidastuu.

 

Tammi-maaliskuussa työllisyys lisääntyi 0,4 prosenttia vuoden takaisesta. Talouskasvun vahvistuminen pitää yllä työllisyyden kasvua tänä ja ensi vuonna. Uskomme, että työvoiman kysyntä lisääntyy kaikilla aloilla. Paikoitellen kuitenkin esiintyy pullonkauloja ja työpaikkoja on hankala täyttää. Työttömyysasteen arvioimme laskevan 8,4 prosenttiin vuonna 2017 ja olevan ensi vuonna 7,9 prosenttia.                                  

Kilpailukykypaketti lisää tehtyjen työtuntien määrää ja vähentää työantajien työvoimakustannuksia. Paketin työllisyysvaikutukset näkyvät selvemmin ensi vuonna.

 

Vanhojen asuntojen hinnat nousivat 0,9 prosenttia viime vuonna. Ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä jatkui suurena. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asuntojen hinnat nousivat 0,4 prosenttia koko Suomessa, pääkaupunkiseudulla 2,5 prosenttia ja laskivat 1,4 prosenttia muualla Suomessa.

Myönteiset talousnäkymät, suomalaisten vahva luottamus ja työllisyyden kasvu tukevat asuntomarkkinoiden kehitystä. Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset aisoissa ja tukee asuntojen kysyntää.

Rakennustuotannon tuntuva lisäys hillitsee asuntojen hintojen nousua. Tänä vuonna valmistuu noin 28 000 uutta kerros- ja rivitaloasuntoa. Arvioimme asuntojen hintojen nousevan maltillisesti tänä vuonna, mutta kuitenkin nopeammin kuin viime vuonna.

 

Osio otsikolla Euroalue

Talouskasvu saa tukea rahapolitiikasta

Euroalueen talouskasvu nopeutuu hieman tänä vuonna viime vuoden 1,7 prosentin kasvusta. Maailmanlaajuisen talouskasvun piristyminen, euroalueen sisäisen kysynnän hyvä vire ja elvyttävä rahapolitiikka tukevat talouden toimeliaisuutta. Tänä vuonna euroalueen talous kasvaa 1,9 prosenttia ja ensi vuonna kasvu on 1,8 prosenttia.

Kasvunäkymät ovat kohentuneet useissa euromaissa. Luottamusindikaattorit ovat vahvistuneet kevään mittaan selvästi. Euroalueen ydinmaissa taloudellinen toimeliaisuus on piristynyt.

Tänä vuonna ennakoimme kasvun nopeutuvan 1,9 prosenttiin. Kevään mittaan kuluttajien luottamus pysyi vahvana ja teollisuuden luottamus nousi ennätysvahvalle tasolle.

Euroalueen asukkaiden kulutus, jota työllisyystilanteen parantuminen tukee, pitää yllä talouskasvua. Matala korkotaso, lainanannon piristyminen ja kohentuneet talousnäkymät vahvistavat investointihalukkuutta. Maailmantalouden kasvun nopeutuminen tukee vientiä. 

 

Kasvunäkymät ovat kohentuneet useissa euromaissa. Luottamusindikaattorit ovat vahvistuneet kevään mittaan selvästi. Euroalueen ydinmaissa taloudellinen toimeliaisuus on piristynyt. 

Tänä vuonna ennakoimme kasvun nopeutuvan 1,9 prosenttiin. Kevään mittaan kuluttajien luottamus pysyi vahvana ja teollisuuden luottamus nousi ennätysvahvalle tasolle.

Euroalueen asukkaiden kulutus, jota työllisyystilanteen parantuminen tukee, pitää yllä talouskasvua. Matala korkotaso, lainanannon piristyminen ja kohentuneet talousnäkymät vahvistavat investointihalukkuutta. Maailmantalouden kasvun nopeutuminen tukee vientiä. 

 

Euroalueella järjestetään useita tärkeitä vaaleja tänä vuonna. Rahoitusmarkkinat huokaisivat helpotuksesta, kun Ranskan uudeksi presidentiksi äänestettiin Emmanuel Macron. Tuoreella presidentillä on kunnianhimoinen talousohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Ranskan taloutta. Kesäkuussa Ranskassa pidetään parlamenttivaalit. Macronin puolueen hyvä vaalitulos kesäkuun vaaleissa tasoittaisi tietä hänen talousagendalleen.

Saksan syksyn parlamenttivaalit eivät aiheuta epävarmuutta talouteen ja rahoitusmarkkinoille. Kreikka jatkaa talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista, jonka vastineena maalle myönnetään tukirahaa tavoitteiden täytyttyä.

Poliittinen epävarmuus huolestuttaa rahoitusmarkkinoita jossain määrin, mutta vaikutukset talouteen jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Suurin huolenaihe on Italia. Italiassa järjestetään vuoden sisällä parlamenttivaalit. Vaalit ovat taloudellisesti ja poliittisesti tärkeät, sillä populistipuolueilla on yli 50 prosentin kannatus mielipidekyselyissä. Populistien rivit ovat kuitenkin hajanaiset. Mikäli Italiassa vältetään poliittiset karikot ja maahan saadaan toimiva hallitus, tilanteen odotetaan palaavan normaaliksi. 

 

Energian hintojen nousu on nopeuttanut hintatason nousua euroalueella alkuvuonna. Keväällä inflaatio kävi Euroopan keskuspankin (EKP) tavoitteessa. Inflaation nousu jää kuitenkin väliaikaiseksi, sillä raakaöljyn hinnan odotetaan kehittyvän maltillisesti loppuvuoden aikana. Laajempia hintapaineita euroalueelle ei ole näköpiirissä, sillä pohjainflaatio, johon esimerkiksi energian ja ruoan hintojen heilahtelut eivät vaikuta, on pysytellyt yhden prosentin paikkeilla.                            

Vaikka rahapolitiikka pysyy elvyttävänä euroalueella lähivuosina, keskuspankki on ottamassa pieniä askeleita rahapolitiikan kiristämisen suuntaan. EKP:n viestintä, arvopaperien osto-ohjelman supistaminen ja poistunut tarve uusille toimille kertovat, että keskuspankki alkaa ottaa suuntaa kohti normaalia tilannetta. Markkinoilla keskuspankin viestintä ja inflaation nopeutuminen ovat näkyneet korko-odotusten nousuna. Euribor-korot pysyvät matalilla tasoilla seuraavat pari vuotta, mutta suunta on lievästi ylöspäin. Lyhyiden markkinakorkojen pohjat ovat parhaillaan käsillä. Arvioimme EKP:n nostavan ohjauskorkoa vuonna 2019.

 

Osio otsikolla Yhdysvallat

Trump on yhä kysymysmerkki

Yhdysvaltojen talous on kasvanut parin prosentin vauhtia viime vuosina. Kasvu on pitkälti ollut kotimaisen kysynnän varassa. Työllisyys on kohentunut selvästi ja inflaatio on kiihtynyt. Suurin epävarmuus Yhdysvaltojen taloudessa on presidentti Donald Trumpin talouspolitiikka. Mikäli veropaketti ja elvytystoimet toteutuvat, talouskasvu voi nopeutua tuntuvastikin ensi vuonna.   

Arviomme mukaan Yhdysvaltojen talous kasvaa 2,3 prosenttia tänä vuonna. Hyvä työllisyyskehitys ruokkii amerikkalaisten kulutusta. Investointeja tehdään verraten paljon, maan keskuspankin Fedin koronnostoista huolimatta. Keskuspankin ohjauskoron nostot kertovat talouden olevan niin hyvässä iskussa, että se kestää koronnostot. Mikäli presidentti Trump saa kongressissa läpi veropakettinsa ja muita taloustoimia kuten infrastruktuuri-investointeja, ensi vuoden talouskasvu voi nopeutua selvästi. Arvioimme Trumpin toimien toteutuvan osittain ja nopeuttavan talouskasvun 2,5 prosenttiin ensi vuonna.

 

Trumpin lupaamat talouden toimet ovat jääneet vaisuiksi presidenttikauden alussa. Konkreettisia toimenpiteitä ei ole tehty ja viestit ovat jääneet otsikkotasolle. Trumpin huhtikuun lopussa esittelemä veroehdotus siirtyy seuraavaksi kongressin käsittelyyn. Mikäli edes osa presidentin veropaketista hyväksytään, nopeuttaa se talouskasvua.

Mikäli Trump alkaa toteuttaa esittämiään kauppapoliittisia linjauksia kuten tuontitulleja Kiinalle ja Meksikolle, maailmankauppa todennäköisesti hidastuu merkittävästi. Trumpin kauppapoliittiset linjaukset ovatkin keskeinen riski globalisaatiolle ja maailmankaupalle. Uhkakuvana on, että eri talousalueiden välille syntyy kauppasotaan päättyvä negatiivinen kierre.  

 

Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) nosti maaliskuussa ohjauskorkoa. Korko on nyt 1,00 prosentissa, ja keskuspankki ennakoi nostavansa ohjauskorkoa vielä kaksi kertaa tänä vuonna ja kolme kertaa ensi vuonna. Vilkastunut inflaatio ja myönteiset kasvunäkymät pitävät keskuspankin koronnostopolulla. Ohjauskoron nostojen lisäksi Fed alkaa pohtia taseensa pienentämistä.

 

Osio otsikolla Maailma

Maailmantalous

Maailmantalouden kasvu nopeutuu 3,4 prosenttiin tänä vuonna. Talouden kehitystä ennakoivien tilastotietojen kohentuminen viittaa maailmanlaajuisen talouskasvun piristymiseen. Talouskasvun vahvistuminen on laaja-alaista, sillä kaikki tärkeät taloudet kasvavat. 

Kehittyneissä talouksissa kasvu asettunee 2,0 prosenttiin ja kehittyvissä maissa uskomme talouskasvun nopeutuvan 4,5 prosenttiin. Ensi vuonna maailmantalouden kasvu jatkuu myös keskimääräistä nopeampana. Lievästä kiristymisestä huolimatta keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka tukee talouskasvua monissa maissa.

Reaalitalouden kohentuminen ja odotukset Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin elvyttävästä talouspolitiikasta ovat nostaneet osakekursseja voimakkaasti viime aikoina. Paikoitellen hyvinkin korkealle tasolle nousseet ennakoivat indikaattorit viittaavat talouskasvun nopeutumiseen, mutta odotettu kasvun nopeutuminen voi jäädä toteutumatta.

Teollistuneissa maissa kuluttajahintojen nousu eli inflaatio on kiihtynyt keskuspankkien kahden prosentin inflaatiotavoitteiden tasolle alkuvuonna 2017. Etenkin energian hintojen nousu on nopeuttanut inflaatiota, toisaalta pohjainflaatio eli inflaatio ilman energiaa ja elintarvikkeita on pysytellyt hitaampana.

Laajamittaisempaa inflaation nousua ei ole näköpiirissä. Esimerkiksi raakaöljyn hinnan odotetaan kehittyvän maltillisesti tänä vuonna. Raakaöljyn ja raaka-aineiden hinnat nousivat viime vuonna huomattavasti. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hintakehitys on rauhoittunut. Esimerkiksi futuuri-arvopapereiden perusteella voidaan laskea, että markkinat arvioivat öljybarrelin maksavan alle 55 dollaria kuluvan vuoden lopussa. 

 

Teollistuneissa maissa keskeisimmän riskin talouden kehitykselle muodostaa poliittinen epävarmuus. Yhdysvalloissa Donald Trumpin elvyttävä talouspolitiikka voi johtaa inflaation eli hintojen nousun äkilliseen kiihtymiseen, johon keskuspankin on vastattava ripeillä ohjauskoron nostoilla. Lisäksi Trumpin kauppapoliittiset linjaukset uhkaavat toteutuessaan globalisaatiota ja maailmankauppaa. Uhkakuvana on kauppasotaan päättyvä negatiivinen kierre.

Euroopassa Italian parlamenttivaalien lopputulos voi pahimmillaan aiheuttaa sekasortoa markkinoilla ja taloudessa. Britannian EU-erosta käytävät Brexit-neuvottelut tuovat epävarmuutta saarivaltion talousnäkymiin keskipitkällä aikavälillä. 

Keskuspankkien asteittainen luopuminen elvyttävästä rahapolitiikasta luo myös riskejä talousnäkymille.

Näkymät ovat kirkastuneet myös kehittyvissä talouksissa. Maailmantalouden kasvun piristyminen sekä raaka-aineiden hintojen vakautuminen tukevat kehittyviä talouksia.     

Kiinan talous jatkaa arviomme mukaan tasaista kasvuaan tänä vuonna. Bruttokansantuote kasvaa 6,6 prosenttia ja sitä vauhdittaa kotimainen kysyntä. Talouden suuri rakennemurros, jossa painopistettä siirretään viennistä kohti kotimaisia toimialoja, on käynnissä parhaillaan. Talouden murrosvaiheesta huolimatta maan valtionjohto pyrkii pitämään talouskasvun vakaana. Kiinan johto on asettanut kasvutavoitteen 6,5 prosenttiin. Ensi vuonna bruttokansantuote kasvaa 6,3 prosenttia. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppasuhteet ovat markkinoiden ja talouden seuraajien mielenkiinnon kohteena lähivuosina.

Intiassa talous kasvaa suurista kehittyvistä maista nopeimmin. Talouden rakenneuudistusten eteneminen ja verraten vakaa inflaatio tukevat Intian talouskasvua. Maan keskuspankki pitää taukoa rahapolitiikan muutoksissa. Nopealla tahdilla tehty valuuttauudistus on lisännyt intialaisten arvopaperisijoituksia.

Brasilian talouden pisin taantuma päättyy tänä vuonna. Talouskasvua tukevat maan keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka, inflaation hidastuminen ja viennin piristyminen. Poliittisella rintamalla on tapahtunut vakautumista, vaikka epävarmuustekijöitä, kuten korruptio-oikeudenkäynnit, löytyy yhä. Taloussuhdanteissa on kohenemisen merkkejä, vaikka kasvu jääkin tänä vuonna arviomme mukaan nollan pintaan. Ensi vuonna talouskasvu nopeutuu.

Venäjän talous kääntyy kasvuun tänä vuonna. Raakaöljyn hinnan vakautuminen tukee Venäjän taloutta ja vientiä. Inflaation hidastuminen vahvistaa venäläisten ostovoimaa ja kulutusta. Ennakoivien indikaattoreiden vahvistuminen viittaa myös talousnäkymien kirkastumiseen. Venäjän talous on hieman päälle prosentin kasvussa tänä ja ensi vuonna.

 

Osio otsikolla Ennuste numeroina

Ennuste numeroina

Suomen talouden ennusteluvut 

  arvo (mrd. euroa) määrän muutos (prosenttia)
  2016 2015 2016 2017
(ennuste)
2018
(ennuste)
bruttokansantuote (bkt) 214,1 0,3 1,4 2,0 1,7
tuonti 78,3 3,1 2,5 2,8 3,2
vienti 75,7  2,0 0,5 3,5 4,0
kulutus 170,7  1,1  1,5  1,0  0,8 
- yksityinen kulutus 118,8  1,5  2,0  1,6  1,4 
- julkinen kulutus 51,9  0,1  0,5  -0,4  -0,5 
investoinnit 45,8  1,1  5,3  3,5  3,0 
kuluttajahintojen muutos (%) -0,2  0,4  1,1  1,2 
ansiotason muutos (%)   1,2 1,2  1,0  1,5 
työttömyysaste (%)   9,4 8,8  8,4  7,9 
työllisyysaste (%)   68,1 68,7  69,5  70,1 
vaihtotase (% bkt:stä)   -0,6  -1,1  -1,2 -0,9 
julkisyhteisöjen alijäämä (% bkt:stä)   -2,8  -1,9  -1,8  -1,8 
julkisyhteisöjen velka (% bkt:stä)    63,7 63,6  64,9  65,5 

Lähde: S-Pankki ja Tilastokeskus

Talouskasvu maailmalla

  bkt-osuus (prosenttia, ostovoimakorjattu) bkt:n kasvu (prosenttia)
  2016 2015 2016 2017
(ennuste)
2018
(ennuste)
maailma 100,0 3,4 3,1 3,4 3,6
Yhdysvallat 15,5 2,6 1,6 2,3 2,5
euroalue 11,8 2,0 1,7 1,9 1,8
Iso-Britannia 2,3 2,2 1,8 2,0 1,6
Ruotsi 0,4 4,1 3,3 2,6 2,4
Japani 4,4 1,2 1,0 1,3 1,0
kehittyneet maat yhteensä 41,9 2,1 1,7 2,0 2,0
Kiina  17,8 6,9 6,7 6,6 6,3
Intia 7,2 7,9 6,8 7,1 7,5
Brasilia 2,6 -3,8 -3,6 0,3 1,5
Venäjä 3,2 -2,8 -0,2 1,2 1,2
kehittyvät maat yhteensä 58,1 4,2 4,1 4,5 4,8

Lähde: IMF ja S-Pankki

Inflaation kehitys maailmalla

  inflaation kehitys (prosenttia)    
  2015 2016  2017
(ennuste)
 
2018
(ennuste)
 
maailma 2,8  2,8  3,5  3,4 
Yhdysvallat  0,1  1,3  2,7  2,4 
euroalue  0,0  0,2  1,6  1,5 
Iso-Britannia  0,1  0,6  2,3  2,5 
Ruotsi  0,7  1,1  1,5  1,6 
Japani  0,8  -0,1  1,0  0,6 
kehittyneet maat yhteensä  0,3  0,8  1,9  1,9 
Kiina  1,4  2,0  2,4  2,3 
Intia  4,9  4,9  4,8  5,0 
Brasilia  9,0  8,7  4,4  4,3 
Venäjä  15,5  7,0  5,0  4,2 
 kehittyvät maat yhteensä 4,7  4,4  4,8  4,4 

Lähde: IMF ja S-Pankki